UMTHANDAZO WOKUZALWA KWE LESOTHO.

0
1981
Umkhuleko weLesotho

 

Namuhla sizobe sithandazela isizwe saseLesotho. Ngaphandle kokuba ngumakhelwane owaziwayo waseNingizimu Afrika, iLesotho iyizwe elihluthulelwe umhlaba jikelele elifinyelela nakumakhelwane oshiwo ngenhla - iRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika, ngokuphelele. Phambilini kwakwaziwa ngokuthi iBasutoland kuphela ukuthi ivuselelwe njengoMbuso waseLesotho, ngenxa yokufinyelela kwe-Independence evela e-United Kingdom (1966); mhlawumbe lokhu kuvikela iqiniso elaziwayo lohulumeni wakhe wentando yeningi nokuzimela.

Noma ngabe iLesotho kungenzeka kungathiwa inabantu abaningi njengeSifundazwe saseGauteng, enerekhodi labantu ababalelwa ezigidini ezimbili nezinga lomkhiqizo ophelele wasekhaya ngemali eyi- $ 1,020; Kuyadabukisa impela ukwazi ukuthi iLesotho isemi njengezwe elinemali ephansi yingakho isengozini yobuphofu. Lokhu kungahlosile kudinga isidingo sokwenza umthandazo wesizwe saseLesotho nokuqhubeka nokubamba amanzi ngalesi sahlulelo, akunakuphikiswa ukuthi ubumpofu buyisifo. Yize kulungiswa, inkinga ngobumpofu amandla ayo okungena ngaphakathi kwengqondo futhi uma kungathathwa ukunakekelwa okufanelekile, kubuyisele endaweni yokudansa yezenzo zobugebengu ezimbi kanye nemizamo yezinhlekelele. Kufakazelwe kaningi, indoda empofu inenqubo esheshayo yokubandakanyeka ezithandweni zobugebengu kunomuntu owanele ngokwezimali - leli zinga lobugebengu lisezingeni eliphakeme eLesotho futhi ngaphandle kokubuza eminye imibuzo, ngisho nomfundi walokhu angavuma ukuthi akukho okunye esifike ngesikhathi kuneloli eligcwele lomkhuleko wesizwe saseLesotho.

Ekuqaleni okuncane okusuka emaphaketheni kuya kusihlwa ebusuku kodwa manje sekukhule ngokuphelele kwabangamasosha anobudlova, kusuka emikhonweni enesikhafu kuya ezinhlafunweni, lo mzuzu uyinto ebucayi emlandweni weLesotho futhi kuyesabisa njengoba kungenzeka, ukuthambekela kobuphofu kusesimweni sempilo zezakhamizi. Umhlathi ophula amarekhodi wokushona kwabantu ngenxa yendlala, ukukhungatheka, ukugula okuxakile nokukhathazeka kokungafiki, okuwukuphela kwesisekelo wonke umuntu owaphoqelelwa ukuba abe nakho yikuyala iziyalo ezingcwele kanye nemana, mhlawumbe uzwela.

KUNGANI KUFANELE UTHANDAZELE IZWE LESOTHO.

“2 IziKronike 7:14 - uma abantu bami ababizwa ngegama lami bezithoba, bathandaze, bafune ubuso bami, babuye ezindleleni zabo ezimbi, ngiyakuzwa ngisezulwini, ngithethelele isono sabo, ngiphilise izwe labo. ”

ILesotho lisemaphethelweni kokungalahli nje izinsizakusebenza zabantu kepha liwele ngisho nasenkingeni yezomnotho ngemiphumela yalezi zenzo eziyingozi. Ngandlela thile, ngisho neLesotho isiphenduka indawo yokucekelwa phansi kwezinhlekelele zemvelo, njengokuphambuka kokudelela kwabantu okuphikelelayo.

Yize kungewona umsebenzi ophoqelelwe komunye umuntu wase-Afrika ukuthola ukuthi kunesidingo sokukhuleka esizweni saseLesotho, kuyisibopho kubo bonke abantu ngokujwayelekile ukuthi badlulise igama elinomusa benyenyezele lesi sizwe esinenkinga. Ngoba lapho umakhelwane wakho engakwazi ukuthula, ungazi kanjani-ke ukuthula? Mhlawumbe nawe ufuna ukuthandazela isizwe saseLesotho, landela isigaba esilandelayo ukuze uthole imininingwane ecacile yokuthi ungakwenza kanjani lokhu.

UMTHANDAZO WOKULUNGISELELA ILESOTHO.

Ukukhuleka ukuphoqelela okuphelele, ukuthandazela uhulumeni kuyisinqumo esivela eBhayibhelini. Kuyakhathaza kakhulu ukuthi amaKrestu amaningi awakuboni lokhu njengephuzu lomsebenzi kodwa kunalokho azizwe engaxhumene nalabo abasemkhakheni obusayo. Kukho konke ukwethembeka, uhulumeni wakhiwa ngamaphesenti amakhulu okuthandazela, ukupheleliswa okuphelele kunomzimba wabenzi bomthetho kanye nezikhulumi ze-anglophone ezigqoke amasudi. Lesi akusona nje isiphakamiso kepha sisekelwa yiHubo 22:28 - "Ngoba ubukhosi bungobukaJehova, futhi ubusa phezu kwezizwe".

Izwe elinenkinga yezepolitiki lingalandeleka ekuphathweni kabi, ubunzima bezomnotho obuphikelelayo eLesotho bungaboshelwa ezintweni eziyinkulungwane nokuningi, kepha bekungeke kwanele - okuvela ezweni lase-Afrika elalilangazelela inkululeko ngenkathi lingakakulungeli lokho okwamanje , ababusi abangomashiqela, amakhalishi kanye nezakhamizi ezingafaneleki. Ngenkathi sidlulisa umdlalo wecala, isizwe siwela emgodini kanye nosallows wosizi, ubumpofu futhi uma ukunakekelwa kungathathwa, ubhadane olungadala umkhuhlane wokufa. Ukugwema leli ketanga elide kodwa elisheshayo, ukuhlanganisa izandla futhi sidlulise umkhuleko wesizwe saseLesotho ngazwilinye.

Asikhulekele ukuthi amadoda ahamba phambili akhuphukele esihlalweni samandla, akhulekele ukuthi amadoda ahamba phambili angathukululi izinhliziyo zawo ezinhle ngenkathi esaphethe amandla. Asikhulekele ukuthi amandla angamudli umholi, ngoba amandla ngokwawo ayidimoni. Umholi wesizwe ngokungaqondile ukuhlehliswa kwezakhamizi zakhe, ngabe iLesotho yidolobha lamakhabishi asabekayo nezihambi? Impela ngeke kodwa kungaba sengcupheni yokuba munye, uma sonke singakuthathi lokhu njengomsebenzi obumbene futhi sithandaze umthandazo wesizwe saseLesotho, manje nakusasa. Kusasa akupheli kusasa.

UMTHANDAZO WOKUTHENGA I-LESOTHO.

Uma ufuna ukuphazamisa isizwe, susa amandla aso kwezomnotho. Isizwe esingakwazi ukuzondla ngokwaso singaphezulu kombuso ngaphandle kwesisekelo saso esibalulekile. Ngokubuka okubucayi kwezinsizakusebenza zomhlaba waseLesotho, kuyisidingo sokuthandazela kakhulu umnotho waseLesotho. AmaPhillipians 4: 6 aqhubekisela phambili iphuzu lokuthi ngomkhuleko owanele nokunxusa uNkulunkulu, ibhizinisi kungaba yisikali esincane noma isikali esikhulu (ngokwendlela ngayinye yokwazi ngohlu lwezentengiselwano) ludinga amathani okunxusa ukubambelela ngesikhathi sezivunguvungu. Abantu besizwe bangavele bajabule futhi baziqhenye ngokusuka kuleyo ngxenye yomhlaba, uma bengaletha okuthile etafuleni futhi bengewona nje ama-ideists angenazo izihloko zokukuqinisekisa. Ukwehlisa amazinga obugebengu nezinga lobuphofu, ukuqashwa ngokusemthethweni kubalulekile. Uma sikhuluma ngokuqashwa okusemthethweni, konke lokhu kubhekiswe esitshalweni sezomnotho sesizwe - iLesotho, lapha ethintekayo.

Isidingo ngithi ngaphezulu, usho izwi lomkhuleko ngomnotho weLesotho imini nobusuku. Uma iwa, labo bantu abaningi abenqaba ukuthandaza bangahlupheka kakhulu.

UMTHANDAZO WOKWENZIWA KWEENCWADI ZE LESOTHO.

Ngaphandle kokuba yisibopho somuntu ngamunye sokuzithandazela njalo entathakusa, kuze kwakhishwa ngokweBhayibheli kwabaseRoma 13: 1-7 ukuthi ungazithandazeli wena wedwa kepha futhi ube yisakhamuzi esihle, ngokuthandazela omunye ukuba aphile kahle ngokuthula.

Abantu baseLesotho basezikhathini ezivivinyayo, izinhlupheko zabo azinakubalwa ngamagama futhi noma bengakutholi konke ukwangiwa, ukugonwa nokushaywa emhlabeni, imithandazo ifinyelela kunoma iyiphi indawo emhlabeni - ibanga elide noma elifushane. Khipha abantu esizweni, bese ubheka leso sizwe siphenduka ihlane elingcolisiwe. ILesotho isasinda ngenxa yokuhlanzeka kwezakhamizi zayo, okwamanje, imithandazo eyengeziwe yezakhamizi zaseLesotho iyadingeka kakhulu ukugcina lokho kuhlanzeka namandla kulawula.

UMTHANDAZO WOKUSHINTSHA I-LESOTHO.

“Ayikho insindiso ngomunye futhi alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikwe abantu, futhi nathi kufanele sisindiswe ngalo” - Izenzo 4:12.
ULucifer uvame ukuteleka ngezikhathi ezinjengalezi, lapho ukuthula kwesizwe kunyakazisa umsila futhi abantu bedangele. Ukungena enhliziyweni yomuntu, umzamo wokuqala kufanele kube ukonakalisa ibhuloho lakhe eliqonde ukuhlangana noNkulunkulu ngamandla. Amabandla aseLesotho ngokungangabazeki adinga ukunxusa nokukhunjulwa okuningi ekuphumeni okuphelele ebusuku, kakhulu njengabantu ukuze bakwazi ukugcina amakhono abo ekulweni nezingqinamba ezivamile ezibangelwa abenzi benhlekelele.

Ubukhulu benkolo yobuKrestu ekubuyiseleni ukuthula ezakhamuzini kuqala, lapho-ke isizwe nomnotho wonkana ngeke kwehliswe. Incwadi Engcwele uqobo lwayo iyigugu lezimfihlo ezivulekile zokusindisa isizwe yingakho ekugcineni kosuku, kungekho okunye ukukhetha noma akukho ngaphandle kokubuyela kuloGenesise ngayo yonke into eyaba khona - imithandazo.
Ithandaze emabandleni aseLesotho kanye nesizwe sisonke, badinga okungaphezulu kwalokho abangabekwa kukho ngalesi sikhathi emlandweni.

IZIMPENDULO ZEMITHANDAZO 

1). Baba, egameni likaJesu, ngiyabonga ngesihe sakho nangomusa wakho obelokhu uxhasa lesi sizwe kusukela wenkululeko kuze kube yimanje - IsiLilo. 3:22

2). Baba, egameni likaJesu, siyabonga ngokusinika ukuthula ngazo zonke izindlela kulesi sizwe kuze kube manje - 2 AbaseThessalon. 3:16

3). Baba, egameni likaJesu, ngiyabonga ukudumaza amacebo ababi enhlalakahleni yalesi sizwe kuzo zonke izikhathi kuze kube manje - Jobe. 5:12

4). Baba, egameni likaJesu, siyabonga ngokungisusa kulo lonke iqembu lezigelekeqe ngokumelana nokukhula kwebandla likaKristu kulesi sizwe - uMathewu. 16:18

5). Ubaba, egameni likaJesu, ngiyabonga ngokuhamba kukaMoya oNgcwele ngobude nobubanzi balesi sizwe, okuholele ekukhuleni okuqhubekayo nokwanda kwebandla - Umthetho. 2:47

6). Baba, egameni likaJesu, ngenxa yabakhethiweyo, khulula lesi Sizwe ekubhujisweni okuphelele. - UGenesisi. 18: 24-26

7). Baba, egameni likaJesu, khulula lesi sizwe kuwo wonke amandla afuna ukucekela phansi ikusasa laso. - UHoseya. 13: 14

8). Baba egameni likaJesu, thumela ingelosi yakho yokuhlenga iLesotho kuyo yonke imikhosi yokubhujiswa eyayihlasele - 2 AmaKhosi. 19: 35, iHubo. 34: 7

9). Baba, egameni likaJesu, sindisa iLesotho kulo lonke iqembu lezihogo okuhloswe ngalo ukubhubhisa lesi Sizwe. - 2kings. 19: 32-34

10). Ubaba, egameni likaJesu, ukhulula lesi sizwe kuwo wonke umgibe wokubhujiswa ababi. - UZefaniya. 3:19

11). Baba, egameni likaJesu, shesha impindiselo yakho ezitheni zokuthula nenqubekela phambili yalesi sizwe futhi ake izakhamizi zalesi sizwe zisindiswe kukho konke ukuhlaselwa kwababi - IHubo. 94: 1-2

12). Baba, egameni likaJesu, buyisela usizi kukho konke okuhlupha ukuthula nentuthuko yalesi sizwe njengoba sithandaza manje - 2 Thes. 1: 6

 

13). Ubaba, egameni likaJesu, zonke izigelekeqe ezimelana nokukhula okuqhubekayo nokwanda kwebandla likaKristu eLesotho makuchotshozwe ngokuphelele - UMathewu. 21:42

14). Baba, egameni likaJesu, mabubekezelele ububi bababi ngalesi sizwe njengoba sikhuleka manje - IHubo. 7: 9

15). Baba, egameni likaJesu, khipha intukuthelo yakho kubo bonke ababangela ukubulawa kwabantu ngesihluku kulesi sizwe, njengoba uvuthisa umlilo, isibabule kanye nesiphepho esibi, ngaleyo ndlela unikeze izakhamizi zalesi sikhathi ukuphumula okuphelele - iHubo. 7: 11, AmaHubo11: 5-6

16). Ubaba, egameni likaJesu, sikhipha isinqumo sokukhululwa kweLesotho emandleni obumnyama alwa nomsuka wakhe - kwabase-Efesu. 6:12

17). Ubaba, egameni likaJesu, khulula izinsimbi zakho zokufa nezokubhujiswa kuzo zonke izisebenzi zikaDeveli ezizosebenzisa ukubhubhisa isiphetho esimnandi salesi sizwe - AmaHubo 7:13

18). Baba ngegazi likaJesu, khulula impindiselo yakho ekamu lababi uphinde ubuyisele inkazimulo yethu elahlekile njengesizwe. —Isaya 63: 4

19). Baba egameni likaJesu, makuthi yonke imicabango emibi yababi ngalesi sizwe iwele phezu kwamakhanda abo, okuholele ekuqhubekeni kwesizwe phambili - AmaHubo 7: 9-16

20). Ubaba, egameni likaJesu, sikhipha isinqumo esisheshayo ngokumelene nawo wonke amandla amelana nokukhula komnotho nentuthuko yalesi sizwe - UmShumayeli. 8:11

21). Baba, egameni likaJesu, sikhipha isimemezelo esingaphezu kwemvelo esizweni sethu iLesotho. - UDutheronomi. 2: 3

22). Baba, ngegazi lewundlu, sibhubhisa wonke amandla okuxineka nokukhungatheka ezilwa nentuthuko yezwe lethu iLesotho. - U-Eksodusi 12: 12

23). Baba egameni likaJesu, sikhipha umthetho wokuthi kuvulwe kabusha yonke iminyango evaliwe ngokumelene nokuya eLesotho. -Isambulo 3: 8

24). Baba egameni likaJesu nangobuhlakani obuvela phezulu, qhubekisela phambili lesi sizwe kuzo zonke izindawo lapho ubuyisela isithunzi sakhe esilahlekile. -UmShumayeli.9: 14-16

25). Baba egameni likaJesu, sithumele usizo oluvela phezulu oluzofinyelela kwinqubekela phambili nentuthuko yalesi sizwe -IHubo. 127: 1-2

26). Ubaba, egameni likaJesu, sukuma uvikele abacindezelwe eLesotho, ukuze izwe likhululwe kuzo zonke izinhlobo zokungabi nabulungiswa. IHubo. 82: 3

27). Ubaba, egameni likaJesu, ubeka umbuso wobulungiswa nokulingana eLesotho ukuze kuvikeleke ikusasa lakhe elihle. - UDaniel. 2:21

28). Ubaba, egameni likaJesu, uletha bonke ababi ebulungiseni kulesisizwe ngaleyo ndlela usungule ukuthula okuhlala njalo. - IZaga. 11:21

29). Baba, egameni likaJesu, sikhipha isimemezelo sokubekwa ebukhosini kwezobulungiswa kuzo zonke izindaba zalesi sizwe ngaleyo ndlela kusungulwa ukuthula nokuchuma ezweni. - Isaya 9: 7

30). Baba, ngegazi likaJesu, khulula iLesotho kuzo zonke izinhlobo zobubi, ngaleyo ndlela ubuyisela isithunzi sethu njengesizwe. -UmShumayeli. 5: 8, Zakariya. 9: 11-12

31). Baba, egameni likaJesu, ukuthula kwakho makube nokubusa eLesotho ngazo zonke izindlela, njengoba uthulisa bonke ababhebhethekisa ubudlova ezweni. 2Thessalonike 3:16

32). Baba, egameni likaJesu, usinike abaholi kulesisizwe abazofaka isizwe ezweni lokuthula okukhulu nokuchuma. -1 KuThimothi 2: 2

33). Baba, egameni likaJesu, nikeza iLesotho ukuphumula okukuyo yonke indawo futhi lokhu makube nomphumela wokuthuthuka nokuchuma okuqhubekayo. - Tihlabelelo 122: 6-7

34). Ubaba, egameni likaJesu, sibhubhisa zonke izinhlobo zobudlova kulesi sizwe, okuholela ekukhuleni kwethu komnotho nentuthuko. -IHubo. 46:10

35). Baba, egameni likaJesu, masimiswe isivumelwano sakho sokuthula phezu kwalesi sizwe iLesotho, ngalokho simguqula umona wezizwe. —U-Ezekiyeli. 34: 25-26

36) .; Baba, egameni likaJesu, makukhuphuke abasindisi ezweni elizokhulula umphefumulo weLesotho ekubhujisweni- Obadiah. 21

37). Ubaba, egameni likaJesu, usithumele abaholi abanamakhono adingekayo nobuqotho obuzohola lesi sizwe siphume ehlathini - AmaHubo 78:72

38). Ubaba, egameni likaJesu, amadoda nabesifazane ezikhundleni banikezwe ukuhlakanipha kukaNkulunkulu ezindaweni zokuphatha kuleli, ngaleyo ndlela bathathe lesi sizwe isimo esisha sokuthula nokuchuma- uGenesise. 41: 38-44

39). Ubaba, egameni likaJesu, abantu abasesikhundleni saphezulu kuphela mabathathe ubukhosi bobuholi kulesisizwe kuwo wonke amazinga kusukela manje - uDaniel. 4:17

40). Ubaba, egameni likaJesu, khulisa abaholi abanezinhliziyo ezihlakaniphile kuleli zwe abazosuswa ngesandla izithiyo ezimelana nokuthula nentuthuko yalesi sizwe. 9: 14-16

41). Baba, egameni likaJesu, siza ukulwa nenhlupheko yenkohlakalo eLesotho, lapho siyibhala kabusha le ndaba yalesi sizwe- kwabase-Efesu. 5:11

42). Ubaba, egameni likaJesu, khulula iLesotho ezandleni zabaholi abonakele, ngaleyo ndlela ubuyise inkazimulo yalesi sizwe- izaga. 28:15

43). Ubaba, egameni likaJesu, phakamisa ibutho labaholi abamesabayo uNkulunkulu kulesisizwe, ngaleyo ndlela ubuyisele isithunzi sethu njengesizwe- Izaga 14:34

44). Baba, egameni likaJesu, ake ukwesaba uNkulunkulu kugcwale ubude nobubanzi balesi sizwe, ngaleyo ndlela ususe ihlazo nokuhlanjalazwa ezizweni zethu - u-Isaya. 32: 15-16

45). Ubaba, egameni likaJesu, jikisa isandla sakho kubaphikisi balesi sizwe, esivimba indlela eya phambili ekukhuleni komnotho nentuthuko yethu njengesizwe - IHubo. 7: 11, izaga 29: 2

46). Baba, egameni likaJesu, buyisela ngamandla umnotho walesi sizwe bese umhlaba lo ugcwala ukuhleka futhi - Joel 2: 25-26

47). Ubaba, egameni likaJesu, uqeda usizi lomnotho walesi sizwe ngaleyo ndlela ubuyisele inkazimulo yakhe yangaphambilini - izaga 3:16

48). Ubaba, egameni likaJesu, hlukana nokuvinjezelwa kwalesi sizwe, ngaleyo ndlela aqede iziphithiphithi zethu zezombusazwe ezinde - u-Isaya. 43:19

49). Ubaba, egameni likaJesu, ukhulule lesi sizwe esibhicini sokuntuleka kwemisebenzi ngokuvusa amaza okuguqula izimboni ezweni. — AmaHubo.144: 12-15

50). Baba, egameni likaJesu, khulisa abaholi bezepolitiki kulesisizwe abazofaka iLesotho endaweni entsha yenkazimulo- u-Isaya. 61: 4-5

51). Ubaba, egameni likaJesu, vumela umlilo we-revival uqhubeke uvutha kulo lonke ubude kanye nomoya walesi sizwe, okuholele ekukhuleni okungaphezu kwebandla kwebandla - uZakariya. 2: 5

 

52). Baba, egameni likaJesu, yenza ibandla eLesotho libe yisiteshi sokuvuselelwa ezizweni zomhlaba - AmaHubo. 2: 8

53). Baba, egameni likaJesu, vumela intshiseko yeNkosi ukuthi iqhubeke nokudla izinhliziyo zamaKristu kuso sonke lesi sizwe, ngaleyo ndlela athathe izindawo eziningi zikaKristu ezweni-Johane 2: 17, Joh. 4:29

54). Ubaba, egameni likaJesu, uguqula wonke amasonto akulesi sizwe abe yindawo yokuvuselela, ngaleyo ndlela amise ukubusa kwabangcwele ezweni - uMika. 4: 1-2

55). Ubaba, egameni likaJesu, ubhubhise wonke amandla alwa nokukhula kwebandla eLesotho, ngaleyo ndlela kuholele ekukhuleni nasekuqineni - u-Isaya. 42:14

56). Baba, egameni likaJesu. makuthi ukhetho lwango-2021 eLesotho lube lukhululekile futhi lube nobulungiswa futhi lungasebenzi udlame lokhetho kulo lonke - Jobe 34:29

57). Ubaba, egameni likaJesu, usakaze yonke imisebenzi kasathane yokuphazamisa inqubo yokhetho okhethweni oluzayo eLesotho- Isaya 8: 9

58). Ubaba, egameni likaJesu, sikhipha isinqumo sokuthi kubhujiswe wonke amathuluzi abantu abakhohlisayo ukuze basebenzise ukhetho lwango-2021 eLesotho-Jobe 5:12

59). Ubaba, egameni likaJesu, makwenziwe imisebenzi engakhethi yonke inqubo yenqubo ka-2021, ngaleyo ndlela aqinisekise ukuthula ezweni- uHezekeli. 34:25

60). Baba, egameni likaJesu, silwa nazo zonke izinhlobo zokungalungi okhethweni okhethweni oluzayo eLesotho, ngaleyo ndlela kugwemeke isimo sangemva kokhetho - Dutonomi. 32: 4

Izikhangiso

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha