Amavesi ama-bible angama-20 mayelana nokuvikelwa.

0
4400

Uyazi ngokuvikelwa kwakho kuKristu? La mavesi angama-20 ebhayibheli mayelana nokuvikelwa ezitheni azokuvula amehlo ukuze ubone ukuthi uvikeleke kangakanani kuNkulunkulu. Uma wazi ukuthi uNkulunkulu unawe, umoya wokwesaba ngeke ube namandla okuphila kwakho futhi. Isitha singakuhlasela sivela ohlangothini olulodwa, kepha ngenxa yokuvikelwa nguNkulunkulu phezu kwakho, bazokubalekela ngezindlela ezi-7.

Lokhu amavesi eBhayibheli mayelana nokuvikelwa ezitheni kuzokwakha ukholo lwakho kuNkulunkulu nasezwini lakhe. Njengoba uzifunda nsuku zonke, thola isikhathi sokuzindla ngazo futhi uzikhumbule. Vumela lama vesi e Bhayibheli ukuthi ahlale ngokucebile enhliziyweni yakho futhi uwaqhubeke uwalandise noma nini lapho ugcwalisa ukwesaba noma ukwesaba. Izwi likaNkulunkulu inkemba yomoya, njengoba uqhubeka uzivuma, wonke umoya wesaba uzosuka empilweni yakho ngegama likaJesu.

Amavesi ama-bible angama-20 mayelana nokuvikelwa.

1). Kwabase-Efesu 6: 11:
11 Beka izikhali zonke zikaNkulunkulu, ukuze nikwazi ukumelana namacebo kaSathane.

2). Tihlabelelo 32:7:
7 Uyindawo yami yokucasha; uzongilonda ezinkingeni; uzongizungeza ngezingoma zokuhlenga. Selah.

3). Tihlabelelo 46:1:
1 UNkulunkulu uyisiphephelo sethu namandla ethu, ulusizo kakhulu manje osenkingeni.

4). Heberu 13: 6:
6 Ngakho-ke singasho ngesibindi sithi, INkosi ingumsizi wami, futhi angiyikwesaba ukuthi umuntu uzokwenzani kimi.

5). Duteronomi 31: 6:
6 Yiba namandla, ube nesibindi, ungesabi, ungabesabi, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho nguye ohamba nawe; ngeke akulahle, noma akushiye.

6). U-Isaya 54: 17:
17 Akukho sikhali esakhelwe wena esingaphumelela; nezilimi zonke eziyokuphikisana nawe ekwahlulelweni uzokulahla. Lokhu kuyifa lezinceku zeNkosi, nokulunga kwazo kuvela kimi, isho iNkosi.

7). Tihlabelelo 18: 35-36:
Unginikile nesihlangu sokusindiswa kwakho, isandla sakho sokunene singibambile, nobumnene bakho bungikhulisile. 35 Wokwenezela izinyathelo zami phansi kwami, ukuze izinyawo zami zingatelebeli.

8). Tihlabelelo 16:1:
Ngilondoloze, Nkulunkulu, ngokuba ngithembela kuwe.

9). U-Eksodusi 14:14:
14 INkosi izonilwela, ke nina nithule.

10). Tihlabelelo 118:6:
6 INkosi ingakimi; Ngeke ngesabe: umuntu angangenzani?

11). KwabaseFiliphi 4: 13:
13 Ngingenza zonke izinto ngoKristu ongiqinisayo.

12). Tihlabelelo 119:114:
114 Uyindawo yami yokucasha nesihlangu sami: Ngithemba izwi lakho.

13). U-Isaya 46: 4:
4 Ngisho nasekugugeni kwakho nginguye; ngiyakukuthwala ngisho nasezinweleni ezinenwele. Ngenzile, ngiyakuthwala; nami ngiyakukuthwala, ngikophule.

14) .Izaga 4:23:
23 Gcina inhliziyo yakho ngenkuthalo yonke; ngoba kuyo kuvela izindaba zokuphila.

15). Tihlabelelo 18:30:
30 Kepha uNkulunkulu, indlela yakhe iphelele; izwi leNkosi seliviviwe: uyinqaba kubo bonke abathembela kuye.

16). Tihlabelelo 16:8:
8 Ngibekile iNkosi phambi kwami ​​njalonjalo, ngoba ingakwesokunene sami, angiyikuzanyazanyiswa.

17). Tihlabelelo 59:16:
Kepha ngiyakuhlabelela ngamandla akho; yebo, ngizakuhlabelela ngomusa wakho ngomusa wakho, ngokuba ubuyisiphephelo sami nesiphephelo ngosuku losizi lwami.

18). Tihlabelelo 3:3:
Kepha wena, Jehova, uyisihlangu kimi; inkazimulo yami, nokuphakamisa ikhanda lami.

19). KwabaseRoma 8:31:
31 Sizothini ngalezizinto? Uma uNkulunkulu engakithi, ubani ongaba nathi?

20). Tihlabelelo 118:8:
8 Kungcono ukuthembela eNkosini kunokuthembela emuntwini.

Izikhangiso

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha