30 Imikhuleko Yokuxolelwa Nokuholwa

1
3106

1 Johane 1: 8 Uma sithi asinasono, siyazikhohlisa, neqiniso alikho kithi. 1: 9 Uma sizivuma izono zethu, uthembekile, ulungile, ukuze asithethelele izono zethu, asihlanze kukho konke ukungalungi.

Sikhonza uBaba onothando nonesihe. Ngubani ohlale ezimisele ukusithethelela zonke izono zethu futhi hlambulula thina kukho konke ukungalungi. Akukho sono uNkulunkulu angenakuthethelela, asikho isiphambeko uNkulunkulu angenakuzihlanza, konke okudingeka ukwenze ukwamukela uJesu umhlatshelo ofanele wezono zakho futhi uzolungiswa phambi kukaNkulunkulu naphambi kwakhe. Namuhla sizobe sibheka emithandazweni engama-30 yokuxolelwa nokuholwa, la maphuzu omkhuleko azovula amehlo akho kubaba kothando njengoba uthola olwakhe isihe nomusa ngegama likaJesu. Thandaza lemikhuleko unokholo namhlanje futhi wethembe ukuthi uNkulunkulu uzokuthethelela ezonweni zakho zonke ngegama likaJesu.

Isono yimvelo kaDeveli osenyameni yomuntu. Noma nini lapho sona, senze ngokwemvelo yethu yobuntu, akekho umuntu ongathokozisa uNkulunkulu esebenza enyameni, sidinga umusa nesihe sikaNkulunkulu sokunqoba isono enyameni. Yonke ingane kaNkulunkulu yenziwa ilungile phambi kukaNkulunkulu ngokholo lwaayo kuKristu, lapho umuntu ezalwa kabusha, UMoya oNgcwele ingena empilweni yalowo muntu, ukuthunywa kweMimoya eNgcwele empilweni yekholwa ukufundisa lelo kholwa ukuthi liphile kanjani njengoKristu. Zonke izingane ezisanda kuzalwa zikaNkulunkulu kufanele zikhule ekusindisweni kwakhe. Ukukhula ngokomoya kuyinqubo eqhubekayo, futhi ngenkathi sikukho, senza amaphutha lapha nalaphaya, senza isono ngezikhathi ezithile, kulapho intethelelo kaNkulunkulu ingena khona. Lapho wenza iphutha noma wenza isono njengomntwana kaNkulunkulu , umane ugijimele esihlalweni sakhe sobukhosi soMusa ukuthola isihe nomusa wokuqhubeka nokugijima umncintiswano, amaHeberu 4:16. Lemikhuleko yokucela intethelelo nokuholwa izofaka umoya wokuba nesibindi ngaphakathi kuwe ngegama likaJesu.

Intethelelo iyisipho sikaNkulunkulu kubo bonke abakholwayo abazelwe kabusha. Akunasizathu sokuthi ubuye emuva noma ubalekele uNkulunkulu ngenxa yesono. Ukubalekela uNkulunkulu ngenxa yesono kufana nomuntu ogulayo abaleka esibhedlela ngenxa yokugula Kwakhe. U-Kristu uzifele izono, ukhokhele inhlawulo yazo zonke izono noma iphutha oyolenza futhi uthumele umoya wakhe oNgcwele ukuzokufundisa ukuthi uphile kahle. Ubuye ahlinzeke negumbi elingenamkhawulo lokwenza ngcono, leli gumbi libizwa ngokuthi intethelelo. Ngikhuthaza ukuthi uthandaze lemikhuleko ngokukholwa namhlanje, uthole intethelelo kaNkulunkulu nesiqondiso empilweni yakho, futhi uthole nomusa wokuhlala uphila njengoKristu ngegama likaJesu. Ubusiswe

Amaphuzu Womkhuleko

1. O Baba, ngihawukele ngithobela Umusa Wakho Othandekayo

2. Baba, ngesihawu sakho nangobuhle bakho, usule yonke imibhalo yesono kimi ngegama likaJesu

3. Baba, ungangiholeli ekulingweni kodwa ungikhulule ebubini bonke ngegama likaJesu

4. Baba, ngikhulule ezonweni ezinamandla kakhulu kimi.

5. Baba, ngikhulule ekuluthweni kwesono ngegama likaJesu

6. Baba, ungavumeli izono zami zilethe amahloni emphakathini ngegama lakho ngegama likaJesu

7. Baba, thulisa izwi labo bonke abamangaleli abangikhomba ngegama likaJesu

8. Baba, isihe sakho masibe phezu kwakho konke ukwahlulela engikunikwa egameni likaJesu

9. Nginike amandla O Lord ukuze ngiphile Ngcwele ngegama likaJesu

10. Ngiqinise O Lord ukuze ngiphile ngokulunga ngegama likaJesu

11. Baba, ukusindiswa kwami ​​akususelwa ekusebenzeni kwami, kepha ekusebenzeni kukaKristu, nginike amandla okuqhubeka ngikhombise uKristu kwabanye ngegama likaJesu.

12) .Eh Nkosi egcwele umusa nesihe, uthethelele zonke izono zami ukuze ngibone ubuso bakho namuhla ngegama likaJesu.

13). O Lord, isihe sakho masimboze izono zami namuhla naphakade ngegama likaJesu.

14) .Father, ngihlasela yonke imimoya emibi yenkohliso iletha ububi empilweni yami, mabachithwe namuhla ngegama likaJesu

15). O Lord ngisindise kulo lonke ububi empilweni yami okungenza ngivuke ngiwele ngegama likaJesu.

16). Hawu nkosi yonke imisebenzi yobubi empilweni yami ezongibuyisela emhlabeni ngiyibhubhisa ngegama likaJesu.

17). O Lord, ake ngithole ukwesulwa kwakho ngeGazi lakho kuzo zonke izono zami namuhla ukuze ngizonqoba emithandazweni yami ngegama likaJesu.

18). O Lord ngikhulule emoyeni wokulala ngegama likaJesu.

19). O Lord, ngikhulule esonweni sokufeba ngegama likaJesu.

20). O Lord ngikhulule esonweni sokukhanuka kwamehlo ngegama likaJesu.

21). Nkosi, thethelela izono zami namuhla ukuze ngizosindiswa ebubini bonke ngegama likaJesu.

22). O Nkosi, susa lonke uphawu lobubi kude nempilo yami ngegama likaJesu

23). O Lord, inkatho yezoni mazingabi isabelo sami egameni likaJesu.

24). Ah Lord, ngoba manje sengiyisidalwa esisha, ungangihluleli ngokwezono zami zonke namuhla ngegama likaJesu.

25). O Lord, ngoba unamandla wokuthethelela izono emhlabeni, ngithethelele namhlanje unginike izidingo zami ngegama likaJesu.

26) .Eh Nkosi, ngincenge icala lami futhi ungavumeli umuntu ukuba anginqobe ngenxa yezono zami wangena empilweni yami ngegama likaJesu.

27). NjengoNkulunkulu othembekile nolungile, uthethelele zonke izono zami njengoba ngizivuma namuhla ngegama likaJesu.

28). Baba, Ake abantu baqale ukubona ukukhanya kwakho kimi futhi bakukhazimulise ngegama likaJesu

29. Baba, ngithola lomusa wokuba ngumkhumbi wodumo kuwe ngegama likaJesu

30 Ngiyabonga Jesu ngokungithethelela ngegama likaJesu

Izikhangiso

1 UKUPHAWULA

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha