Amaphuzu Omkhuleko Wokuwina Umphefumlo

0
6301
Amaphuzu womkhuleko wokuwina komphefumlo

2 KwabaseKhorinte 5: 17-20:
Ngakho-ke uma umuntu ekuKristu, uyisidalwa esisha; okwakudala kudlulile; bheka, sekuvele kusha konke. 5:18 Futhi zonke izinto zivela kuNkulunkulu, owabuyisana nathi ngaye ngoJesu Kristu, futhi wasinika inkonzo yokubuyisana. 5:19 Ngalokho uNkulunkulu wayekuKristu, ebuyisana nomhlaba kuye, engabaleli iziphambeko zabo, futhi usiphathise izwi lokubuyisana. 5:20 Manje-ke singamanxusa kaKristu ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi; siyanincenga esikhundleni sikaKristu, nibe nokubuyisana noNkulunkulu.

Namuhla sizobe sibamba iqhaza emithandazweni yokuthola imiphefumulo. Ukuwina komphefumulo kusho nje, ukutshela abangakholwayo ngoJesu nangosizo lomoya oNgcwele, ukubaguqula bamukele uJesu njengeNkosi nomsindisi wabo. Wonke umntwana kaNkulunkulu umiselwe ingane ethela izithelo. Isizathu sokuthi kungani uNkulunkulu engazange akuhlwithe usuku owanikela ngalo ngempilo yakho kuKristu yingoba ufuna uholele abanye kuYe. Yonke ingane kaNkulunkulu inikezwe inkonzo yokubuyisana, ukubuyisana umhlaba noNkulunkulu. UKristu wafela umhlaba, lokho kusho ukuthi wonke umhlaba usindisiwe. Ukusindiswa komhlaba wonke sekukhokhelwe, kepha iqiniso le-thread yilokhu, abaningi abasazokuya kukho isihogo ngoba abakwazi ngomhlatshelo kaJesu noma owenqabile umhlatshelo waKhe wabo. Kungakho kubaluleke kakhulu ukuthi thina njengamakholwa siye lapho sitshele abantu ngoJesu Kristu, kumele sibatshele ngothando lwaKhe kanye nomhlatshelo Wakhe ngenxa yabo esiphambanweni seKalvari. Kumele sazise umhlaba ukuthi uNkulunkulu akasabathukutheleli, indodana yakhe uJesu ukhokhele inani lezono zabo kanye nokulahlwa. Kumele sibatshele ukuthi bamukele uthando lukaJesu ezinhliziyweni zabo ukuze abazuze ku Insindiso ukuthi uNkulunkulu usiphile ngoKristu Jesu.

KUNGANI KUFANELE Sithandaze UKUZE SENZE ISELULA.

2 KwabaseKhorinte 4: 4 lowo unkulunkulu waleli zwe ophuphuthekise izingqondo zabangakholwayo, funa ukukhanya kwevangeli ekhazimulayo likaKristu, ongumfanekiso kaNkulunkulu, kukhanye kubo.

Umkhuleko ukuphela kwamandla angaguqula isoni sibe ngcwele. Imikhuleko yikho okwenza izwi likaNkulunkulu liphathe amandla. UJesu wazila ukudla futhi wathandazela izinsuku ezingama-40 futhi wabuya namandla okufeza inkonzo yakhe. Ukuwina kwe-Soul kuwumdlalo ongokomoya, sisethubeni lokuhlwitha abantu esihogweni siye ezulwini, kusuka kuDeveli kuye kuNkulunkulu, kuyimpi yokomoya futhi umuntu kufanele alungiselele e-altare lemikhuleko. Lapho sithandazela imiphefumulo, sinqoba amabutho obumnyama belwa izimpilo zabo. Ngomkhuleko sidiliza izinqaba, sibambe abangakholwayo bese sibavimba ukwamukela uJesu njengeNkosi. Iningi labantu lingaphansi kokuthunjwa kukadeveli, abanye baphathwa imilutha yesono, imibono yama-anti christian namanye amandla obudemoni. Lawa mandla kufanele anqotshwe ukuze laba bantu bezwe ivangeli, futhi kudinga imikhuleko ukubanqoba. Inhloso yalawa maphuzu omkhuleko wokuwina komphefumlo ukukhipha amabutho omoya ukwehlisa amandla obumnyama abambe abangakholwayo phansi, ukuze kuthi lapho bezwa ivangeli, bakholwe futhi bemukele uJesu Kristu. Ungumfundisi? Noma umKristu ozinikele, lo mthandazo ukhomba ukuzuza komphefumlo konke okudingayo ukuze ubone isandla sikaNkulunkulu ngezindlela zakho zokufinyelela. Kusukela namuhla kuqhubeke, izindlela zakho zokufinyelela uzothela ngegama likaJesu.

IZIMPENDULO ZEMITHANDAZO

1. Baba, Ngiyabonga ngokusiza okukhulu, njengomuntu ngamunye kanye neBandla eliqhubeke nokuholela ekusindisweni okukhulu kwemiphefumulo selokhu kwaqala lo nyaka

2. Baba, ngiyabonga ngokuguqula iBandla likaJesu Kristu libe yidolobha elanda njalo elingenazindonga, ngenxa yomzamo wethu omkhulu wokuzuza imiphefumulo

3. Baba, intshiseko yakho mayiqhubeke idle wonke amakholwa, kubandakanya nalabo abasanda kuguquka, ukuze siqhubeke nokuzibandakanya ngamandla e-altare lomkhuleko, ngaleyo ndlela siqoqele abantu eSontweni.

4. Baba, simemezela impindiselo yakho kuwo wonke amanxusa kasathane ukuze amelane nokukhula okuqhubekayo kwaleli Bandla, futhi uvumele umphumela walokhu ubonakale kuyo yonke imisebenzi yethu.

5. Baba, vumela uMoya oNgcwele uphefumulele phezu kwamapheshana ethu nezimpukane zethu, ukuguqula kube ngamasikela okusebenza okuvunayo, ngaleyo ndlela kudonse izixuku kuleli Bandla

6. Baba, iSonto maliqhubeke likhule ngamandla angaphezu kwawemvelo, ngaleyo ndlela liphendukele edolobheni elingenazindonga

7. Baba, wonke umuntu obizwa ngokuthi akanamsebenzi emzimbeni kaKristu athole imisebenzi yakhe yezimangaliso ngenkathi umphefumulo wethu uzuza ukufinyelela egameni likaJesu.

8. Baba, nika bonke abaPhenduki bethu abasha umusa wokuba sizinikele ezinkonzweni zeSonto, ngaleyo ndlela siqhubeke ngamandla

9. Baba, thulisa wonke amazwi afuna ukukhohlisa abantu ukuba beze kuleli Bandla, okuholele ekwandeni okungaphezu kwamandla emvelo kuleli Sonto elizayo

10. Baba, phendulela wonke umuntu osanda kuguqulwa, abe yizimpawu nezimangaliso ngeZwi Lakho, ngalokho uhehe abanye abaningi kuKristu nasebandleni

11. Baba, simemezela ukukhishwa okuqhubekayo kweZwi lakho eliguqula impilo kuyo yonke imisebenzi yethu, ezoqhubeka nokuqoqa nokugcina abantu abaningi kuleli Bandla.

12. Baba, simemezela impindiselo phezu kwabo bonke onkulunkulu bezwe ukuze bamelane nokukhula okuqhubekayo kweBandla, ngaleyo ndlela kuholele ekwandeni okungaphezu kwamandla emvelo kuleli Sonto elizayo

13. Baba, yonke imiphefumulo eyake yangena eBandleni kuyo yonke imiphefumulo yethu yokufinyelela ezindaweni zokuhlala ihlale esontweni ukuze iphile ngegama likaJesu.

14. Baba, makuqhamuke izibonakaliso nezimangaliso ezinkonzweni zethu zangeSonto, lokhu
Kuza ngeSonto

15. Baba, Ngiyabonga ngokuqopha uquqaba lwamadoda nabesifazane ukuba bangene eBandleni selokhu kwaqala ukuzuzwa kwemiphefumulo yethu.

16. Baba, qhubeka ukhuthaza umoya wawo wonke amakholwa ukuthi aqhubeke nokwenza imisebenzi yokuthuthuka kombuso, okuholela ekukhuleni okungaphezu kwebandla kwebandla leli ngeSonto elizayo.

17. Baba, ngegazi likaJesu, sikhipha isimemezelo sokuthi wonke amaqembu phezulu esihogweni esimelana nokukhula okuqhubekayo kwaleli Bandla aqothulwe, okuholele ekuqhubekeni kwemiphefumulo kuleli Bandla ngegama likaJesu

18. Baba, makube khona ukuqhuma kwezibonakaliso nezimangaliso kumaSonto ethu (weSonto), kuleli Sonto elizayo

19. Baba, yenza izenzo zakho kuleli bandla ukuthi zivulwe phesheya, ngaleyo ndlela ulobe izixuku ezingakaze zibonwe futhi ezihlala njalo ezinkonzweni zethu sonke ngenxa yemiphefumulo yethu ephumelela ukufinyelela egameni likaJesu.

20. Baba, ngegazi likaJesu, wonke umuntu owake wangena kuleli Bandla lonke ngokushunyayelwa kwethu ivangeli kufanele uhlale lapha.

21.Thandeka, Ngiyabonga ngesandla Sakho esinamandla ebesilokhu sikhulisa ukukhula kwaleli Bandla kusukela ekuqaleni kuze kube manje.

22.Sondelana, Ngiyabonga ngokwanda okungaphezu kwemvelo ebesilokhu sikubona kusukela unyaka waqala

23.Father, nikeza bonke abaguqukayo kanye namalungu amasha kuleli Bandla ubufakazi bokuthi "ngake ngibe yimpumputhe, manje sengiyabona '', ngakho-ke bangasungulwa okholweni nakuleli Bandla impilo yonke

24.Father, ngegazi likaJesu, sinikeze abahedeni ifa lethu kanye nengxenye yomhlaba yomhlaba ukuba sibe yifa lethu ngomhlaba wethu

25. Baba, thula lonke izwi lifuna ukukhohlisa abantu ukuthi beze kuleli Bandla, okuphumela ekuphindaphindeni okungaphezu kwemvelo kuleli Sonto elizayo

26. Baba, vumela iZwi lakho liqhubeke nokuba nenkambo yamahhala futhi likhazinyuliswe ezimpilweni zabo bonke abakhonzayo, ngaleyo ndlela lidonsele abaningi kuleli Bandla

27. Baba, leliBandla maliqhubeke nokuzwa ukukhula okungaphezulu kwemvelo, ngaleyo ndlela kuqedwe uquqaba olukhulu kuleliSonto eliyiSonto elizayo

28. Baba, nikeza ukuhlakanipha okungaphezu kwemvelo kuwo wonke umuntu ohambeni lukaKristu kuyo yonke insimu yethu yokuvuna, ngaleyo ndlela uholele abaningi ekusindisweni nasekusungulweni kuleli bandla

29. Baba, ngeGazi likaJesu, simema isahlulelo ngokushesha kubo bonke onkulunkulu bomhlaba abavimba abantu ukuthi basindiswe enkundleni yethu yokuvuna kuleli sonto

30. Baba, makube khona ukuqhuma kwezibonakaliso nezimangaliso ku (ama) Service wethu weSonto, kuleli Sonto elizayo

31. Baba, vumela uMoya oNgcwele uqhubeke 'ushaye ikhwela' unqamule insimu yethu yokuvuna uphoqa ukuqoqwa kwezixuku kuleli Bandla kuleSonto elizayo

32. Baba, khulula abavuni bakho-izingelosi ukuba bathathe insimu yethu yokuvuna, ibonakale kubo bonke
abangasindiswanga emibonweni nasemaphusheni, bese bebakopela kuleli bandla ngeSonto elizayo

33. Baba, ngeGazi likaJesu, wonke umphefumulo owake wangena kuleli bandla selokhu waqala unyaka ukuphinda ubonakale kuleli Sonto elizayo uphoqeleke ukuthi uzinze kuleli Bandla impilo yonke.

34. Baba, wonke umuntu owake wangena kuleli Bandla wonke umphefumulo wethu omkhulu ofinyelela lapha uhlala impilo yonke.

35. Baba, Ngiyabonga ngokufaka intshiseko yeNdlu yaKho ezinhlizweni zawo wonke amakholwa, ekufezeni imiphefumulo ethelayo ewina igama likaJesu

36. Baba, vumela uMoya oNgcwele uphefumulele amapheshana ethu namabhanoyi, uwaguqule abe amasikela okuvuna, ngaleyo ndlela ulobe uquqaba lwabantu kuleli Bandla ngeSonto elizayo

37. Jesu, qhubeka usithumele imvula yeZwi laKho lobuhlakani eletha ukuvela okungaphezulu kwemvelo, ngaleyo ndlela uheha izixuku ezinkulu kuleli Bandla

38. Baba, ngeGazi likaJesu, sibhubhisa zonke izinqaba zikaSathane ngokumelene nokukhula okuqhubekayo kwaleli Bandla futhi lokhu makubonakale ezinkonzweni zethu ngeSonto elizayo

39. Baba, ngegazi likaJesu, wonke umphefumulo owake wangena kuleli Bandla wonke ngenxa yokufinyelela kwethu uqhubeke lapha impilo yonke

40. Baba, makube khona ukuqhuma kwezibonakaliso nezimangaliso ngokufika kwethu egameni likaJesu

41. Baba, Ngiyabonga ngokwanda okungaphezu kwemvelo esibe nakho kuleli Bandla kusukela unyaka waqala

42. Hlangana, Ngiyabonga ngokubhubhisa konke ukungenelela kukaDeveli ngokumelana nokukhula okuqhubekayo kwaleli Bandla

43.Father, sikhipha isimemezelo sokukhishwa okuqhubekayo kweZwi lakho eliguqula impilo kuzo zonke izinsizakalo zethu, ezizoqhubeka nokubutha nokugcina izinkumbi zabantu kuleliBandla kuleli sonto elizayo

44.Buthani, wonke umuntu othunjiweko ogcotshwe ngokuphila okuphakade emkhakheni wethu wokuvuna makakhululwe, asindiswe futhi asungulwe kuleliBandla kuleli sonto elizayo

45. Hlanganisa, leli Bandla liqhubeke nokuthola ukukhula okungaphezu kwemvelo, okuholele ekuqoqweni kwezixuku ezinkulu kuleli Bandla kuleli Sonto elizayo

46. ​​Baba, vumela intshiseko yendlu yakho idle wonke amalungu aleli Bandla, kubandakanya nabaguquki bethu abasha, ngaleyo ndlela ulethe abanye kuleli bandla kuleli Sonto elizayo

47. Baba, sikhipha impindiselo kubo bonke onkulunkulu bezwe ukumelana nokulethwa kwe-ajenda yethu yokukhula kwamabandla kuleli lizwe egameni likaJesu

48. Baba, nika bonke abaguqukayo kanye namalungu amasha aleli Bandla ubufakazi bokuthi "uma bengiyimpumputhe, manje sengiyabona '', ukuze basungule okholweni nakuleli Bandla impilo yonke

49. Hlanganisa, uthulise wonke amagama afuna ukukhohlisa abantu ukuthi beze kuleli Bandla, okuholele ekulethweni okugcwele kwe-ajenda yethu yokuwina komphefumlo kuleli Sonto elizayo

50. Baba, ngegazi likaJesu, vula izinhliziyo zabo bonke othintana nabo ensimini yokuvuna kuleli sonto ivangeli; ngalokho kuholele abaningi kuKristu nakuleli bandla

Izikhangiso

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha