UMTHANDAZO WOKUZALWA KWAMAKHORONI

0
2373
Ukuthandazela iCameroon

Namuhla sizobe sizibandakanya nokuthandazela isizwe saseCameroon. Njengoba igcinwe kahle enhliziyweni yeCentral Africa iCameroon. Leli lizwe bekuyinto yokuziqhenya kwe-Afrika ephakathi mayelana nomnotho omnandi, isikhathi esihle sokuphila, ukuthula nobumbano. Izwe lapho impilo negazi labantu yayingcwele. Izwe lapho ukufa kwemvelo kwakuyindlela yokuhlangana noNkulunkulu. Indawo lapho igazi labantu belingasetshenziswanga ukupenda umbala obomvu wasemgwaqweni. Kwakukhona izwe impela, indawo yokuthula, ukuthula nobunye. Okwenzekile esizweni esasijabule seCameroon, kukuphi ukuthula nobumbano izwe laseCameroon elake lalijabulela ngaphandle kwezithiyo. Le kanye neminye eminingi ibiyimibuzo ecela izimpendulo kuma-Cameroonia.

Hhayi, ngiyazi izwe lapho ukuwohloka kwesimilo kungakaze kuzwakale noma kwaziwa khona, indawo lapho ububi obungebuhle bomphakathi babungabonakali. Umthetho nokuhleleka ngokwesaba iNkosi kwakuyimpawu lapho isizwe sakhiwe phezu kwaso. Kodwa-ke, izinto ziye zaba zimbi kakhulu. Leli khaya lase-Afrika elinokuthula selilahlekelwe yi-vibe, ukuwohloka kwesimilo nokuhlalisana kuhlasele izwe lonke laseCameroon. Obuthakathaka wenziwa izigqila zokusebenzela abanamandla kuze kube nini lapho ezokwazi ukuzikhulula.

Ukwahlulela ngohlaka lwendalo ngemuva kokudalwa komuntu, uNkulunkulu wenza umuntu ukuthi abuse phezu kwayo yonke into edaliwe njengoba kuchaziwe kuGenesise 1:26. UNkulunkulu akazange adale umuntu ukuba abuse omunye umuntu. Kusobala ukuthi ukuhaha kudle izinhliziyo zabantu abaningi baseCameroon futhi lokhu kuyimbangela yenhlekelele ezweni, Izaga 28:25. Umuntu ohahayo uvusa ukulwa, kepha owethemba uJehova uyaphumelela.
Umzuzwana nje wokuthandazela isizwe saseCameroon ungabuyisela izwe libuyele esimweni sangaphambili.

KUNGANI KUFANELE UTHANDAZELE CAMEROON

Okokuqala, ngothando lweCameroon, kulindeleke ukuthi usho uMthandazo wesizwe saseCameroon. Lapho uphila okuthile okuthandekayo, ubungeke ufune ukuthi leyo nto yonakaliswe. Ngendlela efanayo, thanda izwe lakho ngenhliziyo yonke, thanda izwekazi lase-Afrika kakhulu futhi ubungeke udinge umuntu ozokukhuthaza ukuthi ulithandazele. UNkulunkulu udinga mina nawe ukuthi sime esikhaleni seCameroon, njengoba kuchaziwe encwadini kaHezekeli 22:30, "Ngibheke phakathi kwabo ozokwakha udonga futhi azoma phambi kwami ​​esikhaleni engimele umhlaba ukuze ngingawonakalisi, kodwa angitholanga muntu." Singaba yilabo abamele igebe, abaphakamisa izwe lethu ngakho konke okuhle kanye namaphutha phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu, futhi sikhuleke ukuthi Aqhubeke nokusebenza phakathi kwethu.

Moreso, njengekholwa, singabalwa, abasindayo nabanqobi ngoKristu Jesu. Akufanele nje sigoqe izingalo zethu lapho kwenzeka izinto, sifakaze inqwaba yabantu ngisho namakholwa ephela emazweni abo ngenxa yobunzima. Kwenzekeni e-altare lethu lomkhuleko, Jakobe 5: 16b umthandazo osebenzayo wokulunga usebenza kakhulu.

THANDAZA UKUHLAZIYELWA KWAMAKHERONI

Inkinga eyodwa ngesidalwa sabantu ukuthi sikholelwa ukuthi abaholi bethu banamandla onke, ngakho-ke, baziphatha bebodwa futhi abayidingi imikhuleko. Ibhayibheli belingalungile lapho ligcizelela ukuthandazela abaholi bethu. Abaningi bethu bayashesha ukulahla amasu amancane ngoba nje sinomuzwa wokuthi abafanelwe isikhundla.

Qaphela: Alikho igunya noma amandla ayoba ngaphandle kwemvume kaNkulunkulu uSomandla, KwabaseRoma 13: 1 Wonke umuntu makathobele iziphathimandla, ngoba alikho igunya ngaphandle kwalelo elimiswe nguNkulunkulu. Iziphathimandla ezikhona zisungulwe nguNkulunkulu. Ngakho-ke okungcono kakhulu ongakwenza ukuyeka ukukhathazeka ngokuthi bangabantu abalungile noma cha bese uqala ukubathandazela.

THANDAZA IMIKHAKHA YEKAMEROON

Ibhange lokuziphatha kwabantu baseCameroon ikakhulukazi intsha selishonile. Njengobusha nje yinkazimulo yeBandla, unjalo futhi inkazimulo yezizwe zonke. Obaba abasungulayo banesikhathi esinqunyelwe ukuchitha lapha, kungekudala, intsha namuhla izoba sesigabeni samandla kusasa. Kunesidingo sokuthi izinto zikaNkulunkulu zibuse izinhliziyo zentsha eCameroon.
Ukuwohloka komphakathi kusithathe kabuhlungu lesi sizwe. AbaseCameroon abasekho ukuthanda izwe njengakuqala. Lokhu kungenye yezindlela zikasathane zokwehlisa lesi sizwe, sonke masizame ukusho umkhuleko esizweni saseCameroon.

THANDAZA UKUTHOLAKALA KWE CAMEROON

Akunakuphikiswa ukuthi iCameroon iyaziqhenya ngokuba ngomunye weminotho ekhula ngokushesha emazweni ase-sub-saharan Africa. Umthombo omkhulu wemali esizweni ukuthekelisa uwoyela negesi, izingodo, izimayini, ezolimo nokunye okuningi. Futhi, iCameroon itshale imali eningi ekunakekelweni kwezempilo kunanoma yiliphi elinye izwe esifundeni esingaphansi kweSahara. Kodwa-ke, abantu abaningi baseCameroonia basafa ngokushoda kokunakekelwa okuyisisekelo kwezempilo ngenxa yokushoda kwemali. Lokhu kudale umnotho ofanele waleli zwe. Umkhuleko womnotho waseCameroon uzosindisa abanye abantu baseCameroon ekufeni ezingibeni zobubha.

THANDAZA IBANDLA EKAMEROON

Kubukeka sengathi ukuwohloka okuye kuthinte iCameroon nako kuthola iBandla. Akusekho amanye amaKhristu eqiniso eCameroon njengangaphambili. Umlilo wemvuselelo ezingqondweni zamadoda ufa ngokushesha. Abantu sebeqala ukuphambukisela izinhliziyo zabo kuNkulunkulu ngoba iSonto lishesha ukulilahla lisuka endaweni yokomoya.
Ukuvuselelwa kwe-firebrand okungafakwanga kahle kumele kwenzeke futhi emasontweni eCameroon. Umoya kaNkulunkulu kumele ube ngale ndlela emasontweni, futhi, kunanini ngaphambili, abantu baseCameroon kumele bezwe ukuthinta okunamandla kukaNkulunkulu.

Uma konke lokhu kuzokwenzeka, amaBandla aseCameroon kumele asukume athathe indawo yawo. Yilapho-ke lapho isonto lidinga khona imithandazo yakho.
Sengiphetha, ukuthandazela kwethu isizwe saseCameroon kuzobasiza ukuba baphile amakhono abo eqiniso futhi babe nomfanekiso uNkulunkulu abawufuna ngempela.

IZIMPENDULO ZEMITHANDAZO

1). Baba, egameni likaJesu, ngiyabonga ngesihe sakho nangomusa wakho obelokhu uxhasa lesi sizwe kusukela wenkululeko kuze kube yimanje - IsiLilo. 3:22

2). Baba, egameni likaJesu, siyabonga ngokusinika ukuthula ngazo zonke izindlela kulesi sizwe kuze kube manje - 2 AbaseThessalon. 3:16

3). Baba, egameni likaJesu, ngiyabonga ukudumaza amacebo ababi enhlalakahleni yalesi sizwe kuzo zonke izikhathi kuze kube manje - Jobe. 5:12

4). Baba, egameni likaJesu, siyabonga ngokungisusa kulo lonke iqembu lezigelekeqe ngokumelana nokukhula kwebandla likaKristu kulesi sizwe - uMathewu. 16:18

5). Ubaba, egameni likaJesu, ngiyabonga ngokuhamba kukaMoya oNgcwele ngobude nobubanzi balesi sizwe, okuholele ekukhuleni okuqhubekayo nokwanda kwebandla - Umthetho. 2:47

6). Baba, egameni likaJesu, ngenxa yabakhethiweyo, khulula lesi Sizwe ekubhujisweni okuphelele. - UGenesisi. 18: 24-26

7). Baba, egameni likaJesu, khulula lesi sizwe kuwo wonke amandla afuna ukucekela phansi ikusasa laso. - UHoseya. 13: 14

8). Ubaba egameni likaJesu, thumela ingelosi yakho yokuhlenga iCameroon kuwo wonke amandla okubhubhisa ahlela ukumelana nayo - 2 AmaKhosi. 19: 35, iHubo. 34: 7

9). Ubaba, egameni likaJesu, sindisa iCameroon kuzo zonke izigelekeqe zesihogo okuhloswe ngaso ukubhubhisa lesi Sizwe. - 2kings. 19: 32-34

10). Ubaba, egameni likaJesu, ukhulula lesi sizwe kuwo wonke umgibe wokubhujiswa ababi. - UZefaniya. 3:19

11). Baba, egameni likaJesu, shesha impindiselo yakho ezitheni zokuthula nenqubekela phambili yalesi sizwe futhi ake izakhamizi zalesi sizwe zisindiswe kukho konke ukuhlaselwa kwababi - IHubo. 94: 1-2

12). Baba, egameni likaJesu, buyisela usizi kukho konke okuhlupha ukuthula nentuthuko yalesi sizwe njengoba sithandaza manje - 2 Thes. 1: 6

13). Ubaba, egameni likaJesu, zonke izigelekeqe maqondana nokukhula okuqhubekayo nokwanda kwebandla likaKristu eCameroon kuchotshozwe unomphela - UMathewu. 21:42

14). Baba, egameni likaJesu, mabubekezelele ububi bababi ngalesi sizwe njengoba sikhuleka manje - IHubo. 7: 9

15). Baba, egameni likaJesu, khipha intukuthelo yakho kubo bonke ababangela ukubulawa kwabantu ngesihluku kulesi sizwe, njengoba uvuthisa umlilo, isibabule kanye nesiphepho esibi, ngaleyo ndlela unikeze izakhamizi zalesi sikhathi ukuphumula okuphelele - iHubo. 7: 11, AmaHubo11: 5-6

16). Ubaba, egameni likaJesu, sikhipha isimemezelo sokusindiswa kweCameroon emandleni obumnyama alwa nomsuka wayo - kwabase-Efesu. 6:12

17). Ubaba, egameni likaJesu, khulula izinsimbi zakho zokufa nezokubhujiswa kuzo zonke izisebenzi zikaDeveli ezizosebenzisa ukubhubhisa isiphetho esimnandi salesi sizwe - AmaHubo 7:13

18). Baba ngegazi likaJesu, khulula impindiselo yakho ekamu lababi uphinde ubuyisele inkazimulo yethu elahlekile njengesizwe. —Isaya 63: 4

19). Baba egameni likaJesu, makuthi yonke imicabango emibi yababi ngalesi sizwe iwele phezu kwamakhanda abo, okuholele ekuqhubekeni kwesizwe phambili - AmaHubo 7: 9-16

20). Ubaba, egameni likaJesu, sikhipha isinqumo esisheshayo ngokumelene nawo wonke amandla amelana nokukhula komnotho nentuthuko yalesi sizwe - UmShumayeli. 8:11

21). Ubaba, egameni likaJesu, sinquma ukuguqulwa okungaphezu kwemvelo kwesizwe sethu iCameroon. - UDutheronomi. 2: 3

22). Ubaba, ngegazi lewundlu, sibhubhisa wonke amandla okuxineka nokukhungatheka elwa nokuthuthuka kwezwe lethu iCameroon. - U-Eksodusi 12: 12

23). Ubaba egameni likaJesu, sikhipha isimemezelo sokuvulwa kabusha kwayo yonke iminyango evaliwe ngokumelene nokuya eCameroon. -Isambulo 3: 8

24). Baba egameni likaJesu nangobuhlakani obuvela phezulu, qhubekisela phambili lesi sizwe kuzo zonke izindawo lapho ubuyisela isithunzi sakhe esilahlekile. -UmShumayeli.9: 14-16

25). Baba egameni likaJesu, sithumele usizo oluvela phezulu oluzofinyelela kwinqubekela phambili nentuthuko yalesi sizwe -IHubo. 127: 1-2

26). Ubaba, egameni likaJesu, sukuma uvikele abacindezelwe eCameroon, ukuze izwe likhululwe kuzo zonke izinhlobo zokungabi nabulungiswa. IHubo. 82: 3

27). Ubaba, egameni likaJesu, ubeka ukubusa kobulungiswa nokulingana eCameroon ukuze kuvikeleke ikusasa lakhe elihle. - UDaniel. 2:21

28). Ubaba, egameni likaJesu, uletha bonke ababi ebulungiseni kulesisizwe ngaleyo ndlela usungule ukuthula okuhlala njalo. - IZaga. 11:21

29). Baba, egameni likaJesu, sikhipha isimemezelo sokubekwa ebukhosini kwezobulungiswa kuzo zonke izindaba zalesi sizwe ngaleyo ndlela kusungulwa ukuthula nokuchuma ezweni. - Isaya 9: 7

30). Ubaba, ngegazi likaJesu, khulula i-Cameroon kuzo zonke izinhlobo zokungemthetho, ngaleyo ndlela ubuyise isithunzi sethu njengesizwe. -UmShumayeli. 5: 8, Zakariya. 9: 11-12

31). Baba, egameni likaJesu, ukuthula kwakho makubuse eCameroon ngazo zonke izindlela, njengoba ubathulisa bonke ababhebhethekisa ubudlova ezweni. 2Thessalonike 3:16

32). Baba, egameni likaJesu, usinike abaholi kulesisizwe abazofaka isizwe ezweni lokuthula okukhulu nokuchuma. -1 KuThimothi 2: 2

33). Ubaba, egameni likaJesu, nikeza iCameroon ukuphumula okuzungezile futhi lokhu makube nomphumela wokuthuthuka nokuchuma okukhulayo. - Tihlabelelo 122: 6-7

34). Ubaba, egameni likaJesu, sibhubhisa zonke izinhlobo zobudlova kulesi sizwe, okuholela ekukhuleni kwethu komnotho nentuthuko. -IHubo. 46:10

35). Baba, egameni likaJesu, makuqinwe isivumelwano sakho sokuthula phezu kwalesi sizwe iCameroon, ngaleyo ndlela simguqukele emoneni wezizwe. —U-Ezekiyeli. 34: 25-26

36) .; Baba, egameni likaJesu, makukhuphuke abasindisi ezweni elizophula umphefumulo weCameroon ekubhujisweni- Obadiah. 21

37). Ubaba, egameni likaJesu, usithumele abaholi abanamakhono adingekayo nobuqotho obuzohola lesi sizwe siphume ehlathini - AmaHubo 78:72

38). Ubaba, egameni likaJesu, amadoda nabesifazane ezikhundleni banikezwe ukuhlakanipha kukaNkulunkulu ezindaweni zokuphatha kuleli, ngaleyo ndlela bathathe lesi sizwe isimo esisha sokuthula nokuchuma- uGenesise. 41: 38-44

39). Ubaba, egameni likaJesu, abantu abasesikhundleni saphezulu kuphela mabathathe ubukhosi bobuholi kulesisizwe kuwo wonke amazinga kusukela manje - uDaniel. 4:17

40). Ubaba, egameni likaJesu, khulisa abaholi abanezinhliziyo ezihlakaniphile kuleli zwe abazosuswa ngesandla izithiyo ezimelana nokuthula nentuthuko yalesi sizwe. 9: 14-16

41). Ubaba, egameni likaJesu, siza ekulweni nenhlupheko eCameroon, ngaleyo ndlela sibhale kabusha izindaba zalesi sizwe- kwabase-Efesu. 5:11

42). Ubaba, egameni likaJesu, khulula i-Cameroon ezandleni zabaholi abonakele, ngaleyo ndlela ubuyise inkazimulo yalesi sizwe- izaga. 28:15

43). Ubaba, egameni likaJesu, phakamisa ibutho labaholi abamesabayo uNkulunkulu kulesisizwe, ngaleyo ndlela ubuyisele isithunzi sethu njengesizwe- Izaga 14:34

44). Baba, egameni likaJesu, ake ukwesaba uNkulunkulu kugcwale ubude nobubanzi balesi sizwe, ngaleyo ndlela ususe ihlazo nokuhlanjalazwa ezizweni zethu - u-Isaya. 32: 15-16

45). Ubaba, egameni likaJesu, jikisa isandla sakho kubaphikisi balesi sizwe, esivimba indlela eya phambili ekukhuleni komnotho nentuthuko yethu njengesizwe - IHubo. 7: 11, izaga 29: 2

46). Baba, egameni likaJesu, buyisela ngamandla umnotho walesi sizwe bese umhlaba lo ugcwala ukuhleka futhi - Joel 2: 25-26

47). Ubaba, egameni likaJesu, uqeda usizi lomnotho walesi sizwe ngaleyo ndlela ubuyisele inkazimulo yakhe yangaphambilini - izaga 3:16

48). Ubaba, egameni likaJesu, hlukana nokuvinjezelwa kwalesi sizwe, ngaleyo ndlela aqede iziphithiphithi zethu zezombusazwe ezinde - u-Isaya. 43:19

49). Ubaba, egameni likaJesu, ukhulule lesi sizwe esibhicini sokuntuleka kwemisebenzi ngokuvusa amaza okuguqula izimboni ezweni. — AmaHubo.144: 12-15

50). Ubaba, egameni likaJesu, khulisa abaholi bezepolitiki kulesisizwe abazongenisa iCamibia embusweni omusha wenkazimulo- u-Isaya. 61: 4-5

51). Ubaba, egameni likaJesu, vumela umlilo we-revival uqhubeke uvutha kulo lonke ubude kanye nomoya walesi sizwe, okuholele ekukhuleni okungaphezu kwebandla kwebandla - uZakariya. 2: 5

52). Ubaba, egameni likaJesu, yenza isonto eCameroon isiteshi sokuvuselelwa ezizweni zomhlaba - IHubo. 2: 8

53). Baba, egameni likaJesu, vumela intshiseko yeNkosi ukuthi iqhubeke nokudla izinhliziyo zamaKristu kuso sonke lesi sizwe, ngaleyo ndlela athathe izindawo eziningi zikaKristu ezweni-Johane 2: 17, Joh. 4:29

54). Ubaba, egameni likaJesu, uguqula wonke amasonto akulesi sizwe abe yindawo yokuvuselela, ngaleyo ndlela amise ukubusa kwabangcwele ezweni - uMika. 4: 1-2

55). Ubaba, egameni likaJesu, ubhubhise wonke amandla alwa nokukhula kwebandla eCameroon, ngaleyo ndlela kuholele ekukhuleni nasekukhuphuleni - u-Isaya. 42:14

56). Baba, egameni likaJesu. vumela ukhetho lwangonyaka ka-2020 eCameroon lube lukhululekile futhi lube nobulungiswa futhi lungahlukaniswa nodlame lokhetho kulo lonke - Jobe 34:29

57). Ubaba, egameni likaJesu, usakaze wonke amacebo kasathane ukukhungathekisa inqubo yokhetho okhethweni oluzayo eCameroon- Isaya 8: 9

58). Ubaba, egameni likaJesu, sikhipha isimemezelo sokubhujiswa kwawo wonke amathuluzi abantu abakhohlisayo ukuba basebenzise ukhetho lwango-2020 eCameroon-Jobe 5:12

59). Ubaba, egameni likaJesu, makwenziwe imisebenzi engakhethi yonke inqubo yenqubo ka-2020, ngaleyo ndlela aqinisekise ukuthula ezweni- uHezekeli. 34:25

60). Ubaba, egameni likaJesu, siphikisana nazo zonke izinhlobo zokungalungi okhethweni okhethweni oluzayo eCameroon, ngaleyo ndlela kugwemeke isimo sangemva kokhetho - Dutonomi. 32: 4

Izikhangiso
esihlokweni esanduleleThandazela Isizwe SaseNingizimu Afrika
esihlokweni esilandelayoThandazela Isizwe Sase-Uganda
Igama lami nginguMfundisi Ikechukwu Chinedum, nginguMuntu kaNkulunkulu, Onentshisekelo ngokuhamba kukaNkulunkulu kulezi zinsuku zokugcina. Ngiyakholelwa ukuthi uNkulunkulu unike amandla wonke amakholwa nge-oda elingajwayelekile lomusa ukubonakalisa amandla kaMoya oNgcwele. Ngikholelwa ukuthi akekho umKristu okufanele acindezelwe uSathane, sinamandla okuphila futhi sihambe ekubuseni ngemithandazo nangeZwi. Ngeminye imininingwane noma ukwelulekwa, ungangithinta ku- chinedumadmob@gmail.com noma ngixoxe ku-WhatsApp And Telegram ku + 2347032533703. Futhi ngizothanda ukukumema ukuthi ujoyine iqembu lethu elinamandla lamahora angama-24 lomthandazo kuTelegram. Chofoza lesi sixhumanisi ukuze ujoyine manje, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Inkosi ikubusise.

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha