Okushiwo Yivesi Lomkhuleko WeNkosi Ngevesi

2
14800

UMathewu 6: 9-13:
9 Ngakho-ke thandazani ngale ndlela: Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. 10 Umbuso wakho mawuze. Intando yakho mayenziwe nasemhlabeni, njengasezulwini. 11 Siphe lamuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. 12 Futhi usithethelele amacala ethu, njengoba nathi sibathethelela abanecala kithi. 13 Futhi ungasingenisi ekulingweni, kepha usikhulule ebubini: Ngoba umbuso wakho ungamandla, nenkazimulo kuze kube phakade. Amen.

Encwadini kaLuka 11: 1-4, evesini lokuqala ibhayibheli lathi, ngemuva kokuba abafundi bakaJesu bembuke ethandaza, beza kuye bamcela ukuba abafundise ukuthandaza. Ngokushesha uJesu wabaqhubekela phambili ebafundisa ukuthandaza. Imodeli yokuthandaza uJesu ayinikeza abafundi bakhe selokhu yaziwa njengo umthandazo weNkosi or umthandazi kababa. Kubalulekile ukuthi siqaphele ukuthi umthandazo wamakhosi akumele uculwe ngezwi nezwi, kunalokho kufanele usetshenziswe njengesiqondiso somkhuleko. Lokho kufanele kusetshenziswe njengesibonelo semikhuleko yethu. Lapho sithandaza kulindeleke ukuthi silandele iphethini yomkhuleko weNkosi.

Ukuze sithandaze ngempumelelo, kufanele siqonde okushiwo ngumkhuleko wamakhosi esaphiwa wona nguJesu Kristu. Kufanele sime ngaphansi kwamaphethini womthandazo ivesi nevesi. Ukuwuqonda kahle umthandazo weNkosi kuzosiza ukusungula isisekelo sethu emthandazweni. Uma uthandaza, ulandela iphethini ebekiwe yomkhuleko wamakhosi, uthandaza umthandazo okumele uphendulwe. Manje ake sibheke okushiwo umthandazo weNkosi ivesi nevesi.

Incazelo Yomkhuleko WeNkosi

Ukufeza izinhloso zemibhalo, sizosebenzisa uMathewu 6: 9-13 njengombhalo wethu wehange kumthandazo weNkosi. Manje ake sikuthathe ivesi nevesi.

1). Ivesi 9: Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho: AmaHubo 100: 4, asitshela ukuthi kumele singene emasangweni akhe ngokubonga kanye nezinkantolo zakhe ngokudumisa. Yonke imithandazo kufanele iqale ngokubonga nokudumisa. UJesu wakhombisa ukuthi ethuneni likaLazaru, ngokukaJohane 11: 41, futhi lapho esezokondla izinkulungwane ehlane, uLuka 9:16. Ukuze imithandazo yethu isebenze, kufanele sifunde ukungena ebukhoneni bukaNkulunkulu ngenhliziyo yokubonga, kungakhathalekileki ukuthi sibhekene nani empilweni, kufanele sifunde ukwazisa uNkulunkulu ngokuthi Ungubani nokuthi wenzeleni thina. Lokhu kuzokwenza ukuthi imithandazo yethu ifike enhliziyweni kaNkulunkulu ngokushesha. Kodwa-ke kumele siqaphele ukuthi singasebenzisi lokhu njengefomula yokufika kuNkulunkulu, kufanele sazi ukuthi asikwazi ukukhohlisa uNkulunkulu, kufanele simbonge ngoba siyamthanda futhi ngenxa yothando Lwakhe olungenamkhawulo ngathi, hhayi ngoba sifuna yena phendula imithandazo yethu. Iqiniso ukuthi lo uNkulunkulu uzosiphendula ukuthi ngabe siyambonga yini noma cha, kodwa kuwukuhlakanipha ngathi ukwazisa ubuhle baKhe ezimpilweni zethu ezingathengwa yimali.

2). Ivesi 10. Umbuso wakho mawuze. Intando yakho mayenziwe nasemhlabeni, njengasezulwini : Okwesibili, njengamaKhristu kumele sifunde ukuthandazela umbuso kaNkulunkulu. Ukuthandazela ukuthuthukiswa kombuso kufanele kube yinto ebaluleke kakhulu kithi. Ukuthandazela umbuso kuhlanganisa nemikhuleko yokusindiswa kwemiphefumulo, ukuthandazela ukuba amaKristu abhekane nezinselelo, ukuthandazela ivangeli likaJesu Kristu ukuthatha umhlaba, ukuthandazela ukuvikela nokulondolozwa kwamaKristu emhlabeni wonke, lokhu nokunye okuningi umbuso wagxila emithandazweni.

3). Ivesi 11. Siphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla: Ngemuva kokuthi unikeze uNkulunkulu ukubonga, futhi wathandazela umbuso, manje usungacela izidingo zakho, uNkulunkulu uzibophezele ukondla izingane Zakhe nsuku zonke. Yilapho uqala ukusho inhloso yemikhuleko yakho eNkosini, ukunxusa kwakho uqobo kuYe. Kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi yonke imibuzo yakho yokucela phambi kukaNkulunkulu kumele ixhaswe yizwi Lakhe. Izwi likaNkulunkulu liyisizathu sethu esiqinile emithandazweni. Lapho simkhumbuza ngalokho okushiwo yizwi lakhe emithandazweni yethu, uyaphakama futhi ahloniphe izwi lakhe ezimpilweni zethu.

4). Ivesi 12. Futhi usithethelele amacala ethu, njengoba nathi sibathethelela abanamacala kithi: Kumele sifunde ukwamukela nokwamukela ububele bukaNkulunkulu, isiLilo 3:22, sisitshela ukuthi ububele bukaNkulunkulu obusigcina siphila. Kumele sifunde ukwamukela umusa kaNkulunkulu e-altare lemithandazo. Amakholwa amaningi awaliqondi kakhulu leli vesi, alihumusha ngokungeyikho okwenza kubukeke sengathi uJesu ubesinika isimo lapha. Bakholelwa ukuthi uJesu wayesho ukuthi, uma ungabathetheleli abanye, uNkulunkulu ngeke akuthethelele. Iqiniso lilula, uJesu wayekhuluma nabafundi bakhe ukuthi ngubani ngaphansi komthetho, futhi wayesebenzisa izindinganiso zomthetho ukubafundisa. Manje umthetho usugcwalisiwe kuKristu Jesu. Asithetheleli ukuze sixolelwe, kunalokho siyaxolela ngoba iNkosi isivele isixolele, KwabaseKolose 3:13. Ngenkathi siseyizoni uNkulunkulu wasikhombisa uthando lwakhe olungenamibandela futhi wasithethelela zonke izono zethu ngoKristu. Yingakho nathi sibaxolela abanye namuhla. Sithola amandla okuxolela abanye ngoba uKristu wasithethelela. Futhi ngaphansi kwesivumelwano esisha somusa, asiceli umusa, sithola isihe nomusa esihlalweni semikhuleko, amaHeberu 4:16. Ngakho-ke lapho sisilela, siya ngesibindi esihlalweni saKhe sobukhosi ukuyokwamukela umusa nomusa ukuze sikwazi ukunqoba. Udumo kuNkulunkulu !!!

5). Ivesi 13. Futhi ungasingenisi ekulingweni, kepha usikhulule ebubini. Lesi sigaba sithandazela ukuvikelwa nguNkulunkulu, uJesu wasiyala ukuba sithandaze ukuze singaweli ezilingweni, uMathewu 26:41. Kumele sizimboze ngegazi likaJesu. Umthandazo uyisihluthulelo sokuvikelwa ngokomoya nangokwenyama. Kumele ngaso sonke isikhathi sicele umoya ongcwele ukuthi usiqondise ezindabeni zethu zansuku zonke futhi usisindise ezingibeni nasezilingweni zikasathane.

6). Ivesi 13, Isiphetho. Ngoba ungowakho umbuso namandla namandla nodumo kuze kube phakade. Amen: Round up imithandazo yakho ngokubonga futhi, qala ukumbonga ngokuphendula imithandazo yakho, umdumise futhi ukholwe ukuthi konke okucelile Uyiphendulile. Ngemuva kwalokho-ke qeda imithandazo yakho egameni likaJesu Kristu. Igama likaJesu Krestu liyisibonakaliso esenza imithandazo yakho iphendulwe. Ngikholwa ukuthi lo mhlahlandlela uzosiza ekuthuthukiseni impilo yakho yomkhuleko. Khumbula ukuthi lokhu akumele kuphathwe njengefomula, kepha njengesiqondiso sokuthandaza kuNkulunkulu okuthandayo ngaphandle kwemibandela. Njengoba ulandela lo mhlahlandlela ovela emthandazweni wababusi, ngibona impilo yakho yomkhuleko isebenza kakhulu ngegama likaJesu. Amen.

Izikhangiso

Imibono ye-2

  1. Ngifunda lokhu ukuze ngikwazi ukuqonda futhi ngithandaze ngendlela eyiyo futhi ngenhliziyo yami yangempela.Ngaphandle kwabo bonke, lokho kuyingxenye yaleli sayithi, ukuthola isiqondiso sokuthandaza, Ngiyabonga, uNkulunkulu Asibusise sonke.

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha