Amaphuzu Omkhuleko angama-30 Ukukhula Kwebhizinisi

0
3565

UGenesise 26:12 U-Isaka wahlwanyela kulelozwe, wamukela ngalowo nyaka okuphindwe kalikhulu; uJehova wambusisa. 26:13 Lowo muntu wakhula, waya phambili, wakhula, waze waba mkhulu kakhulu.

Impumelelo futhi ukukhula isifiso sikaNkulunkulu kubo bonke abantwana Bakhe. Encwadini ka-3 Johane 1: 2, uNkulunkulu wakwenza kwacaca ukuthi isifiso Sakhe esikhulu ukusibona siphumelela kuzo zonke izindlela. Ukuphumelela kusho ukukhula futhi ukukhula kusho inqubekela phambili. Namuhla sizobe sizibandakanya emaphuzwini angama-30 wokukhuleka kwebhizinisi. La maphuzu omkhuleko azokunika amandla ngobuhlakani baphezulu njengoba usebenzela ukukhulisa nokuqina kwebhizinisi lakho. Noma yiliphi ibhizinisi lingakhula, inqobo nje uma ulisebenzisa ngobuhlakani bukaNkulunkulu. Umkhuleko wami kuwe namhlanje yilokhu, wonke umoya wobuvila nokuxhamazela okuhlupha impilo yakho wesuka kuwe manje ngegama likaJesu.

Uma a ibhizinisi iyakhula, kusho ukuthi ibhizinisi liyanda ngosayizi, isisekelo samakhasimende, amagatsha nezinzuzo ze-ofcourse. Njengomntwana kaNkulunkulu, uNkulunkulu ufuna ukuthi wandise ugu lwakho, Ufuna ukuba uqhume ngapha nangapha. Awudalelwanga ukuba kwisitolo esisodwa noma ehhovisi elilodwa, cha, uNkulunkulu ufuna amabhizinisi akho afinyelele emikhawulweni yomhlaba. U-Isaka waqala njengomlimi, kepha wanwebeka nakwezinye izindawo, njengokukhulisa izinkomo nokumba kahle. U-Abhrahama wayengumuntu webhizinisi lamanye amazwe, uJobe wayeyindoda ecebe kunabo bonke esizweni Sakhe ngesikhathi sokuphila kwakhe. Uvunyelwe ukuqala okuncane, kepha awuvunyelwe ukuhlala omncane. UZimu ufuna ukhule, Ufuna ukhule ube nomona emhlabeni wakho. Kodwa-ke, ukuze ukhule ebhizinisini lakho, kufanele ucabange ukukhula, ngeke ukwazi ukwenza intuthuko ongayibonanga. UZimu watjela u-Abhrahama ukuthi ungadla kuphela ngokubona kwakho. Lokhu kumane kusho ukuthi Kuze ubone ukukhula engqondweni yakho, awukwazi ukukufinyelela. Kufanele ukhule ukukhula enhliziyweni yakho, yikukholwe, ngaphambi kokuba ukubone empilweni yakho. Amaphuzu womkhuleko wokukhula kwebhizinisi azovula ingqondo yakho ukuthola umbono kusigaba esilandelayo sebhizinisi lakho. Ngizozwa ngobufakazi bokukhula kwebhizinisi lakho ngegama likaJesu.

Amaphuzu Womkhuleko

1. Baba ngiyakubonga ngesifiso sakho esikhulu kimi konke ukuphumelela ngokujikeleza egameni likaJesu

2. Baba, ngiyabonga ngokungavumeli amaphutha ami ukuba achithe amabhizinisi ami ngegama likaJesu

3. Baba, ngingena esihlalweni sakho somusa ukuthola isihe nomusa wokuphila nokwenza kahle ngebhizinisi lami ngegama likaJesu.

4. Baba ngicela ukuhlakanipha okungaphezu kwemvelo njengoba ngiqhubeka nebhizinisi lami ngegama likaJesu

5. Baba, nginike ukuhlakanipha okukhulu ngecebo ukuze ngiphumelele ebhizinisini lami ngegama likaJesu.

6. Baba, ngixhumanise nabantu abafanele abangisize ngiphumelele ebhizinisini ngegama likaJesu.

7. Baba, ngiholele endaweni efanele lapho ibhizinisi lami liyokhula khona ngegama likaJesu.

8. Baba, vula amehlo ami, ukuze ubone izixazululo zazo zonke izingqinamba ezilindile emabhizinisini ami ngegama likaJesu.

9. Ngimemezela ukuthi ibhizinisi lami lizochuma emva komyalo ka-Isaka egameni likaJesu.

10. Ngimemezela ukuthi asikho isikhali esenzelwe ibhizinisi lami esiyophumelela ngegama likaJesu amen

11). Baba, ida izinyathelo zami ezwini lakho egameni likaJesu

12). Baba, ngiyamemezela namuhla ukuthi ngenxa yokuthi uJesu ungumalusi wami, angisoze ngantula ukuqondisa futhi

13). Baba, iyalela izinyathelo zami kumuntu ofanele nangesikhathi esifanele

14). Ubaba ahlele izinyathelo zami endaweni efanele ngegama likaJesu.

15). Baba, iyalela izinyathelo zami kubantu abafanele ngegama likaJesu

16). Ubaba ahlele izinyathelo zami emsebenzini ofanele, umsebenzi kanye / noma ibhizinisi egameni likaJesu

17). Baba, ungangiholeli ezilingweni, kepha ngikhulule ebubini bonke ngegama likaJesu

18). Baba, izwi lakho malibe yincwadi yami yokuqala yokuqondisa kusukela namhlanje kuqhubeke ngegama likaJesu

19). Moya oNgcwele othandekayo, yiba ngumeluleki wami wokuqala kusukela namuhla kuqhubeke ngegama likaJesu

20). Ngiyabonga Baba ngokuphendula imithandazo y ngegama likaJesu

21). Baba ngiyabonga ngokungibusisa ngokuhlakanipha okukhulu

22). Baba, ukuhlakanipha kwakho akuqondise osukwini lwami ukusho imisebenzi ngegama likaJesu

23). Baba, ngigqoke umoya wokuhlakanipha njengoba ngigijimisa umjaho wokuphila ngegama likaJesu

24). Vumela ukuhlakanipha kubonakale emisebenzini yami yansuku zonke ngegama likaJesu

25). Baba, nginike ukuhlakanipha kokuthi ngixhumana kanjani nabantu nsuku zonke kuJesu nam

26). Baba, nginike ukuhlakanipha ngokuqondene nomuntu engishade naye ngegama likaJesu

27). Baba, nginike ukuhlakanipha ngokuhlobene nezingane zami ngegama likaJesu

28). Ubaba anginike ukuhlakanipha ekusebenzeni nomphathi wami ehhovisi ngegama likaJesu

29). Baba, nginike ukuhlakanipha lapho ngisebenzelana nabangaphansi kwami ​​ngegama likaJesu

30). Baba ngiyabonga ngokungiphe ukuhlakanipha okungaphezu kwemvelo ngegama likaJesu.

Izikhangiso

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha