60 Umkhuleko Womkhuleko usebenzisa Igazi likaJesu

4
23859

UZakariya 9: 11:
Kepha wena, ngegazi lesivumelwano sakho ngikhiphile iziboshwa zakho emgodini okungekho manzi kuwo.

The igazi likaJesu yikhadi likaNkulunkulu lokugcina. Akekho uSathane phansi kwezulu ongamelana negazi likaJesu. Namuhla sibheke umthandazo wama-60 wokukhululwa sisebenzisa igazi likaJesu. Igazi likaJesu liyisiphephelo sethu njengamakholwa. Ngegazi likaJesu, sinokufinyelela okuphakade kuwo wonke amafa ethu elenga kuKristu. Ngaphambi kokuthi singene kulo mkhuleko wokukhululwa, ake sibone ukubaluleka kwegazi likaJesu ezimpilweni zethu.

10 Ukubaluleka kwegazi likaJesu.

1. Sisindiswa ngegazi likaJesu. Efesu 1: 7

2. Sigezwa sihlanzekile ngegazi likaJesu. Heberu 9:22

3. Sinokuthula noNkulunkulu ngegazi likaJesu. KwabaseKolose 1:20

4. Sithethelelwe ngegazi likaJesu. Heberu 9:22

5. Siphilisiwe ngegazi likaJesu.Levitiko 17:11

6. Silungisiwe ngegazi likaJesu.BaseRoma 5: 9.

7. Sinekuphila okuphakade ngegazi likaJesu.Johane 6: 55-59

8. Singcwelisiwe ngegazi likaJesu. Heberu 10:10

9.Sivikelwe ngegazi likaJesu. U-Eksodusi 12:13.

10. Sikhululwa ngegazi likaJesu. Zakariya 9:11.

Manje njengoba usuyakwazi ukuthi igazi likaJesu lingakwenzela ini, isikhathi salo wenza lo mthandazo wokukhulula usebenzisa igazi likaJesu njengesikhali sakho sokomoya. Njengoba uthandaza lemikhuleko namuhla, ngibona uNkulunkulu eshintsha izindaba zakho futhi ekunika ubufakazi obungakholeki nobungemvelo kubantu ngegama likaJesu amen.

60 Umkhuleko Womkhuleko usebenzisa Igazi likaJesu

1. Ngiyabonga Baba ngezinzuzo nangokuhlinzekelwa kwegazi likaJesu.

2. Ngegazi likaJesu ngimemezela ukunqoba kwami ​​esonweni, kuSathane nabameli bakhe kanye nomhlaba.

3. Ngincenga igazi likaJesu phezu kwayo yonke inkinga enenkani empilweni yami ngegama likaJesu.

4. Ngincenga igazi likaJesu phezu komzimba wami - kusukela phezulu kwekhanda lami kuya ezinyaweni zami.

5. Ngifaka impilo yami egazini likaJesu.

6. Ngidinisa bonke abacindezeli bakaSathane abanginikele ngegazi likaJesu.

7. Ngibambe igazi likaJesu njengesivikelo kunoma yimaphi amandla obumnyama asevele alungele ukungamelana nami, egameni likaJesu.

Ngegazi likaJesu, ngimelene nawo wonke amathuluzi esitha ngegama likaJesu

9. Ngima ngezwi likaNkulunkulu futhi ngizibiza ngingenakusoleka, ngegazi likaJesu.

10. Yonke iminyango engiyivulele isitha ivaleke ngegazi likaJesu njalo.

11. Ngegazi likaJesu, ngikhululwe ezandleni zikaDeveli.

12. Ngikhubazekile futhi nginqume ikhanda lawo wonke amadoda anamandla empilweni yami ngegazi likaJesu.

13. Uma kukhona noma yini kimi engeyona ekaNkulunkulu, ngiyikhipha unomphela ngegazi likaJesu.

14. Igazi lesiphambano malibe phakathi kwami ​​namanye amandla amnyama abelwe kimi.

15. Ngiwuqalekisa wonke umsebenzi wobumnyama empilweni yami ukoma ezimpandeni ngegazi likaJesu.

16. Ngihlula, ngiyanqwabaza futhi ngisule umoya wobudlova ngegazi likaJesu.

17. Mawadedelwe amandla egazi likaJesu ngenxa yami futhi awakhulume ngazo zonke izimo ezifile empilweni yami.

18. Mawadedelwe amandla egazi likaJesu ngenxa yami futhi awakhulume ngokumelene nayo yonke intaba engenakuphikwa empilweni yami.

19. Ngegama likaJesu, ngincenga igazi likaJesu phezu kwawo wonke amalungu omndeni wami ngegama likaJesu.

20. Egameni likaJesu, ngisebenzisa igazi likaJesu phezu kwendlu yami.

21. Ngegama likaJesu, ngifaka ibhizinisi lami / umsebenzi wami egazini likaJesu.

22. Egameni likaJesu, ngisebenzisa igazi likaJesu. Umuzi wami awuhambi ndawo yemisebenzi yamademoni ngegama likaJesu

23. Ngidweba umbuthano wegazi likaJesu ungizungezile.

24. Ngidweba umugqa wegazi wokuvikela ezizungeze impahla yami.

25. Nginqoba usathane ngegazi leWundlu.

26. Awungeke ubeke noma yikuphi ukugula kimi ngoba ngikhululwe ngegazi leWundlu.

27. Vumela igazi likaJesu likhulume ukudideka ekamu lezitha zami ngegama likaJesu.

28. Vumela igazi likaJesu likhulume ukubhujiswa kukho konke ukukhula okubi empilweni yami.

29. Vumela igazi likaJesu likhulume ngokunyamalala kwabo bonke ubuthakathaka empilweni yami.

30. Igazi likaJesu alikhulume ukuthula kuyo yonke imishado echithekile.

31. Ngegazi likaJesu, ngichoboza ikhanda lawo wonke amademoni ngisendleleni ngegama likaJesu

32. Vumela igazi likaJesu likhulume ukunqoba nokuchuma empilweni yami.

33. Ngifafaza igazi likaJesu kuzo zonke izakhiwo zami.

34. Vumela igazi likaJesu lome konke ukupela namademoni okusetshenziswa kimi.

35. Wena amandla amabi, ngikusakaza ngamandla egazi likaJesu.

36. Nginikela onke amandla amabi alwa nami ngokungabi namandla ngegazi likaJesu.

37. Ngibambe igazi kuwe sathane futhi ngiyamemezela ukuthi wehluliwe.

38. Vumela igazi likaJesu elikhonza lihluleke kuyo yonke imisebenzi emibi empilweni yami.

39. Vumela igazi likaJesu lichithe noma imuphi umsebenzi omubi empilweni yami.

40. Ngikhonza ukufa esitheni sentuthuko empilweni yami ngegazi likaJesu.

41. Ngibopha amandla okuhlala yanoma iyiphi inkinga ngegazi likaJesu.

42. Ngakha umngcele wokulwa nawe sathane ngegazi likaJesu.

43. Ngincenga igazi likaJesu kunoma imuphi umoya omubi osebenzayo kimi.

44. Ngincenga igazi likaJesu kuwe, moya wokwehla empilweni yami ngegama likaJesu.

45. Ngimemezela ukuthi ngingcwelisiwe ngegazi likaJesu.

46. ​​Ngincenga igazi likaJesu ngokumelana nomoya wokuntengantenga kunoma iyiphi indawo yempilo yami.

47. Ngincenga igazi likaJesu ekubandezelweni kobudimoni kwemimangaliso yami.

48. Ngincenga igazi likaJesu ekuhlulekeni emaphethelweni empumelelo.

49. Ngincenga igazi likaJesu ngokungabi nabasizi abahle.

50. Ngincenga igazi likaJesu emizamweni engenzithelo empilweni yami.

51. Ngincenga igazi likaJesu ukuthi lingangeni ezikhundleni ezingalungile.

52. Ngincenga igazi likaJesu kukho konke ukubambezeleka nokwenqatshelwa.

53. Ngincenga igazi likaJesu kuma-akhawunti afile.

54. Ngincenga igazi likaJesu ekuphambukeni okubi,

55. Ngincenga igazi likaJesu emalini elahlekile yangaphandle.

56. Ngincenga igazi likaJesu ekuphikiseni iziprofetho zikaSathane.

57. Ngincenga igazi likaJesu ngokugcotshwa kwe-vagabond.

58. Ngincenga igazi likaJesu ekulweni nendlala.

59. Ngincenga igazi likaJesu ekuhambeni okuhamba kancane kanye nenqubekela phambili empilweni yami nakusasa

60. Ngiyabonga baba ngokuphendula imithandazo yami.

Izikhangiso

Imibono ye-4

  1. Ngiyabonga mnumzane ngala maphuzu omthandazo anamandla nezimfundiso zempi. Ngomusa mnumzane, ngithumele imikhuleko ethile ebhekiswe kwabamele isonto abayibambile ukuthi ingayi phambili. Sike saba nokufa okungazelelwe kungakapheli izinyanga ezintathu.

  2. Sawubona Pastor Ikechukwu,
    Ngenkathi ngicwaninga ngeGazi likaJesu ngize ngathola amaphuzu akho omkhuleko angama-60, ngiyakopisha futhi ngawanamathisela esethulweni se-SlideShare ukuzowasebenzisa kusasa eqenjini lami. Ngincome incwadi yakho.
    Ngiyakhuleka ukuthi iNkosi iqhubeke ikubusise futhi inikeze amandla okugcoba kanye nenkonzo yakho nokuthi ube yisibusiso kubantu abaningi emhlabeni jikelele.

    UMarco Lafebre,
    Funda Ukuprofeta.

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha