Uhlelo lokufunda nsuku zonke lwebhayibheli lwangoNovemba 8th 2018

0
2161

Ukufundwa kwethu kwebhayibheli nsuku zonke namuhla kuvela encwadini ka-Esteri 1: 1-22. Funda ubusiswe.

U-Esteri 1: 1-22:

1 Kwathi ezinsukwini zika-Ahashiveroshi, (lo ngu-Ahashiveroshi owayebusa, kusukela e-India kuze kufike e-Etiyopiya, ngaphezu kwezifunda eziyikhulu namashumi amabili nesikhombisa :) 2 ukuthi ngalezo zinsuku lapho inkosi u-Ahashiveroshi yayihlala esihlalweni sobukhosi umbuso wakhe, owawuseShushani isigodlo, 3 Ngomnyaka wesithathu wokubusa kwakhe, wenza isidlo kuzo zonke izikhulu zakhe nezinceku zakhe; amandla ePheresiya neMediya, izicukuthwane nezikhulu zezifundazwe, ezaziphambi kwakhe: 4 Lapho etshengisa ingcebo yombuso wakhe okhazimulayo nodumo lobukhosi bakhe obukhulu izinsuku eziningi, yebo izinsuku eziyikhulu namashumi ayisishiyagalombili. 5 Lapho seziphelile lezo zinsuku, inkosi yenza idili kubo bonke abantu ababekhona eShushani isigodlo, kusukela komkhulu kuya komncane, izinsuku eziyisikhombisa, egcekeni lengadi yendlu yenkosi; Lapho kwakumhlophe khona, kumnyama, kuluhlaza okwesibhakabhaka, izilenge zensimbi, ziboshwe ngezintambo zelineni elicolekileyo nange nsomi emasongweni esiliva nezinsika zemabula: imibhede yayiyegolide negolide, phezu kwendlela ebomvu, eluhlaza okwesibhakabhaka nokumhlophe, okumnyama , imabula. 7 Basebephuzisa ezitsheni zegolide, (izitsha zihlukile kwezinye,) newayini lasebukhosini ngobuningi, ngokwesimo senkosi. 8 Futhi ukuphuza bekungokomthetho; akakho owaphoqayo, ngokuba inkosi yayimise kanjalo kubo bonke abaphathi bendlu yayo, ukuba benze ngokwentando yalowo nalowo. 9 Futhi uVashiti indlovukazi wenzela abesifazane idili endlini yenkosi eyayingeyenkosi u-Ahashiveroshi. 10 Ngosuku lwesikhombisa, lapho inhliziyo yenkosi ijabhile ngewayini, wayala uMehumani, noBiztha, noHarbona, noBigtha, no-Abagtha, noZethari, noCarcas, izinduna eziyisikhombisa ezazikhonza phambi kwenkosi u-Ahashiveroshi. nilethe uVashiti indlovukazi phambi kwenkosi nomqhele wobukhosi, ukuba ibonise abantu nezikhulu ubuhle bayo, ngokuba wayemuhle ukubukeka. 12 Kepha inkosikazi uVashiti yenqabile ukuza ngomyalo wenkosi ngabaphathi bayo; ngalokho inkosi yathukuthela kakhulu, nentukuthelo yayo yavutha kuye. 13 Inkosi yasisithi emadodeni ahlakaniphileyo, ayezazi izikhathi, (ngoba leyo yayiyindlela yenkosi kubo bonke ababazi umthetho nokwahlulela: 14 Owayeseceleni kwakhe kwakunguKarshena, noShethari, no-Adima, noTarshishi, noMeresena, noMarsena, UMemucan, izikhulu eziyisikhombisa zasePheresiya nezaseMediya, ezazibona ubuso benkosi, futhi ezazihlala embusweni wokuqala.) 15 Yini esingayenza enkosikazini uVashiti ngokomthetho, ngokuba engawenzanga umyalo wenkosi u-Ahashiveroshi? ngabakwamakamelo? 16 UMemucan wamphendula phambi kwenkosi nezikhulu, wathi: “UVashiti indlovukazi akonanga enkosini kuphela, kepha nakuzo zonke izikhulu, nakubo bonke abantu abakuzo zonke izifundazwe zenkosi u-Ahashiveroshi. 17 Ngoba lesi senzo sendlovukazi siyakuza kubo bonke abesifazane, badelele abayeni babo emehlweni abo, lapho kuthiwe: "Inkosi u-Ahashiveroshi yayala ukuba uVashiti indlovukazi alethwe phambi kwakhe, kepha akayanga. 18 Kanjalo nabesifazane basePheresiya nabakwaMediya bayakusho namuhla kuzo zonke izikhulu zenkosi, ezizwe ngesenzo sendlovukazi. Kuyakukhuphuka ukwedelela okukhulu nolaka. 19 Uma kukuhle enkosini, makukhiphe kuye umyalo wobukhosi, kubhalwe phakathi kwemithetho yamaPheresiya namaMede, ukuze kungaguqulwa, ukuthi uVashiti angabe esabuya phambi kwenkosi u-Ahashiveroshi; inkosi mayinike ubukhosi bayo komunye omuhle kunaye. 20 “Lapho isimemezelo senkosi eyakusenza siyakushicilelwa embusweni wayo wonke, (ngokuba sikhulu), bonke abafazi banike amadoda abo ukuhlonipha, kwabakhulu nabancane.

Izikhangiso

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha