Imikhuleko yasekuseni ekhuthazayo

3
4048

IsiLilo 3: 22-23:
22 Kungenxa yesihe seNkosi ukuthi asipheleli, ngoba ububele bakhe abupheli. Kusha ekuseni njalo; ukuthembeka kwakho kukhulu.

Bheka, luhlobo luni loThando ubaba asinike lona, ​​1 Johane 3: 1, Uthando lukaNkulunkulu ngezingane zaKhe alunamibandela, alupheli, alunakubonwa futhi lukhulu kakhulu. Zintsha njalo ekuseni futhi azipheli nsuku zonke. Sizobamba imithandazo yasekuseni ekhuthazayo namhlanje. Lokhu Imikhuleko yasasa ekhuthazayo zigqugquzelwa uthando lwethu ngoNkulunkulu oludalwa uthando Lakhe ngathi. Isikhathi esihle sokutshela iNkosi ukuthi umthanda kangakanani ekuseni, ekuqaleni kosuku.

Lemikhuleko yasekuseni ekhuthazayo izokusiza uqinise isibopho sothando phakathi kwakho noNkulunkulu, uyihlo, uwumkhuleko oqiniswa nguYise neNdodana, uveza uthando lwakho olungenamkhawulo kuYe njengoba uvuma uthando Lwakhe olungenamibandela. Lemikhuleko yasekuseni ekhuthazayo izokwazisa nokuma kwakho njengoba othandekayo kaNkulunkulu ibhayibheli lisitshela ukuthi ngoKristu samukelwe othandekayo kaNkulunkulu, kwabase-Efesu 1: 6. Lemikhuleko yasekuseni ekhuthazayo izokungenisa kakhulu ebusweni bukaNkulunkulu. Ngikukhuthaza ukuthi usebenzise isikhathi esisezingeni elifanele njalo ekuseni ukuthandaza lemikhuleko yasekuseni ekhuthazayo, bayalwazisa kakhulu uthando olungapheli, olwedlulele nolungenamkhawulo lukaNkulunkulu ngawe, kulapho uhlala kakhulu kukho futhi kuphila ngawe kwabanye. UNkulunkulu abusise umphefumulo wakho.

Imikhuleko yasekuseni ekhuthazayo

1. Baba ngiyabonga ngokungibonga nangothando olungapheliyo empilweni yami ngegama likaJesu

2. Baba ngiyabonga ngesibonakaliso sakho sothando empilweni yami ngegama likaJesu

3. Baba ngiyabonga ngoba naphezu kokungapheleli kwakho uthando lwakho kimi luphelele ngegama likaJesu

4. Baba ngiyabonga ngoba nakancane nje amahlaya ami amafushane uthando lwakho alufinyeleli empilweni yami ngegama likaJesu

5. Baba ngiyakubonga yize ungithembekanga kakhulu, ukuthembeka kwakho kuhlala njalo empilweni yami egameni likaJesu

6. Baba, ngiyalwazisa uthando lwakho olungandile ngami, uma umzimba wami ugcwele imilomo, ngeke kwanele ukukwazisa.

7. Baba ngiyabonga ngokungangiphathi ngendlela engifanele egameni likaJesu

8. Baba, ngiyabonga ngokungangikhokhi ngokuya ngohlamvu lwami empilweni egameni likaJesu

9. Baba, ngiyabonga ukuthi ungibonise isihe noma ngabe ngichaza ngokungafanele ukuthi ngifanele.

10. Baba, ngiyabonga ngokungangilahli, noma ngabe ngakushiya kaningi.

11. Baba, ngiyabonga ngokungibekezelela yize ngingenakukwazi ukubhekana nakho

12. Baba, ngiyakubonga ngokuzwisisa ubuthakathaka bami nobuthakathaka bami bobuntu

13. Baba, ngiyabonga ngokungisindisa ngomusa wakho (umusa ongafanele) hhayi ngemizamo yami

14. Baba, ngiyakubonga ngokuthumela indodana yakho uJesu Kristu ukuthi izofela izono zami futhi ingisindise ekubhujisweni kwaphakade.

15. Baba, ngiyabonga ngokunginika igunya phezu kwawo wonke amademoni egameni leNdodana yakho uJesu Kristu.

16. Baba, ngiyabonga ngokungithumela uMoya oNgcwele empilweni yami ukungisiza ngiphile njengoKristu.

17. Baba, ngiyabonga ngokungenza ngibe ngabanqobi kuKristu Jesu

18. Baba, ngiyakubonga ngesipho sokulunga onginike sona kuKristu Jesu.

19. Baba ngiyabonga ngokungisindisa ngegama likaJesu

20. Baba, ngiyabonga ngoba namhlanje ekuseni uzongilungiselela kahle ngegama likaJesu (Sebenzisa cishe imizuzu emihlanu ukumemezela lokho ofuna ukukubona namhlanje ekuseni).

Ngiyabonga Jesu ngokuphendula imithandazo yami ngegama likaJesu.

Izikhangiso

Imibono ye-3

  1. Amen no-Amen!
    Imikhuleko enamandla nezimfundiso lapha, ngibonga uNKULUNKULU ngokungihola kumfundisi wakho weqembu leWhatsapp.Am ukuthola ulwazi lapha.
    Umusa omningi kuwe ndoda kaNkulunkulu, kwangathi uNKULUNKULU akubusise ngokucebile, eGameni likaJesu elinamandla.

  2. Impela ngiyabonga Mfundisi. Ngiguqulwa yimikhuleko nezwi futhi ngibonga uNkulunkulu ngokuthi ngikhubekile ngangena kulesi sixhumanisi ngomusa wakhe.

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha