Amaphuzu Omkhuleko ayi-100 Ngokubulala Ababulali Bephupho

0
5567

2 KwabaseKhorinte 10: 3-6:
3 Ngoba noma sihamba esenyameni, asilwi ngenyama: 4 (Ngoba izikhali zempi yethu akuyona eyenyama, kepha zinamandla ngoNkulunkulu kuye ekudonsa phansi izinqaba; into eziphakamisayo iphikisana nolwazi lukaNkulunkulu, futhi ilethe ekudingisweni yonke imicabango ekulaleleni kukaKristu; 5 futhi silungele ukuphindisela konke ukungalaleli, lapho ukulalela kwakho kugcwalisekile.

Namuhla sizobe sidingida amaphuzu ayikhulu wemikhuleko ngokulwa nephupho ababulali. Obani ababulala amaphupho? Ababulali bamaphupho bangabameli bakaSathane abakhetha amaphupho akho. Amaphupho kulo mongo uNkulunkulu wakho wamisela injongo yokuphila. Amaphupho akhuluma ngawe phetho njengoba kulotshwe nguNkulunkulu uqobo. UZimu wakhombisa uJosefu iphupho ngesiphetho Sakhe, abafowabo bazama ukubulala lelo phupho kepha bahluleka. Njengoba wenza lo mthandazo namuhla, zonke izitha zephupho lakho zizobhujiswa ngegama likaJesu.

Njengomntwana kaNkulunkulu, kufanele uwaqaphe amaphupho akho ngomona. Akuwona wonke umuntu osondele kuwe ojabule ngekusasa lakho eliqhakazile, kunamandla amaningi kaSathane laphaya ukukuphazamisa kumaphupho akho empilweni, kumele uthandaze kakhulu, ngoba kuthatha amandla omkhuleko wokuphikisana noDeveli. Encwadini kaMathewu, ngesikhathi uJesu ezalwa, amadoda ahlakaniphile avela empumalanga abona inkanyezi yakhe ikude futhi eza kuYe ngezipho ezinkulu, lokhu ukukutshela ukuthi abameli bobumnyama bangayazi inkanyezi yakho ngisho nangaphambi kokuba uzalwe. Lawo madoda ahlakaniphile avela empumalanga angabaqapheli bezinkanyezi, futhi ayazi ukuthi uJesu wayeyindodana kaNkulunkulu, ngendlela efanayo embusweni ubumnyama, bayalazi ikusasa elikhulu lapho bebona elilodwa, futhi bazokwenza zonke izindlela ukuvimba lowo muntu ukuba afinyelele ubukhulu kuNkulunkulu. Zonke izingane zikaNkulunkulu ezinikezwe umthandazo nezwi azikwazi ukunqotshwa amabutho obumnyama. Noma izitha zikuhlasela njengezamcolo, i umoya INkosi ibaphakamisela isilinganiso. Ngikhuthaza ukuthi uhlanganyele lamaphuzu womkhuleko kubabulali bamaphupho ngenhliziyo yakho yonke, njengoba uthandaza, ukuthi babehloselwe ini okubi kuwe, uNkulunkulu uzokuguqula kube okuhle kuwe ngegama likaJesu.

Amaphuzu Omkhuleko ayi-100 Ngokubulala Ababulali Bephupho

1. Baba ngiyabonga ngokunginika amandla ngokukholwa okukhulu ukunqoba izitha zami.

2. Ngiyalela zonke izinkinga ezikhulayo empilweni yami ukuthi ziphele manje !!! Ngegama likaJesu

3. Ngiyenqaba konke ukugcotshwa kwe-vagabond esebenza empilweni yami ngegama likaJesu

4. Ngiyenqaba inqubekela phambili empilweni yami, futhi nginqumela ukuya phambili nokuya phezulu empilweni yami ngegama likaJesu.

5. Wonke amademoni amatshe enza impilo yami ibe nzima kakhulu ngikhipha isimemezelo sakho sokubhujiswa kwakho masinyane ngegama likaJesu

6. Wonke umuntu ohlola ikusasa lami, ungaboni manje !!! Ngegama likaJesu

7. Yonke imimoya yasehlathini elwa namaphupho ami ichithwe owokuqala wegama likaGodin Jesus

8. Ngiyenqaba izibusiso mbumbulu empilweni yami ngegama likaJesu

9. Ngiyala ukuba kuqedwe nya zonke izinhloli ezimbi ezilwa nenqubekela phambili yami ngegama likaJesu

10. Ngiyazikhulula manje emoyeni wokubhujiswa nesihogo ngegama likaJesu.

11. Vumela imvula yosizi iwele phezu kwazo zonke izitha zesiphetho sami ngegama likaJesu.

12. Ngimelene nakho konke ukusizakala kokuphulukisa ngokumelene namaphupho ami ahlelwe uNkulunkulu ngoJesu

13. Ngiyalela wonke umuntu obukele obukele ikusasa lami ukuba ahlaziswe ngegama likaJesu

14. Wonke amandla abopha inqubekelaphambili yami mawabhujiswe manje ngegama likaJesu

15. Yonke imali eyinqayizivele enginikezwa ngayo ngamadoda / abesifazane ababi ngiyanikhipha esikhwameni sami semali ngegazi likaJesu, egameni likaJesu.

16. Wonke amakhosi kaSathane akhonza okubi empilweni yami, athuliswe naphakade ngegama likaJesu

17. Ngisusa ngegazi likaJesu konke ukuthakatha okwabhalwa kimi kanye nomndeni wami ngegama likaJesu

18. Ngiyenqaba umoya wobuphofu, wokuntuleka kanye nokufuna empilweni yami ngegama likaJesu

19. Ngibuyela kumthumeli yonke imicibisholo kaSathane edonswa eqonde kimi ngegama likaJesu.

20. Ngihambisa amaphupho ami kunoma iyiphi ibhokisi likaSathane ngegama likaJesu

21. Ngibuyela kumthumeli zonke izinhlamvu ezimbi eziqondiswe emaphusheni ami ngegama likaJesu.

22. Ngiyenqaba umoya wokuzungeza ukunyakaza futhi akukho nqubekela phambili ngegama likaJesu

23. Ngiyenqaba yonke imimoya yasogwadule (Ukomela) empilweni yami ngegama likaJesu

24. ekumemezeleni ukuthi awukho amandla obumnyama azokhipha izinto zami eziphuma phambili ngegama likaJesu

25. Ngizigeza ngegazi likaJesu kuwo wonke amabala amabi kaSathane ngegama likaJesu

26. Ngikhulula umlilo kaNkulunkulu kubo bonke abashintshashintshi abasebenza ngegama likaJesu

27. Ngivale umlomo wayo yonke intatheli emibi yezibusiso zami ngegama likaJesu

28. Ngivale umlomo wabo bonke abasakazi ababi bezibusiso zami ngegama likaJesu

29. Ngibhubhisa yonke insiza yobumnyama yobusathane elwa nenqubekela phambili yami ngegama likaJesu

30. Wonke umoya omubi ophikisana nengelosi yezibusiso zami, uboshwe uboshwe ngamaketanga anaphakade ngegama likaJesu

31. Ngiphula kuzo zonke iziqalekiso nokukhafula egameni likaJesu

32. Ngiyeka kunoma yisiphi isivumelwano esibi empilweni yami ngegama likaJesu

33. Ngikhulula ibhizinisi lami nomsebenzi wami emandleni okukhohlisa ngegama likaJesu

34. Ngikhulula umlilo kaNkulunkulu phezu kwabo bonke ababulala umshado ngegama likaJesu

35. Ngikhulula umlilo kaNkulunkulu phezu kwabo bonke ababulala izingane ngegama likaJesu

37. Ngiyazikhulula kuyo yonke imishado yomoya omubi ngegama likaJesu

38. Ngiyenqaba yonke imithwalo engasizi ngegama likaJesu

39. Ngibuyela emuva ekuthumeleni yonke imicibisholo yobuthakathaka ngegama likaJesu

40. Ngibhubhisa umoya wentuthuko sekwephuzile ngegama likaJesu

41. Ngimemezela ukuthi wonke umsizi onamahloni ngokuphila kwami ​​uyakuhlazeka okungapheliyo ngegama likaJesu

42. Ngimemezela ize futhi ngiyize yonke imithandazo kaSathane ngokumelene nesiphetho sami ngegama likaJesu

43. Ngidedela ingelosi yeNkosi ukuba ivimbele konke ukuhlaselwa kukaSathane ngokumelene nokuphela kwami ​​egameni likaJesu

44. Ngiyenqaba ukucindezelwa ngamandla obumnyama ngegama likaJesu

45. Ngimemezela ukuthi mina namaphupho ami sizungezwe umlilo womoya ongcwele ngegama likaJesu

46. ​​Ngiye ngizikhulule kuzo zonke izinhlobo zamakheji ezimali ngegama likaJesu

47. Ngivalela yonke iminjunju empilweni yami enikeza usathane ukufinyelela ezimalini zami kusuka kulolu suku ngegama likaJesu.

48. Ngamandla oMoya oNgcwele engiwachitha, konke ukuqiniswa kukaSathane ngokumelene nempilo yami ngegama likaJesu

49. Ngibopha bonke ababoshwa ababi ngegama likaJesu

50. Akunamibono noma ngeseluleko sikaSathane esingama empilweni yami ngegama likaJesu.

51. Wonke umuntu obhekene noSathane odlulisa izibusiso zami angachithwa ngokuphelele ngegama likaJesu.

52. Ngimemezela ukuthi ngizofeza isiphetho sami futhi amasango obubi ngeke angihlule ngegama likaJesu.

53. Ngikhipha isinqumo sokuthi kuqedwe nya wonke umuntu onamandla kaSathane alwa nempilo yami kanye nesiphetho ngegama likaJesu.

54. Ngisiphula zonke izihlahla ezimbi empilweni yami ngegama likaJesu.

55. Ngegazi likaJesu, ngikhipha yonke imidwebo emibi emzimbeni wami ngegama likaJesu

56. Ngibuyela kumthumeli, yonke imicibisholo yezisebenzi ezingenazithelo ngegama likaJesu

57. Ngikhipha umyalo wokuvalwa okungaphezu kwemvelo kwawo wonke amabhange obhasikidi lapho isitha siphonsa izibusiso zami egameni likaJesu

58. Ngimemezela ize futhi ngize ngize ngichaze zonke iziprofetho ezimbi eziqondiswe ekuqondisweni kwami ​​ngegama likaJesu.

59. Ngimemezela ukuthi ngizovuka engcebweni yama-ragsbto futhi ngiye engcebweni enkulu kakhulu ngegama likaJesu

60. Ngidedela umlilo kaNkulunkulu kuwo wonke umphathi omubi ongiqondisa ezindaweni ezingalungile empilweni ngegama likaJesu.

61. Ngiyazikhulula kuzo zonke izithombe zamademoni zendlu kababa wami ngegama likaJesu

62. Ngidedela umlilo kaNkulunkulu kubo bonke abasebenzisa amaphupho empilweni yami ngegama likaJesu

63. Ngisakaza ngomlilo zonke izinhlelo zikaSathane eziklanyelwe ukuphazamisa impilo yami ngegama likaJesu

64. Ngibuyela kumthumeli, yonke imicibisholo yasendlini yathunyelwa kimi ngegama likaJesu

65. Ngidedela umlilo kaNkulunkulu kubo bonke abasebenzisa iziphetho zabangisizayo ngegama likaJesu

66. Nginqumela ukuthi ngize ngize ngisebenzise konke ukukhangiswa okubi kwegama lami ngegama likaJesu

67. Ngimemezela isimungulu saphakade sabo bonke abeluleki ababi empilweni yami ngegama likaJesu

68. Ngimemezela ukuthi konke ukwenzelwa ububi ngamaphupho ami kuyophenduka okuhle kimi ngegama likaJesu.

69. Ngimemezela ukuthi zonke izinto zizovela ukuze zisizakale kule impilo ngegama likaJesu

70. Ngimemezela ukuthi noma ngabe izinselelo engidlula kuzo njengamanje, zizophendukela kimi kube ngubufakazi egameni likaJesu.

71. O Nkosi, makube khona ukuphela kwami ​​kobuNkulunkulu futhi makuchaphazeke okuphakade.

72. Ngiyakwenqaba konke ukuhlelwa kabusha kobusathane ngokuhlelwa kwami, ngegama likaJesu.

73. Ngiyenqaba ukuhlala ngaphansi kwenqubo yami yaphezulu, ngegama likaJesu.

74. Wonke amandla amabi anokuqonda okungalungile ngekusasa lami, yiba namandla, ngegama likaJesu.

75. Ngikhuculula wonke umngcolisi wekusasa, egameni likaJesu.

76. Wonke umonakalo owenzekile ekudalelweni kwami, makulungiswe manje, ngegama likaJesu.

77. Isitha ngeke siwuguqule umzimba wami ube yizindunduma, ngegama likaJesu.

78. Isitha ngeke siguqule ikusasa lami libe yizidwedwe, ngegama likaJesu.

79. O Lord, ngibuyisele design yakho yasekuqaleni yempilo yami ngegama likaJesu.

80. Ngiyawenqaba amagama abiza ikusasa, ngegama likaJesu.

81. O Nkosi, khulisa ugu lwami ngegama likaJesu.

82. Ngiyenqaba ukusebenza ngaphansi kwesimo sami saphezulu, egameni likaJesu.

83. O Nkosi, gcoba amehlo ami, isandla nemilenze ukuthola injongo yami yaphezulu.

84. Wonke amandla alwa nesiphepho sami saphezulu, chitha ekuchithekeni, ngegama likaJesu.

85. Vumela umoya wobuciko ungehlele, ngegama likaJesu.

86. Sathane, ngiyamelana futhi ngigxeka imizamo yakho yokuguqula ikusasa lami, egameni likaJesu.

87. Sathane, ngisusa kuwe ilungelo lokungiphuca isiphetho sami saphezulu, egameni likaJesu.

88. Ngiyalela wonke amandla obumnyama anikezwe ikusasa lami ukuthi uhambe futhi ungaphinde ubuye, ngegama likaJesu.

89. Ukuzamazama komhlaba, ukuzamazama komhlaba, ukuzamazama komhlaba kubhubhise wonke amademoni abekelwe impilo yami, egameni likaJesu.

90. Ngiyala zonke izitha zikaJesu Kristu ezikwazi ukufinyelela intuthuko yami ukushiya ungaphinde ubuye, ngegama likaJesu.

91. Ngivimbela wonke amathuba kaSathane alwa nempilo yami, ngegama likaJesu.

92. Yonke incantation, amasiko kanye nobuthakathi namandla okuphikisana nesiphetho sami, awele phansi ufe, ngegama likaJesu.

93. Nginikeza ithonya eliyize futhi elize lingabi nalutho lwethonya lama-future, e-egameni likaJesu.

94. Bonke ububi bendlu obudinga ukuhlela kabusha ikusasa lami, ngikhulule ukubanjwa kwakho, egameni likaJesu.

95. Induku yababi ngeke ihlale empilweni yami, ngegama likaJesu.

96. Ngiyenqaba ukususwa ohlelweni lwaphezulu, ngegama likaJesu.

97. Moya oNgcwele, ngikumema ukuba ungene emcabangweni wami.

98. O Nkosi, khanyisa wonke ubumnyama obuvikela amakhono ami egameni likaJesu.

99. Ngephula zonke iziqalekiso zokubuyela emuva, ngegama likaJesu.

100. Ngilulama kukho konke ukuphambukiswa okubi, egameni likaJesu.

Ngiyabonga baba ngokungiphendula imithandazo yami ngegama likaJesu.

Izikhangiso

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha