30 Imikhuleko Ngokulwa Nezitha Zentuthuko

2
17670

Tihlabelelo 35: 1-28:
1 Ngiphendulele icala lami, O Jehova, nabangilwa nami: silwe nabalwa nami. 2 Bamba isihlangu nesihlangu, ulwele usizo lwami. 3 Nika umkhonto, umise indlela kwabamele ukungishushisa, uthi kuwo umphefumulo wami, Ngiyinsindiso yakho. 4 Mabajabhe, bahlazeke abafuna umphefumulo wami; mababuye, badideke, abaceba ukulimala kwami. 5 Mababe njengamakhoba phambi komoya, ingelosi yeNkosi ibaxoshe. 6 Indlela yabo mayibe mnyama, inyibilike: ingelosi yeNkosi ibashushise. 7 Ngoba ngaphandle kwesizathu bangifihlele inetha labo emgodini, ababembele umphefumulo wami ngaphandle kwesizathu. Ukubhujiswa makumehlele ngokungazelele; inetha lakhe abelifihlile mazibambe yena. 9 Futhi umphefumulo wami uyakuthokoza eNkosini: Iyakuthokoza ngensindiso yakhe. 10 Onke amathambo ami ayakuthi, Nkosi, ngubani onjengawe, okhulula ompofu konamandla kakhulu kuye, yebo, nompofu nompofu kuye omphangayo? Kwavela ofakazi bamanga; bangibizela izinto engingazazi. Bangivuza ngokubi ngokulonakalisa umphefumulo wami. Kepha mina, lapho begula, izingubo zami zaziyindwangu yamasaka: ngathobisa umphefumulo wami ngokuzila ukudla; umkhuleko wami wabuyela esifubeni sami. 14 Ngaziphatha ngokungathi wayengumngane wami noma umfowethu: Ngakhothama phansi kakhulu, njengomuntu olilela unina. Kepha ekuhluphekeni kwami ​​bajabula, babuthana ndawonye, ​​yebo, izimbongi zabuthana ndawonye kimi, angazi; bangiklebhula, futhi abayekanga: 15 Ngabadeleli abangabazenzisi emikhosini, baququda kimi ngamazinyo abo. 17 Nkosi, koze kube nini ubuka? sindisa umphefumulo wami ekuchithweni kwabo, sithandwa sami emabhubesini. Ngiyakubonga ebandleni elikhulu, ngikubonge phakathi kwabantu abaningi. 19 Izitha zami mazingathokozi ngami ngokungafanele: futhi mabangabeki iso labo abangizonda ngaphandle kwesizathu. 20 Ngoba abakhulumi ukuthula, kepha baqamba izindaba zenkohliso ngabathule ezweni. 21 Yebo, bavula umlomo wabo kakhulu ngami, bathi, Hhe, hehe, iso lethu likubonile. Ukubonile lokhu, O Nkosi: ungathuli: O NKOSI, musa ukuba kude nami. 23 Zivuse, uphaphame ekwahluleleni kwami, yebo, ecaleni lami, Nkulunkulu wami naseNkosini yami. 24 Ngihlulele, Nkosi Nkulunkulu wami, ngokulunga kwakho; futhi mabangathokozi ngami. 25 Mabangasho ezinhliziweni zabo ukuthi, Ah, pho besingaba nakho: mabangasho ukuthi, Simgwinyile. 26 Mababe namahloni badideke bonke abathokozela ukulimala kwami: mabembathiswe amahloni nokuhlazeka abazikhulisayo kimi. 27 Mabamemeze ngenjabulo, bathokoze ukuthi bathanda icala lami elilungileyo: yebo, mabasho njalo, bathi: “Makadunyiswe iNkosi, ethokozisayo ekuphumeleleni kwenceku yayo.”

Wonke umuntu onimbe umgodi uzowela kulo ngegama likaJesu !!! Ingane kaNkulunkulu, Izitha inqubekela phambili iyiqiniso, yilezo ezihleka nawe obala kodwa emfihlakalweni umzamo wokumelana nentuthuko yakho. Izitha zenqubekela phambili yilezo ezikhululeka nawe inqobo nje uma ungahambeli phambili empilweni, kepha ziba zingakhululeki uma nje uqala ukubonisa izimpawu zokuphumelela. Izitha zenqubekela phambili yilezo ezilungile neqiniso lokuthi uncike kuzo ukuze usinde kepha ziba ngadideki lapho uqala ukuzinakekela. Zonke izitha zenqubekela phambili empilweni yakho namuhla zizothola isahlulelo esivela kuNkulunkulu wakho ngegama likaJesu. Ngihlanganise imithandazo engama-30 yokulwa nezitha zentuthuko. Lemikhuleko iyisikhali sakho se impi yokomoya. Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi lezi zitha ziyingozi kakhulu, zingabantu bakaSathane abangama lutho ukuzokwehlisa. Iningi lamakholwa lifile ezandleni zezitha ezingacabangi zentuthuko, ucabanga ukuthi banawe, kepha bakushaya ngemuva, lokho ngeke kube yisabelo sakho. Njengoba uthandaza lemikhuleko namhlanje, ngibona uNkulunkulu eveza, zonke izitha zakho futhi uzicekela phansi ngomlilo ngegama likaJesu.

Wonke umKristu okumele anqobe kumele athandaze, umhlaba esiphila kuwo ugcwele ububi, kuthatha amandla omkhuleko ukwenza ububi bababi babuyele emuva emakhanda abo. Vuka ebuthongweni bakho uthandaze le mithandazo ngokumelene nezitha zenqubekela phambili. Njengoba uthandaza le mithandazo akudingeki ukuthi usho amagama, umoya ongcwele uyazi labo abasebenza ngokungqubuzana nentuthuko yakho, ngokwenyama nangokomoya, njengoba wenza le mithandazo, iNkosi izoqhubeka nokuphazamisa yonke imizamo yabo, iyohlala njalo bhubhisa wonke amacebo abo amabi ahloselwe wena. Umkhuleko ngamandla aletha ukukhululwa kusukela ekuhlaselweni yizitha, uze ukhale eNkosini, izitha zakho ngeke zikhale ngokuphila kwazo. Vuka namhlanje uzivikele emithandazweni, ngiyakubona ukhululwe kuzo zonke izitha zakho namuhla ngegama likaJesu.

30 Imikhuleko Ngokulwa Nezitha Zentuthuko

1. Wonke umuntu omele uSathane omi endleleni yami, asuseni manje, egameni likaJesu.

2. Ngiyayala wonke umngani ohamba phambili osondelene nami ukuba adalulwe futhi asuswe empilweni yami, egameni likaJesu.

3. Onke amandla esitha angigcina ngiphansi, awe phansi afe, ngegama likaJesu.

4. Wonke amandla esitha angibophela phansi, awe phansi afe, ngegama likaJesu.

5. Onke amandla esitha angintshontshela, awe phansi afe, ngegama likaJesu.

6. Wonke amandla esitha asakaza izinsiza zami nezibusiso, awele phansi afe, egameni likaJesu.

7. Idwala nomlilo kaNkulunkulu makuchithe zonke izikhali zedemoni ezibunjiwe ngami, ngegama likaJesu.

8. Onke amandla esitha acindezela ukuphakama kwami, awele phansi afe, ngegama likaJesu.

9. Zonke izinhlaka zamademoni zingihlelela ukulwa nami, zisakazekele ekuchithweni, ngegama likaJesu.

10. Yonke imibongo nemilingo eqondiswe ekuqhubekeni kwami ​​mayiphendukele kumnikazi wayo, ngegama likaJesu.

11. Nginqoba zonke izinqumo zamademoni ezenziwayo ngokumelana nenqubekela phambili yami, egameni likaJesu.

12. Ubusha bami mabuvuselelwe njengokhozi, egameni likaJesu.

13. Akukho sikhali esibi esakhelwe mina esingaphumelela, ngegama likaJesu.

14. Vumela umthetho wokhetho waphezulu uqale ukusebenza kimi, egameni likaJesu.

15. Konke ukusungulwa kwamademoni endaweni engisebenza kuyo nasebhizinisini lami, ngilwa nenqubekela phambili yami, ukuqhekeka nokuhlakazeka, egameni likaJesu.

16. Yonke inqaba kaDeveli phezu kwempilo yami, mayiphulwe manje, egameni likaJesu.

17. Ngidiliza yonke inqaba yangaphandle esebenza ngokungahambisani nenqubekela phambili yami, egameni likaJesu.

18. Lonke icebo likaSathane lokungidumaza, lichithwe ngomlilo, egameni likaJesu.

19. Yonke imbuthano yabantu abangamhloniphi uNkulunkulu ngami, ngokwenyama nangokomoya, mayisakazekele ekuchithweni, ngegama likaJesu.

20. Ngikhansela yonke imibiko engilethelwe mina embusweni wobumnyama, egameni likaJesu.

21. Ngikhansela lonke icala elethwa kimi ngisebusweni bombuso, egameni likaJesu.

22. Ngiyasusa yonke imangalo engilethelwe mina embusweni wobumnyama, egameni likaJesu.

23 Ngisusa futhi ngicishe yonke isahlulelo esidluliselwe kimi embusweni wobumnyama, egameni likaJesu.

24. Ngikhansela zonke izinqumo ezidlulwe kimi embusweni wobumnyama, egameni likaJesu.

25. Ngikhansele konke ukulahlwa engikudlulisele ebumnyameni bobukhosi, egameni likaJesu

26. Ngigoqa izandla ezimbi ukwenza umsebenzi wabo ngami, ngegama likaJesu.

27. Ngibhubhisa imisebenzi yamandla obumnyama ethunywe ngokuphila kwami, egameni likaJesu.

28. Ngisakaza izabelo zamandla obumnyama athunywe impilo yami, egameni likaJesu.

29. Yonke imisebenzi yesitha ekuchumeni kwami, yemukela ukwehluleka okuphindwe kabili, egameni likaJesu.

30. Yonke impi ibambene nentuthuko yami empilweni, thola ihlazo eliphindwe kabili, ngegama likaJesu

Ngiyabonga baba ngokungiphendula imithandazo yami ngegama likaJesu ..

 

Izikhangiso

Imibono ye-2

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha