Amaphuzu Omkhuleko we-100 Ukunqoba Izilingo Nezinsizi

0
6251

UJakobe 1: 2-3:
2 Bazalwane bami, kubuke konke injabulo lapho ningena ekulingweni okuhlukahlukene; 3 Ukwazi lokhu, ukuthi ukuzama kokukholwa kwakho kusebenza ukubekezela.

Izilingo nosizi konke kuyingxenye yalokho eshlangabezana nakho njengamaKristu. Wonke amakholwa anengxenye yakhe yezilingo nosizi, kodwa we kumele aqine eNkosini nasezandleni zamandla akhe. Akumelwe siyeke ukuthandaza njengoba umthandazo ukuphela kwendlela eqinisekile yokuphunyuka ekuvivinyweni kwempilo. Lapho sithandaza, sikhipha amandla ngokomoya ukuze sinqobe izilingo nezilingo. Namuhla sibheke ku-100 amaphuzu okuthandazwa ukunqoba izilingo nosizi Ngalesi sigaba somkhuleko sizobe silwa impi engokomoya njengoba silwa nezindlela zethu zokuphuma ovivinyweni oluthinta impilo yethu.

Kuyini ukulingwa nosizi? Lezi yizinselelo eziza kithi ukuvivinya ukholo lwethu. UDeveli usebenzisa leli thuba lezi zilingo ukusikhipha okholweni, khumbula umfanekiso womhlwanyeli uMathewu 13: 3-18, imbewu enhle eyawa emathangeni lapho labo ababenegama kodwa ngenxa yezilingo ngezimo zab ukhathalela lomhlaba, umhlehli emuva. Ukulingwa kungafika ngezindlela ezahlukahlukene, nazi izibonelo ezimbalwa:

Izibonelo zovivinyo nosizi:

1). Ukuzala. 1 Samuweli 1: 2-22, UGenesise 21: 1

2). Ubumpofu. UGenesise 26: 1-6

3). Hlambalaza. 1 IziKronike 4: 9-10

4). Izingxabano. Indaba KaJobe.

5). Ukucindezelwa. Daniyeli 6: 16-23

7). Amahloni. Isaya 61: 7

8). Ukwehla emshadweni

9). Ukugula nezifo

10). Ukucwaswa kusuka empilweni yakho edlule.

Izilingo nosizi alunakubalwa kepha ngalokhu okubalwe ngenhla, ngikholwa ukuthi usunomqondo wokuthi sikhuluma ngani. Lo mkhuleko ukhomba ukunqoba izilingo nosizi kuzokusiza unqobe lezi zinselelo, njengoba uhlanganyela la maphuzu omkhuleko, ngibona uNkulunkulu eshintsha indaba yakho ngegama likaJesu.

Ngiyithandaza Kanjani Lemikhuleko?

Bakhuleke njengoba uholiswa nguMoya oNgcwele, noma ungabaphula zibe yizinsuku ubathandaze nsuku zonke. Futhi kuyanconywa ukuthi uzila ukudla ngenkathi uthandaza lemikhuleko. Ukuzila ukudla nemikhuleko kuyasebenza ekugcineni ukugxila okuphezulu emithandazweni. Lo mkhuleko ukhomba ukunqoba izivivinyo nosizi kuzokusebenzela ngegama likaJesu. Thandaza ngokholo namuhla futhi ukhululeke kuze kube phakade.

Amaphuzu Omkhuleko we-100 Ukunqoba Izilingo Nezinsizi

1. Ngimemezela ukuthi ngizonqoba zonke izilingo nezinsizakalo ezikhona empilweni yami egameni likaJesu.

2. Baba, ngibuyela kumthumeli zonke izikhali zokubhujiswa ezenziwe kimi ngegama likaJesu.

3. Baba nginikela zonke izimpi zempilo yami kuwe namhlanje ngegama likaJesu.

4. Ngimemezela ukubhujiswa okuphelele kwazo zonke izithiyo zikaDeveli empilweni yami, egameni likaJesu.

5. Umlilo kaNkulunkulu mawuhlakaze wonke amaqembu amabi angihlasele mina nabendlu yami ngegama likaJesu.

6. O Lord, ngamandla kaMoya oNgcwele, nginike amandla okunqoba izilingo zempilo yami, egameni likaJesu.

7. Ngiyavuma namuhla ukuthi amaphutha ami esikhathi esedlule ngeke esabeka umkhawulo wenqubekela phambili yami, egameni likaJesu.

8. O Nkosi, imvula yesibusiso sakho mayithele kimi manje ngegama likaJesu.

9. O Lord, makuthi yonke indlela yehluleki yesitha eyenzelwe ukumelana nempumelelo yami, ikhungatheke, egameni likaJesu.

10. Ngithola amandla avela phezulu futhi ngicindezela wonke amandla obumnyama okuphambukisa izibusiso zami, egameni likaJesu.

11. Kusukela ngalolu suku, ngisebenzisa izinsizakalo zezingelosi zikaNkulunkulu ukungivulela yonke iminyango yamathuba nemicimbi, egameni likaJesu.

12. Ngimemezela ukuthi ngeke ngiphinde ngigxishwe empilweni, ngizothuthuka, egameni likaJesu.

13. Ngeke ngakhele omunye ukuthi ngihlale khona futhi ngeke ngitshalele omunye ukuthi adle, egameni likaJesu.

14. Ngidlulisa amandla amandla omchithi ngokuqondene nomsebenzi wezandla zami, egameni likaJesu.

15. O nkosi, wonke umuntu odliwayo owabelwe ukudla isithelo somsebenzi wami ubilisiwe ngomlilo kaNkulunkulu.

16. Isitha ngeke siphambanise ubufakazi bami kulemikhuleko, egameni likaJesu.

17. Ngimemezela ukuthi ngizoqhubekela phambili empilweni ngegama likaJesu.

18. Ngibulala wonke umuntu onamandla kunoma iyiphi indawo yempilo yami, egameni likaJesu.

19. Onke amahloni enzelwa ukuba asebenze kabi ngokuphila kwami ​​makabe namahloni anaphakade ngegama likaJesu.

20. Ngicindezela imisebenzi yobubi bendlu phezu kwempilo yami, egameni likaJesu.

21. Ngicima wonke umlilo ongaziwa ovela ezilimini ezimbi kimi, egameni likaJesu.

22. Nkosi nginike amandla okuphumelela okuphezulu ngegama likaJesu

23. O Lord, nginike amandla omoya wokuhlakanipha ukuze ngifeze inhloso yami.

24. Nkosi ngiqinise kumuntu wami wangaphakathi ngamandla omoya wakho

25. Akukho siqalekiso sokuzikhandla okungekho inzuzo okuyovela empilweni yami kusukela namuhla kuze kube phakade

26. Zonke iziqalekiso zokungaphumeleli, ukwephula, egameni likaJesu.

27. Zonke iziqalekiso zokubuyela emuva, phula, egameni likaJesu.

28. Ngikhubaza yonke imimoya yokungalaleli empilweni yami, ngegama likaJesu.

29. Ngenqaba ukungalaleli izwi likaNkulunkulu, egameni likaJesu.

30. Zonke izimpande zokuhlubuka empilweni yami, ezibhekene nezinhlupheko zami zisishulwe, egameni likaJesu.

31.Ngiyalela wonke uMthombo wokuhlubuka empilweni yami, owomile, ngegama likaJesu.

32. Ngiyalela wonke amandla aphikisayo abhebhezela ukuhlubuka empilweni yami, afe, ngegama likaJesu.

33. Konke ukugqugquzelwa kobuthakathi emndenini wami, kuchithwe, egameni likaJesu.

34.Gazi likaJesu, susa lonke uphawu lobuthakathi empilweni yami, egameni likaJesu.

35. Yonke ingubo efakwa kimi ngabathakathi, mayidwengulwe, ngegama likaJesu.

36. Izingelosi zikaNkulunkulu, qala ukulandela izitha zekhaya lami, izindlela zabo mazibe mnyama futhi zigudle, ngegama likaJesu.

37. Nkosi, fiphaza izitha zami zonke, uziguqulele egameni likaJesu

38. Ngiphula sonke isivumelwano esingesihle esinezitha zasendlini maqondana nezimangaliso zami, egameni likaJesu.

39. Ngiyalela bonke abathakathi basekhaya, bawe phansi bafe, ngegama likaJesu.

40. O Lord, donsela bonke ububi bendlu olwandle olufile bese ubangcwaba lapho ngegama likaJesu

41. O Lord, ngiyenqaba ukulandela indlela embi yezitha zasendlini yami ngegama likaJesu

42. Impilo yami, phuma egangeni lobubi bendlu, egameni likaJesu.

43. Ngiyalela ukuba kudunyiswe zonke izibusiso zami kanye namandla angcwatshwe yizitha ezimbi zezindlu, egameni likaJesu.

44. Ngizobona ubuhle beNkosi ezweni labaphilayo, egameni likaJesu.

45. Ngiyala bonke ububi obenziwe kimi ukuba buphange injabulo yami, bathole ukubhujiswa, ngegama likaJesu.

46. ​​O NKOSI, njengoba uNehemiya emukele umusa emehlweni Akho, mangamukele umusa Wakho, ukuze ngikwazi ukwenza kahle kuyo yonke indawo yempilo yami.

47. Nkosi Jesu, ngiphathe ngomusa ekuhambeni kwami ​​nawe ngegama likaJesu

48. Nkosi ethandekayo, ngiphushe ngomusa wakho ongafanele ngegama likaJesu.

49. Zonke izibusiso uNkulunkulu azibekele zona empilweni ngeke zingidlule, ngegama likaJesu.

50. Ngimemezela ukuthi izibusiso Zami ngeke zidluliselwe kumakhelwane wami ngegama likaJesu.

51. Baba Lord, hlaza wonke amandla akhipha uhlelo lwakho empilweni yami, egameni likaJesu.

52. Ngiyamemezela namuhla ukuthi zonke izinyathelo engizithathayo zizoholela empumelelweni evelele, egameni likaJesu.

53. Ngizonqoba ngomuntu nangokaNkulunkulu kuyo yonke indawo yempilo yami, egameni likaJesu.

54. Yonke indawo yokuhlala kubuthakathaka empilweni yami, yephula izicucu, egameni likaJesu.

55. Umzimba wami, umphefumulo nomoya, yenqaba yonke imithwalo emibi, ngegama likaJesu.

56. Isisekelo esibi empilweni yami, ngikukhipha phansi namhlanje, egameni elinamandla likaJesu.

57. Konke ukugula okuzuzwe njengelifa empilweni yami, suka kimi manje, egameni likaJesu.

58. Wonke amanzi amabi emzimbeni wami, phuma, egameni likaJesu.

59. Ngiyawususa umthelela wakho konke ukuzinikela okubi empilweni yami, egameni likaJesu.

60. Umlilo oNgcwele, goma igazi lami ekuthini ubuthi bukaSathane, ngegama likaJesu.

61. Baba Lord, ungiphe umoya wokubekezelela egameni likaJesu.

62. Ngiyenqaba ukujwayela impilo engeyinhle, ngegama likaJesu.

63. Yonke iminyango ivulekele ukugula nezifo empilweni yami, ivale unomphela namhlanje, egameni likaJesu.

64. Onke amandla alwa noNkulunkulu empilweni yami, abhujiswe ngomlilo, egameni likaJesu.

65. Onke amandla avimbela inkazimulo kaNkulunkulu ekubonakaleni empilweni yami, mawabhujiswe, ngegama likaJesu.

66. Ngiyazikhulula emoyeni wokoma ngegama likaJesu.

67. makube uNkulunkulu ekhaya lami, egameni likaJesu.

68. uNkulunkulu abe nguNkulunkulu empilweni yami, egameni likaJesu.

69. uNkulunkulu abe nguNkulunkulu emsebenzini wami, egameni likaJesu.

70. uNkulunkulu abe nguNkulunkulu emnothweni wami, egameni likaJesu.

71. Inkazimulo kaNkulunkulu, imvilapha yonke iminyango yempilo yami, egameni likaJesu.

72. INkosi ephendula ngomlilo, yiba nguNkulunkulu wami, egameni likaJesu.

73. Kule mpilo, zonke izitha zami ngeke zisabalale ukuze zingabe zisavuka, ngegama likaJesu.

74. Igazi likaJesu, khala ngokuchasene nayo yonke imibuthano emibi ehlelwe ngenxa yami, egameni likaJesu.

75. Baba Lord, guqula konke ukwehluleka kwami ​​kwangaphambilini kube ukunqoba okungenamkhawulo, egameni likaJesu.

76. Nkosi Jesu, dala indawo yentuthuko yami kuyo yonke indawo yempilo yami.

77. Yonke imicabango emibi emelene nami, Nkosi ibaguqule babe abalungile kimi ngegama likaJesu

78. Baba Lord, nikeza abantu ababi njengengqondo empilweni yami lapho izinqumo ezimbi zithathiwe kimi, egameni likaJesu.

79. O Lord, memezela ukuchuma Kwakho okudumazayo empilweni yami ngegama likaJesu

80. Izinkathi zokuchuma okungakhanyi ziwele kuwo wonke umnyango wempilo yami, egameni likaJesu.

81. Ngithi konke ukuchuma kwami ​​kule mpilo ngegama likaJesu.

82. Yonke iminyango yokuchuma kwami ​​esele ivaliwe, ivulwe manje, egameni likaJesu.

83. O Lord, guqula ubuphofu bami ekuchumeni, egameni likaJesu.

84. O Lord ,guqula iphutha lami libe ukuphelela, egameni likaJesu.

85. O Lord, Guqula ukuguquguquka kwami ​​kugcwaliseke, egameni likaJesu.

86. O Lord, ngikhiphe uju edwaleni kimi, ngegama likaJesu.

87. Ngimelene nayo yonke isivumelwano esibi sokufa ngokuzumayo, egameni likaJesu.

88. Ngaphula isivumelwano sonke sokubi sokungazi, sokufa okungazelelwe, egameni likaJesu.

89. Wena moya wokufa nethuna noma isihogo, awunakubamba empilweni yami, ngegama likaJesu.

90. Ngiyala yonke imicibisholo yokufa, ukuba isuke ezindleleni zami, egameni likaJesu.

91. O Lord, ngenzele izwi lokukhululwa nokubusisa ngegama likaJesu

92. Nginyathela ezindaweni eziphakemeyo zezitha, egameni likaJesu.

93. Ngibopha futhi nginikela okungenamsebenzi, wonke amadimoni ancelisa igazi, egameni likaJesu.

94. Wena njengamanje wokufa, khulula inkululeko yakho ngokuphila kwami, ngegama likaJesu.

95. Ngikhungathekisa izinqumo zabavuleli ababi emndenini wami, egameni likaJesu.

96. Umlilo wokuvikela, wamboza umndeni wami, egameni likaJesu.

97. Baba, ngiyabonga ukuthi lezi zilingo ziphendukele ebufakazini bami ngegama likaJesu

98. Ngiyabonga Baba ngazo zonke izinsuku zokuphila kwami, angizukujabha, ngegama likaJesu.

99. Baba, ngiyabonga ngokususa zonke izinhlobo zehlazo egameni likaJesu.

100. Baba, ngiyakubonga ngokuphendula imithandazo yami

Izikhangiso

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha