Amaphoyinti angama-40 eMfu wokukhula ngokomoya

1
10195

Njengayo yonke ingane idinga ukuqhubeka ikhula ibe umuntu omdala, yonke ingane kaNkulunkulu idinga ukukhula ngokomoya ukuze ibe ngumKristu ovuthiwe. Kunezindlela ezimbili umKristu akhula ngazo, yilezi: Izwi nemikhuleko. Namuhla sihlanganise amaphuzu omkhuleko angama-40m wokukhula ngokomoya. Amaphuzu womkhuleko we-mfm ugqugquzelwe nguDkt Olukoya wentaba yomlilo nezinkonzo zezimanga. Umkhuleko uyindlela eqinisekile yokwakha izicubu ezingokomoya. Lapho sithandaza sinika umoya umoya osebenza kithi nakithi. KuLuka 18: 1 uJesu wasifundisa ukuthi sithandaze njalo, singapheli amandla.

Lezi mfm amaphuzu wokuthandaza ukukhula ngokomoya kuzokunika amandla okukhula ngokomoya. Kuzothuthukisa impilo yakho yomkhuleko futhi kuqinise nokukhula kwakho ngokomoya. Khumbula kudinga imikhuleko ukunqoba izilingo kanye nezilingo eziningi esizinqobayo, kulapho sikhula khona ngokomoya. Ngabe ubhekene nobuthakathaka empilweni yakho yobuKristu? Thandaza, ingabe uswela ukuhlakanipha nokuqondisa? Thandaza. Umkhuleko uyisihluthulelo esiqinisekile sokufinyelela kunoma yini embusweni. Umkhuleko uyisihluthulelo sokukhula ngokomoya. Njengoba uthandaza lemikhuleko namhlanje ngibona impilo yakho yobuKhrestu ikhuphuka phezulu kakhulu ngegama likaJesu amen.

Amaphoyinti angama-40 womm wokukhula ngokomoya.

1. O Lord, nginike amandla angokomoya ukuba ngibe ngumenzi wezwi lakho ngegama likaJesu.

2. O nkosi ngiqinise ekuhambeni kwami ​​nawe, njengamadoda abone imisebenzi yakho emihle empilweni yami akhazimulise igama lakho ngegama likaJesu

3. O Lord, ngangiqinise ezwini lakho, izwi lakho lingathele izithelo empilweni yami ngegama likaJesu

4. Nkulunkulu wokuthula, ngcwelise ngezwi lakho, ngoba izwi lakho liyiqiniso.

5. Baba Lord, umzimba wami, umphefumulo nomoya wami makugcinwe kungasoleki ekufikeni kweNkosi yethu uJesu Kristu, egameni likaJesu.

6. Ake ngigcwaliswe ungenze ngigcwaliswe ngolwazi lwezwi lakho njengoba amanzi emboza okubonayo egameni likaJesu.

7. O Lord, nginike umoya wokuhlakanipha nokuqonda okungokomoya ukuze ngiqonde amaqiniso alukhuni ezwini lakho egameni likaJesu.

8. Baba Lord ngicela ungisize ngihambe ngesimo sakho, abantu mababone uKrestu kimi nsuku zonke, ngegama likaJesu.

9. Baba Nkosi, ngenze ngithele izithelo kuyo yonke imisebenzi emihle, ngegama likaJesu.

10.O Lord, ungibhabhadise ngomoya wokuncenga, wandise impilo yami yomkhuleko ngegama likaJesu.

11.O Lord, ngiqinise ngamandla kumuntu wami wangaphakathi ngegama likaJesu.

12.Father Lord, mangigcwaliswe ngamandla omoya wakho ekuhambeni kwami ​​nawe ngegama likaJesu.

13.Fumana Nkosi, amehlo wokuqonda kwami ​​makakhanyiswe, egameni likaJesu.

14.Father Lord, mangiqiniswe ngamandla ngoMoya wakhe kumuntu wangaphakathi, egameni likaJesu.

Baba, Nkosi, uKristu makahlale enhliziyweni yami ngokukholwa, nothando lukaKristu kimi lukhiqize izithelo egameni likaJesu.

Baba, Nkosi, ake ngigxile futhi ngigxilile othandweni lukaKristu, egameni likaJesu.

17.Mfowethu, ake ngigcwale konke ukugcwala kukaNkulunkulu.

18.Nkulunkulu, ngisize ngiqonde ububanzi, ubude, ukujula nokuphakama kothando lukaJesu Kristu futhi ungenze ngihambe kulolo thando nsuku zonke ngegama likaJesu

19.Izwi leNkosi malibe nenkambo yamahhala futhi likhazinyuliswe kimi, ngegama likaJesu.

20. O nkosi yokuthula, nginike ukuthula kuzo zonke izindawo zokuphila, egameni likaJesu.

21.Anginikwe inkulumo yokwazisa imfihlakalo yeVangeli likaJesu Kristu ngegama likaJesu.

22.O, Nkosi, kuphelele okuswele empilweni yami, amandla akho mawabonakale ebuthakathakeni bami.

23.O Lord, phelelisa icebo nenhloso yakho kimi.

24.O Jehova, ngenze ube ngubuciko bakho, ngipheleliselwe wonke umsebenzi omuhle.

25.O Nkosi, ngicebise ngokuhlakanipha okungaphezu kwemvelo kukho konke ukukhuluma nangokwazi.

26. Umusa weNkosi uJesu Kristu mawube nami egameni likaJesu.

27.Father Lord, fakela kimi amavithamini akho angokomoya ezwini lakho (ubisi olungokomoya) oluzongenza ngiphile ngokomoya, egameni likaJesu.

28.Fumana Nkosi, ngifaka amavithamini angokomoya azothuthukisa isifiso sami sokufunda izwi lakho ngokulutha, egameni likaJesu.

29.Fumana Nkosi, nginike indlala engokomoya engafanele futhi yomele ukukulandela njengebhulukwe elithandekayo ngemuva kwamanzi ngegama likaJesu.

30UNkulunkulu makangifakele amavithamini angokomoya azosula umbono wami futhi aqinise ukucaciswa kwawo, egameni likaJesu.

31.Nkulunkulu, Nkulunkulu, ungangiholeli ezilingweni ungikhulule ebubini bokuhamba kwami ​​kobuKristu ngegama likaJesu.

32.Nkulunkulu Nkulunkulu, ngiyavuma ukuthi ekuhambeni kwami ​​kobuKristu, ngizojabulela impilo yaphezulu ngegama likaJesu.

33.Nkulunkulu Nkulunkulu, nginike amandla angakhathali ekuphokopheleni kwami ​​ukuthola isabelo saphezulu ngegama likaJesu.

34.Nkulunkulu weNkosi, ngondle inyama eqinile yezwi lakho ukuze ikhule ngokushesha ngokomoya ngegama likaJesu.

35.Mfowethu, khuphula amandla ami ukujaha umncintiswano obekwe phambi kwami ​​kuze kube sekupheleni ngegama likaJesu.

36. Ngithola ukugcotshwa okududuzayo namandla kuMoya oNgcwele, egameni likaJesu.

37. Baba, uthando lukaKristu malugeleze kimi luye emhlabeni wonke ngegama likaJesu.

38. Baba, ngesihlangu sokukholwa, ngicima yonke imicibisholo emibi ebhekiswe kimi yisitha ngegama likaJesu.

39.Ngigijimela egameni leNkosi okuyinto umbhoshongo onamandla futhi ngiphephile, egameni likaJesu.

40.Fumana Nkosi, ngiyabonga ngokunginikeza impilo yami engokomoya ukukala izindawo eziphakeme ngegama likaJesu.

Izikhangiso

1 UKUPHAWULA

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha