Amaphuzu angama-50 oMhlangano Wemikhuleko

0
3270

Izenzo 4: 31 Futhi lapho bekhulekile, indawo yazamazama lapho babebuthene khona; bonke bagcwala ngoMoya oNgcwele, bakhuluma izwi likaNkulunkulu ngesibindi.

Akukho okuletha amandla nobukhona bukaNkulunkulu njengalapho amakholwa ehlangana ukuzokhuleka ngasikhathi sinye. Noma nini lapho thina njengamakholwa sithandaza ndawonye ngenhliziyo eyodwa, kufanele siyalele ubukhona nokunakwa kwezulu. Namuhla sizobe sibheka amaphuzu okhethwe ngokucophelela emihlanganweni yemikhuleko. Amaphuzu womkhuleko azokwenza hlaziya nathi e-altare lethu lomkhuleko. Kuzobuyisa umlilo obelokhu ulahlekile emihlanganweni yethu eminingi yokuthandaza. Imikhuleko iyigumbi lenjini lokholo lobuKhrestu, ngaphandle kwemikhuleko, akukho mandla futhi akunawo amandla, akukho ukubonakaliswa kobukhona bukaNkulunkulu phakathi kwethu, ngaleyo ndlela kwenza ubuKhrestu buseyinkolo engenalutho. Kepha namhlanje njengoba sihlanganisa lamaphuzu womkhuleko emihlanganweni yemikhuleko, imihlangano yethu yomkhuleko izophinda ivutha umlilo.

Alikho iBandla noma inhlangano yamaKhristu engaphila ngaphandle kwemikhuleko. Lapho amaKristu ehlangana ndawonye, ​​izinto ezimbili zibaluleke kakhulu, enye yile igama kanti enye yimikhuleko. I-altare lomthandazo yilapho amandla ekhiqizwa khona, kulapho sinqoba khona i amandla obumnyama ezilwela ukusihlula. Lapho impilo yethu yomkhuleko isebenza, intando yesono inqotshwa ezimpilweni zethu. Wonke amakholwa anikela emithandazweni, uyohlala enomusa nomusa wokunqoba izilingo. Lapho umhlangano noma inhlangano yamakristu iyeka ukuthandaza, baqala ukufa, ziningi izakhiwo ezinkulu zesonto kepha amasonto afile namuhla. Kunamasonto amaningi namuhla afana kakhulu namahholo e-disco, lapho abantu baya khona bayojabulisa, kepha kungekho mlilo e-altare, akumangalisi ukuthi isono siyindawo evamile kulezo zindawo. Ungenzi amaphutha ngakho, uma ufuna amandla kaNkulunkulu abonakale esontweni lakho, kuzofanela uthathe imihlangano yomkhuleko ngokungathi sína. Kufanele ube yindoda noma umfazi okhulekayo. Lawa maphuzu okuthandazelwa emihlanganweni yemikhuleko abiza wonke amakholwa noma inhlangano yamaKristu, njengoba sisukuma sithathe izintambo futhi sibusa udeveli. Ngiyakhuleka kuwe namhlanje, ngikuyalela zonke izinhlobo zobuvila ngokomoya empilweni yakho ukuthi ungabi khona Manje !!! ngegama likaJesu.

Amaphuzu Womkhuleko

1: Baba siyabonga ngobuningi bamalungu ezinkonzweni zethu zesonto ngeSonto eledlule

2: Baba, egameni likaJesu, siyabonga ngokungafani kwamagama ezimpilweni zamalungu.

3: Baba, ngiyabonga ngokuqinisekisa izwi lesiprofetho empilweni yawo onke amalungu egameni likaJesu

4: Baba, egameni likaJesu, ngiyabonga ngesandla sakho esinamandla esisemuva kokukhula okuqhubekayo kwaleli bandla kuze kube manje

5: Baba, egameni likaJesu, siyabonga ukondla umhlambi wakho ngobuhlakani nangolwazi ngokusebenzisa Umphostoli ngaleli Bandla selokhu laqalwa

6: Baba, egameni likaJesu, siyabonga ngezimpendulo ezisheshayo zemikhuleko ngesikhathi sethu sokuthandaza

7: Baba, egameni likaJesu, ngiyabonga ngokusindiswa kwabantu abaningi ngemiphefumulo ezinkonzweni egameni likaJesu

8: Baba, ngiyabonga ngobukhona bakho obonakalisile phakathi kwethu, kokubili njengebandla nanjengesiqu ngazinye selokhu kwaqala unyaka

9: Baba, siyabonga ngokusungula bonke abaguqukayo kanye namalungu amasha onyaka ka-2019, okuholele ekukhuleni okuqhubekayo kwawo wonke amasonto ethu emhlabeni jikelele-

10: Baba, egameni likaJesu, ngiyabonga ngokuthula nokuzola okukhona kuleli Bandla kusukela kwaqala

11. Ubaba, egameni likaJesu, upholisa masinyane wonke umuntu obizwa egula kuleli bandla futhi ababuyisele empilweni ephelele.

12. Ubaba, egameni likaJesu nangokwambulwa kweZwi laKho, kubuyiselwe ngokweqiniso impilo yamalungu onke ngaphansi kokuvinjwa kwanoma yisiphi isimo esibulalayo njengamanje.

13. Ubaba, egameni likaJesu, uchithe zonke izinhlobo zokukhubazeka ezilimaza impilo yanoma iliphi ilunga, okuholele ekupheleleni kwabo okuphelele.

14. Baba, egameni likaJesu, ukhulule wonke amalungu aleli Bandla kukho konke ukucindezelwa uDeveli futhi asungule inkululeko yawo njengamanje.

15. Baba, egameni likaJesu, wonke amalungu kumele abhekane namaqiniso ezempilo yaphezulu kulo nyaka wonke, ngaleyo ndlela asiguqule saba izimangaliso eziphilayo phakathi kwabantu.

16. Baba, egameni likaJesu, wonke umuntu obizwa engenamsebenzi kuleli bandla uthole imisebenzi yakhe yezimanga kule nyanga.

17. Ubaba, egameni likaJesu, yenza ukuba wonke amalungu ajabulele umusa waphezulu okuholela ekuphawuleni okungaphezu kwemvelo kule nyanga.

18. Ubaba, egameni likaJesu nangokusebenza koMoya Wokuhlakanipha, ubeka wonke amalungu aleli Bandla emabhizinisini ethu ahlukahlukene, imisebenzi kanye nemisebenzi kulo nyaka.

19. Ubaba, egameni likaJesu nangezwi likaMoya Wakho, uqondise wonke amalunga ezindaweni ezingenamsebenzi kulo nyaka, ngaleyo ndlela eqinisekisa i-New Dawn Era yethu.

20. Ubaba, egameni likaJesu nangokufinyelela ezimfihlakalo zaphezulu, ufeze imisebenzi yezandla zawo onke amalungu aleli Bandla kulo nyaka, lapho-ke usingenisa ezweni lezenzo.

21. Baba, egameni likaJesu, qhubeka usithumele iZwi lakho elivuselela impilo elizokugwinya ukufa ngokunqoba empilweni yawo wonke amalungu aleli Bandla unyaka wonke.

22. Ubaba, egameni likaJesu nangamandla oMoya oNgcwele, qhubeka usithumele iZwi lesiprofetho elizobuyisela isithunzi sokuhlengwa sabo bonke abakhonza kulo nyaka wonke.

23. Baba, egameni likaJesu, sikhipha isimemezelo sokuthi kukhululwe iZwi elisha neliguqulayo empilweni kuzo zonke izinsizakalo zethu ezizoqoqa futhi zigcine inqwaba yabantu kuleliBandla unyaka wonke.

24. Baba, egameni likaJesu, qhubeka usithumele imvula yeZwi laKho eliguqula impilo, ngaleyo ndlela usungula bonke abaguqukayo kanye namalungu amasha okholweni nakuleliBandla unyaka wonke.

25. Baba, egameni likaJesu, makube nenkulumo yaphezulu kubefundisi bethu, okuholela ekukhuleni okungaphezu kwemvelo kwaleli Bandla unyaka wonke.

26. Ubaba, egameni likaJesu, makube nokugeleza okuqhubekayo kweZwi ngokusebenzisa abefundisi bethu kulo nyaka, okuholela ekutheni libe nomthelela ongaphezu kwemvelo ezimpilweni zawo wonke amalungu.

27. Baba, egameni likaJesu, makube nokukhula okuqhubekayo kweZwi kusuka e-altare lethu kulo nyaka wonke, okuholele ekukhuleni okuqhubekayo kwaleli Bandla.

28. Baba, egameni likaJesu, veza iZwi elifanele kubantu baKho kuyo yonke inkonzo kulo nyaka wonke, okuholela ekufakazeni kobufakazi kwabo bonke abakhonza.

29. Baba, egameni likaJesu, qhubeka usithumele iZwi Lakho ngenkathi ethile kuyo yonke inkonzo kulo nyaka wonke, okuholela ekuphumuleni okuphelele kwabo bonke abakhonza.

30. Baba, egameni likaJesu noMoya oNgcwele, izwi lakho malibe nenkambo yamahhala futhi likhazinyuliswe phakathi kwethu ngezibonakaliso nezimangaliso kulo nyaka wonke.

31. O Lord, bonisa. . . amaphupho, imibono nokungagodli, obekuzothuthukisa imbangela yami.

32. Imali yami, ibanjwa isitha, mayikhululwe, egameni likaJesu.

33. O Lord, nginikeze okungaphezulu kwemvelo, kuzo zonke iziphakamiso zami zamanje.

34. Ngibopha futhi ngibaleke, yonke imimoya yokwesaba, ukukhathazeka nokudangala ngegama likaJesu.

35. O Nkosi, ukuhlakanipha kwaphezulu maku kwehlele kubo bonke abangisekelayo, kulezi zindaba.

36. Ngiphula umgogodla wanoma yimuphi omunye umoya wobumbano nokukhohlisa, egameni likaJesu.

37. O Lord, faka udaba lwami emqondweni walabo abazongisiza ukuze bangahlushwa yimemoni yokulahlekelwa yimemori.

38. Ngincisha umsebenzi wezandla zezitha zasekhaya futhi nginomona, abamele kule ndaba, egameni likaJesu.

39. Wena sathane, thatha imilenze yakho ushiye esiqongweni sezimali zami, ngegama elinamandla likaJesu.

40. Umlilo woMoya oNgcwele, hlambulula impilo yami kunoma uluphi uphawu olubi olubekwe kimi, egameni likaJesu.

41. Njalo jinx kwi _ _ _ _ break yami, egameni likaJesu.

42. Konke ukupela kwe _ _ _ _ break yami, egameni likaJesu.

43. Wena nduku yolaka lweNkosi, woza phezu kwazo zonke izitha zami _ _ _, egameni likaJesu.

44. Izingelosi zikaNkulunkulu, zihlasele zibaholele ebumnyameni, ngegama likaJesu.

45. Isandla seNkosi, phendukela kubo imihla ngemihla, egameni.

46. ​​O Lord, inyama yabo nesikhumba sabo masibegugile, amathambo abo aqhekeke, ngegama likaJesu.

47. O Lord, mabakhothwe inyongo nokubeletha, egameni likaJesu.

48. O Lord, vumela izingelosi zakho zibasheqe futhi zivimbe izindlela zabo, egameni likaJesu.

49. O Lord, yenza amaketanga abo abe esindayo.

50. Lapho bekhala, O Nkosi, vala ukukhala kwabo, egameni likaJesu.

 

Ngiyabonga Jesu

Izikhangiso

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha