Amaphuzu angama-30 oMkhuleko ophakathi kwamabili wokuqothuka kwezezimali

37
40239

IHubo 84: 11:
11 Ngoba iNkosi uNkulunkulu ililanga nesihlangu: INkosi izakunika ubukhosi nenkazimulo; akukho lutho oluhle angeke lubenqabele abahamba ngobuqotho.

The Phakathi kwamabili ihora isikhathi esiphumelela kakhulu ukufuna ubuso bukaNkulunkulu. Kwakuphakathi kwamabili lapho uPaul noSila bekhuleka khona bephuma ebugqilini, Izenzo 16:25, kwakuphakathi kwamabili lapho uPetru akhululwa khona ngenkathi ibandla likhuleka, Izenzo 12: 6-19, uMathewu 13:25 usitshela ukuthi ngenkathi abantu belele , isitha sahlwanyela ukhula. Kumele sisebenzise isikhathi saphakathi kwamabili ukuzikhulekela siphume ebugqilini. Namuhla sibheke izindawo zokukhuleka ezingama-30 phakathi kwamabili zokuqhamuka kwezezimali. Kumele sikuqonde ukuthi ukuthandazela ukuqhamuka kwezezimali kubaluleke kakhulu. Kuyiqiniso ukuthi awucebi ngokuthandaza nje usuku lonke ungasebenzi, kepha uma sithandaza, sehlisa amandla angaphezu kwawemvelo ukusiza imizamo yethu yemvelo. Umkhuleko ubangela amandla kaNkulunkulu ukuthi asisize ekuzameni kwethu kwezezimali empilweni. Futhi lapho sithandaza, uthando lukaNkulunkulu lugcwalisa izinhliziyo zethu futhi ngaleyo ndlela lwenze kube nzima ukuthanda imali ukonakalisa izimpilo zethu.

Lo mzuzu wokukhuleka phakathi kwamabili wokuphumelela kwezezimali uzokuvulela iminyango yezezimali, njengoba uthandaza ngokholo, ukwandisa amahora aphakathi kwamabili, uzobona amandla kaNkulunkulu ephakama ezokuthanda ekusebenzeni kwakho. UNkulunkulu uzobangela noma yiliphi ibhizinisi elisemthethweni eliyenzayo ukuba liphumelele, ngisho nemicimbi yezimali engahleliwe izokujabulisa. INkosi izokuxhasa ngesandla sakhe sokudla ikukwenze inhloko embonini yakho. Njengoba uthandaza la maphuzu womkhuleko, inkosi izokunikeza imibono emisha ezokwenza ube yisibalo somhlaba jikelele bese ikusebenzisa ukwenza umhlaba ube indawo engcono. Ngikholwa namuhla ukuthi lomkhuleko uzoholela ekuqhamukeni kwezezimali ngegama likaJesu.

Amaphuzu angama-30 oMkhuleko ophakathi kwamabili wokuqothuka kwezezimali

1. Ngiyalela zonke izithiyo zobudemoni ekuphumeni kwami ​​kwezezimali ukuba zikhubazeke ngokuphelele, egameni likaJesu.

2. Yonke i-akhawunti yokonga yamademoni egcina imali yami ichithwe futhi ngiyala ukuba zonke izimali zami zikhululwe manje !!!, egameni likaJesu.
3. Ngibopha wonke umuntu oqinile ome phakathi kwami ​​nempumelelo yami yezezimali, egameni likaJesu.

4. Nginayo yonke impahla yami esandleni sesitha, egameni likaJesu.

5. Ngiyazihlephula futhi ngizikhulule kuzo zonke iziqalekiso zobugqila bezezimali nobuphofu, egameni likaJesu.

6. Ngiyazikhulula kuzo zonke izivumelwano ezingazi futhi ezingenalwazi nomoya wobuphofu, egameni likaJesu.

7. Makasukume uNkulunkulu, asakaze zonke izitha zokungqokota kwami ​​ngokwezimali,. egameni likaJesu.

8. O Lord, buyisela yonke iminyaka yami engachithiwe nemizamo yami futhi uyiguqulele ekungeneni kwami ​​ngokwezezimali, egameni likaJesu.

9. Vumela umoya womusa wokugcina ube phezu kwami ​​nomaphi lapho ngiya khona ngegama likaJesu.

10. Baba ngiyakucela, egameni likaJesu, ukuthi uthumele imimoya ekhonzayo ukuthi ingixhumanise nabasizi bami bezimali abasizakala egameni likaJesu.

11. Abesilisa mabangibusise ngokwezezimali noma ngabe ngiyaphi, egameni likaJesu.

12. Ngikhipha imali yami ekuxhakathiseni indlala yezezimali, egameni likaJesu.

13. Ngikhulula izingelosi, ngegama likaJesu elinamandla, ukuthi ngihambe ngiyokwenzela umuntu imali engiyithandayo.

14. Makususwe zonke iziphazamiso zezezimali ezimi endleleni yami, egameni likaJesu.

15. Ngisusa igama lami kanye nabendlu yami encwadini yokuqothuka kwezezimali, egameni likaJesu.

16. Umoya oNgcwele, yiba ngumlingani wami omkhulu kwizimali zami.

17. Yonke into enhle njengamanje yokubalekela ukuphumelela kwami ​​kwezezimali iqala ukugelezela kuyo manje !!! egameni elinamandla likaJesu.

18. Ngiyawenqaba yonke imimoya yokuthotshiswa nehlazo ngokwezezimali, ngegama likaJesu.

19. Baba, vimba konke ukuvuza kwemali yami, ngegama elinamandla likaJesu.

20. Imali yami mayishise kakhulu ukungezelela amasela namakhasimende amademoni, ngegama likaJesu.

21. Vumela amandla kazimu abukhali ahehe futhi agcine umcebo ubekwe ezimalini zami, egameni likaJesu.

22. Ngikhulula imali yami emathonyeni, ekuphathweni nasekuphathweni kobubi bendlu, egameni likaJesu.

23. Zonke izingelosi zikaSathane ziphambukise izibusiso kude nami zikhubazeke ngokuphelele, ngegama likaJesu.

24. Vumela imiphumela emibi yanoma iyiphi imali engiyitholile noma ngiyithinte mayingathathi hlangothi, egameni likaJesu.

25. O Lord, ngifundise imfihlo yaphezulu yokuchuma.

26. Injabulo yesitha ngokuphila kwami ​​kwezezimali iguqulwe usizi, egameni likaJesu.

27. Zonke izibusiso zami ezabanjwa ezweni noma ezweni lonke mazinikezwe kimi, egameni likaJesu.

28. Ngibopha wonke amabutho empumelelo ka-anti?, Egameni likaJesu.

29. Imali yami mayishise kakhulu kunanoma yimuphi amandla amabi ongahlala ngawo, egameni likaJesu.

30. Baba ngiyabonga ngokungenza indoda ecebile / umfazi ogama likaJesu.

 

Izikhangiso

Imibono ye-37

 1. DankUwel voor uw geweldige zegenbede!
  Ubo een voorbidder!
  Een strijder van licht en ruimte!
  Uw gebeden hebben een weerklank op aarde en a de hemel.
  U ku-gevangenen ketenen los kumenyiwe en bevrijden.
  Usebenzisa le ndlela yokubonisa ukuthi uNkulunkulu unjani.
  Wonke umuntu kufanele asebenze ngokuzikhandla.

  I-peel lowss Margret😍❤️

 2. Lemikhuleko ebengiyisho manje kumele ivule iminyango yokuthandeka kwezezimali futhi nami futhi lemikhuleko izongenza ukuthi ngisuke enkazimulweni ngiye enkazimulweni ngegama likaJesu Amen

 3. Hewu ! Lokhu kunamandla kakhulu futhi ngibusisiwe futhi ngathandwa ngale mikhuleko. Konke kusebenzela ukusiza kimi kusukela manje ngegama likaJesu, Amen.Siyabonga kakhulu ngemikhuleko.

 4. Hewu! Ngibusiseke futhi ngathandeka kakhulu ngale mithandazo. Konke kusebenzela engikuthandayo ngegama likaJesu, Amen. Ngiyabonga ndoda yakwa-God.

 5. Ngibonga kakhulu mnumzane, kwangathi uNkulunkulu angagcina amandla akho kuye.i uzokwenza umthandazo, futhi akholwe ukuthi umnyango wezezimali usewavulile

 6. Nkulunkulu othandekayo yizwa ukukhala kwami ​​njengoba ngiza ngesibindi phambi kwesihlalo sakho sobukhosi ngoba ngiyazi ukuthi unguNkulunkulu umninimandla onke othumele indodana yakho ezelwe yodwa ukuba izofela izono zami futhi ngiyohlala ngikubonga ngihloniphe igama lakho ngoba uyiNkosi Yamabandla. Ngiguqa phambi kwakho ukuze Wena uzwe ukukhala kwami…
  amen

 7. Nkulunkulu othandekayo..ngiza kuwe nginesono njengami. Ukucela isihe sakho nomusa wakho. Ngincenga ukungenelela kwakho kwezezimali..ngikhathele izikweletu, ngikhathele ubumpofu, ngidinga ukubuyisa umcebo wami wezezimali futhi ngichithe noma yisiphi isivumelwano esingivimbele ukuchuma kwezezimali..isikhathi saso ukuze ngiphakamise izitha zami ngiphinde ngibuyise yonke ingcebo yami yezezimali .. Mina igama likaJesu engilitholayo ngiyingcebo yami emuva kwenkulungwane… ngomlilo oyingcwele… ..Ameni..ngoba sekwenziwe

 8. UNkulunkulu akubusise ngokucebile umuntu kaNkulunkulu, hlala ubusisiwe, ngiyakholwa, ngithola ngomusa ngokukholwa, egameni likaJesu elinamandla laseNazaretha .Amen

 9. Nkulunkulu Somandla ngiyakwazisa ngoba uyiphendulile imithandazo yami futhi ngiyazi ukuthi konke kuzolunga empilweni yami yezezimali eGameni likaJesu Kristu mighty

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha