Umkhuleko Womkhuleko Ngokungadli Emaphusheni

6
15402

Numeri 23:23:
23 Akukho buqili ngoJakobe, akukho ukubhula ngo-Israyeli; kuyothiwa ngalesi sikhathi ngoJakobe nakwa-Israyeli, Yini uNkulunkulu ayenzile!

UNkulunkulu uxhumana nezingane Zakhe ngamaphupho nangemibono phakathi kwabanye, uSathane uphinde akhulume noma ahlasele izingane zikaNkulunkulu ngazo amaphupho. Namuhla sizobe sibheke emthandazweni wokukhulula ekudleni ephusheni. Amaphupho akho ayipulatifomu ebalulekile oxhumeka kuyo ezindaweni zomoya, njengoNkulunkulu nje angakuhambela ephusheni, udeveli noma amademoni bangakuvakashela ephusheni. Abantu abaningi bahlushwa kusukela lapho amaphupho, abaningi bahlaselwa udeveli lapho amaphupho, futhi abaningi baphilisiwe futhi bakhululwa ngokuhlangana kwabo kanzima lapho namaphupho khona. Njengomntwana kaNkulunkulu, kumele uthathe amaphupho akho ngokungathi sína.

Ukudla ephusheni, kungasho izinto eziningi, kungasho ukuthi ulale ulambile, noma ukuthi awenelisekile ngokudla kwakho kokugcina, kungasho nokuthi ukhulume ngobumnandi obuthile ngaphambi kokulala, noma njengoba nje omunye umuntu eseshilo, kungahle futhi ube uphawu lokuthi ulambile noma ufisa okuthile. Lawa wonke amaphuzu avumelekile futhi amaphupho akho angasho noma yiziphi zalezi zinto, kodwa futhi njengamakholwa, sazi ukuthi udeveli ungumbhali, ungumhloli wazo zonke izinto ezinhle, udeveli uyazi ukuthi uNkulunkulu usebenzisa amaphupho njengendlela yokufinyelela ezinganeni zaKhe, ngakho-ke futhi usebenzisa lelo thuba lelo. Ukudla kuyindlela esheshayo enhliziyweni yenhliziyo, u-Esawu walahlekelwa ilungelo lakhe lobuzibulo lokudla. Abantu bahlupheka kakhulu ngokuhlupheka ngokomzimba ngenxa yalokho abakudlayo, ngendlela efanayo, umuntu angahlupheka ngokomoya ngokudla kwamademoni. Empini yokomoya, ukudla ephusheni akuthathwa kalula, udeveli uqala futhi ahluphe abantu ngokudla ephusheni. Abantu abaningi bafakazile ukuthi inhlekelele yaqala ngemuva kokuba nephupho lapho bekhonza khona ukudla ephusheni bakudla.

Le yindaba ebaluleke kakhulu, ukudla ephusheni kungaba ngamademoni, yingakho njengomntwana kaNkulunkulu, akufanele uthathe amathuba, uma uzithola udla ephupheni, lapho uvuka, qala ukumemezela ngesibindi izwi likaNkulunkulu maqondana nokukhululwa kwakho futhi uhlanganyele kulemikhuleko yokukhulula ukukhipha konke ukudla kwamademoni kusistimu yakho. Akukho ukupela noma ukuhlangana namademoni okungalimaza noma kuhlukume noma iliphi ikholwa elithandazayo, njengoba wenza lo mthandazo wokukhulula, uzoshisa kakhulu udeveli angasondeli. Thandaza lo mkhuleko ngokholo namhlanje ekuseni futhi ubone uNkulunkulu ethatha izimpi zakho zokomoya ngegama likaJesu.

UMTHANDO

1. Wonke umuntu okhonza amademoni ephusheni lami, wemukela umlilo kaNkulunkulu ufe, egameni likaJesu.

2. Wena ukhokho wamademoni ephusheni lami, yidla ukudla kwakho okubi, ngegama likaJesu.

3. Wonke umenzeli kaSathane, ungisebenzela ukudla okubi ephusheni lami, uwele phansi ufe, ngegama likaJesu.

4. Zonke izandla zikaSathane, ezabelwe ukungikhonza ukudla okubi, ephusheni lami, zinqunywe ngomlilo kaNkulunkulu, egameni likaJesu.

5.Gazi likaJesu, hlanza uhlelo lwami lokudla kwamademoni, kudliwe ephusheni, egameni likaJesu.

6. Konke ukungcoliswa okubi okulethwe empilweni yami ngokudla ephusheni, kuchithwe, ngegazi likaJesu.

7. Ngithola amandla waphezulu okwenqaba ukudla kwamademoni, emaphusheni ami, egameni likaJesu.

8.Gazi likaJesu, khungathekisa yonke imisebenzi yemimoya esejwayelekile ephusheni lami, egameni likaJesu.

9. Wonke umuntu ovela kuSathane ekuhlinzekeni impilo yami ngokudla ephusheni, awele phansi afe, ngegama likaJesu.

10. Wonke amandla amabi, ohlezi esihlalweni sempilo yami, asuswe ngomlilo, egameni likaJesu.

Ngiyabonga Jesu ngokungikhulula.

Izikhangiso

Imibono ye-6

  1. Man of God infact, amaphuzu akho omkhuleko abhekiswe kuwo noMoya oNgcwele uyahlanzwa. Selokhu ngafika ngenza umsebenzi wakho oshukumisayo ukuqonda kwami ​​ngemikhuleko yempi yemikhakha ehlukene kushintshile.ngikhuleka ngomkhuleko, ngibheka ukuxhumana nenkonzo yami ye-likemind neyakho ukukhulisa, ukukhuthaza, ukukhulisa kanye nokukhombisa ezinye izinkonzo. Ngomusa thandaza futhi ubuze inkosi yakhe ngalokhu. Amose3: 7, Jere33: 3, Dan2: 19-24, Marku11: 23-24, John14: 13-14. Ngikhuluma nje njengamanje, ngihlala eCALIFORNIA e-US nomndeni wami. Qhubeka futhi ugcine ukukholwa .Ingathi inkosi inibusise ngokucebile nina nomndeni, egameni likaJesu.

  2. Sawubona mnumzane. NginguMekwunye O Jonathan, mnumzane ngihlala ngidla ephusheni lami futhi ngiphelelwe ngumsebenzi ngoMashi kulo nyaka. Ngiyacela mnumzane ngidinga imikhuleko yakho. Sengathi uNkulunkulu angaqhubeka nokubusisa.

    • Udinga ukuyeka ukudla sekwephuzile, udle okungenani amahora angu-4 ngaphambi kokulala. Kumele uzile ukudla futhi uthandaze, uthandaze imithandazo ukuze wephule zonke izivumelwano ezimbi (ungaku-google lokhu) Qala ngokuzila ukudla izinsuku ezi-3 bese uyaqhubeka wenze izinsuku eziyi-7 kuya ngokuthi uzizwa kanjani. Nakekela amaphupho akho futhi. Uma ungazi incazelo kunoma iyiphi iphupho ku-google bese ulandela ukuholwa umoya ongcwele. UNkulunkulu angakukhulula ngokugcwele futhi abuyisele konke okulahlekile kodwa kufanele wenze umqondo wokumenza uNkulunkulu wakho, ulandele imithetho yakhe futhi uyeke isono kukho konke ukuguqulwa.

  3. Umuntu kaNkulunkulu, uNkulunkulu akubusise ngokucebile ngalezi zindawo zokuthandaza. Ngiyazila futhi lawa maphuzu omthandazo angenze ngaqonda ukuthi uSathane ufuna ukuphazamisa ukukhululwa kwami ​​ngaleli phupho kepha ngidumisa uNkulunkulu ngokuhlengwa kwami ​​nginokholo egameni likaJesu.

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha