Amaphoyinti oMkhuleko oMlilo onamandla we-Holy Ghost Holy

1
5441

KumaHeberu 12:29 Ngoba uNkulunkulu wethu ungumlilo odlayo.

The uMoya oNgcwele Umlilo ungokoqobo. Lowo ngumlilo kaNkulunkulu oqeda yonke imisebenzi kasathane empilweni yakho. Namuhla sizobe sibambe iqhaza emithandazweni yamandla angama-30 yamandla oMlilo oNgcwele. Amaphuzu womkhuleko lawo mqondo wokuhlasimulisa umzimba ozothusa umbuso we ubumnyama empilweni yakho. UNkulunkulu wethu uluthando futhi wenza imibukiso yakhe engenamibandela Love kubo bonke, Uvikela nalabo abamamukele Ngomona. Ngenkathi uPhawuli uMphostoli esendleleni yokuqothula amaKhristu aseJerusalema, uNkulunkulu wambopha wamshaya ngobumpumputhe, lapho inkosi uHerode ibulala uJames futhi yathuthuka kuPeter, uNkulunkulu wathumela iNgelosi ukuba izokhipha uPeter futhi leyo ngelosi efanayo yabulala uHerode ngakusasa. La maphuzu angcwele omkhuleko womlilo ogcwele azokhulula izingelosi ekamu lezitha zakho ukubhubhisa yonke imisebenzi yazo ngokumelene nempilo yakho kanye nesiphetho ngegama likaJesu.

Lapho sithandaza amaphuzu okuthandaza ngomlilo kaMoya oNgcwele, sikhulula izingelosi ezivuthayo ukuthi zisebenze, iziNgelosi zeNkosi zingamalangabi omlilo, amaHeberu 1: 7 ayasitshela. Lezi zingelosi zikhululwa empini ukuze zisilwele. Noma nini lapho ubona amaKrestu ethandaza futhi ememeza 'ngomlilo oyingcwele' abahlekisi, umlilo kaNkulunkulu obhubhisayo ungokoqobo, futhi ukhululwa yilezi zingelosi ezivuthayo ukuqeda bonke ububi obutshalwe ezimpilweni zethu ngusathane. Indlela engcono yokucekela phansi ubufakazi kungomlilo, ngendlela efanayo, noma yini uSathane akufake empilweni yakho njengobufakazi, umlilo oyingcwele womlilo kaNkulunkulu uyokuqeda ube umlotha ngegama likaJesu. Ngiyakukhuthaza ukuthi uthandaze le mithandazo ngokukholwa nangolaka olungcwele namhlanje, futhi uzobona konke ukuphikisana nobusathane obumelene nawe kushe kube ngumlotha ngomlilo kaNkulunkulu ngegama likaJesu.

Amaphuzu Womkhuleko.

1. Baba ngiyabonga ngokusithumela kuMoya oNgcwele namandla ngegama likaJesu

2. Baba, ngingena egumbini lakho lesihlalo sobukhosi somusa nesihe manje ukuze ngithole isihe nomusa ukuze ngiqhubeke ngegama likaJesu

3. Oh uNkulunkulu asukume ahlakaze zonke izitha zami kanye nabamelene nami ngegama likaJesu

4. Ngidedela umlilo oMoya oNgcwele kuwo wonke amapulani kadeveli ngokumelene nempilo yami ngegama likaJesu.

5. Ngidedela umlilo oMoya oNgcwele phezu kwakho konke ukukhiqizwa kobumnyama ngokumelene nempilo yami ngegama likaJesu.

6. Ngikhulula umlilo oMoya oNgcwele kuyo yonke imisebenzi yobuthakathi emelene nokuphila kwami ​​ngegama likaJesu.

7. Ngidedela umlilo oMoya oNgcwele phezu kwakho konke ukuphikisana nobusathane ngokumelene nempilo yami ngegama likaJesu.

8. Ngidedela uMoya oyiNgcwele phezu kwakho konke ukulinganiselwa okubi ngokuphila kwami ​​ngegama likaJesu.

9. Ngidedela umlilo oNgcwele oNgcwele kuwo wonke amandla obumnyama alwa nomshado wami ngegama likaJesu.

10. Ngidedela umlilo oNgcwele oNgcwele kuwo wonke amabutho asolwandle alwa nomshado wami ngegama likaJesu.

11. Ngidedela uMlilo oNgcwele phezu kwawo wonke amadoda anamandla alwa nenqubekela phambili yami ngegama likaJesu.

12. Ngidedela umlilo oMoya oNgcwele kuwo wonke amavoti abilwa umshado wami ngegama likaJesu.

13.Ngikhipha umlilo oMoya oNgcwele phezu kwayo yonke imimoya yezinyumba ngegama likaJesu.

14. Ngidedela umlilo oMoya oNgcwele phezu kwayo yonke imiphefumulo yokufa kungazelelwe ngegama likaJesu.

15. Ngidedela umlilo oMoya oNgcwele kuwo wonke umoya wokuqina ngokumelene nempilo yami ngegama likaJesu.

16. Ngidedela uMlilo oNgcwele ngokuchasene nakho konke ukuxhumana kwabokhokho endlini kababa egameni likaJesu.

17. Ngidedela uMlilo oNgcwele oNgcwele kuzo zonke izivumelwano ezenziwa ngokuphila kwami ​​ngegama likaJesu.

18. Ngidedela uMlilo oNgcwele ngokuchasene nazo zonke izinhlobo zokugwinya ezisebenza ngokumelene nempilo yami ngegama likaJesu.

19. Ngidedela umlilo oNgcwele oMoyeni kuzo zonke izinkulumo ezimbi ezisebenzela impilo yami ngegama likaJesu.

20. Ngomlilo woMoya oNgcwele, buyela uthumele yonke imicibisholo yesathane ebhekiswe ngqo empilweni yami ngegama likaJesu

21. NgoMoya oNgcwele, ngidla ubuphofu Empilweni yami ngegama likaJesu

22. By The Holy Ghost Fire, ngisebenzisa ukwehluleka Empilweni yami ngegama likaJesu

23. By The Holy Ghost Fire, ngidla ngokuntuleka Empilweni yami ngegama likaJesu

24. By The Holy Ghost Fire, ngidla ukugula Empilweni yami ngegama likaJesu

25. By The Holy Ghost Fire, I jang backwardness In my life in Jesus name

26. Nge-Holy Ghost Fire, ngisebenzisa iziqalekiso ezikhethekile empilweni yami ngegama likaJesu

27. NgoMoya Oyingcwele, ngidla amaphethini amabi Empilweni yami ngegama likaJesu

28. NgoMlilo oNgcwele, ngidla ubudlolo Empilweni yami ngegama likaJesu

29. By The Holy Ghost Fire, ngidla konke ukufakwa kobubi bukaDeveli Empilweni yami ngegama likaJesu

30 Ngiyabonga Baba, ngokuba ungumlilo odlayo.

Izikhangiso

1 UKUPHAWULA

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha