Umkhuleko Womuntu Siqu Ngomusa Emshadweni Onzima

2
2791
Umkhuleko Womuntu Siqu Ngomusa Emshadweni Onzima
Umkhuleko Womuntu Siqu Ngomusa Emshadweni Onzima

Wake waba ebudlelwaneni obunzima kakhulu, wena kungakanani ukukhungatheka, ukudabuka nobuhlungu okufanele ukubekezelele kuleyo nkathi, akunjalo? Uma ukuhlukumezeka kobuhlobo obujwayelekile kungaba nzima kakhulu njengalokho, kungakanani okuhlangenwe nakho komuntu ngamunye emshadweni onzima? Ukuhlangana kwendoda nowesifazane ukuhlala ndawonye impilo yonke akungabazeki ukuthi kuwumshado wokusebenziseka kalula nowokuphazamiseka. Kuzoba nokuhleka okuningi, ukumamatheka, futhi ngokungangabazeki kuyakhala futhi.

Into ebalulekile okumele siyazi ukuthi noma ngabe isibhakabhaka simhlophe kangakanani, kuhlala kunefu elincanyana elimnyama elizokonakalisa ubunye besibhakabhaka esimhlophe. Lokhu kumane kusho ukuthi ayikho imishado lapho kungekho nselelo khona. Kodwa-ke, lapho kuvela izinselelo nezimo ezesabekayo emishadweni, akusikho ngathi ukuphuma ebudlelwaneni ngokwesaba izimpilo zethu. Asisho ukuthi kungcono sihlale futhi sivumele ubudlelwano obunobuthi busibulale, engikushoyo ukuthi kufanele sisebenzise imali yethu isikhali sethu impi okuwumkhuleko. Namuhla sizobe sizibandakanya emthandazweni wethu womusa emshadweni onzima. Njengoba uhlanganyela lemikhuleko yomuntu siqu ngokholo, isandla sikaNkulunkulu siyophumula emshadweni wakho, futhi sonke isivunguvungu esinamandla siyozola egameni likaJesu Kristu.

Izikhathi eziningi lapho sibhekene nezinselelo, uNkulunkulu uqobo angahle azame ukusifundisa okuthile ngesimo esinzima, yingakho kufanelekile ukuthandazela umusa njalo ukuze ungaphuthelwa isifundo uNkulunkulu afuna sifunde kuso. Khumbula ngenkathi uNkulunkulu ekhipha ama-Israyeli eGibhithe, wabaholela ehlane lapho kwakungekho kudla khona futhi wabondla ngeMana. UNkulunkulu wakwenza lokho ukufundisa abantu bakwa-Israyeli ukubekezela, ukuphikelela nokuzithoba. Ngakho-ke kukho konke okubi, njengoba sizama ukuphuma ngokushesha kulesi simo esinzima, kubalulekile ukuthi singaphuthelwa isifundo esishumekwe kuso.

Ngakho-ke noma nini lapho sisemshadweni onzima kakhulu futhi kubonakala sengathi uSathane useyayinqoba le mpi futhi ipharadesi elake laba lihle lekhaya lethu liya ngokuya liphenduka isihogo esiphilayo. Asikho isikhathi esingcono sokuthandaza kuNkulunkulu kunaleso sikhathi. Mhlawumbe uyafuna ukuthandaza kepha ushoda ngamagama noma awazi nezinto ezifanele ukuzisho emthandazweni. Ngomusa hlola ngezansi ufunde eminye yemithandazo yomuntu siqu okufanele uyenze;

Imikhuleko Yomuntu Siqu Ngomshado Wami

Baba Nkosi, ngiletha ubunzima obungapheli emshadweni wami kuwe, kancane kancane bususa ukuthula kwami ​​nenjabulo. Angisakwazi ukugxila kakhulu ezintweni, impilo yami idilizwa yikhaya lami elinobunzima. Ngizame konke okusemandleni ukusiza ukusindisa isimo ekhaya, kodwa akukho okusebenzayo. Bengiye kumeluleki ohlukene wemishado kodwa kubukeka sengathi abanazo izixazululo zenkinga yomndeni wami. Nkosi ngenhliziyo esindayo ngiletha isimo somshado wami kuwe, ngicela ukhulume ukuthula kukho. Vumela isivunguvungu esinamandla ekhaya lami siphele ngamandla akho ngegama likaJesu.

INkosi yaseZulwini, ngentukuthelo yenhliziyo, ngize kuwe, ubutha ekhaya lami manje sebudlangile. Ukuthula nokuzola engake ngakujabulela manje sekuyinto yesikhathi esidlule. Konke okwami ​​kugcwele ngale nkinga yakamuva ekhaya, Nkosi, ngicela ngesihe sakho, chitha zonke izimo eziyinkinga ekhaya lami. Umbhalo uthi, lapho iNkosi ibuya ukuthunjwa kweSiyoni, sasinjengalawo maphupho. Nkosi ngesihawu saKho, ngicela ungibuyisele kimi ukuthula kwekhaya lami, ngicela ukuthi ngomusa wakho ungithokozise futhi.

Inkosi yezulu, ngiyacela ukuthi udale izinhliziyo ezintsha kithina o Nkulunkulu, usiphe umusa wokulandela umkhondo futhi sikhombe lapho esingonanga khona ngoba ubudlelwano abuqalanga ngale ndlela. Sisize ekuboneni izizatho ezisetshenziswa yiLusifa ngokumelana nathi. Sisize senze uguquko oluzoqinisa isimo ekhaya.

Nkosi ngicela ukuthi unginike ukuhlakanipha kokwazi ukuthi ngithathe nini futhi ngenzenjani. Nginike ilungelo lokuhlala ngibe nokuthula lapho ngidinga, umusa ukwazi ukuthi kufanele sikhulume nini futhi kanjani nesikhathi nesikhathi sokuba ngampela. Ngiyacela ukuthi ungiqondise inhliziyo nezindebe zami ukuthi umcabango oyovela enhliziyweni yami uzoba ngcwele nokuthi engikukhulumayo kuyakuba ngcwele futhi kukujabulise Nkosi.

Nkosi, angifuni ukuthi uDeveli athathe ubuPhathi ogcwele bekhaya lami, ngilawula isimo ekhaya lami. Ngikhuluma ngegunya lezulu esimweni esinzima emshadweni wami, lo mshado ungoweNkosi, ngakho-ke, abukho ububi, amacebo noma icebo likaDeveli okufanele linqobe. Ngenza umshado wami ungakhululeki ukuthi udeveli angahlali kuwo, ngikhipha isinqumo sokuthi umlilo kaNkulunkulu uSomandla uzowushadisa emshadweni wami futhi uzoguqula ikhaya lami libe yisithando esishisayo sodeveli. Ngegama likaJesu, ngichitha amacebo kasathane okuchitha umshado wami, ngoba ibhayibheli lithi okuhlanganiswe yiNkosi makungahlukaniswa muntu noma lutho oluhlukaniswa. Ngegama elingaphezu kwawo wonke amanye amagama, ngikhipha isimemezelo sokuthi udeveli uphulukene nobunzima bomshado wami.

Baba Nkosi, ngicela ukuthi uzosiza umlingani wami ukuthi angiqonde njalo lapho ngikhuluma ngifuna umusa kuye ukuze angiqonde lapho ngikhona impela ukuze bangiqonde. Ngicela uthando olusha, uthando olubheka ngale kwamaphutha namaphutha, uhlobo lothando olushaya inhliziyo yethu okokuqala sihlangana, ngicela uNkulunkulu alubuyisele emshadweni wethu.

Futhi usisize sibhekane nazo zonke izimo ezingase zivele. Noma ngabe kungukuntuleka kwemali, sinikeze umusa wokukhuthazela ndawonye kuze kufike imali. Siphe ilungelo lokuncika kuphela ezwini lakho elisho ukuthi uNkulunkulu Wami uzonikeza zonke izidingo zami ngokuya ngengcebo Yakhe enkazimulweni ngoKristu Jesu. Nkosi sinike umusa wokuphatha zonke izimo ngegama likaJesu.
Nkosi, lapho siphila emhlabeni, sisize sibuse nawe ezulwini, masingabhubhisi ikhaya lethu phezulu ngesimo esikhona ekhaya lami, ngegama likaJesu.

Izikhangiso

Imibono ye-2

  1. Ngiyacela ukhulekele indodana yami eshadile enemikhuba eminingi emibi futhi edla ngokuphila kwayo nabangane nabesifazane ababhemayo nabaphuza nabesifazane. Unkosikazi wakhe ulindele futhi udabuke kakhulu futhi akahlali kahle. Asineme kakhulu.Sithandaza kakhulu kodwa akukho okubonakala kumshintsha. Akemukeli ukuthi wenzani okubi futhi akaboni. Sicela usisize .Sithandaza ngobuqotho. Msize.

  2. S pomocou Lorda Zakuzu som bol schopný získať späť môjho bývalého milenca. WhatsApp ho teraz na +1 740-573-9483, aby ste sa dostali späť.

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha