Amaphuzu angama-50 Womkhuleko Wezimpawu Nezimangaliso

0
5040

UMarku 16:17 Futhi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo; Ebizweni lami bayakukhipha amadimoni; bayokhuluma ngezilimi ezintsha; Bazathatha izinyoka; futhi uma baphuza okuthile okubulalayo, ngeke kubalimaze; bayakubeka izandla phezu kwabagulayo, basinde.

izimangaliso, izibonakaliso nezimangaliso kuyilungelo lokuzalwa lawo wonke amakholwa. UNkulunkulu ufuna sisebenze ezindaweni zezimpawu nezimangaliso kuzo zonke izindawo zempilo yethu. Namuhla sizobe sizibandakanya emaphuzwini angama-50 omkhuleko wezimpawu nezimangaliso, la maphuzu omthandazo azosinika amandla okuyalela izibonakaliso nezimangaliso ekuhambeni kwethu kobuKristu kwansuku zonke. Umbhalo ongenhla kuMarku 16:18 usitshela ukuthi izibonakaliso nezimangaliso zilandela amakholwa. Njengomntwana kaNkulunkulu, izimangaliso, izibonakaliso nezimangaliso zihlelelwe ukukulandela, hhayi enye indlela ezungeze. Ngeshwa namuhla, inqwaba yamakholwa imatasa ilandela izimangaliso, izibonakaliso nezimangaliso. Iningi lamakholwa liye laba izisulu zabaprofethi bamanga, nabaprofethikazi, abaningi baye bahlukunyezwa futhi bakhohliswa ngoba belahlekelwe lapho benomqondo wokuzazi. Akudingeki kube nguwe ogijimela izimangaliso, uyala izimangaliso ezimweni zakho. Lo mkhuleko ukhomba izibonakaliso zezimangaliso nezimangaliso kuzokuvulela izindawo zemisebenzi emikhulu noNkulunkulu.

Ngingayala Kanjani Izimangaliso, Izimpawu Nezimangaliso?

Uyala izimangaliso, izibonakaliso nezimangaliso ngemikhuleko ukholo. Izimangaliso, izibonakaliso nezimangaliso ziyizenzo zikaNkulunkulu, futhi zonke izenzo zikaNkulunkulu ziyizenzo zokukholwa. Uyala izimangaliso, izibonakaliso nezimangaliso ngomkhuleko wokholo. Noma iyiphi inselelo onayo njengamanje, ungakhuluma nalezo zimo e-altare lemikhuleko futhi uzobona izimangaliso, izibonakaliso nezimangaliso kuleso simo. Akunandaba ukuthi zinjani izimo zakho, ungayala izimangaliso, izibonakaliso nezimangaliso kuleyo ndawo. UJesu wathi sizophulukisa abagulayo, sivuse abafileyo, sikhiphe amadimoni ngokukholwa. Uma nje ukholo lwakho lusendaweni, azikho izithiyo empilweni yakho, ongalushintsha. Lo mkhuleko ukhomba izibonakaliso nezimangaliso, uzokubeka endaweni yezimpawu nezimangaliso. Thandaza lemikhuleko ngokukholwa namuhla futhi uzobona izimangaliso ezinkulu empilweni yakho ngegama likaJesu.

Amaphuzu Womkhuleko

1. Ngimemezela ukuthi zonke izibusiso zami eziboshwe ithuna, phuma, egameni likaJesu.

2. Ngikhulula izibusiso zami ezandleni zezihlobo zami ezashona, egameni likaJesu.

3. Ngisusa izibusiso zami ezandleni zazo zonke izitha ezifile, egameni likaJesu.

4. Ngihlazisa wonke umngcwabo wobuthakathi, ngegama likaJesu.

5. Njengoba nje ithuna alikwazanga ukuvimba uJesu, awekho amandla azovimba izimangaliso zami, egameni likaJesu.

6. Lokho okungivimbela ubukhulu, yeka manje, egameni likaJesu.

7. Noma yini eyenziwe kimi, ngisebenzisa umhlaba, ingathathi hlangothi, ngegama likaJesu.

8. Wonke umngane onobungane, ongadalulwa, egameni likaJesu.

9. Noma yini emelela isithombe sami ezweni lomoya, ngiyakuhoxisa ngegama likaJesu.

10. Onke amakamu ezitha zami, athola ukudideka, egameni likaJesu.

11. Awu, Lord, Nkulunkulu ka-Elija, vuka ngamandla akho, uvumele zonke izitha zami ziwe phambi kwami, ngegama likaJesu.

12. O nkosi, noma nini lapho izitha zami zihlela noma yikuphi ukungihlasela, ngokuzayo, izeluleko zazo mazibe ubuwula, ngegama likaJesu.

13. O Lord, noma nini lapho izitha zami zingithatha izinqumo ezimbi ngami, iqiniso lakho, lingikhulule ngokweZwi laKho, egameni likaJesu.

14. O Lord, Man of War, chitha amazinyo abo bonke labo uDeveli azosebenzisa bona bumelane nami endaweni yakho eNgcwele, ngegama likaJesu.

15. O Lord, ngiphule ungibumbele inkazimulo yaKho, egameni likaJesu.

16. Wonke amasinagoge kaSathane, amiswe ngami, awela phansi phambi kwami ​​manje, ngokuba ngingothandiweyo weNkosi, egameni likaJesu.

17. Noma yini kimi, evumela ukuthi umcibisholo wesitha uchume, isuswe manje, egameni likaJesu.

18. Konke ukuguqulwa kwamademoni kokumiselwe kimi, khulula impilo yakho uphume esisekelweni sami, ngegama likaJesu.

19. Onke amandla, ngemuva koshintsho lwamademoni lwekusasa lami, afa, egameni likaJesu.

20. Noma yimaphi amandla, ngemuva kokuguqulwa kwamademoni kokubhalwa kwami ​​kwesandla namandla, kufa, egameni likaJesu.
21. Onke amadwala ami ayojabha, ngegama likaJesu.

22. Ngibhubhisa imisebenzi yombhubhisi empilweni yami, egameni likaJesu.

23. Yonke imithi emibi ekhula esisekelweni sami, isuswe manje, egameni likaJesu.

24. Ngiphula lonke iqanda elibekwe yinyoka kunoma yimuphi umnyango wempilo yami, egameni likaJesu.

25. Wonke amandla enyoka nawofezela alwa nempilo yami, abe namahloni, ngalelo gama likaJesu.

26. O Nkosi, zonke izinyoka nawofezela ababekelwe mina mabaqale ukuzilwela, ngegama likaJesu.

27. Yonke inyoka ethunyelwe ukungibhidliza, buyela kulowo okuthumileyo, ngegama likaJesu.

28. Wonke umoya oyisimungulu futhi oyisithulu, qala ukukhulula ukubambelela kwakho empilweni yami manje, egameni likaJesu.

29. Amandla ami angokomoya atshalwe inyoka, thola ukuthintwa nguNkulunkulu futhi ubuyiselwe, egameni likaJesu.

30. Wena senyoka, khulula amandla akho angokomoya, egameni likaJesu

31. Ngibopha wonke umoya wokudideka, egameni likaJesu.

32. Ngibopha yonke imimoya yokugcwala, egameni likaJesu.

33. Ngibopha wonke umoya wokulahlekelwa ukwazi, ngegama likaJesu.

34. Wena moya wesaba ukufa, suka empilweni yami, egameni likaJesu.

35. Wena mlindi omubi we-insulin, khulula ukubanjwa kwakho, egameni likaJesu.

36. Onke amandla, ebhubhisa i-insulin emzimbeni wami, ngiyakubopha ngikukhiphe, ngegama likaJesu.

37. Onke amandla, ovimbela ukuhlangana phakathi kwengqondo yami nomlomo wami, ngiyakubopha ngikukhiphe, ngegama likaJesu.

38. Wonke umoya wokuhlushwa, ngikhulule, egameni likaJesu.

39. Wonke amandla, ehlasela ushukela wegazi lami, khulula okokubamba kwakho, egameni likaJesu.

40. Ngiphula zonke iziqalekiso zokudla nokuphuza igazi kusuka ezizukulwaneni eziyishumi ukubuyela emuva ezinhlangothini zombili zohlu lomndeni wami, egameni likaJesu.

41. Yonke iminyango ivulelwe imimoya yesifo sikashukela, eduze kwegazi likaJesu.

42. Sonke izifo zegazi esizuzwe njengefa, zikhulule ukubanjwa kwakho, egameni likaJesu.

43. Zonke iziqalekiso zegazi, hlukana, egameni likaJesu.

44. Zonke iziqalekiso zokwephula isikhumba sami ngokungafanele, phula, egameni likaJesu.

45. Ngibopha futhi ngikhipha wonke amademoni kumanyikwe, egameni likaJesu.

46. ​​Noma yimaphi amandla, athinta umbono wami, ngikubopha, egameni likaJesu.

47. Yonke imicibisholo kaSathane esemgqonyeni wami wegazi, phuma ngomlilo, egameni likaJesu.

48. Wonke amadimoni okushaywa unhlangothi, phuma empilweni yami nazo zonke izimpande zakho, egameni likaJesu.

49. Wonke umoya wokudideka, khulula ubambe impilo yakho, ngegama likaJesu.

50. Noma yini evimbela amandla ami okufunda nokuzindla ngezwi likaNkulunkulu, ngisuswe, egameni likaJesu

Ngiyabonga Jesu

Izikhangiso

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha