Izimpi ezingama-90 Ngokulwa Namaphuzu Womkhuleko kaHamani 2020

0
7804

IHubo 81: 14:
14 Sengathi ngabe senginqobile izitha zabo, ngaphendulisa isandla sami kwabamelene nabo.

UHamani kulo mongo umele owakho Izitha. Akuzona zonke izitha ezilinganayo, uhlobo lwe-haman lwezitha yilezo izitha ezikuhlasela obala. Lezi akuzona izitha eziyimfihlo noma izitha ezesabayo ukubhekana nawe, ziyizitha ezibanzi zemini ezizokusongela obala futhi zizame ukukuvimba ngemini ebanzi, kepha njengoba uzibandakanya nalezi zimpi ezingama-90 ngokumelene namaphoyinti omkhuleko we-haman 2020, zonke izitha zakho Impilo izofinyelela isiphetho sikaHamani, ngegama likaJesu (Bheka u-Esteri 7: 7- 10). Noma ngubani othi phezu kwesidumbu lapho kufanele uphumelele, bayakuwa futhi bafe ngegama likaJesu.

Njengoba usukuma futhi uhlanganyele lokhu umkhuleko wempi namuhla, ukuphela sekufikile kuzo zonke izinhlupheko zesitha empilweni yakho ngegama likaJesu. Impilo kaHamani ikhona yonke indawo, abantu abaningi abangenacala sebephenduke izisulu zalezi zinxusa ezingabantu ezimbi. Abaphumeleli, futhi bacabanga izindlela zobusathane zokumisa labo abachumile. Abaningi bafe ezandleni zala ma-ejenti amabi, abaningi bayesaba ukuya ezigodini zabo ngenxa yokwesaba laba bantu abafayo. Le mpi yokulwa namaphoyinti omthandazo ka-haman u-2020 izokwenza lo nyaka u-2020 ukhumbuleke kakhulu kuwe. Njengamakholwa, isikhali sethu sempi siyimilomo yethu, kufanele sithandaze kulo nyaka, kumele umelane noDeveli namanxusa akhe ngokumelene nokugcwaliseka phetho kuNkulunkulu. Ngikubona uya ezindaweni. Ngikhuthaza ukuthi ubandakanye kule mpi ngokumelene namaphoyinti omkhuleko we-haman, thandaza lokhu amaphuzu okuthandazwa ngokukholwa namuhla futhi silindele ukuhlangana okuguqukayo egameni likaJesu. .

Indawo yokuthandaza,

1. Ngiyaprofetha ukuthi sonke isitha esingimbela umgodi sizofihlwa kuso, egameni likaJesu.

2. Ngiyaprofetha ukuthi bonke labo abangijoyina bazowa ngenxa yami egameni likaJesu.

3. Zonke izitha zobumnyama, ezihlelelwe impilo yami, zibhujiswe ngomlilo, ngegama likaJesu.

4. Zonke izibuko zobuthakathi, zisebenzisa irimothi ekulweni nempilo yami, ziqhekeka zibe yizicucu, ngegama likaJesu.

5. Wonke amandla, abiza igama lami kunoma yisiphi isivumelwano, awe phansi afe, ngegama likaJesu.

6. Wonke amanxusa kaSathane enza umsindo ngami futhi aqapha impilo yami, ayahlakazeka, egameni likaJesu

7. Wonke amandla, upheka intuthuko yami ebhodweni elibi, wemukela umlilo wokwahlulela, egameni likaJesu.

8. Lonke uhlelo lukaSathane, oluvela ebangeni lobumnyama, lubhujiswe, egameni likaJesu.

9. Noma yikuphi, umlilo omubi, ubilisa noma yiluphi uhlelo lukaSathane empilweni yami, ucishwe, egameni likaJesu.

10. Ngiphrofetha ukuthi izeluleko zababi ezimelene nempilo yami kulomuzi ngeke zime futhi ngiyala ukuba zibhubhe, ngegama likaJesu.

11. Zonke izeluleko zikaNkulunkulu ngempilo yami, qala ukuchuma, egameni likaJesu.

12. Wonke amandla, ukupheka, inyama yami kanye nempilo yami kunoma iyiphi i-caldron emibi, thola umlilo kaNkulunkulu, egameni likaJesu.

13. Yonke inyoni embi yohlelo lukaSathane, eqhamuka kunoma yisiphi isivumelwano sobumnyama, iyawela phansi ife, ngegama likaJesu.

14. Yonke imbiza, epheka izindaba zami, iNkosi iyakukhuza, ngegama likaJesu.

15. Ngiyasusa, ukupela kwanoma yikuphi, imbiza yobuthakathi phezu kwentamo yami, egameni likaJesu.

16. Ngiphula yonke imbiza yokuthakatha, impilo yami, ngegama likaJesu.

17. O Nkosi, wonke amabhodwe amabi mawazingele abanini bawo.

18. Yonke imbiza noma imbiza embi, yahlulelwe isezulwini, ngegama likaJesu.

19. Ngiprofetha ukuthi abukho ubumbano obubi babathakathi nabathakathi abazopheka impilo yami, ngegama likaJesu.

20. Wonke umkhandlu wobuthakathi, osebenzelana nami, ngeke uphumelele, ngegama likaJesu.

21. Sonke isivumelwano nosathane ngempilo yami, ngiyakukhansela manje, ngegama likaJesu.

22. Konke ukuqagela kwe-astral ngokumelene nami, abakwenzileyo ngeke babuyele emzimbeni wakhe, ngegama likaJesu.

23. Ngiyazihlukanisa nomndeni wami kulo lonke ikati nobuthakathi, egameni likaJesu.

24. Zonke izitha ezingayekethisi kalula, ngiletha isahlulelo sokufa kuwe, ngegama likaJesu.

25. Ngiprofetha ukuthi kulo nyaka, izibusiso zami ngeke zinciphe, egameni likaJesu.

26. O Nkosi, umoya wensindiso uwehlele umndeni wami, ngegama likaJesu.

27. Konke ukubanjwa kwemiphumela emibi, kokukhulekelwa kokhokho konkulunkulu babokhokho bami ngempilo yami nangenkonzo yami, kugqekezwa ngomlilo, ngegama likaJesu.

28. Sonke isivumelwano esenziwa nemimoya yamanzi, imimoya yasogwadule, imimoya yabathakathi, imimoya esezihlahleni ezingcwele ezimbi, imimoya ngaphakathi / ngaphansi kwamatshe angcwele / amagquma, onkulunkulu bomndeni, imimoya emibi yokuqapha imindeni, imimoya yomndeni / yedolobhana lenyoka, imimoya yemasquerade, ifa labayeni bomoya / bafazi, hlukanani ngegazi likaJesu.

29. Yonke imiphefumulo emibi engazwisisekiyo kanye nesivumelwano nemimoya kagogo wami ofile, ugogo, omalume bemilingo, ogogo, abagcina izithixo zomndeni / amakhemikhali / amathempeli, ephuka ngegazi likaJesu.

30. Zonke izinqumo, izithembiso noma isithembiso esenziwa okhokho bami okuphikisana nesiphetho sami saphezulu, khulula ukubamba kwakho ngomlilo, egameni likaJesu.

31. Yonke indawo esemthethweni, leyo mimoya yokhokho / babagadli eniyiphilayo, ibhujiswe ngegazi likaJesu.

32. Noma yikuphi ukuchitheka kwegazi labokhokho bezilwane noma okomuntu kungithinte, khulula ukubanjwa kwakho ngegazi likaJesu

33. Zonke iziqalekiso zikaNkulunkulu ezizukulwaneni, ezibangelwa yisono sokukhonzwa kwezithombe zokhokho bami, thukulula ukubamba kwakho, ngegama likaJesu

34. Noma isiphi isiqalekiso, esabekwa ohlwini lwabokhokho bami yinoma ngubani okhohlisiwe, ophathwa kabi noma osezokufa, siphule manje, ngegama likaJesu.

35. Lonke idlozi elibi lokhokho, elimi kahle kimi, malibhekiswe edwaleni le-Ages, egameni likaJesu.

36. Yonke ingubo yokugula kokhokho, izifo, ukugula, ukufa okungazelele, ubuphofu, ukudalulwa, ihlazo, ihlazo kanye nokwehluleka emaphethelweni wesimangaliso, kwehlela esizukulwaneni sami, umlilo owugazingiwe, egameni likaJesu.

37. Konke ukukhwabanisa kokhokho empilweni yami, kugcinwe, ngegama likaJesu.

38. Yonke imifula yamadlozi amabi, ehlela esizukulwaneni sami, yoma, ngegama likaJesu.

39. Yonke imikhuba emibi yokuphila kokhokho, eyenzelwe mina ngezifungo, izethembiso nezivumelwano, mayigcinwe, egameni likaJesu.

40. Yonke imikhuba emibi yamadlozi nobuthakathaka bokwehluleka kokuziphatha, okuvela empilweni yami, khulula isibambo sakho ungikhulule manje, egameni likaJesu.

41. Yonke iminikelo yanoma imuphi umnikelo owake wanikelwa emndenini wami noma egameni lami, ngiphula amandla akho empilweni yami, egameni likaJesu.

42. Noma yimaphi amandla, kusuka kwimvelaphi yami yomndeni, efuna ukwenza umkhumbi wempilo yami nenkonzo, abhujiswe ngamandla kaNkulunkulu, egameni likaJesu.

43. Yonke intukuthelo nobudlova bemimoya yokhokho neyomndeni, okuvela ekuzalweni kwami ​​kabusha, kucishwa umlilo woketshezi lukaNkulunkulu, ngegama likaJesu.

44. Noma yimaphi amandla amadlozi akhungathekisa noma iyiphi indawo yempilo yami, ukuze angidikibalise ekulandeleni uKristu, ngithole ukubhujiswa okuningi, egameni likaJesu.

45. Yonke imikhosi yobugqila bokhokho, ebopha abantu bami ekuchumeni empilweni, yephula empilweni yami ngesando sikaNkulunkulu, egameni likaJesu.

46. ​​Ngiyaprofetha ukuthi ngizofinyelela ebangeni eliphakeme elingafinyelelwanga muntu esizukulwaneni sami, ngegama likaJesu.

47. Ngithola yonke into enhle, ngebiwe imimoya emibi yokhokho bami kokhokho bami, umndeni wakithi kanye nami uqobo, ngegama likaJesu.

48. Yonke imigoqo yokhokho, mayisuswe; izinto ezinhle, ziqala ukugqashuka empilweni yami nasemndenini wami, ngegama likaJesu.

49. Ngiyazikhulula kunoma yikuphi ukugqilazwa okuzuzwe njengefa, egameni likaJesu.

50. O nkosi, thumela izembe lakho lomlilo esisekelweni sempilo yami, ubhubhise yonke imithombo emibi ekulo.

51. Igazi likaJesu, liphume ohlelweni lwami, yonke imali esiyithole njengefa likaSathane, egameni likaJesu.

52. Ngiyazikhulula ekubanjweni yinoma iyiphi inkinga, ngidluliselwe empilweni yami ngisuka esibelethweni, ngegama likaJesu.

53. Ngigqashula kuzo zonke izivumelwano ezimbi esizizuze ngefa, ngegama likaJesu.

54. Ngikhulula zonke iziqalekiso ezimbi esizizuze ngefa, ngegama likaJesu.

55. Ngiphalaza konke ukudla okubi noma okuphuzwayo, engadliswa ngakho ngiseyingane, ngegama likaJesu.

56. Bonke abantu abanamandla esisekelo, abanamathele empilweni yami, bakhubazeke, egameni likaJesu.

57. Noma iyiphi induku yababi, evuka ulwa nomndeni wami, inikezwe amandla ngenxa yami, ngegama likaJesu.

58. Ngikhansela yonke imiphumela yanoma yiliphi igama lendawo elibi, elinamathele kumuntu wami, egameni likaJesu.

59. Wena masimu amabi ayisisekelo, phuma empilweni yami nazo zonke izimpande zakho, egameni likaJesu.

60. Ngigqashula kuzo zonke izinhlobo zokuthakathwa kwamademoni, ngegama likaJesu.

61. Ngiyazikhulula kukho konke ukubusa nokulawula okubi, ngegama likaJesu.

62. Wonke amasango, avulelwe isitha ngesisekelo sami, avaliwe kuze kube phakade ngegazi likaJesu.

63. Nkosi Jesu, buyela emuva kuwo wonke umzuzwana wokuphila kwami ​​ungikhulule lapho ngidinga ukukhululwa khona; ngiphilise lapho ngidinga ukwelashwa futhi ungiguqule lapho ngidinga ukuguqulwa khona.

64. Yonke imicabango emibi emelene nami, ibuna ivela emthonjeni, ngegama likaJesu.

65. Ngiyaprofetha ukuthi bonke labo abangihlekisayo bayofakaza ngobufakazi bami, egameni likaJesu.

66. Zonke izinhlelo ezibhubhisayo zezitha, ezibhekiswe kimi, ziyaqhuma ebusweni bazo, egameni likaJesu.

67. O Nkosi, into yami yokuhlekwa usulu mayiguqulwe ibe ngumthombo wezimangaliso, egameni likaJesu.

68. Onke amandla, axhasa izinqumo ezimbi ezimelene nami, ehlazeka, ngegama likaJesu.

69. O Nkosi, vumela inqaba enenkani eyabelwe mina, iwele phansi, ibe namandla, ngegama likaJesu.

70. O Nkosi, makuqedwe inqaba yawo wonke umoya kaKora, uDathani no-Abiramu abalwa nami.

71. Wonke umoya kaBhalami, oqashiwe ukungithuka, uwa ngokulandela kukaBalami, egameni likaJesu.

72. Wonke umoya weSanbalati noThobiya, uhlela okubi ngami, wemukela amatshe omlilo, ngegama likaJesu.

73. Yonke imimoya yaseGibhithe, iwa ngokomthetho kaFaro, egameni likaJesu.

74. Yonke imimoya kaHerode, ihlazeka, ngegama likaJesu.

75. Yonke imimoya kaGoliyathi, yamukela amatshe omlilo, ngegama likaJesu.

76. Yonke imimoya kaFaro, iwela oLwandle Olubomvu ozenzele wena ubhubhe, ngegama likaJesu.

77. Konke ukukhohlisa kukaSathane okuhlose ukuguqula ikusasa lami, kukhungatheke, egameni likaJesu.

78. Bonke abasakazi abangenzi inzuzo ngobuhle bami, mabathuliswe, ngegama likaJesu.

79. Zonke izikhwama namaphakethe avuzayo, makuvalelwe, ngegama likaJesu.

80. Onke amehlo aqaphe okubi, abunjwe ngami, angaboni, ngegama likaJesu.

81. Yonke imiphumela emibi yanoma yikuphi ukuthinta okungaziwa, isuswe empilweni yami, egameni likaJesu.

82. Onke amagiya aphendukezelwe ngamademoni, afakwe ukuvimba inqubekela phambili yami, angosa egameni likaJesu.

83. Noma yikuphi ukulala okubi, okwenziwa ukungilimaza, kuguqulwa kube ubuthongo bokufa, egameni likaJesu.

84. Zonke izikhali namathuluzi abacindezeli nabahlukumezi, makwenziwe amandla, egameni likaJesu.

85. Wena mlilo kaNkulunkulu, qeda wonke amandla asebenza kunoma iyiphi imoto kamoya esebenza kimi, egameni likaJesu.

86. Zonke izeluleko ezimbi ezinikezwe umusa wami, ziyaphahlazeka futhi ziyahlakazeka, egameni likaJesu.

87. O Lord, ake umoya, ilanga nenyanga, kuhambisane nakho konke ukubukhona kwamademoni endaweni yami

88. O nina enidlayo, shabalala emsebenzini wami, egameni likaJesu.

89. Yonke umuthi otshalwe ukwesaba empilweni yami, yoma kusuka ezimpandeni, ngegama likaJesu.

90. Ngikhansele yonke imilingo, iziqalekiso nezinsikazi ezingamelana nami, ngegama likaJesu.

Ngiyabonga baba ngokuphendula imithandazo yami ngegama likaJesu.

Izikhangiso

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha