Amaphuzu Omkhuleko angama-60 wokugcotshwa okusha

10
18213

Izenzo 1: 8:
8 Kepha niyakwamukela amandla, emva kokuba uMoya oNgcwele esefikile kini: niyakuba ngofakazi bami eJerusalema, naseJudiya lonke, naseSamariya, nasekupheleni komhlaba.

Wonke amakholwa kuKristu adinga a ukugcotshwa okusha, ukugcotshwa izolo akwanele umsebenzi wanamuhla. Ibhayibheli lisitshela ukuthi isihe sikaNkulunkulu sintsha sonke ekuseni, IsiLilo 3: 22-23. Ngendlela efanayo ukugcotshwa kwe UMoya oNgcwele kithi kungavuselelwa njalo. Kuyini ukugcotshwa? Ukugcotshwa kungamandla KaNkulunkulu akithi, la mandla sawaphiwa ngumoya ongcwele ngenkathi sinikela izinhliziyo zethu kuJesu, kungaleso sikhathi lapho sazalwa kabusha. La mandla akithi kufanele ashukunyiswe ngokuqhubekayo ukuze asebenze kahle kakhulu. Kithina ukuvusa ukugcotshwa kukaNkulunkulu kithina, futhi sikwenze njalo kusha, kufanele sinikezwe imithandazo eqhubekayo. Yingakho ngiqoqe amaphuzu omkhuleko angama-60 okugcotshwa okusha, la maphuzu omkhuleko azosinika amandla okwandisa umusa kaNkulunkulu ezimpilweni zethu. Lapho uthandaza ngokwengeziwe, kugcotshwa ugcobo lukaNkulunkulu empilweni yakho futhi ugcotshwe ngokwengeziwe, uba namandla ngokwengeziwe, futhi uba namandla ngokwengeziwe, yilapho uyalela ukubusa phezu kwesono nodeveli. Khumbula, lokhu, ungaba nohlelo lukagesi olusebenzayo endlini yakho bese uhlala ebumnyameni, kuze kube yilapho uvula isibani, awuboni mandla esebenza endlini yakho. Umkhuleko ufaka inkinobho yamandla kumuntu wakho womoya. Njengoba ufaka lawa maphuzu womthandazo wokugcotshwa okusha namuhla, ngiyabona ukwanda kusuka kuleveli yomusa uye kwelinye izinga ngegama likaJesu.

Kungani kufanele uthandazele ukugcotshwa okusha? Lo mkhuleko wokugcotshwa okusha ufike ngesikhathi kulabo abafisa imvuselelo yomuntu siqu empilweni yabo yokomoya. Labo abafuna ukuhlala bevutha umlilo bakaNkulunkulu. Uma ufisa ukuthi umoya wakho, umphefumulo nomzimba wakho ukuphishekele uNkulunkulu ngaleyo ndlela la maphuzu omkhuleko angawakho. Okwesibili, lo mkhuleko ulungiselelwe labo abadinga umlilo omusha ukunqoba izimpi zempilo. Impilo iyinkambu yempi, futhi ukuze unqobe, udinga ukugcotshwa okusha, indoda yakho yomoya kumele ivuselelwe nezinhlamvu zakamuva zokomoya. Umkhuleko ukuphela kwendlela yokuvuselela indoda yakho yomoya. UmKristu kuphela othandazayo ongahlula izimpi zempilo. Okwesithathu, lo mkhuleko ulungiselelwe labo abadinga ukugcotshwa komoya ongcwele ukufeza okumiselwe. Umoya ongcwele ungukuphela komsizi wethu oyisiphetho, Ubizwa ngokuthi umsizi wethu ngoba sidinga usizo lwaKhe ukufeza ikusasa lethu empilweni. Destiny zingagcwaliseka kuphela ngamandla kaNkulunkulu, nokuthi lawo mandla akuwe kepha kufanele uwagcine emisha futhi esebenzayo e-altare lomkhuleko. Umkhuleko wami kuwe namhlanje yilokhu, njengoba uhlanganyela la maphuzu omthandazo wokugcotshwa okusha, ngikubona ushintsha izikhundla zobukhulu ngegama likaJesu.

Amaphuzu Womkhuleko

1. Baba, egameni likaJesu, ngiyakubonga ngamandla akho amakhulu okusindisa nokungikhulula kuzo zonke izigqila.

2. Baba, isihawu sakho masibe phezu kwakho konke ukwahlulela okwenzeka empilweni yami ngenxa yezono zami nokushiyeka ngegama likaJesu.

3. Ngizimboza ngegazi likaJesu.

4. Ngiyaziqhelelanisa nanoma ikuphi kusuka ebugqilini obuzuzwe kanye nokukhawulwa, egameni likaJesu.

5. O Nkosi, thumela izembe lakho lomlilo esisekelweni sempilo yami, ubhubhise yonke imithombo emibi ekuyo ngegama likaJesu.

6. Igazi likaJesu, liphuma ohlelweni lwami, lonke ifa ledatha likaSathane, egameni likaJesu.

7. Noma iyiphi induku yababi, evuka ilwa nomndeni wami, inikezwe amandla ngenxa yami, egameni likaJesu.

8. Ngikhansela imiphumela yanoma yiliphi igama lendawo elibi elinamathiselwe kummeli wami, egameni likaJesu.

9. Wena wezinsimbi ezimbi eziyisisekelo, phuma empilweni yami nazo zonke izimpande zakho, egameni likaJesu.

10. Ngiyaphula futhi ngizikhulule kuzo zonke izinhlobo zobugwayi bamademoni, ngegama likaJesu.

11. Ngizihlukanisa nakho konke ukubuswa nokulawulwa okubi, egameni likaJesu.

12. Ngizihlukanisa nokubamba kwanoma iyiphi inkinga edluliselwe empilweni yami isesibelethweni, egameni likaJesu.

13.Gazi likaJesu nomlilo woMoya oNgcwele, hlanza zonke izitho emzimbeni wami, egameni likaJesu.

14. Ngiyaphula futhi ngizikhulule kunoma yisiphi isivumelwano esibi esasizuza njengefa, egameni likaJesu.

15. Ngiyazihlephula futhi ngizikhulule kuzo zonke iziqalekiso ezimbi zefa, ngegama likaJesu.

16. Ngihlanza yonke into embi, engiye ngondliwa ngayo ngiseyingane, egameni likaJesu.

17. Ngiyala bonke onamandla abasuselwa empilweni yami ukuba bakhubazeke, ngegama likaJesu.

18. O Nkosi, igazi likaJesu, malifakelwe emgodini wegazi lami.

19. Lonke isango, elivulelwe isitha ngesisekelo sami, livalelwe unomphela ngegazi likaJesu.

20. Nkosi Jesu, buyela emuva kuwo wonke umzuzwana wokuphila kwami ​​ungikhulule lapho ngidinga ukukhululwa khona; ngiphilise lapho ngidinga ukwelashwa futhi ungiguqule lapho ngidinga ukuguqulwa khona.

21. Wena mandla egazini likaJesu, ungihlukanise nezono zokhokho bami.

22.Gazi likaJesu, susa noma yiliphi ilebheli elingelona iqiniso kuzo zonke izici zempilo yami.

23. O Lord, dala kimi inhliziyo ehlanzekile ngamandla akho.

24. O Nkosi, ukugcotshwa kukaMoya oNgcwele kwephule lonke ijoka lokubuyela emuva empilweni yami

25. O Nkosi, vuselela umoya ofanele ngaphakathi kwami.

26. O Lord, ngifundise ukuzibulala.

27. Uhlikihla iNkosi, ukhiphe konke ukungcola kwepayipi lami elingokomoya, egameni likaJesu.

28. O Nkosi, vimbela ukubizwa kwami ​​ngomlilo waKho.

29. O Nkosi, ngigcobe ukuba ngithandaze ngaphandle kokuyeka.

30. O Nkosi, ngigxilise njengomuntu ongcwele kuwe.

31. O Nkosi, buyisela amehlo ami engokomoya neminyaka.

32. O Lord, ukugcotshwa ukuze kudlule empilweni yami engokomoya nangokwenyama kwehlele phezu kwami.

33. O Nkosi, khiqiza kimi amandla okuzibamba nobumnene.

34. Umoya oNgcwele, uphefumulele kimi manje, egameni likaJesu.

35. Umlilo oNgcwele, ngikhazimulise uNkulunkulu.

36. O Nkosi, konke ukuvukelwa makubaleke enhliziyweni yami.

37. Ngiyala konke ukungcola kokomoya empilweni yami ukuthola ukuhlanjululwa ngegazi likaJesu.

38. Wonke amapayipi okomoya avuthiwe empilweni yami, thola ukungabinakho konke, egameni likaJesu.

39. Ngiyalela wonke amandla, ngidla ipayipi lami elingokomoya ukuba ligongqwe, egameni likaJesu.

40. Ngilahla noma ikuphi ukuzinikezela okubi ebekwe empilweni yami, egameni likaJesu.

41. Ngiphula yonke imiyalo emibi nokugcotshwa, ngegama likaJesu.

42. O Lord, hlanza zonke izingxenye zempilo yami.

43. O NKosi, ngikhulule Kuwo wonke uFaro osisekelo.

44. O Nkosi, phulukisa yonke inxenye yempilo yami.

45. O Lord, gobisa bonke ubunzima bempilo yami.

46. ​​O Lord, hlanganisa futhi konke ukuphambuka kukaSathane empilweni yami.

47. O Nkosi, umlilo woMoya oNgcwele ungafudumeza lonke iqhwa likaSathane empilweni yami.

48. O Lord, nginike impilo ebulala ukufa.

49. O NKOSI, ngikhisele umlilo womusa.

50. O Lord, ngigoqe ndawonye lapho ngimelene nami khona.

51. O Lord, ngicebise ngezipho zakho.

52. O Nkosi, ngiphilise futhi ukhuphule isifiso sami sezinto zezulu.

53. Ngokubusa kwakho, O Nkosi, makube kufa izinkanuko zenyama empilweni yami.

54. INkosi uJesu, yanda nsuku zonke empilweni yami.

55. Nkosi Jesu, gcina izipho Zakho empilweni yami.

56. O Nkosi, cola, Hlanza impilo yami, ngomlilo wakho.

57.Moya oNgcwele, khanyisa inhliziyo yami ngomlilo wakho, egameni likaJesu.

58. umlilo oMoya oNgcwele, qala ukushisa wonke amandla owesifazane oyisibopho kimi, egameni likaJesu.

59. O Lord, ngilungiselele ukuya lapho ungithumela khona.

60. Nkosi Jesu, ungangivumeli ngiku avalele ngaphandle.

Ngiyabonga baba, ngomusa wakho omusha ngegama likaJesu.

Izikhangiso

Imibono ye-10

  1. Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Lord ngidinga ukugcotshwa okusha ngoZGrace wakhe

  2. Ngiyabonga ngala maphuzu okuthandaza anamandla …… .ngicela uthandaze futhi uvumelane nami ukuze ngithole ukugcwala kukaMoya oNgcwele empilweni yami… .. ukugcwaliswa ngokuqhubekayo, nsuku zonke; ukuholwa nguMoya oNgcwele; ukugcwala ngobukhona Bakhe namandla Akhe ngomlilo kaMoya oNgcwele phezu kwami; ukugcotshwa ngoMoya oNgcwele namandla; Nginikela impilo yami futhi ngithandaza ukuthi uMoya oNgcwele uzongihola, ungigcwalise ngokuqhubekayo ,, ungiqondise, ungifundise, ukhulume nami, ungiguqule ngibe ngumfanekiso ophelele kaNkulunkulu futhi ngilawule ubukhona bami eGameni likaJesu
    Amen 🔥👑🙏🐑👼⚘

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha