Amaphoyinti angama-30 Wokuthola Abasizi Bami

7
21336

U-Isaya 60: 10-11:
Amadodana abantu abangabazi azokwakha izindonga zakho, namakhosi awo akhonze kuwe, ngokuba ngentukuthelo yami ngikubethile, kepha ngaba nomusa wami kuwe. 10 Ngakho-ke amasango akho ayovulwa njalonjalo; azovalwa imini nobusuku; ukuze abantu balethe kuwe amabutho abezizwe, nokuthi amakhosi abo alethwe.

Abasizi abachazayo angamadoda nabesifazane uNkulunkulu ammise ukukusiza empilweni. Ukuvuka kwakho noma ukuwa kwakho empilweni kuncike kubantu abangena empilweni yakho. Akekho ophumelelayo empilweni ngaphandle kosizo, noJesu usithumelele umsizi ongumoya ongcwele, UMoya oNgcwele Ungumsizi wethu omkhulu oyisiphetho, futhi uNkulunkulu futhi unikeze abanye abantu ukuthi bangene ezindleleni zethu ukuzosisiza ekutholeni ikusasa lethu. Ngihlanganise amaphuzu angama-30 omthandazo ukuthola abasizi bami, leli phuzu lomkhuleko lizonikeza umoya oNgcwele ukukuhola njengoba uxhuma abasizi bakho abamiselwe uNkulunkulu.

La maphuzu womkhuleko abaluleke kakhulu ngoba, njengoba kukhona abasizi bokudalelwa, kukhona nababhubhisi bokudalelwa, lapho ungathandazeli abasizi bakho bakudalele, udeveli uzothumela ababhubhisi bakho indlela yakho, futhi lokhu kungaholela unciphisa ikusasa lakho. Kepha umkhuleko wami ngawe yilokhu njengoba uhlanganisa la maphuzu womkhuleko ukuthola abasizi bami bakusasa, abasizi bakho bakusasa bazokuthola egameni likaJesu. Amen.

IZIMPENDULO ZEMITHANDAZO

1. UMoya oNgcwele, yenza umsebenzi wokukhulula empilweni yami namuhla, egameni likaJesu.

2. Wonke umuntu ochitha isikhathi, abelwe mina, wanyamalala egameni likaJesu.

3.Gazi likaJesu, susa zonke iziqalekiso empilweni yami, ngegama likaJesu.

4.Moya oNgcwele, ngixhumanise nabasizi bami abazokuza egameni likaJesu.

5. umlilo kaNkulunkulu, qhuma empilweni yami, egameni likaJesu.

6. Yonke imboza kaSathane engimboza ngabasizi bami engiyobashisa, mayishiswe ngomlilo ngegama likaJesu.

7. Ukugcotshwa ukuchuma, kwehlela kimi manje, egameni likaJesu.

8. Umusa wokuxhuma kwaphezulu ungitholele manje !!! egameni likaJesu.

9. Lonke igunya lamademoni elilwa nethonya lami libhujiswe manje !!!, egameni likaJesu.

10. O Nkosi, izulu lingivulele manje, ngegama likaJesu.

11. Wonke amandla, asebenza ngokumelene nokuchuma kwami, awele phansi ufe, egameni likaJesu.

12. Wonke amandla, ofuna ukungiphika engikumiselwe mina, okugazingiwe, egameni likaJesu.

13. Kulotshwe ngami ukuthi, ngizohlukanisa impango yomhlaba nabakhulu nabakhulu, kube njalo, egameni likaJesu.

14. Ngiprofeta ukuthi ngizothatha isikhundla sami phakathi kwababusi baleli zwe, ngichaze igama likaJesu.

15. UMoya oNgcwele, Ungumsizi wami oyisiphephelo, ungixhumanise nabanye abasizi bami bekusasa, ngegama likaJesu.

16. Wonke amandla, lokho bekungeke kungivumele ukuthi ngifinyelele engingakwazi ukugcoba, egameni likaJesu.

17. Amandla wokuhlenga, ungitholele, ngegama likaJesu.

18. O Lord Nkulunkulu wami, ungixhumanise nenkazimulo yami, ngegama likaJesu.

19. Moya oNgcwele, bopha noma yimaphi amandla afuna ukungiphika ngenkazimulo yami, egameni likaJesu.

20. Awu ezulwini, ungilwele ngokumelene namandla ahlala enkazimulweni yami, egameni likaJesu.

21. Noma yimuphi umenzeli kaSathane, esebenzisa uphondo olubi ukuhlukumeza impilo yami, ahlushwe, egameni likaJesu.

22. O Nkosi, makucholwe uphondo lwababi, egameni likaJesu.

23. Zonke izimpondo zikaSathane, ezikhuluma kabi ngobukhulu bami, zithulisiwe, ngegama likaJesu.

24. Wonke amadimoni, aphethe uphondo lukaSathane, makaboshwe, ngegama likaJesu.

25. Konke ukunqampuna okungokomoya, okubekwe phezu kwesiphepho sami, kudliwe ngomlilo, egameni likaJesu.

26. Lonke uzungu olubi, olubhekene nempilo yami, losiwe ngomlilo, ngegama likaJesu.

27. Wonke amandla, athi ngeke ngikwenze empilweni, ngisakazeke ngomlilo, egameni likaJesu.

28. Lonke uzungu lukaSathane, malungana nenkazimulo yami, luhlakazeke lube yincithakalo, ngegama likaJesu.

29. Wonke amandla, ezikhula kimi ngokumelene nami, adilizwa ngomlilo, egameni likaJesu.

30. Bonke labo abahlangene ngokumelene nenkazimulo yami, bayakuba namahloni, ngegama likaJesu.

Ngiyabonga baba ngokuphendula imithandazo yami ngegama likaJesu.

Izikhangiso

Imibono ye-7

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha