Amaphuzu Omkhuleko angama-30 Wonyaka omusha we-2020

14
52147

Tihlabelelo 24: 7-10:
7 Phakamisani amakhanda enu, nina masango; niphakamise nina, nina minyango yaphakade; INkosi yenkazimulo iyakungena. 8 Ingubani le Nkosi yenkazimulo? INkosi inamandla futhi inamandla, INkosi enamandla empini. 9 Phakamisani amakhanda enu, nina masango; Baphakamise, nina minyango yaphakade; iyongena inkosi yenkazimulo. 10 Ingubani le Nkosi yenkazimulo? INkosi yamabandla, uyiNkosi yenkazimulo. Selah.

Kuhlala kuyinto enhle ukuqala unyaka omusha ngemikhuleko. Lapho sinikela iminyaka yethu kuNkulunkulu, Uqinisekisa ukuphumelela kwethu okungaphezu kwemvelo ngonyaka. Njalo ngonyaka ukhulelwe ngokuhle nokubi okuhle, ngakho-ke kufanele sithandaze ukuthi ubaba wethu osezulwini asivikele kokubi futhi alethe okuhle ezindlini zethu. Njalo ngeminyaka kugcwele izinqumo, kufanele sithandaze sicele umoya ongcwele ukuze usisize senze izinqumo ezifanele zokusenza siphumelele unyaka omusha. Minyaka yonke kugcwala zonke izinhlobo zabantu, kufanele sithandaze sicele ukuthi umoya ongcwele usiqondise kubantu abalungile ukuze sifinyelele phezulu. Zonke lezi zizathu nokuningi yingakho ngiqoqe amaphuzu angu-30 omthandazo ngonyaka omusha ka-2020.

Amaphuzu womkhuleko azokubeka endleleni yempumelelo njengoba uthandaza kubo. Yilabo abathobekile ngokwanele kuphela abacela isiqondiso uNkulunkulu ayohola. Kufanele uqonde ukuthi umKristu othandazayo akasoze aba yisisulu sathane nabamele yena. Ngakho-ke uma uqala unyaka wakho ngemikhuleko, izingelosi zeNkosi zihamba phambi kwakho zingene enyakeni zenze zonke izindlela ezigwegwile ziqonde ngegama likaJesu. Ngibona lamaphuzu womkhuleko wonyaka omusha akulethela impumelelo enkulu ngegama likaJesu.

Amaphuzu Omkhuleko angama-30 Wonyaka omusha we-2020

1. Baba, ngiyabonga ngobuhle bakho nangemisebenzi yakho emangalisayo empilweni yakho ngonyaka ka-2019.

2. O Nkosi, yenza konke okuhle mayelana nami kulo nyaka 2020.

3. Vumela uNkulunkulu abe nguNkulunkulu empilweni yami kulo nyaka ka-2020, egameni likaJesu.

4. UNkulunkulu asukume ahlaze onke amandla aphonsela uNkulunkulu inselelo empilweni yami kulo nyaka ka-2020 egameni likaJesu.

5. Konke ukudumazeka kwami ​​makube ukuqokwa nguNkulunkulu empilweni yami kulo nyaka egameni likaJesu.

6. Yonke imimoya kaSathane nezivunguvungu zikaSathane mayithuliswe empilweni yami, egameni likaJesu.

7. Wena Nkulunkulu weziqalo ezintsha, qala isici esisha sezimangaliso empilweni yami kulo nyaka, egameni likaJesu.

8. Lokho okungivimbayo ebukhoneni makuchotshozwe, egameni likaJesu.

9. Malibhujiswe lonke igama lika-anti elisebenzayo ngami, egameni likaJesu.

10. Vumela ukugcotshwa kokwehluleka ngokomoya kwehlele phezu kwami, ngegama likaJesu.

11. Nkosi, ngenze ngibe sendaweni efanele ngesikhathi esifanele.

12. Wena Nkulunkulu weziqalo ezintsha, ngivulele iminyango emisha yokuchuma, ngegama likaJesu.

13. O Lord, nginike imibono esegcotshiweyo futhi ungiholele ezindleleni ezintsha zokubusiswa, egameni likaJesu.

14. Yonke iminyaka yami engachithiwe nemizamo yakho mayibuyiselwe ezibusisweni eziningi, egameni likaJesu.

Izimali zami ngeke zingene ezindabeni zezindlala zezezimali kulo nyaka, egameni likaJesu.

16. Ngiyenqaba yonke imimoya yokujabha ngokwezimali, egameni likaJesu.

17. O Nkosi, ngikhiphe uju edwaleni ungivumele ngithole indlela lapho amadoda ethi ayikho indlela.

18. Ngimemezela ngize ngize ngiveze wonke amagama amabi engiwakhulume kabi ngokuphila kwami, ekhaya, emsebenzini, njll. Kumarekhodi kaSathane, egameni likaJesu.

19. Lo nyaka, ngeke ngidele onqenqemeni lwezimangaliso zami, egameni likaJesu.

20. Bonke abaklami benzondo, ubutha nezingxabano ekhaya mabakhubazeke, ngegama likaJesu.

21. Ngiyalela wonke umkhawulo kaSathane empilweni yami nasezimalini zami ukuthi zisuswe, egameni likaJesu.

22. Yonke imingcele eyenziwe njengefa yokuthola izinto ezinhle isuke, egameni likaJesu.

23. O Nkosi, sukuma uhlaze onke amandla aphonsela uNkulunkulu wami inselelo.

24. Ngegama likaJesu, wonke amadolo omnsalo wamahloni kaSathane.

25. Ngiyenqaba ukudla isinkwa sosizi kulo nyaka, ngegama likaJesu.

26. Ngibhubhisa konke ukuphikiswa ngokomoya empilweni yami, egameni likaJesu.

27. Vumela umoya wase-East ukhubaze futhi uhlazise bonke oFaro bokomoya nabaseGibithe ngegama likaJesu.

28. Yenza okuthile empilweni yami kulesi sikhathi somkhuleko esizoshintsha impilo yami ibe yinhle, egameni likaJesu.

29. Nkosi, ngikhulule kubo bonke ububi kulo nyaka omusha ngegama likaJesu.

30. Ngeke ngicele imali noma enye into kulenyanga ngegama likaJesu

Ngiyabonga ngokuphendula imithandazo.

Izikhangiso

Imibono ye-14

    • UNkulunkulu akubusise mfundisi, kwangathi uNkulunkulu angayiphumelelisa inkonzo yakho futhi asindise izigidi zemiphefumulo ngawe. Ngegama likaJesu.

  1. Ngiyabonga kakhulu mnumzane .. Ngegama likaJesu, ngithepha ngokugcotshwa kwakho kobukhulu kulo nyaka ka-2019 .. Ngala maphuzu omkhuleko, izicabha ezisondele kakhulu zezingcebo, ubukhulu, ukuvela kuzovulelwa ukuthi ngiphile.

  2. Abagcotshiweyo bakaNkulunkulu ngiyababusisa ngalezi zikhali zokomoya, ngingumfundisi wesifazane ovela eLiberia ngifisa ukubona ukuhamba kukaNkulunkulu empilweni yami inkonzo yethu ihlomulile kula maphuzu emikhuleko futhi silambele okungaphezulu uNkulunkulu angakwandisa kakhulu Mnumzane. Ngiyabonga.

  3. Ukuphawula: Ngiyabonga Mfundisi wami othandekayo ngokunginikeza amaphuzu owathandazayo engiwatholile ewusizo kakhulu futhi angisibusisa empilweni yami. INkosi yethu enhle ingaqhubeka nokukusebenzisa ngamandla emsebenzini wakhe woMbuso, Amen.

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha