Umkhuleko Osebenzayo

1
7009

UMarku 11:24:
24 Ngakho-ke ngithi kini: Lokho enikufisayo, lapho nithandaza, kholwani ukuthi niyakwemukela, khona niyakuba nakho.

Umthandazo kungachazwa njengokuxhumana ngqo noNkulunkulu ngokholo, maqondana nezinkinga zempilo yakho. Umkhuleko yiyona ndlela exhumanisa thina namandla angaphezu kwawemvelo. Ngomkhuleko sitshela uNkulunkulu ngezingqinamba zezimpilo zethu ezisikhathazayo. Umkhuleko awukona ukucela izidingo, siphinde sidumise uNkulunkulu ngomkhuleko, simkhulekele futhi ngomkhuleko. Njengamakholwa kuKristu, kumele sikuqonde ukuthi asikhonzi uNkulunkulu ogcina imikhuleko, kunalokho sikhonza uNkulunkulu ophendula imikhuleko. UZimu uyayizwa imikhuleko yethu, kuthi nasithandaza kuye ngokukholwa, uyaphendula nathi.

Umthandazo ungenye yezinto ezinhle kakhulu zabahlengiwe. Kuyindlela yethu yokuxhumana noNkulunkulu, uBaba wethu osezulwini. Ngeshwa, noma kunjalo, abaningi abalisebenzisi leli lungelo noma balisebenzisa ngokungafanele. Akumangalisi ukuthi uzwe bethi, “Sekuphele izinyanga ngithandaza, futhi namanje akukho mpendulo evela kuNkulunkulu.” UJakobe 4: 2-3 usitshela isizathu sokwehluleka kwabo: Niyakhanuka, nokho aninalutho: niyabulala, nifisa ukuba nakho, nokho anizuzi; niyalwa, niyalwa, nokho aninakho, ngokuba ningaceli. Niyacela, ningemukeli, ngokuba nicela kabi.
Kuze ube uyazi okushiwo umthandazo nokuthi ungathandaza kanjani ngendlela efanele, awusoze wakhululwa ekucindezelweni.

Ukuze imithandazo yakho iphendulwe, kufanele usondele emithandazweni ngenqubo efanele. Kukhona njalo indlela eyiyo yokuthandaza. Futhi uma ulandela le ndlela eyiyo, imikhuleko yakho ngeke ikwazi ukuthola izimpendulo ezisheshayo. NgokukaMathewu 6: 9-13, uJesu wasinika isibonelo somthandazo osebenzayo. Siyibiza umthandazo weNkosi. Ukwazi kabanzi mayelana nokuthi ungathandaza kanjani usebenzisa imodeli yeNkosi yokuthandaza sicela uchofoze lapha. Uma ufunda umthandazo weNkosi, uzobona ukuthi yonke imithandazo kumele iqale ukubonga, kumele sivume ubukhulu bukaNkulunkulu phezu kwezimo zethu, okwesibili kumele sikubone futhi sithandazele ukuthi umbuso kaNkulunkulu ugcwale emhlabeni wethu. Ukuthandazela umbuso ukuthandazela ukuba ivangeli lithathe umhlaba, ngaleyo ndlela kuholele ekusindisweni kwemiphefumulo emhlabeni wonke, okwesithathu manje sesethula izicelo zethu siqu eNkosini, kumele sibheke ngqo emithandazweni yethu, sitshele iNkosi sifuna ukuba enze ezimpilweni zethu, okwesine, nathi kudingeka sithandaze sicele isihe, kithi kanye nakulabo abasonile, kufanele sifunde emithandazweni ukuthethelela njengoba noKhristu asithethelele, ekugcineni siyaphetha ngemikhuleko yethu ukubonga, ukwazisa uNkulunkulu ngokuphendula imithandazo yethu. Qaphela ukuthi ngaphandle kokuthi ukholo lwakho lukhona, izimpendulo zemithandazo yakho azibhekeki. Kufanele uthandaze ukholelwa ukuthi lokho okucelayo uzokuthola.

Umkhuleko awudingi okunye ukwelashwa ezulwini kunezimpendulo. UNkulunkulu akanayo incwadi egciniwe yemikhuleko, futhi Akanalo igumbi lokugcina. Kuphendulwa noma kubuyiselwe kumthumeli. Kungaleso sizathu abaningi bengakaze bazithole izimpendulo zemithandazo yabo. Kepha kusukela manje kuqhubeke, ngibona ukuthi usebenzisa la mhlahlandlela womkhuleko oyisimangaliso, ukuze ngaso sonke isikhathi uma ume phambi kukaNkulunkulu ngomkhuleko uzohlala uthole izimpendulo.

Umkhuleko ungukuphefumula komoya kabusha. Njengakho konke ubudlelwane obuqinile kuchuma ngokulondolozwa kwesixhumanisi esihle kakhulu sokuxhumana phakathi kwezinhlaka ezithintekayo, umthandazo awusebenzi njengendlela yokwenza uNkulunkulu angenelele ezindabeni zethu, uqinisa amandla obuhlobo bethu naye, ngoba munye wezindlela esizihlanganyela naye. Umkhuleko awunakukhethwa yikholwa ngoba kungenye yemisebenzi yethu yesivumelwano esibalulekile. Kungakho iZwi likaNkulunkulu liyala ukuthi sithandaze njalo, uLuka 18: 1, 1 Thesalonika 5:17

Amandla Omkhuleko

Umkhuleko ungamandla amakhulu oguquko empilweni yekholwa. Ngomkhuleko, singashintsha zonke izinto. Umkhuleko ukuphela kwendlela umakristu akhiqiza futhi akhulule ngayo amandla. Uma ufuna ukubona amandla kaNkulunkulu esebenza, thandaza, uma ufuna ukumelana nodeveli, thandaza, uma ufuna ukunqoba amandla izifunda futhi amabutho obumnyama, thandaza, uma ufuna ukujabulela okungaphezulu zezempilo nempela, thandaza, uma ufuna ukubona ukukhula ngokomoya, thandaza, uma ufuna ukugcwala Isipoki esingcwele , thandaza. Umkhuleko ngukhiye wemimoya.

Wonke umKristu okhulekayo uyohlala ecindezela uSathane namanxusa Akhe. Encwadini yamaHubo 68: 1, izwi likaNkulunkulu lathi, “makasukume uNkulunkulu ahlakaze izitha zakhe” iqiniso ukuthi loNkulunkulu ngeke avuke esimeni sakho, uze uvuke ngemikhuleko. UNkulunkulu wethu unguNkulunkulu wezimiso, angeke angenele empilweni yakho uze umbize ngokukholwa, UnguNkulunkulu okuyo yonke indawo, kepha ubukhona bakhe obubonakalayo bubonakala kuphela futhi abhekane nakho lapho abizwa khona ngomkhuleko, umthandazo wokukholwa . Umkhuleko uyisikhali sokubhujiswa okukhulu ezandleni zekholwa, uma ungumKristu othandazayo, uyingozi kusathane nakumbuso wobumnyama. Ngakho-ke ngiyakukhokhisa namhlanje, noma ngabe kukuphi empilweni yakho uSathane aphikisana nawe ngakho, noma ngabe yini odlula kuyo namhlanje, ngiyakukhuthaza ukuthi uvuke emithandazweni, ukhuze uSathane umxoshe empilweni yakho nasemndenini wakho. njalonjalo ngegama likaJesu. Lapha ku nsuku zonkeprayerguide, sinamandla amaphuzu okuthandazwa ezingakusiza ukhokhe impi yokomoya lokho kuzokunika ukubusa phezu kodeveli.

8 Izinzuzo Zokukhuleka.

Sizobe sibheka izinzuzo eziyi-10 zomkhuleko, ukuthi yikuphi okholwayo okumele akwenze, uma esezibophezele empilweni yemikhuleko.

1). Usizo Oluvela phezulu:

AmaHubo 121: 1-2:
1 Ngiyakuphakamisela amehlo ami emagqumeni, usizo lwami luvelaphi. 2 Usizo lwami luvela kuJehova, owenza izulu nomhlaba.

Imikhuleko isinikeza usizo oluvela phezulu. Lapho sithandaza, sinxusa amabutho eZulu ukuba asisize. Akekho ongaphumelela empilweni ngaphandle kosizo, akekho umKhristu ongahle enze empilweni ngaphandle kwemikhuleko. Imikhuleko iyindlela esheshayo neqinisekileyo yokuthola Usizo oluvela kuNkulunkulu, futhi lapho uNkulunkulu ekusiza, akekho umuntu ongakuvimba empilweni.

2). Thola Isihe:

Hebheru 4: 16:
16 Ngakho-ke masize ngesibindi esihlalweni somusa, ukuze sithole isihe, sithole umusa wokusiza ngesikhathi sokudinga.

E-altare lomkhuleko, sithola isihe, isihe sikaNkulunkulu sinemibandela, kepha singamukelwa kuphela e-altare lemikhuleko. Uma ufuna ukuqhubeka nokujabulela uthando lukaNkulunkulu nesihe sakhe sothando, okusha okusha njalo ekuseni, ngaso sonke isikhathi nimkhulekele njalo. Hlala usebenzisa isikhathi esiningi noNkulunkulu ebukhoneni Bakhe nobuhle nesihe saKhe kuyokulandela njalo zonke izinsuku zokuphila kwakho. Njalo lapho sifika esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu ngemikhuleko, isihe nomusa wakhe kuhlala kutholakala kithi. Ngiyakhuleka kuwe namhlanje, ukuthi impilo yakho yomkhuleko ingaze iphele yomile ngegama likaJesu.

3). Ukungenelela Kwezingelosi:

Izenzo 12: 5-11:
5 Ngakho-ke uPetro wagcinwa etilongweni, kepha umkhuleko awenzelwa ngaphandle kwebandla kuNkulunkulu ngenxa yakhe. 6 Kwathi lapho uHerode efuna ukumkhipha, ngalobo busuku uPetro wayelele phakathi kwamasosha amabili, eboshwe ngamaketanga amabili; abalindi ngaphambi komnyango bagcina itilongo. 7 Futhi bheka, ingelosi yeNkosi yeza kuye, futhi ukukhanya kukhanya etilongweni: yamshaya uPeter eceleni, yamvusa, yathi: "Vuka masinyane." Amaketanga akhe awa ezandleni zakhe. 8 Ingelosi yathi kuye: Bhinca, ubophe izimbadada zakho. Futhi wenza kanjalo. Wayesethi kuye: "Jula ingubo yakho, ungilandele." 9 Waphuma, wamlandela; futhi bengazi ukuthi kuyiqiniso okwenziwe yingelosi; kodwa wacabanga ukuthi wabona umbono. 10 Lapho bedlula esigcawini sokuqala nesesibili, bafika esangweni lensimbi eliholela emzini; eyabavulela ngokwayo: baphuma, badlula ngomgwaqo owodwa; masinyane ingelosi yamuka kuye. 11 Kwathi uPetro esezibonele ngokwakhe, wathi: “Manje sengikwazi impela, ukuthi iNkosi ithumele ingelosi yayo, yangikhulula esandleni sikaHerode nakulo lonke ulindelo lwabantu abangamaJuda.

Izimpendulo zemithandazo yethu zivame ukulethwa kithi ngamaNgilosi.Nxa sithandaza, izingelosi goto zisebenza ngaso leso sikhathi. Imikhuleko ngokusobala iyindlela eqinisekile yokubona ukungenelela kwezingelosi. Izingelosi zeNkosi ziyizidalwa ezinomlilo, zinamandla, ziyingozi futhi azinakuvinjwa, lapho sithandaza eNkosini maqondana nanoma yiziphi izindaba ezisikhathazayo, izingelosi zeNkosi zingena ezenzweni ngaso leso sikhathi. Ngaphezulu kulo lonke ibhayibheli, sibona ukungenelela kwezingelosi ngenxa yemikhuleko, ngezansi ezinye izibonelo:

i) Peter, Izenzo 12: 5-8.

ii) UKorneliyu. Imisebenti 10: 3

iii). UHezekiya. 2 AmaKhosi 19:35

iv) UDaniel. Daniyeli 10:13

v). UJacob. UGenesise 32: 22-31.

4). Ukukhululwa Ezingxakini:

Jakobe 5:13:
13 Ingabe ukhona kini ohluphekile? akhuleke. Ingabe kukhona ukujabula? ahlabelele amahubo.

Siyakhuthazwa emibhalweni ukuthi sithandaze lapho sihlushwa. Ingabe kukhona ohluphekayo phakathi kwenu? akhuleke. ” Hhayi ukuthi, “… makakhale…”, noma, “akabheke…” Lokho kusho ukuthi noma ngubani oshaywayo, ohlushwayo noma ocindezelekile kulindeleke ukuthi athandazele ukukhululwa. Uma ufuna ukubona lelo joka empilweni yakho liphukile, kufanele uthandaze. Uma ufuna ukuthi amandla afihle ikusasa lakho aphihlizwe, umkhuleko ungumbuso wamandla onconyelwe ukukhululwa kwakho.

Awuzalelwanga ukuhlupheka; udalelwe ukubonisa inkazimulo kaNkulunkulu, futhi umthandazo yikho okudingekayo ukuphoqelela ukubonakaliswa kwakho. Umkhuleko yiyona oyisebenzisayo ukuzikhulula kuzo zonke izinhlupheko zesitha nasekubuyiselweni kobuhle bakho kuKristu. Lapho uHana ehlushwa inyumba, waya ethempelini wakhuleka. UZimu wamuzwa wamnika indodana (1 Sam 1: 9-20). Ngakho-ke noma ikuphi ukuhlupheka uDeveli akubekile emzimbeni wakho, sukuma uthandaze egameni likaJesu

5). Ukugcwaliseka Kweziprofetho:

1 Thimothi 1:18:
18 Lo myalo ngiwunika kuwe, ndodana yami, Thimoni, ngokweziprofetho ezandulele, ukuba ulwe ngazo impi enhle;

Impi yomkhuleko iyindlela eqinisekile yokugcwaliseka kweziprofetho. Uma ufuna ukubona iziprofetho zigcwaliseka empilweni yakho, kufanele ulwe impi engokomoya. Kufanele uthandaze ungene ekugcwalisekeni kweziprofetho. Ukuthi uNkulunkulu uthe akusho ukuthi kufanele uvele uyolala, iningi lamaKristu selichithile, ngenkathi lisalindele ukugcwaliseka kweziprofetho. Awulindi iziprofetho, ugijima ngeziphrofetho, futhi ugijima kanjani ngeziphrofetho, ngemikhuleko. Kumele uqhubeke nokuthandazela ukuqinisekiswa kwezwi likaNkulunkulu empilweni yakho ukuze ubone ukuthi lifezeka.

6). Isiqondisi Saphezulu:

AmaHubo 16:11:
11 Uyakungikhombisa indlela yempilo; ebusweni bakho kukhona ukugcwala kwenjabulo; Ngakwesokunene sakho kukhona injabulo yaphakade.

Ukuqondisa kwaphezulu liyifa labahlengiwe. Kepha kufanele ukufune ukuze ukujabulele. Lapho uthola indlela yokuphila, ujabulela ukugcwala kwenjabulo nezinjabulo kuze kube phakade. Kepha zitholakala kuphela ebukhoneni bukaNkulunkulu, okuyinjongo yethu enkulu emthandazweni. Ngemithandazo, singacela uNkulunkulu ukuthi asikhombise inkambo afuna siyithathe empilweni. Umthandazo uyindlela eqinisekile yokuthola injongo yakho empilweni. UNkulunkulu ungumdali wakho, Ungumkhiqizi futhi akekho owazi inhloso yomkhiqizo ongcono kunomenzi uqobo lwawo, ngakho-ke uma ufuna ukwazi indlela owadalwa ukuba uyilandele empilweni, uma ufuna ukuthola injongo yakho empilweni, okokuqala futhi iningi lithanda umdali wakho emithandazweni. Cela iNkosi ikuhole.
Lapho uNkulunkulu ekuhola, awukwazi kodwa ukuvelela empilweni. Abanye abantu abahlukaniselwe ibhizinisi, kepha bakhethe ukukwenza, kungaba ngenxa yethonya lomphakathi noma uthando lomuntu siqu. Abanye bangena kuzo zonke izinhlobo zemisebenzi lapho inkanyezi yabo ingahle ingakhanyi khona, ngoba abayitholanga indlela eyiyo. Balokhu bephumputha nje. Kepha awunakukwazi ukuqhubeka nempilo wenze lokho okubonakala kulungile kuwe. Kuyingozi kakhulu! Vumela uNkulunkulu akuhole namuhla, futhi indlela yakho iyoqhubeka ibe yisibani esikhanyayo.

7). Ukuhlukaniswa:

Ukungcweliswa kusho ukunikezwa impilo engcwele. Uma uphila impilo yokuthandazela, uphila impilo yokuzinikezela. Awukwazi ukuchitha isikhathi sekhwalithi njalo noNkulunkulu futhi ube ukhululekile esonweni. Umkhuleko usisiza ukuthi sakhe amandla angokomoya okuphila impilo engcwele. Lapho sithandaza kakhulu, siya sizinikezela kakhudlwana futhi lapho sizinikela kakhulu, siya sifana noKristu.

Indima Yezwi Ngomkhuleko

Ukuthandaza ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu, kumane nje kuyinkulumo engasho lutho. Yizwi likaNkulunkulu emithandazweni yakho elinikeza imithandazo yakho amandla okuyala izimpendulo. UNkulunkulu akaphenduli olimini lwesiNgisi noma olunye ulimi olusebenzisayo ukuthandaza, Uphendula izwi lakhe kuphela. Izulu nomhlaba kuzodlula kepha izwi lakhe alisoze ladlula.

Ukuthandaza kufana nokwethula udaba lwakho phambi kwejaji egumbini lasenkantolo, awuliciphisi icala ngoba uyakwazi ukukhuluma izindaba, ulinqoba icala ngoba izindaba zakho zisekelwa nobufakazi obuqoshwe phansi. Kunjalo nangemithandazo. Noma yini oyifunayo kuNkulunkulu emithandazweni, kufanele uhlolisise imibhalo futhi uthole izwi likaNkulunkulu elihlobene naleyo ndawo yesidingo sakho bese ulethula kuNkulunkulu emithandazweni yakho. Isibonelo uma uthandazela uNkulunkulu ukuba athele, uzomkhumbuza izwi lakhe kuEksodusi 23:25, ukuthi labo abakukhonzayo bangabi ngabanyumba, ubuye umkhumbuze ngezwi laKhe kuGenesisi, lapho ayala khona abantu zalani nande. Lapho ukhumbuza uNkulunkulu ngezwi Lakhe ngenkathi uthandaza, wethula icala eliqinile phambi kukaNkulunkulu, umahluleli wabo bonke, futhi njengoba uNkulunkulu engakwazi ukuphika izwi Lakhe, angeke akuphike izimpendulo zemithandazo yakho.

Ngiyacela, ungathandazi ungalifundanga kahle igama. Bonga uNkulunkulu nge-inthanethi kulezi zinsuku, noma yini ofuna ukuyithandazela, cwaninga ngegama mayelana naleyo ndawo. Isibonelo, uma ufuna ukuthandazela umuthi wokwelashwa, iya ku-inthanethi futhi useshe ku-Google amavesi e-bible ngokuphulukisa, ukopishe lawo mavesi, uwafunde futhi uwasebenzisele ukukhumbuza uNkulunkulu emithandazweni. Buyela kuye izwi lakhe, mtshele, ”Baba, uma usho futhi wenza lokhu ezwini lakho, woza wenze okufanayo nasempilweni yami ngegama likaJesu”. Ukuthandaza ngegama kwenza imithandazo yakho ingenzeki ukuthi uNkulunkulu angayinaki. Ngibona yonke imithandazo yakho ifakwa namhlanje iphendulwa ngegama likaJesu.

Ungasondela Kanjani Igumbi Esihlalweni Somkhuleko

Kuwo wonke umsebenzi ophumelelayo, kuhlale kukhona ukwazi ukuthi kanjani, futhi lokho kufaka phakathi umthandazo. Sizoqala ukubheka izindlela zokusondela esihlalweni sobukhosi somkhuleko.

1). Ukukholwa eGameni lakhe.

Yonke into kulo mbuso iqala futhi iphetha ngokukholwa. Ngaphandle kokholo akunakwenzeka ukusondela kuNkulunkulu, Hebheru 11: 6. Ukukholwa kuncike ngokuphelele kuNkulunkulu. Lapho sithandaza sincike ngokuphelele kuNkulunkulu, sibona ukwethembeka Kwakhe ezimpilweni zethu. Ukusondela kwigumbi sobukhosi lomkhuleko, kumele size sikholwe, kumele sikholwe kuZimu lo sithandaza kuye. Uma siphuthelwa isinyathelo sokukholwa, zonke ezinye izinyathelo ziba yize. Ukukholwa kwethu kumele kube egameni likaJesu Kristu njengoba sisondela e-altare lomkhuleko. Umkhuleko wethu kumele uqale ngegama likaJesu, uphele ngegama likaJesu.

2). Ukubonga:

Ukubonga kuyindlela ephumelela kunazo zonke yokungena ebukhoneni bukaNkulunkulu. Yonke imithandazo kuNkulunkulu kufanele iqale ngokubonga. Ukubonga ukwazisa uNkulunkulu ngokuthi ungubani nokuthi wenzeni ezimpilweni zethu. Lapho simazisa uNkulunkulu, ubuhle Bakhe buqhubeka nokwazisa ezimpilweni zethu.

3). Isibindi:

U-Heberu 4:16, usitshela ukuthi masize e-altare lomkhuleko ngesibindi. Kufanele sibe nesibindi phambi kukaNkulunkulu ngemikhuleko, UnguBaba wethu, futhi Usithanda ngezindlela esingasoze sazicabanga. Ngakho-ke akumelwe sibe namahloni phambi kukaNkulunkulu, noma ngabe sonile, thola nje isihe nomusa Wakhe wokuqhubekela phambili kuKristu. UNkulunkulu uyohlala ephendula izicelo zethu ngesibindi egameni likaJesu.

4). Cacisa Izicelo Zakho:

Umkhuleko awuphelele kuze kube sesethule izicelo zethu phambi kukaNkulunkulu. Kule ndawo, Kuwukuhlakanipha kakhulu ukuthi siqonde emithandazweni yethu. Tshela uNkulunkulu ngqo ukuthi sifuna enzeni empilweni yakho. Musa ukuqhuzuka noma ukubhuza, vele uqonde lapho, uma ufuna ukuphulukiswa, umcele aphulukiswe, uma ufuna ukuhlakanipha, vele umcele ukuhlakanipha, uma ufuna izinkomba, vele umcele izinkomba. Cacisa futhi ucace ezicelweni zakho.

5). Ukulindela:

Ngaphandle kokulindela, ukholo lwakho ngeke luhlale. Ukulindela kulula ukulinda izimpendulo zakho, kukholwa uNkulunkulu ukuthi imithandazo yakho iphenduliwe. Ukulindela yikhona okuxhumanisa ukholo lwethu nezimangaliso zethu. Kuwo wonke umthandazo esiwuthandazayo, kufanele silindele izimpendulo zethu. Kungukulindelwa kwabalungileyo kuphela okuyokwenzeka ekugcineni. Umkhuleko ufana nokushayela umngani wakho ucingo emcela ukuthi eze ehhovisi lakho, futhi ukutshela ukuthi uzoba khona ngehora, lowo mthandazo, kepha okulindelekile kumlindile ehhovisi lakho ukuthi afike ngaphakathi kwehora. Uyabona, ngenxa yokulindela kwakho, uzobekwa kahle ngoba ulindele izimpendulo zakho. Ngendlela efanayo lapho sithandaza kuNkulunkulu, akufanele sime nje emithandazweni, kufanele silindele izimpendulo zethu ngoba yilabo kuphela abalindele izimpendulo abazibonayo. Kulula ukukhumbula isivakashi, uma ungamlindele.

Ama-Prayer Boosters

Ama-thapelo akhulisa imisebenzi yokomoya enika amandla impilo yethu yomkhuleko. Le misebenzi yokomoya igcina umlilo wethu uvutha. Ngezansi kunama-2 womkhulekeli abalulekile:

1). Ukuzila

Ukuzila ukudla ukubeka inyama noma umzimba ngaphansi kokuzithoba ukuze uthuthukise umoya wakho ngomkhuleko nangezwi. Ngesikhathi sokuzila, sigwema ukudla, iziphuzo kanye nanoma yini enye engajabulisa inyama, ukuze sifune uNkulunkulu. Umkhuleko ungamandla, kepha ukuzila ukudla kuyimbangela yokusheshisa ukuphendula kwakho. Lokho kusho ukuthi, ukuzila ukudla kwenza umthandazo wakho ugxile kakhulu futhi ube namandla. Ukudla, ukuphuza nokubuka i-TV, kungakuphazamisa kwesinye isikhathi, yingakho kufanele unikeze ukuzila ukudla. Ukuzila ukudla ngokwako akuvezi empilweni yakho engokomoya, kodwa lapho sithandaza ngokushesha futhi sifunda ngokushesha, sandisa izinzuzo ezingokomoya zokuzila. Ukuzila ukudla kungenziwa ngehora le-3, amahora ayi-6, ihora le-12 njll njengoba imimoya ekuholela. Nawa amanye amavesi ebhayibheli ngokuzila ukudla, uMathewu 17: 21, uLuka 4: 14, uMathewu 6: 16: 18, u-Isaya 58: 6 - 8.

2). Ukukhuleka Ngcwele

UMoya oNgcwele usisiza ukuba sithandaze ngempumelelo. Ngabe ufuna ukuthi impilo yakho yomkhuleko ibe semlilweni? Ngemuva kwalokho fisa ukugcwaliswa ngoMoya oNgcwele. Ukugcwaliswa ngeHo! Y Ghost kufakazelwa ngokuthandaza ngezilimi. Lapho sithandaza ngezilimi uMoya oNgcwele uthandaza ngathi, futhi ngokusho kukaJude 1:20, lelo uhlobo lomkhuleko ophakeme kakhulu.

Amandla amelene nathi angokomoya, ngakho-ke kufanele sibhekane nawo sivela endaweni yomoya, njengoba inyama ingenamandla okwanele ukuwaphatha. Kungakho uJesu asithembisa uMoya oNgcwele, uMduduzi noMsizi wethu, ukuthi asisize sidlule endaweni ebonakalayo siye ezulwini, kuze kube yilapho ukwazi ukubamba usizo loMoya oNgcwele ngomkhuleko, kungenzeka ungalokothi ubhekane nentuthuko yangempela kumKristu wakho impilo. Ukuze ukhulise impilo yakho yomkhuleko kuze kufike ezingeni lezimpendulo, thandaza njalo emoyeni, vumela uMoya oNgcwele uthandaze futhi uzobona njalo ukunqoba okungaphezu kwemvelo.

Umthandazo Oyisibonelo:

Ngiyakholelwa, ukuthi manje usujwayele ukuthandaza umthandazo osebenzayo, manje sesizobheka amaphuzu athile omthandazo. Ngibabiza ngesampula ngoba isebenza njengesiqondisi. Sine idayari yomkhuleko enkulu kwiwebhusayithi yethu, ngakho-ke ngizobe ngabelana nawe ngamaphuzu omkhuleko ukukunika ithuba lokuqalisa uhambo lwakho lokuthandaza ngokuphumelelayo. Ngezansi kwezixhumanisi zokuthandaza ezizosiza impilo yakho yomkhuleko:

1). Umkhuleko Wokulapha, Qhafaza lapha

2). Umkhuleko Wokuphumelela, Qhafaza lapha

3) .Isikweletu Somndeni, Qhafaza Lapha

4). Umkhuleko Ozithelo Zombumbi, Qhafaza Lapha

5). Umkhuleko Wezingane, Qhafaza Lapha

6). Umkhuleko Wokuvikelwa, Qhafaza Lapha

7). Umkhuleko Wokwehlukana, Qhafaza Lapha

8). Umkhuleko wasekuseni, Qhafaza Lapha

9). Umkhuleko ophakathi kwamabili, Qhafaza Lapha

10). Ukuzila Ukuzila Nokuthandaza, Qhafaza Lapha

11). Imikhuleko Emningi, Qhafaza Lapha

Isiphetho

Ngikholwa ukuthi lokhu bekuwusizo kuwe, isihloko somkhuleko empilweni yomKristu asisoze sagcizelelwa, umthandazo uyisitambo sempilo yawo wonke umKristu. Ngithandazela ukuba umusa wokuqina e-altare lomkhuleko uhlale phezu kwakho njalo egameni likaJesu. Hlala ubusisiwe

Izikhangiso

1 UKUPHAWULA

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha