40 Umkhuleko Womkhuleko Ekulahleni Komshado

1
8258

UHabakuki 2: 3:
3 Ngoba umbono usengowesikhathi esinqunyiwe, kepha ekugcineni uyakhuluma, ungaqambi amanga: noma ulinda, ulinde; ngoba izofika impela, ayizukuhlala.

Akuyona intando kaNkulunkulu ukuthi noma yimuphi waBantwana baKhe alinde ize izimangaliso zabo. Akukhona konke ukubambezeleka okuvela kuNkulunkulu. Siyaqonda ukuthi kuhlale kunesikhathi sokulinda izimangaliso zakho ozifunayo, kepha kufanele sazi umehluko phakathi kokulinda iNkosi futhi simelane nosathane. Encwadini kaDaniel, umthandazo kaDaniel wabambezeleka izinsuku ezingama-21, noma izimpendulo zathunyelwa ngosuku lokuqala, udeveli namademoni akhe bamelana nezimpendulo izinsuku ezingama-21, kepha bonga uNkulunkulu ngokunqoba okungaphezu kwamandla kaDaniel. Bheka uDaniel 10: 13-21. Namuhla sigxile ekubambezelekeni komshado, futhi ngihlanganise ama-40 umkhuleko wokusindisa kusukela ekubambezelekeni komshado. Le mithandazo yokukhululwa yenzelwe abafanelekayo abafanelekile nabasebenza ngokukholelwa kuNkulunkulu ngokuthuthuka komshado. UNkulunkulu wethu unguNkulunkulu wamathuba, akunandaba ukuthi usulinde isikhathi esingakanani, uNkulunkulu owasungula umshado kwasekuqaleni uzokuvakashela namhlanje.

Njengekholwa, kumele wazi ukuthi noma ngabe uzithola unasiphi isimo, awusoze wehliswa amathuba. Ungazithandazela kunoma yisiphi isimo nezimo. Inkinga ngamaKrestu amaningi ukuthi awathandazi. Bahlale befuna osonkontileka abathandazayo abazobathandazela. Uma ungathandazi awusoze wakuphepha ukumelana namademoni. Isibonelo, uma ukholwa kuNkulunkulu ngomshado wakho, kufanele-ke uhlanganyele lo mthandazo wokukhulula ekubambezelekeni komshado. Kufanele uwuthandaze ngokuqinile nangolaka. Kumele uhlakulele ukukholwa okunenkani e-altare lomthandazo. Kuthatha ukholo olunenkani ukunqoba izithiyo ezinenkani. Ngibona uNkulunkulu eletha izimangaliso zakho zomshado namuhla ngegama likaJesu.

40 Umkhuleko Womkhuleko Ekulahleni Komshado

1. Baba ngiyabonga ngoba izimangaliso zami sezifikile.

2. Baba vumela isihe sakho siphumelele phezu kwawo wonke amahlulelo empilweni yami ngegama likaJesu.

3. Nkosi vula amehlo ami ukubona isizathu salokhu kubambezeleka komshado wami ngegama likaJesu

4. Ngisize Nkosi, ukunqoba lokhu kubambezeleka komshado ngegama likaJesu

5. Yonke imicabango emibi yesitha emelene nemishado yami mayichithwe, egameni likaJesu.

6. Ngegazi likaJesu ngichitha konke ukupela okulwa nokuphela kwami ​​komshado ngegama likaJesu.

7. Ngikhansele yonke into enobuqili yesathane elwa nethemba lami lomshado, egameni likaJesu.

8. Wonke amandla amabi adonsela abantu abangalungile kimi makhubazeke, ngegama likaJesu.

9. Ngephula yonke isivumelwano sokwehluleka komshado nokushada sekwephuzile, egameni likaJesu.

10. Ngikhansela wonke umshado ongokomoya owenziwa ngonembeza noma ngokungazi egameni lami, egameni likaJesu.

11. Ngisusa isandla sobubi bendlu empilweni yami yomshado, egameni likaJesu.

12. Yonke imibono, izilo, izichotho kanye nezinye izinto eziyingozi ngokomoya ezisebenza ngami, zichithwe ngokuphelele ngegama likaJesu.
13. Ngiyalela wonke amandla okukhohlisa okubi, ukubambezeleka noma ukuvimbela umshado wami ukuba uchithe ngokuphelele, egameni likaJesu.

14. Makususwe wonke amamaki amabi wokulwa nomshado, egameni likaJesu.

15. Nkosi vuselela ubusha bami kabusha futhi ungihlelele ukuhleleka kwami ​​komshado ngegama likaJesu

16. Baba, umlilo wakho mawubhubhise zonke izikhali zikaSathane ezenzelwa ukumelana kwami ​​nomshado wami ngegama likaJesu.

17. Nkosi, veza onke amacebo amabi kaSathane kimi ngawuphi umthombo noma ngasiphi isikhathi ngegama likaJesu.

18. Baba, ngegazi lakho lokuhlanza, ngangihlanze kuzo zonke izono ezingathiya ukuvimbela kwami ​​umshado ngegama likaJesu.

19. Ngibuyisela yonke inhlabathi engilahlekelwe yisitha, ngegama likaJesu.

20. Ngisebenzisa amandla egameni negazi likaJesu esimweni sami somshado ngegama likaJesu

21. Ngifaka igazi likaJesu ukususa yonke imiphumela yokusebenza okubi nokucindezelwa, egameni likaJesu.

22. Ngiphula amandla okubopha kwanoma yini yamaphonso kaSathane abekwe phezu kwami ​​kunoma yimuphi umthombo, ngegama likaJesu.

23. Zonke izitha zikaJesu Kristu ezisebenza ngokumelene nempilo yami mazivezwe, egameni likaJesu.

24. Ngiyazikhulula kunoma yikuphi ukukhohlisa kobusathane ngokumelene nempilo yami ngegama likaJesu.

25. Ngimemezela ngize ngachitha ilungelo lesitha lokuhlupha uhlelo lwami lokushada, egameni likaJesu.

26. Ngiphula yonke inceku ebambezelekayo yemishado nokubuyiswa kwempahla ngegama likaJesu.

27. Ngibopha futhi ngiphange impahla yazo zonke izinduna ezinamathele emshadweni wami, egameni likaJesu.

28. Izingelosi zikaNkulunkulu ophilayo mazisuse itshe elivimba umshado wami, egameni likaJesu.

29. Ngisusa igama lami kunqola yabathakathi nabathakathi, ngegama likaJesu.

30. Asukume uNkulunkulu bese kuthi zonke izitha ngemuva kokubambezeleka kwami ​​emshadweni zihlakazeke, ngegama likaJesu.

31. Mawubase umlilo kaNkulunkulu ususe amatshe angivimbela izibusiso zami zomshado, egameni elinamandla likaJesu.

32.Ifu elingavimba ukukhanya kwelanga lwenkazimulo yami nokuhlakazeka kwalo kusakazeke, egameni likaJesu.

33. Yonke imimoya emibi ebangela inkathazo empilweni yami yomshado iboshwe, egameni likaJesu.

34. Ukukhulelwa kwezinto ezinhle ngaphakathi kimi ngeke kukhishwe nganoma yimaphi amandla aphikisayo, egameni likaJesu.

35. Nkosi, ngiyavuma ukuthi kulo nyaka ngizoshada ngokukhazimula ngegama likaJesu.

36. Ngiyawenqaba yonke imimoya yokubambezeleka kuzo zonke izingxenye zempilo yami, ngegama likaJesu.

37. Ngithola uNkulunkulu wami omiswe ukuba abe ngumlingani wami namuhla, egameni likaJesu.

38. Ngimelene nawo wonke umoya wokudumazeka, owokwesaba, wokukhathazeka nokukhungatheka, egameni likaJesu.

39. Nkosi, nyakazisa izulu nomhlaba ulethe ukuhlukaniswa kwami ​​komshado kwenzeke ngegama likaJesu.

40. Ngiyabonga Jesu ngokungiphutha kwami ​​emshadweni.

Izikhangiso

1 UKUPHAWULA

 1. Mfundisi othandekayo Chinedum,
  UNkulunkulu ungiholele kusayithi lakho namhlanje, futhi ngiyamdumisa futhi ngiyambonga ngalokho, nangakho. Ngimi esikhaleni njengamanje, ngenzela umuntu wami othandekayo, omuhle, ozwelayo, ophanayo, futhi omuhle, uJoe. Sobabili sineminyaka engaphezu kwengu-60. UNkulunkulu wasihlanganisa eminyakeni emine eyedlule, ngemuva kokuthi sobabili sasingashadile iminyaka eminingana futhi, ngokuyisisekelo, siyekile ukuphinde sibe nobudlelwano obuyimpumelelo. Cishe unyaka ngaphambi kokuba sihlangane, uNkulunkulu wangitshela ukuthi wayeziqhenya kakhulu ngami ngazo zonke izifundo engizifundile empilweni yami (ngangineminyaka engama-26 ngisangulukile ngaleso sikhathi) futhi wangitshela ukuthi nganginezifundo eziningi engangizifunda nokuphulukiswa ukuba nakho kepha lokho kungenziwa kuphela "kubudlelwano" futhi wangibuza ukuthi ngizimisele yini ukukwenza lokho. Impendulo yami yathi "yebo, ngizokwenza noma yini oyicelayo".
  Mina noJoe sahlangana cishe ngonyaka, emsebenzini. Saba abangane. Wayenentshisekelo kimi, kepha ngangimbambe ngezingalo izinyanga eziyisithupha kuze kube ngolunye usuku ntambama siphume saya ku-burger, ebesikwenza ngezikhathi ezithile. Ngalobo busuku, uNkulunkulu wavumela izikali zehla emehlweni ami futhi NGABONA le ndoda ngobuhle bayo okokuqala ngqa.
  Saqala ukuthandana, futhi sahlanganyela ngoJulayi 2019. Ngikhulele emndenini ongasebenzi kahle nonomama othwala ngokweqile owayengakaze abe nephutha futhi ephethe umndeni, ikakhulukazi ubaba wami. Ngaphambi kokuthembisana kwethu, ngaqala ukuba UMAMA wami !! Ngangikuzonda, kodwa ngangingazi ukuthi ngizoyeka kanjani. Ngangethukile. UJoe wayengazi ukuthi uzoyiphatha kanjani, futhi waqala ubungane nomunye umuntu wesifazane. Sahlukana ngosuku engathola ngalo. Ngangikhungathekile ngokuphelele, naye ngokunjalo. Wayehloniphe imikhuba emidala ngoba wayengazi ukuthi enzeni okunye.
  Uyise wayengumfundisi wePentekoste, futhi wakhulela esontweni, futhi uyikholwa, kodwa wayenza lukhuni inhliziyo yakhe. Ngiyakholelwa ngenxa yobuhlungu obukhulu abhekane nabo empilweni yakhe.
  Lapho sihlukana, ngo-Okthoba odlule, ngaqala inkathi yomkhuleko futhi ngafuna futhi ngicela uNkulunkulu ukuba asebenze empilweni yami futhi angibonise ukukhubazeka kwami ​​kobuntu futhi angisize ngikwazi ukunqoba.
  UNkulunkulu uthumele abantu nemibhalo empilweni yami engishintshe ngendlela eyisimangaliso !!! Ngikwazile ukugqashula izibopho zomndeni wami wesono sokuqala futhi uNkulunkulu ungisizile ukuthi ngiguqule hhayi kuphela ukuziphatha kwami, kodwa ngivuselele nengqondo yami (ebengiyithandazile eminyakeni eminingana eyedlule).
  Mina noJoe sahlangana futhi ngoJanuwari walo nyaka. Kwakumangalisa futhi kugcwele umusa. Wayekhathazeke kakhulu, hhayi umuntu wakhe ojabule, onamehlo abomvu ezinyangeni ezimbalwa zokuqala, kepha kancane kancane wakusebenzisa lokho futhi indoda engangithandana nayo futhi ngayithanda yabuya !!
  Ungitshele ukuthi ufuna ukuthatha izinto kancane, ngavuma.
  Cishe ezinyangeni ezintathu ezedlule, ngaqala ukukhuluma ngokuthengisa indlu yami, ebengicabanga ngayo isikhashana, futhi wayekwazi lokho. Ungitshele ukuthi ufuna ukuthi sihlale echibini, ukuze ekugcineni akujabulele ukuthatha umhlalaphansi. Ngakho-ke, besilokhu sibheka kwesinye isikhathi izakhiwo ezisolayini. Angizange ngicindezele lokhu nhlobo. Angizange ngicindezele lutho ebuhlotsheni bethu obusha. Besinento entsha sha, futhi ibimnandi. Sikwazile ukukhuluma nokwabelana izinhliziyo zethu omunye komunye. Sengiphenduke umuntu "ophephile".
  Ngiyazi ngobudlelwano bakhe bangaphambilini. Umshado wakhe wokuqala, esemncane kakhulu, wakhiqiza indodana ngokushesha okukhulu. Unkosikazi wakhe wayeneminyaka engu-19 kuphela futhi ngemuva kokuzalwa kwengane, wanquma ukuthi unentshisekelo yokuya emaphathini nokulala. UJoe wayezinikele ekusebenzeni nasekunakekeleni umndeni wakhe. Futhi, ukukhashelwa kwakhe kwamlimaza. Akakaze abe nobuhlobo "obufanele" kusukela lapho. Bonke ubudlelwano babukhungethwe ukungathembeki namanga, futhi wayenowesifazane oyedwa owayemhlukumeza ngokomzimba.
  Izolo, ufike kwami ​​ngemuva kwezinsuku ezi-4 singabonani. Ngangazi ukuthi kunokuthile okuphakanyiswe yisimilo sakhe. Uma ngimbuza, wathi akusiyimi nhlobo, wathi “yimina, ngonakele futhi angazi ukuthi ngizokulungisa kanjani”. Ngamtshela ukuthi sonke siphukile, futhi uNkulunkulu kuphela ongasibuyisela ndawonye. Wavuma, futhi sathandaza ndawonye.
  Ungitshele lokho, futhi, lapho sesiqale ukukhuluma ngokuzibophezela, uyesaba. Uthe uma "ekulungele" ukuzinza kuzoba nami, kodwa akacabangi ukuthi ukulungele, empeleni, uthe akazi ukuthi ufunani. Ngemuva kwalokho, wangitshela ukuthi wesaba ukuthi uma engazibophezela kimi ukuthi ngizomshiya, ukuthi ngizofuna omunye umuntu ekugcineni ngoba wangitshela ukuthi ubenezinkinga ze-erectile cishe izinyanga ze-18. Ungitshele ukuthi ulimale kabuhlungu kobo buhlobo bokuqala ukuthi uyesaba ukuzivula futhi athembe futhi.
  Sibe nesikhathi esihle, esisondelene ngokomzwelo ndawonye lapho besikhuluma ngobuqotho nangokusobala. Ungitshele ukuthi akaqondi ukuthi kungani ngimthanda futhi ngimthanda kangaka. Futhi, ngiyazi ukuthi wesaba ukuthi lokho kuzophela. UFUNA ukungishada, kodwa unokwesaba okukhulu. Ngakho-ke, kuye kwadingeka ngimkhulule. Ngiyazi ukuthi lokhu kungokwesikhashana.
  Ngamtshela ukuthi ngiyamthanda ngaphandle kwemibandela, futhi akudingeki enze noma yini ukuzuza lolo thando, nokuthi ayikho into angayenza engenza ngingamthandi, nokuthi ngizomthanda njalo. Ungitshele ukuthi kufanele ngiqaphele engikushoyo. Lapho ngibuza ukuthi kungani, wathi "ngoba ngingakubamba ngakho ngelinye ilanga". Ngamtshela ukuthi ngithemba ukuthi uzokwenza.
  Ngaphambi kokuba ahambe, wangibuka ebukeka ebusweni nasemehlweni engingakaze ngimbone ngaphambili. Kwakungukubukeka okuhle kakhulu engake ngakubona. Kwakuwuthando. Ngimcele ukuthi angiphinde angibuke lapho esemnyango wathi uma ephenduka, kwaba ukubukeka okufanayo. Kwancibilikisa inhliziyo yami. Ungitshele ukuthi uyangithanda.
  Ngakho-ke, ngimi lapho enegebe khona, ngithandazela ukukhululwa kwakhe emoyeni wokwesaba, nokudideka. Ngiyazi ukuthi ngiyazi ukuthi ngiyazi ukuthi uNkulunkulu usebenza enhliziyweni yakhe, engqondweni nasemoyeni wakhe njengamanje.
  Kuyangiphula inhliziyo ukubona le ndoda enhle, uNkulunkulu anginike yona ukuba ingisize ngibe ngowesifazane engidalelwe ukuba ngibe yibo, ngibuhlungu kakhulu futhi ngiphila ngamanxeba esikhathi esidlule amvimba emshadweni ogxile kuNkulunkulu, omuhle yezinhliziyo zethu.
  Ngiyabonga ngokufunda lokhu, futhi ngicela umthandazele njengoba uNkulunkulu ekuqondisa, nokuthi ngikhuthazelele futhi ngithandazele ukulethwa, ukuphulukiswa nokubuyiselwa kwakhe.
  Ngiyabonga, futhi ngikubusise.

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha