Thandazela Ukuvikelwa

0
3884

IHubo 35: 1:
1 Ngiphendulele icala lami, O Jehova, nabangilwa nami: silwe nabalwa nami.

The umkhuleko wokuvikelwa ngumthandazo obaluleke kakhulu empilweni yawo wonke amaKrestu. Yonke ingane kaNkulunkulu iyisisulu sikaSathane nabantu bakhe. Ngosuku owamukela ngalo uJesu Kristu njengeNkosi nomsindisi wakho uqobo, kusukela ngalolo suku uSathane waqala ukukuzingela. Umkhuleko wokuvikelwa uyisikhali somKristu wonke sokuchitha amacebo amnyama obumnyama lapho ahlala khona. Umthandazo uyisihluthulelo sokunqoba uSathane nokuqaqa wonke amandla akhe. Lapho sithandaza, sakha amandla asezulwini wokulawula amandla obumnyama kulo mhlaba. I- umkhuleko wokuvikelwa, uyisiqinisekiso sethu kukho konke ukuphepha okuyindilinga njengamakholwa.

Inhloso Yomkhuleko Wokuvikela

Kungani uthandazela umthandazo ukuze uvikeleke? Lokhu kungenxa yokuthi uhlelo lomhlaba lulawulwa amandla amnyama, lokhu amabutho amnyama zisebenza ngemikhumbi yabantu. Awudingi ukwenza lutho kulezi zinsuku ukuze uzondwe ngabantu. Kunabantu abakuzondayo ngoba nje umoyizela, abanye bakuthukuthelela nje ngoba bekubona uvuka uya emsebenzini nsuku zonke. Abanye abantu bayakuzonda ngenxa yomona nomona, ukukudelela ngaphandle kwesizathu, lokhu kungusathane nje okulwa nabantu bakhe. Amakholwa amaningi ahlaselwe ngusathane ngoba nje kuzuzwe impumelelo encane, abanye baze babulawa nje ngoba beshadile, kuningi okubi okwenzekayo kulo mhlaba namuhla. Kungakho udinga ukuthi uthandaze njalo umthandazo wokuvikelwa.

Lo mkhuleko wokuvikelwa awubhekiswe kunoma ngubani ikakhulukazi, ubhekiswe kuphela ekubhubhiseni izinhlelo nenjongo kasathane empilweni yakho. Awudingi ukwazi ukuthi ngubani futhi obangela ubunzima bakho, vele uthandaze lo mthandazo futhi uNkulunkulu wezulu uzobahlulela. Njengoba uhlanganyela kulo mthandazo wokuvikelwa, uNkulunkulu wezulu uzovuka alwe nabo bonke labo abalwa nawe, uzodalula bonke abangane abangenabungani empilweni yakho, bonke abafuna ukuwa kwakho bazokuwa ngenxa yakho kuJesu igama. Njengoba uthandazela lo mthandazo wokuvikelwa, izingelosi zeNkosi zizovuka zikuvikele futhi zibulale zonke izitha zakho eziza kuwe, lapho zingena ngandlela-thile, ingelosi yeNkosi izobasukela ngezindlela eziyisikhombisa. UNkulunkulu uzobhubhisa yonke imicibisholo emibi ebhekiswe kuwe bese eyithumela yonke kumthumeli ngegama likaJesu. Thandaza lo mthandazo uvikeleke ngokukholwa namuhla bese ubona ukuvikeleka kwakho kuKristu kuqinisekiswa ngegama likaJesu.

Umthandazo

1. Dumisani iNkosi ngamandla akhe egameni lakhe lapho wonke amadolo kufanele akhothame khona.

2. Sibonga uNkulunkulu ngokunikeza ukukhululeka kunoma yiluphi uhlobo lobugqila.

3. Ngizimboza ngegazi likaJesu.

4. Vuma noma yisiphi isono esingavimba izimpendulo emithandazweni yakho bese ucela uNkulunkulu ukuba akuthethelele.

5. Melana nanoma yimaphi amandla asevele ehlelelwe ukumelana nalomthandazo.

6. Ngichitha amandla akho konke ukuboshwa kukaSathane empilweni yami, ngegama likaJesu.

7. Zonke izisebenzi ezibopha usathane, ngikhulule, egameni elinamandla leNkosi yethu uJesu Kristu.

8. Konke okungimelela ezweni lamademoni okuphikisana nomsebenzi wami, kuchithwe ngomlilo kaNkulunkulu, egameni likaJesu.

9. Umoya kaNkulunkulu ophilayo, yenza impilo yami yonke, ngeze ngegama likaJesu.

10. Nkulunkulu, ngishaye ungivuselele amandla ami, ngegama likaJesu.

11. UMoya oNgcwele, vula amehlo ami ukubona okungabonakali kokungabonakali, egameni likaJesu.

12. O Lord, beka umsebenzi wami ngomlilo waKho.

13. O Lord, khulula umoya wami ukulandela ukuhola kukaMoya oNgcwele.

14. ngabo, ngegama likaJesu.

15. O NKosi, ngikhulule emangeni engizitshela wona.

16. Yonke imigoqo emibi yokomoya kanye ne-ezimbi ezimbi, ezivimbela ukuphumelela kwami, ukubhula, egameni likaJesu.

17. Ngikhuza wonke umoya wokungezwa ngokomoya nokungaboni empilweni yami, egameni likaJesu.

18. O Lord, nginike amandla okumelana noSathane ukuze abaleke kimi.

19. Ngikhethe ukukholelwa umbiko weNkosi futhi akekho omunye, egameni likaJesu.

20. O Nkosi, gcoba amehlo ami nezindlebe zami ukuze zibone futhi zizwe izimangaliso ezivela ezulwini.

21. O Nkosi, ngigcobe ukuba ngithandaze ngaphandle kokuyeka.

22. Ngegama likaJesu, ngithatha wonke amandla ngemuva kwanoma yikuphi ukwehluleka emsebenzini.

23. UMoya oNgcwele, lina phezu kwami ​​manje, egameni likaJesu.

24. UMoya oNgcwele ,ambula izimfihlo zami ezimnyama kakhulu, ngegama likaJesu.

25. Wena moya wokudideka, khulula impilo yakho, egameni likaJesu.

26. Ngamandla kaMoya oNgcwele, ngiphikisana namandla kaSathane emsebenzini wami, egameni likaJesu.

27. Amanzi okuphila, ukhipha wonke umuntu ongamfuni empilweni yami, egameni likaJesu.

28. Nina zitha zomsebenzi wami, khubazekani, ngegama likaJesu.

29. O Lord, qala ukusula impilo yami konke lokho okungakhombisi Wena.

30. umlilo Ongcwele, ungikhazimulise enkazimulweni kaNkulunkulu, egameni likaJesu.

31. O Lord, ukugcotshwa kukaMoya oNgcwele kwephule lonke ijoka lokubuyela emuva empilweni yami.

32. Ngikhungathekisa konke ukuboshwa kwamademoni komuntu wami womoya, ngegama likaJesu.

33. Igazi likaJesu, susa noma iliphi igama elingahambeli phambili kuzo zonke izici zempilo yami, egameni likaJesu.

34. Imiyalo elwa nokwaphula umthetho, ichithwa, ngegama likaJesu.

35. umlilo oMoya oNgcwele, uchithe zonke izingubo zikaSathane, empilweni yami, egameni likaJesu.

36. O Lord, nginikeze ukhiye wempumelelo enhle, ukuze nomaphi lapho ngiya khona, iminyango yempumelelo enhle ingivulele.

37. Yonke indlu embi, eyakhelwe mina nomsebenzi wami, idilizwa, ngegama likaJesu.

38. O Nkosi, ngakhele umuntu ongcwele kuwe, ngegama likaJesu.

39. O Lord, ukugcotshwa okuvelele emsebenzini wami kwehlele phezu kwami, egameni likaJesu.

40. Ngeke ngikhonze izitha zami; izitha zami ziyongikhothamela, ngegama likaJesu.

41. Ngibopha yonke imimoya yasogwadule neyokuhlupheka empilweni yami, ngegama likaJesu.

42. Ngiyenqaba ukugcotshwa kokungaphumeleli emsebenzini wami, egameni likaJesu.

43. Ngidiliza zonke izinqaba ezakhiwe ngokumelene nenqubekela phambili yami, ngegama likaJesu.

44. Ngikhumbula zonke izibusiso zami eziphonswe emanzini, ehlathini nasebhange likaSathane, ngegama likaJesu.

45. Ngisika yonke imisuka yenkinga empilweni yami, ngegama likaJesu.

46. ​​O Lord, makuthi okokugcotshwa kukaSathane kungenziwa kungabi nasici kuyo yonke indawo yempilo yami, ngegama likaJesu.

47. O Lord, izinyoka zamademoni mazinganikezwa ubuhlungu kuzo zonke izindawo zempilo yami, egameni likaJesu.

48. Ngimemezela ngomlomo wami ukuthi akukho lutho olungenzeki ngami, ngegama likaJesu.

49. O Lord, makukhululwe ikamu lesitha ngegama likaJesu.

50. Izinhlayiya zokomoya empilweni yami, hlazeka, egameni likaJesu.

51. O Nkosi, ake bonke oHerodi bami bathole ukubola ngokomoya, egameni likaJesu.

52. O Lord, emsebenzini wami, ukuthandwa Kwakho nokwami ​​komuntu kungangihaqe kulo nyaka, ngegama likaJesu.

53. Ngiyenqaba noma yimuphi umkhawulo wobudemoni ngentuthuko yami, egameni likaJesu.

54. Wonke umbhalo wesandla omubi omelene nami, mawukhubazwe, egameni likaJesu.

55. Ngiyawenqaba umoya womsila; Ngikhetha umoya wekhanda, egameni likaJesu.

56. Bonke labo abasakaza igama lami ngokubi, bahlaziswe, egameni likaJesu.

57. Bonke abangane ababi, yenza amaphutha azokudalula, ngegama likaJesu.

58. O Lord, ake amadoda anamandla avela ezinhlangothini zombili zomndeni wami angahlasela umsebenzi wami azichithe, ngegama likaJesu.

59. Ngiyenqaba ukugqoka ingubo yosizi nosizi, egameni likaJesu.

60. O Nkosi, konke ukuhlubuka makubaleke enhliziyweni yami, egameni likaJesu.

61. O Nkosi, ake umoya obalekela isono ungenze impilo yami.

62. Ngifuna wonke amalungelo ami manje, egameni likaJesu.

63. Moya oNgcwele, ake ungibonise inkazimulo yakho manje, egameni likaJesu.

64. Ngcwele, ngiphilise, ngegama likaJesu.

65. Ngiyazikhulula ebugqilini obuzuzwe njengefa obuthinta kabi umsebenzi wami, egameni likaJesu.

66. O Nkosi, thumela izembe lakho lomlilo esisekelweni sempilo yami, uchithe yonke imithombo emibi, uhlasele impumelelo yomsebenzi wami.

67. Igazi likaJesu, khipha yonke imali yobusathane esiyizuze ohlelweni lwami, egameni likaJesu.

68. Onke amabutho ayisisekelo, anamathele empilweni yami, akhubazekile, ngegama likaJesu.

69. Noma iyiphi induku yababi, evuka imelane nomsebenzi wami, inikezwe amandla ngenxa yami, egameni likaJesu.

70. Ngikhansela imiphumela yanoma yiliphi igama lendawo embi, enamathiselwe kumuntu wami, egameni likaJesu.

71. Ngizikhulula phambi kwayo yonke imibuso namandla nokulawulwa, egameni likaJesu.

72. Yonke imicabango emibi emelene nomsebenzi wami, ibuna ivela emthonjeni, egameni likaJesu.

73. O Lord, ake uhlelo lokubhubhisa lwezitha oluhlose umsebenzi wami luvuke ebusweni babo, egameni likaJesu.

74. O Nkosi, iphuzu lami lokuhlekwa usulu aliguqulwe libe ngumthombo wezimangaliso, egameni likaJesu.

75. Wonke amandla, axhasa izinqumo ezimbi ngami, ahlaziswe, egameni likaJesu.

76. Wena qhawe elinenkani, elibelwe mina nomsebenzi wami, uwe phansi futhi ungabi namandla, ngegama likaJesu.

77. O nkosi, vumela inqaba yawo wonke umoya kaKora, noDathani no-Abiramu, ongihlaselayo, ungichithiwe, ngegama likaJesu.
78. Wonke umoya kaBhalami, oqashiwe ukungithuka, uwa ngokulandela kukaBalami, egameni likaJesu.

79. Wonke umoya weSanbalati noThobiya, uhlela okubi ngami wamukela amatshe omlilo, egameni likaJesu.

80. Wonke umoya waseGibhithe, awela ngokulandela umyalo kaFaro, egameni likaJesu.

81. Wonke umoya kaHerode, jabhiswa, egameni likaJesu.

82. Wonke umoya kaGoliyati, wamukela amatshe omlilo, egameni likaJesu.

83. Wonke umoya kaFaro, awele oLwandle Olubomvu, egameni likaJesu.

84. Konke ukukhohlisa kukaSathane, okuhloswe ngakho ukuguqula ikusasa lami, kukhungatheke, egameni likaJesu.

85. Bonke abasakazi abangenanzuzo yokulunga kwami, bathuliswe, ngegama likaJesu.

86. Onke amehlo aqapha okubi, aqhamuke ngami nomsebenzi wami, abe yizimpumputhe, egameni likaJesu.

87. Onke amagiya okubuyisa amademoni, afakelwe ukuvimbela inqubekela phambili yomsebenzi wami, ibhotwe, egameni likaJesu.

88. Noma ikuphi ukulala okubi, okwenzelwe ukungilimaza nomsebenzi wami, kuguqulwa kube ukulala okufile, egameni likaJesu.

89. Zonke izikhali, nemishini yabacindezeli nabahlukumezi, mayenziwe ibe namandla, egameni likaJesu.

90. Mlilo kaNkulunkulu, chitha amandla asebenza noma iyiphi imoto engokomoya, ungisebenzele ukumelana nami nomsebenzi wami, egameni likaJesu.

91. Zonke izeluleko ezimbi, ezinikezwe ngokungifanele; ukuqhekeka nokuhlakazeka, egameni likaJesu.

92. O Lord, ake umoya, ilanga nenyanga zihambisane nakho konke ukubukhona kwamademoni, kuhlasela umsebenzi wami endaweni engikuyo, egameni likaJesu.

93. O Lord, labo abangihlekisayo bangathuke ubufakazi bami, ngegama likaJesu.

94. Yonke imbiza ekhohlakele, ipheka izindaba zami, ibamba umlilo, ngegama likaJesu.

95. Zonke izimbiza zobuthakathi, ezisebenza ngokumelene nami, ngiletha ukwahlulela kukaNkulunkulu phezu kwakho, ngegama likaJesu.

96. Wena uyindawo yami yokuzalwa, ngeke ube yi-caldron yami, egameni likaJesu.

97. Lomuzi engihlala kuwo ngeke ube yikhanzi lami, 'egameni likaJesu.

98. Yonke imbiza yobumnyama, ebekelwe impilo yami, ibhujiswe ngomlilo, egameni likaJesu.

99. Zonke izimbiza zobuthakathi, zisebenzisa amandla akude ngokumelene nempilo yami, ziqhekeze zibe yizicucu, egameni likaJesu.

100. Wonke amandla, ebiza igama lami kunoma iyiphi i-caldron, yiwa phansi ufe, egameni likaJesu.

Baba ngiyabonga ngokungivikela kwakho konke egameni likaJesu.

Izikhangiso

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha