Ukubhekana Nezithixo Zendlu Kababa Wami

0
5898
Amaphuzu womkhuleko ophikisana nezithombe zendlu kababa

I-Exodus 20: 4-5:
4 Ungazenzeli isithombe esibunjiweyo, noma yimuphi umfanekiso wasemazulwini phezulu, noma osemhlabeni phansi, noma osemanzini phansi komhlaba. 5 Ungazikhothameli , futhi ungazikhonzi: ngoba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu, ngivakashela ububi boyise kubantwana ukuya esizukulwaneni sesithathu nesesine sabangizondayo;

Namuhla sizobe sibhekene nezithixo ezivela endlini kababa. Ukukhonza izithombe kuwumkhuba ojwayelekile phakathi kwamadoda ezizukulwaneni eziningi, okhokho bethu babekhonza izithombe eziqoshiwe ezahlukahlukene bazibiza ngamagama ahlukene, ngokwesibonelo, unkulunkulu wokuduma, unkulunkulu wokuthela, unkulunkulu wokuvuna. Iqiniso ukuthi lokhu akusikho onkulunkulu, bangamadimoni akhonzwa okhokho bethu. Lamademoni ayekhonzwa njengonkulunkulu okhokho bethu futhi kwenziwa imihlatshelo eminingi kulaba nkulunkulu kuhlanganisa nemihlatshelo yabantu. Kwaphela iminyaka eminingi lamadimoni ekhonzwa futhi ekhonzwa kwaze kwaqala impucuko.

Kulezi zikhathi zanamuhla, abantu abasha abaningi abazi izithiyo zalapho indlu kababa. Bazulazula lapho ngebhizinisi lansuku zonke bengazi ngamandla ayingozi endlini kayise. Lesi sizukulwane esisha asazi lutho ngalapho okhokho bakho ngakho-ke ababazi labo nkulunkulu. Ngenxa yalokhu, amademoni manje aqala ukuletha izinhlekelele ezixakile esizukulwaneni esisha. Izinhlekelele ezinjengobumpofu, ukufa ngaphambi kwesikhathi, ukwehluleka nokudumazeka, ukuba yinyumba, izifo zofuzo nezezifo, ukubambezeleka emshadweni njll. Ingane kaNkulunkulu, lezi akuzona izindaba nje, kunamandla amabi alwa nayo yonke imindeni, la mabutho angena emndenini ngamunye ngesithombe khonza. Kuze kube yilapho usebenzelana nezithixo zendlu kayihlo, kungenzeka ungaze uthole ukukhululwa okuphelele empilweni yakho njengekholwa.

Yonke ingane kaNkulunkulu iyisidalwa esisha, futhi udeveli uyakwazi lokho, futhi uzoqhubeka nokuhlasela impilo yakho uze uvuke uzihlukanise nezivumelwano ezimbi zendlu yakho. Kufanele uhlanganyele emithandazweni yempi enkulu ukuze uzihlukanise nezono zoyise. Ngegazi likaJesu, kumele uthulise wonke amazwi amabi akhuluma ngokuthuthuka kwempilo yakho ngegama likaJesu. Ukunqoba le mikhosi, kufanele uzingene emikhulekweni ejulile futhi ugcizelele ukukhululwa kwakho ngegama likaJesu.

Izindlela Ezimbili Zokuzikhulula Emifanekisweni Yomuzi KaBaba Wami.

Zimbili kuphela izindlela ongakhululeka ngazo ezithombeni zomuzi kayihlo, enye ukuzalwa ngokusha, eyesibili ngemikhuleko yokukhulula. Ake sibheke ngamunye wabo.

1). Insindiso: 1 KwabaseKorinte 5:17, isitshela ukuthi uma ukuKristu izinto ezindala zidlulile, futhi zonke izinto seziyintsha. Lokhu kumane kusho ukuthi ngosuku owamukela ngalo uJesu Kristu njengeNkosi nomsindisi wakho, Waba ngumntwana kaNkulunkulu, wawungasaxhumene nendlu kayihlo. Lokhu kungukuqala kokukhululwa kwakho. Amandla ensindiso aqala ukukukhulula ezithombeni zomuzi kababa. Ukusungula ukukhululwa kwakho, kufanele unikezwe izwi likaNkulunkulu nemithandazo. Izwi likaNkulunkulu lizoqhubeka livula amehlo akho ukuze ubone ukubusa kwakho kwezithixo zamademoni njengengane kaNkulunkulu, kanti ngemikhuleko uphoqelela ukubusa kwakho kuKristu. Lokhu kusiholela endleleni yesibili.

2). Imikhuleko Yokukhulula: NgokukaLuka 18: 1, uJesu usitshela ukuthi sithandaze singayeki, ngemikhuleko, siphoqelela ukubusa kwethu amabutho amnyama. UDeveli ungumoya wenkani, usazokuphikisana nokusindiswa kwakho, yingakho kumele umelane naye emithandazweni, kufanele ukhulule isiqu sakho emijondolo yobumnyama ngemikhuleko. Lapho umKristu eyeka umthandazo, eyeka ukukhipha amandla, sonke siyavuma ukuthi ungaba namandla kagesi endlini futhi ube usebumnyameni. Inqobo nje uma uvilapha kakhulu ukufaka isibani sokukhanya, uzoqhubeka nokukhubeka ebumnyameni, noma ngabe unokukhanya. Ngendlela efanayo ukungathandazi njengomuntu kristu kufana nokungafaki inkinobho yokukhanya ukuze ulethe amandla endlini yakho. Kufanele sigcine umlilo wethu wokukhuleka ukuze uqhubeke nokuxosha amandla amabi kude nathi. Akukho mpukane ongabeka esitofini esishisayo, ngendlela efanayo akukho sathane ongasondela kuwe inqobo nje uma impilo yakho yomkhuleko isemlilweni.

Imikhuleko Yokukhulula

Namuhla sizobe sizibandakanya imithandazo yokuhlenga lokho kuzosinika amandla okubhekana nezithixo ezivela endlini kababa wethu. Le mikhuleko yokukhulula izogcwalisa izimpilo zethu ngamandla ezulu ukuze sinqobe izithombe zamademoni zendlu kababa wethu. Thandaza le mithandazo ngokukholwa namuhla bese ubona uNkulunkulu ekuletha unomphela ngegama likaJesu. Khumbula, imithandazo kumele ibe yindlela yokuphila kuwe, kufanele uphile impilo yokuthandazela ukuze uphile impilo yabanqobi. Ngiyabona ukuhlengwa kwakho kusungulwe namuhla ngegama likaJesu.

IMITHANDAZO YOKUKHULULWA

1. Ngiphenduka kukho konke ukukhonzwa kwezithixo kokhokho, egameni likaJesu.

2. Zonke izithombe zendlu kababa, khulula umthwalo wakho empilweni yami, egameni likaJesu.

3. Wonke amadoda anamandla endlu kababa, afe, ngegama likaJesu.

4. Ngithulisa ukukhala okubi kwamandla amabi endlu kababa, abunjwe ngami, egameni likaJesu.

5. Yonke imiphumela yokukhonzwa kwamandla amabi endlu kababa empilweni yami, ngiyakusula ngegazi likaJesu.

6. Umlilo woMoya oNgcwele, ushise zonke izindlu ezingcwele zomndeni zikababa wami, ngegama likaJesu.

7. I-ajenda ecindezelayo yamandla amabi endlu kababa, shona, egameni likaJesu.

8. Noma iliphi igazi, elikhuluma kabi ngohlu lwami lokuzala, lithuliswe ngegazi likaJesu.

9. Onke amandla amabi endlu kababa, akhuluma ngokungamiseli kwami, ahlakaza, egameni lika
UJesu.

10. Ngephula zonke izivumelwano zokhokho ngamandla amabi endlu kababa, egameni likaJesu.

11. Onke amanzi ababayo, ageleza emndenini wami evela emandleni amabi endlu kababa, ayoma, ngegama likaJesu.

12. Noma iyiphi intambo, ebopha umugqa womndeni wami kunoma yimuphi amandla amabi endlu kababa, yephule, egameni likaJesu.

13. Yonke imimoya yomninikhaya ehlupha ikusasa lami, ikhubazeke, egameni likaJesu.

14. Konke ukuphuma kwegama lomndeni likaSathane kuyafa, egameni likaJesu.

15. Ngithola yonke inzuzo, eyebiwe ngamandla amabi endlu kababa, egameni likaJesu.

Uphi uJehova uNkulunkulu ka-Eliya na? Vuka, uhlaze wonke amandla amabi endlu kababa, egameni likaJesu.

17. Bonke abapristi bakaSathane abakhonza emndenini wami, badilizwe, egameni likaJesu.

18. Imicibisholo yosizi evela ekukhonzeni izithombe, khulula ukubanjwa kwakho, egameni likaJesu.

19. Lonke ithonya lamandla amabi wendlu kababa wami empilweni yami, afe, ngegama likaJesu.

20. Yonke inethiwekhi yamandla amabi endlu kababa endaweni yami yokuzalwa, iyahlakazeka, ngegama likaJesu.

21. Konke ukuzinikela kukaSathane okukhuluma kabi ngami, kudangazwe ngamandla okusegazini likaJesu.

22. Ngihlanza konke ukudla ngethonya lezithombe engikudlile, egameni likaJesu.

23. Bonke ububi obungazi, i-altare langaphakathi, okugazingiwe, egameni likaJesu.

24. Wena litshe lesithiyo, elakhiwe ngamandla amabi endlu kababa, lisuswe, ngegama likaJesu.

25. Izwi lamandla ayisisekelo asendlini kababa ngeke liphinde likhulume, egameni likaJesu.

26. Wonke umuntu onamandla owabelwe amandla amabi endlu kababa ngokumelene nempilo yami, makafe, ngegama likaJesu.

27. Yonke inothi yokugcotshwa kukaSathane, ekhishwe kimi okhokho bami, bamba umlilo, egameni likaJesu.

28. Izingubo zokuphikisa, ezakhiwe ngamandla amabi endlu kababa, eyosiwe, egameni likaJesu.

29. Lonke ifu likaSathane empilweni yami, lisakazeke, egameni likaJesu.

30. Inkazimulo yami, engcwatshwe ngamandla amabi endlu kababa, ngiphile ngomlilo, ngegama likaJesu.

31. Wena mandla onkulunkulu abangaziwa abomthetho ngokumelene nethemba lami, hlakaza, egameni likaJesu.

32. Amandla amabi omuzi kababa lapho ngazalelwa khona, ngigqashula iketango lakho, ngegama likaJesu.

33. Ngicisha yonke imicibisholo yezithombe zomndeni wami, egameni likaJesu.

34. Yonke iminyango nezinyathelo eziya ekuhlaseleni kukaSathane empilweni yami, zichithwe unomphela, ngeGazi likaJesu.

35. Ngizikhulula eziqalekisweni, ezinsimbini, ezinkulungwaneni, ekubumbeni nasekubuseni okubi okuqondiswe kimi, ngamaphupho, egameni likaJesu.

36. Nina mandla angamhloniphi uNkulunkulu, ngikhululeni ngomlilo, egameni likaJesu.

37. Konke ukunqotshwa kukaSathane ephusheni, kuguqulwe kube ukunqoba, egameni likaJesu.

38. Zonke izivivinyo ephusheni, ziguqulwe zaba ubufakazi, egameni likaJesu.

39. Zonke izivivinyo ephusheni, ziguqulwe zaba ukunqoba, egameni likaJesu.

40. Konke ukwehluleka ephusheni, kuguqulwe kube yimpumelelo, egameni likaJesu.

41. Zonke izibazi ephusheni, ziguqulwe zibe izinkanyezi, ngegama likaJesu.

42. Konke ukugqilazwa ephusheni, kuguqulwe kube yinkululeko, egameni likaJesu.

43. Konke ukulahleka ephusheni, kuguqulwe ukuzuzwa, ngegama likaJesu.

44. Konke ukuphikisana ephusheni, kuguqulwe kube ukunqoba, egameni likaJesu.

45. Bonke ubuthakathaka ephusheni, buguqulwe amandla, egameni likaJesu.

46. ​​Zonke izimo ezingezinhle ephusheni, ziguqulwe zaba yizimo ezakhayo, egameni likaJesu.

47. Ngiyazikhulula kubo bonke ubuthakathaka, obethulwe empilweni yami ngamaphupho, egameni likaJesu.

48. Yonke imizamo yesitha ukungikhohlisa ngamaphupho, yehluleka maye, ngegama likaJesu.

49. Ngiyenqaba indoda engokomoya embi, unkosikazi, izingane, umshado, ukubandakanyeka, ukuhweba, ukuphishekela ubuciko, imali, umngane, isihlobo, njll. Egameni likaJesu.

50. Nkosi Jesu, geza amehlo ami angokomoya, izindlebe nomlomo, ngegazi lakho.

51.UNkulunkulu ophendula ngomlilo; uphendule ngomlilo njalo lapho noma yimuphi umhlaseli ngokomoya eza kimi.

52. Nkosi Jesu, shintsha onke amaphupho kaSathane ngemibono yasezulwini namaphupho aphefumulelwe ngokwaphezulu.

53. Nkosi Emangalisayo, ngiguqula noma yikuphi ukunqotshwa engake ngahlupheka ephupheni, egameni likaJesu.

54. Noma yiliphi iphupho engiphuphilealo elihle futhi livela kuNkulunkulu, ngiyalamukela; nalabo abangamaSathane, ngiyabenqaba, ngegama likaJesu.

55. Njalo ebusuku kuhlaselwa ukuphupha nemiphumela yako, kwenziwe ize, ngegama likaJesu.

56. Ngithi ngikhululekile emaphusheni kaSathane nawokuphumula, egameni likaJesu.

57. Ngithi ngikhululekile ekungeniseni ukukhathazeka nemicabango eyihlazo, ephusheni lami, ngegama likaJesu.

58. Ngimele wonke amaphupho okunqotshwa nomphumela wawo, egameni likaJesu.

59. Yonke imiklamo kaSathane yokucindezela kimi ngamaphupho nangemibono, yihlise umoya, egameni likaJesu.

60. Yonke imimoya yamademoni, ebhekiswe ekubhubhiseni umbono wami, iphupho nenkonzo yami, yithola ukudumazeka ngokuphelele, egameni likaJesu.

61. Zonke izandla zobuthakathi, ngitshala imbewu embi empilweni yami ngokuhlaselwa amaphupho, zibune futhi zishe zibe umlotha, ngegama likaJesu.

62. Ngegazi likaJesu, ngikhuza wonke amaphupho ethusayo, egameni likaJesu.

63. O Nkosi, vumela umbono omubi namaphupho ngempilo yami aphuphume ekamu lesitha, ngegama likaJesu.

64. Zonke iziqalekiso zokwehlisa isithunzi ephusheni, empilweni yami, zenziwe ngegazi likaJesu.

65. Zonke iziqalekiso zamaphupho adidekile nongazethembisi, empilweni yami, angenziwa ngegazi likaJesu.

66. Zonke iziqalekiso zokuhlukunyezwa emaphusheni ngobuso obujwayele, zenziwe ize ngegazi likaJesu.

67. Ngithumela izinhlamvu zanoma isiphi isibhamu esidutshulwe ephupheni emuva ku-mthumeli, egameni likaJesu.

68. Ngibopha amakhwela ubusuku bonke futhi ngikwenqabela ukudla kwabo emaphusheni ami, egameni likaJesu.

69. Bonke abangisukelayo emaphusheni ami, qala ukuzilwela, ngegama likaJesu.

70. Yonke imincintiswano empilweni yami, ngamaphupho, ihlanzwa ngegazi likaJesu.

71. Ngicima wonke amaphupho okubuyela emuva, egameni likaJesu.

72. Lonke iphupho lokwehliswa isithunzi esikoleni esincane, lihlakazeke. Ngizohamba ngisuka enkazimulweni ngiye enkazimulweni, ngegama likaJesu.

73. Ngamandla egazini likaJesu, ngikhansela izinsuku zokuvuthwa kwawo wonke amaphupho amabi empilweni yami.

74. Wena Nkulunkulu wokukhuthaza, ngithuthukise ngaphezu kwamaphupho ami amabi kakhulu, egameni likaJesu.

75. Konke ukugula, okutshaliwe empilweni yami ephusheni, phuma manje bese ubuyela kumthumeli wakho, egameni likaJesu.

76. O Nkosi, mayicindezelwe impilo kwabahlaseli bami abangiphuphayo, ngegama likaJesu.

77. Ngamandla asegazini likaJesu, onke amaphupho ami nemibono emihle angcwatshwa aphile.

78. Ngamandla asegazini likaJesu, onke amaphupho ami angcolileyo nemibono emihle, athola isixazululo saphezulu.

79. Ngamandla asegazini likaJesu, bonke ababulawa ngamaphupho nemibono, abasebenza ngokumelene nokubonakaliswa kwamaphupho ami amahle nemibono, bakhubazekile.

80. Ngamandla asegazini likaJesu, wonke amaphupho amahle nombono, obanjiwe, ubuyiselwe ngomlilo omusha.

81. Ngamandla asegazini likaJesu, wonke amaphupho amahle nombono, odlulisiwe, abuyiselwe ngomlilo omusha.

82. Ngamandla asegazini likaJesu, wonke amaphupho amahle nombono, ofakwe ubuthi, ongathathi hlangothi.

83. Ngamandla asegazini likaJesu, wonke amaphupho amahle nombono, owanquliwe, thola amandla waphezulu.

84. Yonke imincintiswano empilweni yami, ngamaphupho, ihlanzwa ngegazi likaJesu.

85. Noma yimuphi umcibisholo ophuma phambili, ofakwe empilweni yami ngamaphupho, ungabizwa, ngegama likaJesu.

86. Ngiyamelana nosongo lokufa emaphusheni ami ngomlilo, ngegama likaJesu.

87. Wonke amaphupho amabi, abanye abantu abaye baba nawo ngami, ngilihoxisa emhlabeni we-astral, egameni likaJesu.

88. Zonke izithombe zikaSathane ephusheni lami, nginiqalekisa, bamba umlilo manje, egameni likaJesu.

89. Wonke amaphupho okwehliswa esikhundleni, ukushiswa ngomlilo, egameni likaJesu.

90. Yonke imicibisholo yokufa ephusheni, phuma bese ubuyela kumthumeli wakho, egameni likaJesu.

91. Wonke amaphupho axhaswe ngobuphofu, ngobubi bendlu, anyamalala, egameni likaJesu.

92. Ngidonsa phansi onke amaphupho obuphofu emhlabathini, egameni likaJesu.

93. Ngikhansela ukukhohliswa kwamaphupho onke kaSathane, egameni likaJesu.

94.Mandla obusuku, ungcolisa amaphupho ami asebusuku, ukhubazeke umzimba, egameni likaJesu.

95. Wonke amaphupho okulwa nokuchuma, afe ,, egameni elinamandla likaJesu.

96. Yonke imiklamo kaSathane yengcindezelo kimi ngamaphupho nangemibono, mayiphele amandla, ngegama likaJesu.

97. Ngicindezela imimoya engilethela amaphupho amabi, ngegama likaJesu.

98. Ngikhansele ngicishe wonke amaphupho amabi, ngegama likaJesu.

99. Igazi likaJesu, susa wonke amaphupho amabi empilweni yami, egameni likaJesu.

100. Amaphupho ami, injabulo yami nokuqhamuka kwami, okungcwatshwe emhlabeni wobumnyama, kuyaphila futhi kungitholele manje, egameni likaJesu.

101. Yonke inyoka yamaphupho, buyela kumthumeli wakho, ngegama likaJesu.

102. Onke amandla, ukutshala usizi empilweni yami ephusheni, ungcwatshwe uphila, egameni likaJesu.

103. Noma yiluphi uhlelo olubi, olubekwe empilweni yami ukusuka ephupheni lami, luhlakazwe manje, egameni likaJesu.

104. Ngicisha yonke imicibisholo yezithombe zomndeni wami, egameni likaJesu.

105. Wonke amandla amabi avela endlini kababa, makafe, ngegama likaJesu.

106. Wonke amandla amabi aphuma endlini kamama, ayafa, ngegama likaJesu.

107. O Nkulunkulu vuka uvumele izinkinga zenkani zife, ngegama likaJesu.

108. Yonke imijikelezo yobunzima, ikhefu, egameni likaJesu.

109. Ikuphi iNkosi uNkulunkulu kaElija? Vuka ukhombise amandla akho, egameni likaJesu.

110. Ngikhipha isimemezelo sokuthi izwi lesitha sami ngeke linqobe ikusasa lami, egameni likaJesu.

111. Konke ukwesaba kobusuku, kusakazeke, egameni likaJesu.

112. Yonke inselelo yokuthakatha engimiselwe yona, mayife, ngegama likaJesu.

113. Yonke inzalo yesitha eselisizweni lami, iyafa, ngegama likaJesu.

114. Yonke iphupho lokudilizwa, shona, egameni likaJesu.

115. Amandla kaNkulunkulu, khipha amasimu amabi empilweni yami, egameni likaJesu.

116. Lonke ikusasa lenyama, hlanza intuthuko yami, ngegama likaJesu.

117. Onke amandla amabi, abalandela abazali bami futhi manje abangisukelayo, angikhulule, egameni likaJesu.

118. ​​Ngicisha yonke imicibisholo yobuthakathi, eyadonswa empilweni yami ngiseyingane, egameni likaJesu.

119. Umlilo kaNkulunkulu, ukuduma kukaNkulunkulu, landela labo abangisukelayo, ngegama likaJesu.

120. umlilo oMoya oNgcwele, hlanza igazi lami lomjovo kaSathane, egameni likaJesu.

121. Wonke amandla amabi endlu kababa, angangidedeli, ngife, ngegama likaJesu.

122. Wonke amandla, enzelwe ukonakalisa impilo yami, asakaze, ngegama likaJesu.

123. Wonke amandla amakhambi, asebenza ngokumelene nesiphetho sami, afa, ngegama likaJesu.

124. Ngibulala konke ukugula empilweni yami, egameni likaJesu.

125. Wonke amandla ezithixo zendlu kababa, makafe, ngegama likaJesu.

126. Wonke amandla amabi, angisukela endlini kababa, afe, ngegama likaJesu.

127. Wonke amandla amabi, angisukela endlini kamama, ayafa, ngegama likaJesu.

128. Wonke umuthi wobuthakathi, ohlezi kwi-placenta yami, uyafa, ngegama likaJesu.

129. Ikuphi iNkosi uNkulunkulu kaElija. Vuka ungilwele, ngegama likaJesu.

130. Yonke iphupho edicilela phansi, isabalalisa, egameni likaJesu.

131. Konke ukugqilazwa okuyisisekelo, ukwephula, egameni likaJesu.

132. Wonke amaphupho, axhaswe ngabathakathi, afe, ngegama likaJesu.

133. Yonke imidlwane yobuthakathi, hlanza ikusasa lami, egameni likaJesu.

Izikhangiso

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha