Amaphuzu Womkhuleko Wokunikezwa Kwamandla angaphezu kwawemvelo

1
9490

Duteronomi 8:18:
18 Kepha uzokhumbula iNkosi uNkulunkulu wakho, ngokuba yiyo okunika amandla okuthola nengcebo, ukuze amise isivumelwano sakhe asifunga koyihlo, njengoba kunjalo nanamuhla. 

Isifiso sikaNkulunkulu esikhulu ngokuka 3 Johane 1: 2 ukuthi bonke abantwana Bakhe bachume kuzo zonke izingxenye zempilo yabo. Namuhla siqukethe amaphuzu okuthandazela ukunikezwa okungaphezu kwamandla emvelo, Sikhonza uNkulunkulu obizwa ngoJehovah Jireh, uNkulunkulu umhlinzeki wethu, Uhlinzeke u-Abrahama kuGenesise 13: 1-2, Uhlinzeke u-Isaac UGenesise 26: 14-18, uNkulunkulu uhlinzekele izingane ze zikhona ngempela eGibhithe, ibhayibheli lathi iGibhithe lahluthwa ingcebo yalo. UNkulunkulu wethu unguNkulunkulu ukuhlinzekwa kwemvelo.
Emithandazweni yanamuhla sizobe simemezela amalungiselelo ethu angaphezu kwavamile kuKristu. UJesu wasenza saqonda kuMarku 11: 23-24 ukuthi uma singangabazi, sizokuthola esikushoyo.

Sizobe sesimemezela ukuchuma phezu kwezimpilo zethu, kungenzeka ungabukeki uchuma namhlanje, kepha njengoba uqhubeka umemezela lawo mazwi wokholo ngempilo yakho, uzobona ukuguqulwa okumangalisayo empilweni yakho ngegama likaJesu. Hlanganisa nalamaphuzu womkhuleko wamalungiselelo angaphezu kwawemvelo ekukholweni, thandaza lokhu kuvuma ngenhliziyo yakho yonke futhi ubone uNkulunkulu eqinisekisa izwi lakhe empilweni yakho ngegama likaJesu. Uzoba nakho okushoyo.

IZIMPENDULO ZEMITHANDAZO

1. Ngiyindalo entsha kuKristu ngakho-ke ngiyamemezela ukuthi ngihamba ngobuningi bemvelo ngegama likaJesu

2. UJesu Kristu akakaze aswele ngenkathi eselapha emhlabeni, ngithi angisoze ngakwazi ukuswela njengomntwana kaNkulunkulu ngegama likaJesu

3. UJesu akazange ahluthwe ngokwezimali zonke izinsuku zaKhe emhlabeni, ngakho-ke angisoze ngashiswa kwenye indawo empilweni yami

4. Ngimemezela ukuthi nginomqondo kaKristu, ngakhoke angisoze ngantula imibono yaphezulu ngengcebo Indalo ngegama likaJesu

5. INkosi ingumalusi wami, ngakho-ke ngiyazisa ukuthi angisoze ngabhekana nokuswela futhi ngisafuna

6. Ngimemezela ukuthi ngizohlala ngisesendaweni efanele futhi ngasikhathi esifanele sokubhekelwa kwami ​​ngokwezimali ngegama likaJesu.

7. Ngiyawazi umusa weNkosi yami uJesu Kristu, ukuthi, yize ayecebile, ngenxa yami Wahlupheka, ukuze ngobumpofu Bakhe ngibe yisigwili, ngakho-ke ngiyamemezela ukuthi angisoze ngaba mpofu.

8. Ngiyamemezela namuhla ukuthi ngihamba ebukhosini bezezimali ngegama likaJesu

9. Ngiyavuma ukuthi ngamandla omusa kaNkulunkulu, ngizophumelela kukho konke engikwenzayo egameni likaJesu

10. Ngiyazibhabhadisa nomoya wokukhuthala ngegama likaJesu.

11. Ngihamba ekuchumeni ngokwezezimali ngegama likaJesu

12. Ngihamba ngokomusa ngokwezezimali ngegama likaJesu

13. Abesilisa nabesifazane bangifisela okuhle ngebhizinisi ngegama likaJesu

14. Ukwehluleka kukude nami ngegama likaJesu

15. Ngihamba ngentando kaNkulunkulu ngokuphila kwami ​​maqondana nezimali zami ngegama likaJesu

16. Umusa kaNkulunkulu uhlanganisa onke amaphutha nokushiyeka kwami ​​ngegama likaJesu

17. Ngiyimpumelelo ngegama likaJesu

18. Ngibusisiwe ngibusisiwe ngegama likaJesu

19. Nginomusa omkhulu futhi ongaphezulu kwemvelo ngiphakanyiswe nguNkulunkulu ngegama likaJesu

20. Konke engibeka izandla zami kuyabusiswa egameni likaJesu.

Ngiyabonga jesus ngokungibusisa.

Izikhangiso

1 UKUPHAWULA

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha