AmaHubo 27 Amaphuzu Omkhuleko Wokuvikelwa

0
4008

AmaHubo 27: 1 INkosi ingukukhanya kwami ​​nensindiso yami; ngizakwesaba bani? INKOSI ingamandla empilo yami; ngizakwesaba bani? 27: 2 Lapho ababi, ngisho nezitha zami nezitha zami, befika kimi ukuzodla inyama yami, bakhubeka bawa. 27 Noma impi ibizomelana nami, inhliziyo yami ayiyikwesaba, noma impi ingamelana nami, ngiyakuthembela kulokhu..

Incwadi ka AmaHubo iyincwadi enamandla kangaka yemikhuleko ebhayibhelini, amandla kaNkulunkulu asencwadini yamahubo awasoze aqedwa. Namuhla sizobe sibheka kumahubo womthandazo amahubo 27 ukuze asivikele. Ngabe uyakhathazwa Izitha?, uhlushwa yini ububi bendlu or ubuthakathi basekhaya? Leli hubo lihubo elinamandla kakhulu lokuhlula amandla ezitha ngokumelene nempilo yakho. Ngikhuthaza ukuthi uthandaze la makhomba womkhuleko ngokholo futhi ulindele ukuthi uNkulunkulu azibonakalise eqinile empilweni yakho. Onke amacebo ezitha zempilo yakho kanye nesiphetho sakho ayohluleka ngegama likaJesu.

INkosi ingukukhanya kwakho nokwakho Insindiso, ngakho-ke, awudingi ukwesaba noma isiphi isitha. INkosi iyisiphephelo sempilo yakho, ngakho-ke asikho isitha esingakulimaza. Lawa ngamazwi amandla avela eNkosini aya kuwe, ngiyakukhuthaza ukuthi ufunde yonke incwadi yamahubo 27, ngaphambi kokuba uqale ukwenza le mithandazo yokuvikela. Kungaleso sikhathi kuphela lapho unokuqonda kweZwi likaNkulunkulu okuphathelene nawe lapho ungalikhulisa khona empilweni yakho. Akekho uSathane ongalimaza ingane kaNkulunkulu, akukho siphonso noma umlingo ongalimaza ingane kaNkulunkulu. Lapho izitha zakho zibuthana ngokumelene nawe, zonke ziyokhubeka ziwe, ngoba uJehova unawe. Ukuvikelwa kwakhe kuhlala kukhona kuwe. Ngifuna ukuthi uthandaze leli hubo lama-27 amaphuzu omkhuleko ngomqondo wabanqobi. Kuthandaze ngesibindi wazi kahle kamhlophe ukuthi awunakuba isisulu sikaSathane. Zonke izinhlelo zesitha maqondana nempilo yakho kumele zingaphumeleli namuhla ngegama likaJesu. Yonke imicibisholo yobumnyama ethunyelwe kuwe izobuyela kumthumeli ngegama likaJesu. Uvikelwe kakhulu futhi ubusisiwe ngegama likaJesu.

Amaphuzu Womkhuleko

1. INkosi ingukukhanya kwami ​​nokusindiswa kwami, ngakho-ke ngiyenqaba ukwesaba isitha ngegama likaJesu

2. INkosi inguMthombo wokuPhila kwami, ngakho-ke, Asikho isikhali sesitha esinganginqoba ngegama likaJesu

3. Ngimemezela ukuthi abukho ububi obuthunyelwe kimi obuvela ezitheni obuzokwenzeka empilweni yami ngegama likaJesu

4. Ngimemezela ukuthi wonke umuntu odla inyama yamademoni futhi ongena ngegazi ngemuva kokuphila kwami ​​uyokhubeka futhi awe ngegama likaJesu
5. Yonke imikhosi yamadoda nabesifazane ababi ababuthene kimi bayosakazeka ngomlilo ngegama likaJesu

6. O, Nkulunkulu wempi, vuka uhlasele wonke umuntu olwa nethemba lami

7. Wonke umuntu ofuna ngifile, uyakufa endaweni yami ngegama likaJesu

8. Wonke umuntu ongilahlile ezinkingeni zami uyakuba namahloni ngokuvuka kwami ​​ngegama likaJesu

9. Baba, Ungikhulule entandweni yezitha zami ngegama likaJesu

10. Baba, ungavumeli izitha zami ukuba zibe nokuhleka kokugcina empilweni yami ngegama likaJesu.

11. Ababi mabaxoshwe ngobuningi besiphambeko sabo, egameni likaJesu.

12. O Lord, zonke izitha zami mazibe namahloni futhi zikhathazeke ngegama likaJesu.

13. O Lord, zonke izitha zami mazithole ihlazo elingazelelwe, nemicibisholo yazo ibuyele kubo ngegama likaJesu.

14. Vuka, NKOSI, ngentukuthelo yakho bese uziphakamisa ngenxa yolaka lwezitha zami.

15. O Nkosi, ububi bababi mabuphele.

16. O Nkosi, lungiselela amathuluzi okufa ngokumelene nabashushisi bami.

17. O Nkosi, qinisa imicibisholo yakho kubashushisi bami.

18. O Nkosi, ake izitha zomphefumlo wami ziwele emgodini ababewumbile.

19. O Nkosi, vumela ububi babacindezeli bufike phezu kwamakhanda abo.

20. O Nkosi, makube ukwehla kobudlova besitha emendweni wakhe.

21. Nkosi, izitha zami ziwe, zibhubhe ebusweni bakho.

22. Nkosi vumela inetha lesitha libambe izinyawo zakhe.

23. Ababi mabathathwe ngamadivayisi abawacabanga, egameni likaJesu.

24. Nkosi, phula ingalo yababi phezu kwempilo yami ngegama likaJesu.

25. Vumela usizi lwezitha zami luzandiswe ngegama likaJesu

26. Vuka, Nkosi, dumaza isitha ungophule umphefumulo wami kwababi ngegama likaJesu

27. Vumela ukuduma, amatshe esichotho, amalahle omlilo, imibani nemicibisholo evela eNkosini isabalalise amabutho esitha, egameni likaJesu.

28. Nkosi, nginike izintamo zezitha zami.

29. Bonke abacindezeli mabashaywe bancane njengothuli ngaphambi komoya, egameni likaJesu.

30. Bakhishelwe ngaphandle njengodoti ezitaladini, ngegama likaJesu

Ngiyabonga Jesu

Izikhangiso

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha