50 Impi Yomkhuleko Wempi ukhomba amandla obumnyama.

7
44143

Vumela ububi bababi bubehlele. Namuhla ngihlanganise amaphuzu omkhuleko wempi angama-50 amabutho obumnyama. Kufanele sithathe impi engokomoya siyise ekamu lesitha. UDeveli ukhohlakele futhi inhloso yempilo yakhe ukweba, ukubulala nokubhubhisa, akumele simvumele, kumele sisukume simelane naye emithandazweni yempi. Kumele sikhiphe umlilo kaNkulunkulu ukuqeda yonke imisebenzi yama-ejenti obumnyama ezimpilweni zethu.

Lapho ungathandazi, uba yisisulu sikaSathane. Le mithandazo yempi ikhomba emandleni obumnyama izophelisa yonke imibuthano engapheli yemisebenzi yobudemoni empilweni yakho. Ngiyakukhuthaza ukuthi umemezele ukuzila ukudla njengoba uthandaza le mithandazo futhi ubathandazela ngokholo ukuthola imiphumela ephezulu. Zonke izitha zakho mazikhothame namhlanje ngegama likaJesu.

 

50 Impi Yomkhuleko Wempi ukhomba amandla obumnyama.

1). Ngikhuluma kukhanya phezu kwabo bonke ubumnyama obudemoni obuhambahamba empilweni yami namuhla ngegama likaJesu.

2). Awu Nkosi! Ngiyalela wonke amademoni obumnyama obelwa nami ukuba awe futhi afe ngegama likaJesu.

3) .Eh Nkosi, ngiyaziqhelelanisa nabo kulo lonke ubumnyama noma izinto zobumnyama okungenzeka ngabe ngibambeke ngokungazi noma ngokungazi ngegama likaJesu.

4). Zonke izithombe zasekhaya ezikhonzwa kokhokho bami, futhi namanje zisalwa nesiphetho sami, ngiyazi ukuba zishiswe ngomlilo wezipoki ezingcwele egameni likaJesu.

5). Ngihlasela bonke onkulunkulu bamademoni abalwa nami nabendlu yami, badliwe nguMoya oNgcwele ngegama likaJesu.

6) .ngiyalela wonke amakhosi angokomoya aseGibhithe (amakhosi ezenceku ezingokomoya), ukuba akhulule lapho kubambeke empilweni yami namuhla ngegazi likaJesu egameni likaJesu.

7). Awu Nkosi! Yilwa nalabo abalwa nami, sukuma oh Nkosi ushaye abahluphi bami ngezinhlupho ezahlukahlukene njengezinsuku zamakhosi noPharoah ngegama likaJesu.

8). Zonke izangoma, izangoma kanye nezihluma ezijwayelekile ezisebenza endaweni yami zitholakala futhi zichithwe ngumlilo woMoya oNgcwele ngegama likaJesu.

9) .Zonke izingqangi zempilo yami, ukungidonsela phansi ngizihlalele kusiphetho sami kufanele ziwe futhi zife ngegama likaJesu.

10). Yizwa izwi leNkosi yonke imidondoshiya yempilo yami, uwe ungaphinde uvuke ngegama likaJesu.

11). O Lord, yekela ububi bababi ngempilo yami buguqulwe ngabo manje ngegama likaJesu.

12). Ngikhipha isimemezelo sokuthi ngegama likaJesu, ukuthi indlu yami izoshisa kakhulu udeveli nommeli wakhe wamademoni ukuba bangahlala ngegama likaJesu.

13). Ngikhansela zonke izinqumo zikaSathane ngempilo yami nesiphetho egameni likaJesu.

14). INkosi! Ngegazi lesivumelwano esiphakade Ukuthula zonke izilimi ezimbi zabamademoni abamele ubumnyama ezikhulumela impilo yami ngegama likaJesu.

15). Wonke umuntu onogada embusweni wobumnyama obhekene nempilo yami, ngidedela izingelosi zokubhujiswa ukuba zibasakaze ngegama likaJesu.

16). Ah Lord ngikhipha umlilo we-Holy ghost uqede uqede yonke imisebenzi yombuso wobumnyama empilweni yami ngegama likaJesu.

17). Ah Lord, labo abafuna impilo yami mabachithwe ngenxa yami ngegama likaJesu.

18). Wonke amacebo amabi mayelana nokuma kwami ​​ayokwenziwa abize ngegama likaJesu.

19). Bonke abathakathi nababusi bobumnyama bazovakashelwa ngumlilo woMoya oNgcwele ngegama likaJesu.

20). O Lord, isahlulelo sakho saphezulu masibe phezu kwabo bonke abesilisa nabesifazane ababi abalwela ikusasa lami ngegama likaJesu.

21). Ngikhipha isinqumo sokuthi wonke ama-ejenti asetshenziswa amandla obumnyama kimi azowela emgodini angigibele wona ngihlanganisa nawo nalaphaya endlini ngegama likaJesu.

22). Awu Nkosi! Faka inkinga kubo bonke labo abahlupha impilo yami kusukela namhlanje ngegama likaJesu.

23). Bonke abantu ababi abaqamekele mina bayakuchobozwa yingelosi yeNkosi ngegama likaJesu.

24). Nkosi, phula ingalo eqinile yawo wonke amadoda anamandla empilweni yami namhlanje, uwanikeze abakhubazekile ngegama likaJesu.

25). Wonke umuntu owesilisa noma owesimame obeke ukwelapha noma ethuka kimi uzoqalekiswa uNkulunkulu Wami namuhla, nalowo uNkulunkulu wami angamqalekisi akekho umuntu ongambusisa ngegama likaJesu.

26). O nkosi, wonke umgodi engimbelwe abathakathi nabamele ubumnyama, ngiyawumemezela ukuthi bonke bayowela kulo ngegama likaJesu.

27). Ngikhipha isimemezelo namuhla sokuthi ngikhululekile ngokuphelele emandleni obumnyama. Ngimemezela ukuthi kuyinhlangano yabo ukuthi bahlanganyele futhi badle inyama yami ngegama likaJesu.

28). Ah Lord, ngiprofethile ukuthi bonke abagijimela kubathakathi noma kubaprofethi bamanga ngenxa yami bazoba nezinkinga zabo zanda ngegama likaJesu.

29). Ngimemezela ngesibindi ukuthi ngikukukhanya, ubumnyama abusenasabelo kimi, ngakho-ke angikwazi ukungena embusweni wobumnyama ngegama likaJesu.

30). Ah Lord God of host, ngihlole kahle ngikhombe bonke ubumnyama obufihla empilweni yami. Ziveze futhi uzibhubhise ngegama likaJesu.

31). O Lord, ngikhulule ezandleni zabantu ababi nabangenangqondo ngegama likaJesu.

32). Ngimemezela ukuthi noma yimuphi umkhovu wabathakathi lapho amagama ami esethathwe khona uyokuqeda ngomlilo ngegama likaJesu.

33). Bonke abesilisa nabesifazane abanobudlova abangicindezelayo bayoqothulwa ngomlilo kaNkulunkulu ngegama likaJesu.

34). NKOSI, yonke indlu emibi esebenza ngokungahambi kahle ngempilo yami nesikuphela iyodliwa ngumlilo kuJesu.

35). Wonke umuntu othe, inqobo nje uma kuphila, ngeke ngiphumelele ngizoqhubeka nokuphila ngehlazo elingapheli njengoba ngichuma phambi kwamehlo ngegama likaJesu.

36). O Lord, ngiyala amehlo ayo yonke imimoya ejwayelekile ebheka ikusasa lami ukuba lingaboni ngegama likaJesu.

37). Ah Lord, kudla ngomlilo yonke imisebenzi yobuthakathi empilweni yami ngegama likaJesu.

38). Yonke imicibisholo engokomoya ethunyelwe kimi ngombuso wobumnyama izobuyela kumthumeli ngegama likaJesu.

39) .Ee Nkosi, woza ubuse empilweni yami kusukela manje amandla obumnyama ngeke angangilawula ngegama likaJesu.

40). O Lord, nginike amandla namuhla ukuze ngikwazi ukumelana namandla obumnyama alwa nami ngegama likaJesu.

41). Oh Lord, ngikhiphe kuwebhu kwamandla obumnyama ngegama likaJesu.

42). O Lord, makukhanye ukukhanya kwakho futhi kukhanye empilweni yami, kudle bonke ubumnyama bezitha empilweni yami ngegama likaJesu.

43). O Lord, ake indoda noma umfazi omubi wempilo yami aye ethuneni ngokungazelelwe ngegama likaJesu.

44). Zonke izeluleko nezinhlelo zezizwe (umbuso wobumnyama) ngempilo yami ziyofezeka ngegama likaJesu.

45). Ah Lord, wonke umeluleki omubi onikeza isiluleko esibi ngokumelene nempilo yami uzachithwa ngegama likaJesu.

46). O Lord, betha nami izingelosi zakho ezesabekayo emandleni obumnyama ngegama likaJesu.

47). O Lord, setha impi yezulu ulwe nalabo abalwa nami ngegama likaJesu.

48). Bonke labo abathi banamandla abalele ukungilinda, ngokuzumayo bayoqunjelwa phansi babhujiswe ngumkhosi wezulu ngegama likaJesu.

49). Ngiyavuma namuhla ukuthi wonke umuntu obeka uNkulunkulu wami empilweni yami uyoshaywa yingelosi yenkosi egameni likaJesu.

50). Baba ake izifiso zezitha zami eziphathelene nami zibe khona izikhathi eziyisikhombisa ngegama likaJesu.

Izikhangiso

Imibono ye-7

  1. UMathew 24 vs 10
    Ngaleso sikhathi abaningi
    bayochezuka ekukholweni, bakhaphele futhi bazondane, futhi abaprofethi abaningi bamanga bayovuma.

    bafowethu. odadewethu mabaqaphele la mademoni we-corona-virus

  2. Ngiyabonga ngalemikhuleko. Bengizibuza ukuthi ngabe ukhona yini umuntu ongathandazela mina nomama. Sihlala emphakathini futhi ngibona sengathi laba bantu babhekise kubantu abangashadile. Ngihlale nomama isonto lonke njengoba ngesaba ukumshiya njengoba laba bantu benza imilingo futhi besaba ukuthi kukhona abakwenzayo kuye kukhona umuntu ongangithandazela. Ngiyabonga kakhulu.

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha