UMTHANDAZO WOKUZALWA KWE ZAMBIA

0
2520
Umkhuleko wesizwe saseZambia

Namuhla sizobe sizibandakanya nokuthandazela isizwe saseZambia. ILusaka inhloko-dolobha yayo nedolobha elinabantu abaningi eZambia. IZambia ingelinye lamazwe ase-Afrika akhiwe engxenyeni eseningizimu yezwekazi lase-Afrika.
Ihlanganyela neTanzania enyakatho-empumalanga, iMalawi empumalanga, iMozambique eningizimu-mpumalanga neDemocratic Republic of Congo enyakatho. Isibalo sonke seZambia sabantu abacishe babe yizigidi eziyishumi nesikhombisa ngokususelwa kubalo lwabokugcina olwenziwe ngonyaka we-2016.

Uma sibheka lokho, kuyamangaza ukuthi inani lezwe alilona elincane, yingakho noma yini izwe elikhiqiza izwe kumele ikwazi ukondla abantu bayo. Ukube bekunjalo, ngabe sazikhathazeka kancane ngeZambia kanye neningi labantu bayo.
Kodwa-ke, yize kukhona abantu abancane, izwe lisahlala ebuphofini obukhulu. Kuyaqapheleka ukuthi umnotho waseZambia ususelwa ekuthengisweni kwezimayini kwamanye amazwe, okuthatha ngaphezulu kwamaphesenti angama-70 imali engenayo. Ngaleso sikhathi, ngaphezu kwamaphesenti angama-90 abantu bakhe bahlala ezindaweni zasemakhaya eziphawulwa yithuluzi elingathandeki nelidala lokulima.

Abantu abahlala endaweni esemakhaya yeZambia bahlanganyela kwezolimo kuphela, bahlala ezweni elikhishwe ebhange lomgcinimafa wesizwe. Ubhekane kakhulu nendlala nokungondleki, ukusweleka kwezidingongqangi zezempilo okukhuphule izinga lokushona kwezingane. Futhi, igciwane lesandulela ngculazi nengculazi, iMalaria phakathi kwabanye nayo ingomunye wababulala abantu abaningi eZambia.
Akukho ukuphikisana ngokuthi abantu baseZambia baphila ngaphansi kwezinga likaNkulunkulu ezimpilweni zabo. Umbhalo (uJeremiya 29:11) usenze saqonda ukuthi uNkulunkulu uyasithanda futhi unesu elihle ngathi. “Ngokuba ngiyazi mina imicabango engiyicabanga ngani,” usho uJehova, “imicabango yokuthula kungengeyobubi ukuba ngininike isikhathi esizayo nethemba”.

Ngakho-ke lapho sibona ukuthi siphila ngaphansi kwenqubo noma uhlelo lukaNkulunkulu ezimpilweni zethu, okungcono kakhulu ukukhuluma uNkulunkulu. Kusemqoka ukuthi sithandazele isizwe saseZambia.

KUNGANI KUFANELE UTHANDAZE UZAMBIA

Isizathu esisodwa esibalulekile sokuthi mina nawe sithandazele isizwe saseZambia yingoba uNkulunkulu ufisa ukusindisa isizwe. Kwakungakaze kube sezinhlelweni zikaNkulunkulu zokushiya noma yisiphi isizwe, kwakungakaze kube ezinhlelweni zikaNkulunkulu ukushiya noma yisiphi isizwe. Kepha yena (uNkulunkulu) ufuna indoda eyodwa ukuba igebe esizweni. UZimu uzama ukwenza umpristi komunye nomunye wethu. Umkhuleko ovumayo wabalungileyo uzuza okuningi.

THANDAZA UKUHLAZIYWA KWE ZAMBIA

Lokhu bekulokhu kungenye yezinselelo ezinkulu kakhulu esibhekana nazo e-Afrika. Abantu abaningi bakholelwa ukuthi kabakweleti uhulumeni umsebenzi womkhuleko. Bakholelwa ukuthi izikhulu zikahulumeni zinobugovu ngokwanele futhi zikuleso sikhundla sokuphanga izimali zikahulumeni nokwenza ubumpofu izakhamizi zazo.
Kepha kunalokho, sesibonile ukuthi indoda elungileyo isiphenduka isilwane ngokushesha yangena ezinyangeni zikahulumeni. Ngokufanayo, sibone indoda abantu abaningi bebhekwe njengesilo noma umholi ongumashiqela ukuba abe mesiya osindise abantu ekuhluphekeni kwabo.

Uma ungibuza, umehluko phakathi kwalaba bobabili nguMthandazo. Uma noma yimuphi uhulumeni ezophumelela emandleni, kumele azuze imithandazo yabantu ebabusayo. Esikhathini esiningi, singabakhi bezinkinga zethu. Sishesha ukusola izikhulu zikahulumeni noma nini lapho izinto zingahambi kahle. Ngenkathi, besingashintsha nje inkambo yezinto endaweni yomoya ngemikhuleko.

Ngenkathi uthandazela isizwe saseZambia, khumbula ukuthandazela uhulumeni ovumayo ukuthi uNkulunkulu awanikeze ukuhlakanipha kokuhola abantu ngendlela eyiyo.

THANDAZA BENZA IZAKHAMUZI

I-United States of America ingenye yezindawo ezihamba phambili zabantu abaningi emhlabeni. Abantu abaningi baphupha ngokuthuthela ezweni (USA) ngolunye usuku. I-United States iyikho namuhla ngenxa yabantu bayo abakhulu.
Uma noma yisiphi isizwe sizovuka, uma kukhona noma yisiphi isizwe esizoba sikhulu, kuncike kubantu balelozwe. Ukuchuma kuhlale kuhamba nokuthula nokuthula. Nomaphi lapho kunokuthula nokuqonda, ukuchuma bekungeke kube kude nalapho.
Uma izwe laseZambia lingavuka, isimo sengqondo sabantu sidinga ukuguquka, umbono wabantu kumele uguquke, abantu badinga ukwenziwa kabusha. Inzondo nobandlululo ngeke kuxazulule enye yezinkinga ezilula ezibheke izwe.

Umkhuleko wokuthi uNkulunkulu enze abantu baseZambia baqonde izinkimbinkimbi zokuthanda omakhelwane babo. Imikhuleko yokuthi uNkulunkulu abonelele abantu baseZambia abangaboni kahle emehlweni. Iningi labo likholelwa ukuthi impilo abayiphilayo njengamanje yiyona engcono kakhulu abangayithola, badinga ukuthola umbono kaNkulunkulu ngempilo yabo.

THANDAZA ISENZO

Umnotho wanoma yisiphi isizwe ungaphansi komhlaba. Uma kwenzeka noma yini embi emnothweni, abantu bazoyikhokhela kakhulu.
Umnotho weZambia uyahlanya, umnotho weZambia ukhubazekile. Kudinga ukwamukela isondo elisha. Ngenkathi uthandazela isizwe saseZambia, khumbula umnotho, thandaza ukuthi uNkulunkulu anikeze abaholi balelozwe umbono ozovuselela umnotho.

THANDAZA IBANDLA

Akunakuphikiswa ukuthi ingxenye yezenkolo yaseZambia itholakala kakhulu kumKrestu. Kodwa-ke, ubuKristu bangempela abukhanyi eZambia okwamanje. Amabandla aseZambia adinga ukuvuka futhi enze ukuqinisekisa ukuthi abantu bathola inkululeko ebugqilini bobugqila obongayo.
Futhi, kudingeka ukuthi kube nomkhulekeli weqiniso kaNkulunkulu. Umbhalo usenze saqonda ukuthi uNkulunkulu uvuza kuphela labo abanokholo Kuye nalabo abamfuna ngokuzimisela. KumaHeberu 11: 6 “Kepha ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa; ngokuba ozayo kuNkulunkulu umelwe ukukholwa ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzi walabo abamfunayo.”

Ngokuphelele, kungumsebenzi wethu ngokuhlanganyela ukubheka nokuthandaza ngaso sonke isikhathi izwe lethu nezwekazi lethu. Umkhuleko wakho wesizwe saseZambia namuhla ungasindisa izigidi zezizukulwane ezizayo.

IZIMPENDULO ZEMITHANDAZO

1). Baba, egameni likaJesu, ngiyabonga ngesihe sakho nangomusa wakho obelokhu uxhasa lesi sizwe kusukela wenkululeko kuze kube yimanje - IsiLilo. 3:22

2). Baba, egameni likaJesu, siyabonga ngokusinika ukuthula ngazo zonke izindlela kulesi sizwe kuze kube manje - 2 AbaseThessalon. 3:16

3). Baba, egameni likaJesu, ngiyabonga ukudumaza amacebo ababi enhlalakahleni yalesi sizwe kuzo zonke izikhathi kuze kube manje - Jobe. 5:12

4). Baba, egameni likaJesu, siyabonga ngokungisusa kulo lonke iqembu lezigelekeqe ngokumelana nokukhula kwebandla likaKristu kulesi sizwe - uMathewu. 16:18

5). Ubaba, egameni likaJesu, ngiyabonga ngokuhamba kukaMoya oNgcwele ngobude nobubanzi balesi sizwe, okuholele ekukhuleni okuqhubekayo nokwanda kwebandla - Umthetho. 2:47

6). Baba, egameni likaJesu, ngenxa yabakhethiweyo, khulula lesi Sizwe ekubhujisweni okuphelele. - UGenesisi. 18: 24-26

7). Baba, egameni likaJesu, khulula lesi sizwe kuwo wonke amandla afuna ukucekela phansi ikusasa laso. - UHoseya. 13: 14

8). Baba egameni likaJesu, thumela ingelosi yakho yokuhlenga iZambia kuyo yonke imikhosi yokubhujiswa ehlelwe ukumelana nayo - 2 AmaKhosi. 19: 35, iHubo. 34: 7

9). Baba, egameni likaJesu, sindisa iZambia kulo lonke iqembu lezigilamkhuba ezihlose ukubhubhisa lesi Sizwe. - 2kings. 19: 32-34

10). Ubaba, egameni likaJesu, ukhulula lesi sizwe kuwo wonke umgibe wokubhujiswa ababi. - UZefaniya. 3:19

11). Baba, egameni likaJesu, shesha impindiselo yakho ezitheni zokuthula nenqubekela phambili yalesi sizwe futhi ake izakhamizi zalesi sizwe zisindiswe kukho konke ukuhlaselwa kwababi - IHubo. 94: 1-2

12). Baba, egameni likaJesu, buyisela usizi kukho konke okuhlupha ukuthula nentuthuko yalesi sizwe njengoba sithandaza manje - 2 Thes. 1: 6

13). Ubaba, egameni likaJesu, zonke izigelekeqe maqondana nokukhula okuqhubekayo nokwanda kwebandla likaKristu eZambia makuchotshozwe ngokuphelele - UMathewu. 21:42

14). Baba, egameni likaJesu, mabubekezelele ububi bababi ngalesi sizwe njengoba sikhuleka manje - IHubo. 7: 9

15). Baba, egameni likaJesu, khipha intukuthelo yakho kubo bonke ababangela ukubulawa kwabantu ngesihluku kulesi sizwe, njengoba uvuthisa umlilo, isibabule kanye nesiphepho esibi, ngaleyo ndlela unikeze izakhamizi zalesi sikhathi ukuphumula okuphelele - iHubo. 7: 11, AmaHubo11: 5-6

16). Ubaba, egameni likaJesu, sikhipha isinqumo sokusindiswa kweZambia emandleni obumnyama elwa nokuphela kwalo - kwabase-Efesu. 6:12

17). Ubaba, egameni likaJesu, khulula izinsimbi zakho zokufa nezokubhujiswa kuzo zonke izisebenzi zikaDeveli ezizosebenzisa ukubhubhisa isiphetho esimnandi salesi sizwe - AmaHubo 7:13

18). Baba ngegazi likaJesu, khulula impindiselo yakho ekamu lababi uphinde ubuyisele inkazimulo yethu elahlekile njengesizwe. —Isaya 63: 4

19). Baba egameni likaJesu, makuthi yonke imicabango emibi yababi ngalesi sizwe iwele phezu kwamakhanda abo, okuholele ekuqhubekeni kwesizwe phambili - AmaHubo 7: 9-16

20). Ubaba, egameni likaJesu, sikhipha isinqumo esisheshayo ngokumelene nawo wonke amandla amelana nokukhula komnotho nentuthuko yalesi sizwe - UmShumayeli. 8:11

21). Baba, egameni likaJesu, sikhipha isimemezelo esingaphezu kwemvelo esizweni sethu iZambia. - UDutheronomi. 2: 3

22). Baba, ngegazi lewundlu, sibhubhisa wonke amandla okuxineka nokukhungatheka ezilwa nentuthuko yesizwe sethu iZambia. - U-Eksodusi 12:12

23). Baba egameni likaJesu, sikhipha umthetho wokuthi kuvulwe kabusha yonke iminyango evaliwe ngokumelene nokuya eZambia. -Isambulo 3: 8

24). Baba egameni likaJesu nangobuhlakani obuvela phezulu, qhubekisela phambili lesi sizwe kuzo zonke izindawo lapho ubuyisela isithunzi sakhe esilahlekile. -UmShumayeli.9: 14-16

25). Baba egameni likaJesu, sithumele usizo oluvela phezulu oluzofinyelela kwinqubekela phambili nentuthuko yalesi sizwe -IHubo. 127: 1-2

26). Ubaba, egameni likaJesu, sukuma uvikele abacindezelwe eZambia, ukuze izwe likhululwe kuzo zonke izinhlobo zokungabi nabulungiswa. IHubo. 82: 3

27). Ubaba, egameni likaJesu, ubeka ukubusa kobulungiswa nokulingana eZambia ukuze kuvikeleke ukuphela kwayo okuhle. - UDaniel. 2:21

28). Ubaba, egameni likaJesu, uletha bonke ababi ebulungiseni kulesisizwe ngaleyo ndlela usungule ukuthula okuhlala njalo. - IZaga. 11:21

29). Baba, egameni likaJesu, sikhipha isimemezelo sokubekwa ebukhosini kwezobulungiswa kuzo zonke izindaba zalesi sizwe ngaleyo ndlela kusungulwa ukuthula nokuchuma ezweni. - Isaya 9: 7

30). Ubaba, ngegazi likaJesu, ukhulula iZambia kuzo zonke izinhlobo zokungemthetho, ngaleyo ndlela ubuyise isithunzi sethu njengesizwe. -UmShumayeli. 5: 8, Zakariya. 9: 11-12

31). Baba, egameni likaJesu, ukuthula kwakho makubuse eZambia ngazo zonke izindlela, njengoba uthulisa bonke ababhebhethekisa ubudlova ezweni. 2Thessalonike 3:16

32). Baba, egameni likaJesu, usinike abaholi kulesisizwe abazofaka isizwe ezweni lokuthula okukhulu nokuchuma. -1 KuThimothi 2: 2

33). Ubaba, egameni likaJesu, nikeza iZambia ukuphumula okuzungezile futhi lokhu kuholele phambili ekukhuleni nasekuchumeni okwandayo. - Tihlabelelo 122: 6-7

34). Ubaba, egameni likaJesu, sibhubhisa zonke izinhlobo zobudlova kulesi sizwe, okuholela ekukhuleni kwethu komnotho nentuthuko. -IHubo. 46:10

35). Baba, egameni likaJesu, ake umiswe isivumelwano sakho sokuthula phezu kwalesi sizwe iZambia, ngaleyo ndlela uyiphendukele emoneni wezizwe. —U-Ezekiyeli. 34: 25-26

36).; Baba, egameni likaJesu, makukhuphuke abasindisi ezweni elizophula umphefumulo weZambia ekubhujisweni- Obadiah. 21

37). Ubaba, egameni likaJesu, usithumele abaholi abanamakhono adingekayo nobuqotho obuzohola lesi sizwe siphume ehlathini - AmaHubo 78:72

38). Ubaba, egameni likaJesu, amadoda nabesifazane ezikhundleni banikezwe ukuhlakanipha kukaNkulunkulu ezindaweni zokuphatha kuleli, ngaleyo ndlela bathathe lesi sizwe isimo esisha sokuthula nokuchuma- uGenesise. 41: 38-44

39). Ubaba, egameni likaJesu, abantu abasesikhundleni saphezulu kuphela mabathathe ubukhosi bobuholi kulesisizwe kuwo wonke amazinga kusukela manje - uDaniel. 4:17

40). Ubaba, egameni likaJesu, khulisa abaholi abanezinhliziyo ezihlakaniphile kuleli zwe abazosuswa ngesandla izithiyo ezimelana nokuthula nentuthuko yalesi sizwe. 9: 14-16

41). Ubaba, egameni likaJesu, siza ekulweni nenhlupho yaseZambia, siyibhale kabusha le ndaba yalesi sizwe- kwabase-Efesu. 5:11

42). Baba, egameni likaJesu, khulula uZambia ezandleni zabaholi abonakele, ngaleyo ndlela abuyisele inkazimulo yalesi sizwe- izaga. 28:15

43). Ubaba, egameni likaJesu, phakamisa ibutho labaholi abamesabayo uNkulunkulu kulesisizwe, ngaleyo ndlela ubuyisele isithunzi sethu njengesizwe- Izaga 14:34

44). Baba, egameni likaJesu, ake ukwesaba uNkulunkulu kugcwale ubude nobubanzi balesi sizwe, ngaleyo ndlela ususe ihlazo nokuhlanjalazwa ezizweni zethu - u-Isaya. 32: 15-16

45). Ubaba, egameni likaJesu, jikisa isandla sakho kubaphikisi balesi sizwe, esivimba indlela eya phambili ekukhuleni komnotho nentuthuko yethu njengesizwe - IHubo. 7: 11, izaga 29: 2

46). Baba, egameni likaJesu, buyisela ngamandla umnotho walesi sizwe bese umhlaba lo ugcwala ukuhleka futhi - Joel 2: 25-26

47). Ubaba, egameni likaJesu, uqeda usizi lomnotho walesi sizwe ngaleyo ndlela ubuyisele inkazimulo yakhe yangaphambilini - izaga 3:16

48). Ubaba, egameni likaJesu, hlukana nokuvinjezelwa kwalesi sizwe, ngaleyo ndlela aqede iziphithiphithi zethu zezombusazwe ezinde - u-Isaya. 43:19

49). Ubaba, egameni likaJesu, ukhulule lesi sizwe esibhicini sokuntuleka kwemisebenzi ngokuvusa amaza okuguqula izimboni ezweni. — AmaHubo.144: 12-15

50). Baba, egameni likaJesu, khuphula abaholi bezepolitiki kulesisizwe abazofaka iZambia embusweni omusha wenkazimulo- Isaya. 61: 4-5

51). Ubaba, egameni likaJesu, vumela umlilo we-revival uqhubeke uvutha kulo lonke ubude kanye nomoya walesi sizwe, okuholele ekukhuleni okungaphezu kwebandla kwebandla - uZakariya. 2: 5

52). Baba, egameni likaJesu, yenza ibandla laseZambia libe yisiteshi sokuvuselelwa ezizweni zomhlaba - IHubo. 2: 8

53). Baba, egameni likaJesu, vumela intshiseko yeNkosi ukuthi iqhubeke nokudla izinhliziyo zamaKristu kuso sonke lesi sizwe, ngaleyo ndlela athathe izindawo eziningi zikaKristu ezweni-Johane 2: 17, Joh. 4:29

54). Ubaba, egameni likaJesu, uguqula wonke amasonto akulesi sizwe abe yindawo yokuvuselela, ngaleyo ndlela amise ukubusa kwabangcwele ezweni - uMika. 4: 1-2

55). Ubaba, egameni likaJesu, ubhubhise wonke amandla alwa nokukhula kwebandla eZambia, ngaleyo ndlela kuholele ekukhuleni nokwanda - u-Isaya. 42:14

56). Baba, egameni likaJesu. makube ukhetho lwango-2020 oluseZambia lube lukhululekile futhi lube nobulungiswa futhi lungasebenzi udlame lokhetho lonke - Jobe 34:29

57). Ubaba, egameni likaJesu, usakaze yonke inhlelo kasathane yokuphazamisa inqubo yokhetho okhethweni oluzayo e-Zambia- Isaya 8: 9

58). Baba, egameni likaJesu, sikhipha isinqumo sokuthi kubhujiswe wonke amathuluzi abantu abakhohlisayo ukuze basebenzise ukhetho lwango-2020 eZambia-Jobe 5:12

59). Ubaba, egameni likaJesu, makwenziwe imisebenzi engakhethi yonke inqubo yenqubo ka-2020, ngaleyo ndlela aqinisekise ukuthula ezweni- uHezekeli. 34:25

60). Ubaba, egameni likaJesu, simelana nazo zonke izinhlobo zokungalungi okhethweni okhethweni oluzayo e-Zambia, ngaleyo ndlela kugwemeke isimo sangemva kokhetho - Dutonomi. 32: 4

Izikhangiso
esihlokweni esanduleleUMTHANDAZO WEZWE LASENINGIZIMU SUDAN
esihlokweni esilandelayoThandazela Isizwe Sase Liberia
Igama lami nginguMfundisi Ikechukwu Chinedum, nginguMuntu kaNkulunkulu, Onentshisekelo ngokuhamba kukaNkulunkulu kulezi zinsuku zokugcina. Ngiyakholelwa ukuthi uNkulunkulu unike amandla wonke amakholwa nge-oda elingajwayelekile lomusa ukubonakalisa amandla kaMoya oNgcwele. Ngikholelwa ukuthi akekho umKristu okufanele acindezelwe uSathane, sinamandla okuphila futhi sihambe ekubuseni ngemithandazo nangeZwi. Ngeminye imininingwane noma ukwelulekwa, ungangithinta ku- chinedumadmob@gmail.com noma ngixoxe ku-WhatsApp And Telegram ku + 2347032533703. Futhi ngizothanda ukukumema ukuthi ujoyine iqembu lethu elinamandla lamahora angama-24 lomthandazo kuTelegram. Chofoza lesi sixhumanisi ukuze ujoyine manje, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Inkosi ikubusise.

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha