30 Iphuzu Lomkhuleko Ekuqhekekeni Kwamajoka

2
11311

U-Isaya 10: 27:
27 Kuyakuthi ngalolo suku, umthwalo wakhe ususwe ehlombe lakho, nejoka lakhe entanyeni yakho, ijoka lichithwe ngenxa yokugcotshwa.

Ijoka umthwalo ongafuneki obekwe phezu kwempilo yakho ngudeveli. Ijoka lingaba lomzimba noma elingokomoya. Namuhla, nginezindaba ezimnandi zomuntu ofunda le ndatshana, zonke ijoka likaDeveli empilweni yakho lizobhujiswa namhlanje egameni likaJesu. Lonke ijoka uDeveli alibeka empilweni yakho lingahlephulwa futhi namuhla sibheke iphuzu lomkhuleko lama-30 kumajoka aphuliwe. Njengoba sihlanganyela kuleli phuzu lomkhuleko namuhla, uzokhululwa kulo lonke ijoka likaDeveli egameni likaJesu.

Noma ngubani indodana yomuntu ekhululile ikhululekile ngempela, ngifuna ukuba nazi ukuthi uNkulunkulu akasoze athwesa izingane Zakhe amahloka angenakubekezelelwa, amaKhristu amaningi aboshwa ukugula, ubuphofu, ukwehluleka, izithiyo, ukungazali, ukufa okungazelelwe njll. uNkulunkulu akasoze abeka imithwalo enjalo ezinganeni Zakhe, udeveli ungumakhi wawo wonke umthwalo omubi, ukuze wena ukhululeke kulezijoka zikaSathane, kumele umelane noDeveli futhi wenze lokho kumele uthandaze uqinile. Kungenxa yemikhuleko lapho sibeka khona udeveli ngaphansi kwezinyawo zethu. Uma ufuna ukunqoba udeveli, kufanele uvule umlomo wakho futhi uthandaze, uma ufuna ukuba yisisulu sathane, uvala umlomo wakho futhi ungenzi lutho. Kepha namuhla njengoba uhlanganyela nalamaphuzu okuthandaza ekwaphuleni amajoka, ngibona uNkulunkulu ekukhulula namhlanje ngegama likaJesu. UJesu uthathe yonke imithwalo yakho kanye nejoka futhi ubethele esiphambanweni, lapho-ke qinisa inkululeko yakho e-altare lomkhuleko. Ngibona wonke amajoka kaSathane empilweni yakho abhujiswa naphakade ngegama likaJesu. Thandaza lemikhuleko ngokholo namuhla futhi ukhululeke.

IZIMPENDULO ZEMITHANDAZO

1. Baba, ngiyabonga ngegama likaJesu, lapho onke amadolo kufanele akhothame khona.

2. Ngiyabonga Baba, ngokwenza ilungiselelo lokukhululwa kunoma yiluphi uhlobo lobugqila.

3. Ngizimboza ngegazi likaJesu.

4. Baba, ngihawukele, ngokomusa wakho nangesihe sakho egameni likaJesu

5. Ngima futhi ngamelana negama likaJesu onke amandla angafuna ukuvimba imikhuleko yami namhlanje.

6. O Nkosi, gcoba amehlo ami nezindlebe zami, ukuze zibone futhi zizwe izimangaliso ezivela ezulwini.

7. UMoya oNgcwele ,ambula izimfihlo zami ezimnyama kakhulu, ngegama likaJesu.

8. O Lord, ukugcotshwa kukaMoya oNgcwele kungaphule lonke ijoka lokubuyela emuva empilweni yami.

9.Gazi likaJesu, susa ilebuli encane engenakuzimela kuyo yonke imikhakha yempilo yami, egameni likaJesu.

10. O NKOSI, ngingenzele umuntu ongcwele kuwe, egameni likaJesu.

11. O Lord, ukugcotshwa okugqamile emsebenzini wami makuwele phezu kwami, egameni likaJesu.

12 Ngamandla kaNkulunkulu, ngeke ngikhonze izitha zami; izitha zami ziyongikhothamela, ngegama likaJesu.

13. Ngidiliza zonke izinqaba ezakhiwe ngokumelene nenqubekela phambili yami, ngegama likaJesu.

14. Zonke iziqalekiso zikaNkulunkulu ezizalweni zokhokho bami, ezibangelwa izono zokukhonza izithombe, zikhulule zibambe, ngegama likaJesu.

15. Ngiyazikhulula, ebugqilini obuzuzwe njengefa, ngegama likaJesu.

16. Onke amandla, amunca ukuthula kwesiphetho sami, ziboshwe, egameni likaJesu.

17. O Nkosi, beka umsindo othusayo ekamu lesitha sami engikuso, egameni likaJesu.

18. Baba Lord, beka uphawu lwakho kuyo yonke imangaliso oyenzile kuleli bandla, egameni likaJesu.

19. Ngiyawala wonke amalungiselelo amabi aqondene naleli bandla futhi ngithola amalungiselelo kaNkulunkulu, egameni likaJesu.

20. Onke amandla amabi aphikisana naleli bandla, aqala ukusukuzana alwe, egameni likaJesu.

21. Izingelosi zikaNkulunkulu, vimbela futhi uyeke yonke imisebenzi yobumnyama kuleli bandla, egameni likaJesu.

22. Ngimele zonke izinhlobo zosizi ezimpilweni zebandla, egameni likaJesu.

23. Ngaphosa yonke imicabango emibi ngiphikisana nezikhonzi, egameni likaJesu.

24. Noma yimaphi amandla, asebenza ngokumelene nombono kaNkulunkulu wekusasa lami, osakazeka ngomlilo, egameni likaJesu.

25. Isiphetho sami, vuka ngomlilo udle impahla yakho, ngegama likaJesu.

26. Lonke ilungiselelo labathakathi nabathakathi emazulwini, elenzelwe impilo yami, abahlakazeka, ngegama likaJesu.

27. Ngithatha umshuwalense waphezulu womndeni wami nami, kuzo zonke izinhlobo zezingozi, egameni likaJesu.

28. Ngiphakamisa isivunguvungu seNkosi ukuba ngisuse bonke abasukelayo abanenkani, ngegama likaJesu.

29. Konke ukugcotshwa okungafanele, okubhekiswe kimi, komisa, egameni likaJesu.

30. Wena moya wokudideka, khulula impilo yakho, egameni likaJesu.

Ngiyabonga baba ngokuphendula imithandazo yami ngegama likaJesu.

Izikhangiso

Imibono ye-2

  1. Wenza kahle, ngithandazela i-PASTOR ukuthi ukugcotshwa kukaNkulunkulu kuwe kungapheli kuJesu Kristu ngegama. Amen.

    Ungasebenza futhi kulesi sihloko OH uNkulunkulu ungivule amehlo nendlebe yami ukuze ngizwe futhi ngibone.

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha