30 Amaphuzu womkhuleko ngokumangalelwa kwamanga

0
8912

AmaRoma 8: 31-34:
31 Manje sizothini kulezi zinto? Uma uNkulunkulu engakithi, ngubani ongamelana nathi? 32 Lowo ongayigcinanga iNdodana yakhe uqobo, kodwa wamnikela ngenxa yethu sonke, akayikusinika kanjani zonke izinto kanye naye? 33 Ngubani oyakumangalela abakhethiweyo bakaNkulunkulu na? NguNkulunkulu olungisisayo. 34 Ngubani olahla? NguKristu ofile, yebo, uvukile futhi, ongakwesokunene sikaNkulunkulu, osikhulumelayo nathi.

Namuhla sibheke amaphuzu angama-30 okulwa nawo ukumangalelwa ngamanga. UDeveli, isitha sethu esikhulu saziwa njengommangaleli wabazalwane, akumangazi ukuthi abantu bakhe bangabamangaleli bamanga. Abamangaleli bamanga ngabantu abafakaza amanga ngawe, ukuqinisekisa ukuthi uyakhishwa empilweni. Izingane eziningi zikaNkulunkulu zithunyelwe ngokungafanele emajele ngenxa yezinsolo zamanga, eziningi zibulewe ngoba i-ejenti eyodwa yamademoni yanikeza ubufakazi obungamanga ngazo. Kepha namhlanje, njengoba uthandaza la maphuzu omkhuleko, wonke umuntu omangalela ngamanga empilweni yakho kufanele afe ngegama likaJesu. Lo mkhuleko ngumkhuleko onodlame. KuzEnzo 4:29, uPetru abaphostoli bakhala bathi 'Oh Nkosi Bheka kukhona okusongela' bonke labo abakumangalela ngokungeyikho namuhla bazobulawa yingelosi yenkosi. Bazobusa lapho ngezinsolo ezimbi egameni likaJesu. Wonke ummangaleli omubi empilweni yakho uzokwehla ngokulandela i-oda lomuntu no-ahitofeli egameni likaJesu.

Khuleka lo mthandazo ngokholo, ungeze ukuzila kuwo, wonke umuntu okuyise enkantolo ngezinsolo ezingezona uzothotshiswa obala. Njengoba ubeka la maphuzu omkhuleko ukumangalelwa ngamanga, uNkulunkulu uzokulwa izimpi zakho, ungalilahli ithemba kuNkulunkulu, nikela izimpi zempilo yakho kuNkulunkulu, ngoba le mpi ngeyakhe hhayi eyakho. La maphuzu omkhuleko namuhla azokunikeza konke ukunqoba okuyindilinga egameni likaJesu. Ilindele ubufakazi bakho. Inkosi ikubusise.

30 Amaphuzu womkhuleko ngokumangalelwa kwamanga.

1. Baba ngiyabonga ngoba ngiyazi ukuthi yonke imithandazo yami namhlanje izophendulwa ngegama likaJesu.

2. Ngibanga ukunqoba kwami ​​kukho konke ukusolwa okungamanga empilweni yami, ngegama likaJesu.

3. Ngibopha futhi ngibethise ngommangaleli wamanga onamandla nonamandla othunyelwe ukungihlazisa, ngegama likaJesu.

4. Vumela zonke izindaba zempilo yami zishise kakhulu kunoma yimaphi amandla amabi okukhohlisa, ngegama likaJesu.

5. O Lord, nginikeze nalabo abasebenzela inkululeko yami ukuhlakanipha okungaphezu kwemvelo ukunqoba konke ukuphikiswa kwami ​​ngegama likaJesu.

6. O Nkosi, makube nzima ukuthi isitha sami sehlise iqiniso mayelana nezinkinga zempilo yami ngegama likaJesu.

7. O Nkosi, mangithole umusa emehlweni alabo abaphendulayo ngenkululeko yami ngalolu daba egameni likaJesu

8. Ngimemezela ukuthi wonke umuntu oxhaswa ngabamangaleli bamanga uyophulwa ezimpandeni egameni likaJesu.

9. Nina benzeli bakaSathane, ngiyaniyala ukuthi niphume endleleni eya ekunqobeni kwami ​​kulolu daba, egameni likaJesu

10. Baba ake bonke labo abangimangalela ngokungafanele babe yizisulu zokumangalelwa okubi egameni likaJesu.

11. Baba, ngesandla sakho esinamandla, ngikhulule kuzo zonke izigqila uma bengimangalela ngamanga, ngegama likaJesu.

12. Zonke izitha ezifihliwe empilweni yakho, ezisebenzisa ngasese imininingwane ebucayi ngami zidalulwe, zihlazeke futhi zichithwe egameni likaJesu.
13. Maziqedwe zonke izithiyo zobudemoni ezisungulwe enhliziyweni yanoma ngubani ophikisana nokuchuma kwami, ngegama likaJesu.

14. Bayeke bonke labo abangibekele izicupho ezimbi bangihlasele kanye nawo wonke amalungu omndeni wami bawele ezakho izicupho bafe !!! egameni likaJesu.

15. Hawu nkosi njengoba usabise u-Abimeleki no-Pharoah ngezinsuku zika-Abraham nonkosikazi wakhe uSara vuka oh nkosi usabise labo abangisongela ngegama likaJesu.
16. Malutshalwe ngokuphelele lonke icebo lesitha ukungihlazisa, ngegama likaJesu.

17. Ngibopha futhi ngihambise yonke imimoya yokwesaba, ukukhathazeka nokudangala, ngegama likaJesu.

18. O Lord, ukwesaba kimi kusabalale ezinhlizweni zazo zonke izitha zami futhi bahluleke ngegama likaJesu.

19. Makungabikho ukuphumula kwengqondo kulabo abangimangalela ngamanga ngegama likaJesu.

20. Mabalandele ububi, bafumane labo abafuna impilo yami, ngegama likaJesu.

21. Ngiphula konke ukuxhumana enginakho nemimoya yokuqapha emibi ngegama likaJesu.

22. O nkosi, vuka ungivikele kulabo abangikhahlela ngamanga amabi ngegama likaJesu.

23. Ngifaka amandla ezandla zezitha ezibamba izindlu nabamele umona ngalolu daba, egameni likaJesu.

24. Wena sathane, susa izandla zakho kukho konke ukuthanda impilo yami, egameni likaJesu onamandla.

25. Umlilo kaMoya oNgcwele ungihlanze impilo yami kunoma uluphi uphawu lukaDeveli olubekwe phezu kwami, egameni likaJesu.

26. INkosi mayididanise izilimi zalabo ababebuthene ukungiphatha kabi, ngokomyalo wabakhi beThala laseBhabhele, egameni likaJesu.

27. Vumela abamangaleli bamanga baziphikise futhi babangele ukuthi kube namaphutha okuholela ekunqobeni kwami ​​kubo ngegama likaJesu.

28. Yonke imiyalo, icebo, isifiso, ukulindela, umcabango, ithuluzi kanye nomsebenzi wesitha esimelene nami nendlu yami makuqhunyiswe kube okungenamsebenzi futhi okuyize, ngegama likaJesu.

29. Ngiyamemezela ukuthi kulempilo ngiyakubusa konke! Izitha zami nabamangaleli bamanga ngegama likaJesu.

30. Baba ngiyabonga ngokunginikeza amandla angaphezu kwawemvelo ngegama likaJesu.

Izikhangiso

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha