Amavesi angama-20 eBhayibheli akhuluma ngethemba ngezikhathi ezinzima

0
3483

UNkulunkulu uyasiqinisekisa ngekusasa elihle ezwini lakhe, la mavesi ebhayibheli akhuluma ngethemba ngezikhathi ezinzima azosigcina sihamba noma ngabe ubunzima buqhubeka. Kumele sikuqonde ukuthi izwi likaNkulunkulu linamandla ngaphezu kwazo zonke izimo okungenzeka ukuthi ubhekene nazo. Njengoba ufunda la mavesi eBhayibheli, zindla ngawo bese uwamemezela ngempilo yakho futhi uzobona ubuhle bukaNkulunkulu bufika kuwe njengoba ulindela kuye.

Impela kukhona ukuphela futhi kuphela okulindelwe kwabalungile. Ithemba lisho ukulindelwa, lokhu amavesi eBhayibheli ngethemba ngezikhathi ezinzima kuzovusa okulindelekile empilweni yakho. Njengoba udlula empilweni uzoba nokulindela okuhle kwezinto ezinhle. Zifunde namuhla futhi ubusiswe.

Amavesi angama-20 eBhayibheli akhuluma ngethemba ngezikhathi ezinzima

1). Jeremiya 29:11:
11 Ngoba ngiyazi imicabango engicabanga ngayo kuwe, isho iNkosi, imicabango yokuthula, hhayi yobubi, ukuba ngikunikeze ukuphela okulindelwe.

2). Tihlabelelo 42:11:
11 Kungani udangele, mphefumulo wami? Kungani ungakhululekile phakathi kwami? themba kuNkulunkulu, ngokuba ngisazomdumisa, yena onguNkulunkulu wokuma kwami, uNkulunkulu wami.

3). U-Isaya 40: 31:
31 Kepha abalindela iNkosi bayovuselela amandla abo; bayakukhuphuka ngamaphiko njengezinkozi; bayakugijima, bangakhathali; bayohamba, bangapheli amandla.

4). Tihlabelelo 121: 7-8:
7 INkosi iyakukulondolozela kukho konke okubi: iyakugcina umphefumulo wakho. 8 INkosi iyakulonda ukuphuma kwakho nokungena kwakho kusukela kulesi sikhathi kuze kube phakade.

5). KwabaseRoma 15:13:
13 Kepha uNkulunkulu wethemba makanigcwalise ngayo yonke injabulo nokuthula ekukholweni, ukuze nivame ethembeni, ngamandla oMoya oNgcwele.
6). Heberu 11: 1:
1 Manje ukukholwa kungumqondo wezinto ezinethemba, ubufakazi bezinto ezingabonwayo.
7). 1 KwabaseKhorinte 13: 13:
13 Futhi manje kuhlala ukholo, nethemba, nothando, lokhu kokuthathu; kepha okukhulu kwalokhu uthando.
8). UMathewu 11:28:
28 Wozani kimi nina nonke enikhandlekayo nenisindwayo, ngizoniphumuza.
9). Tihlabelelo 119:114:
114 Uyindawo yami yokucasha nesihlangu sami: Ngithemba izwi lakho.
10). Heberu 10: 23:
23 Masibambelele ukuqina kokholo lwethu ngaphandle kokuntengantenga; (ngoba uthembekile lowo othembisayo;)

11). KwabaseRoma 5: 3-4:
3 Futhi akukhona lokho kuphela, kepha siziqhayisa ngezinsizi futhi: sazi ukuthi usizi lusebenza ukubekezela; 4 Futhi ukubekezela, okuhlangenwe nakho; nesipiliyoni, ithemba:
12). Tihlabelelo 31:24:
24 Yiba nesibindi, futhi uyakuqinisa inhliziyo yakho, nina nonke enithemba eNkosini.

13). KwabaseRoma 8:25:
25 Kodwa uma sithemba lokho esingakuboni, ngabe thina ngesineke silindele.

14). IZaga 13:12:
Ithemba elilahliweyo ligulisa inhliziyo, kepha lapho isifiso sifika, siwumuthi wokuphila.
15). IZaga 13:12:
Ithemba elilahliweyo ligulisa inhliziyo, kepha lapho isifiso sifika, siwumuthi wokuphila.
16). Tihlabelelo 130:5:
Ngiyalindela iNkosi, umphefumulo wami uyalinda, nginethemba elizwini lakhe.

17). UMika 7:7:
7 Ngakho-ke ngiyakubheka eNkosini; Ngiyakulindela uNkulunkulu wokusindiswa kwami: uNkulunkulu wami uzangizwa.

18) .IziLilo 3: 24:
24 INkosi yisabelo sami, kusho umphefumulo wami; ngalokho ngiyakwethemba kuye.

19) .IHubo 33:22:
I-ONLINE LIBRARY YeBhayibheli Umtapo: Izincwadi ZesiZulu (2000-2014) IBHAYIBHELI IZINCWADI UMBHALO WOSUKU

20). U-Isaya 61: 1:
1 UMoya weNkosi uJehova uphezu kwami; ngoba iNkosi ingigcobile ukuba ngishumayele izindaba ezinhle kwabathobekileyo; ungithumile ukubopha abanenhliziyo eyaphukileyo, ukumemezela ukukhululeka kwabathunjwa nokuvulwa kwetilongo kwababanjiweyo;

Izikhangiso

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha