Imikhuleko Yokunqoba Endabeni Yenkantolo

0
2000
Imikhuleko Yokunqoba Endabeni Yenkantolo

KwabaseRoma 8:33: Ngubani ongamangalela abakhethiweyo bakaNkulunkulu? NguNkulunkulu olungisisayo.

UZimu ufisa ukunqoba kithina ngazo zonke izikhathi nakuzo zonke izimo, ngokwenyama nangokomoya. Ngisho nangaphambi kokuba silwe kunoma iyiphi impi nabameleki bethu, uNkulunkulu usevele wenza ilungiselelo lokunqoba kwethu. Uthi encwadini ka-Isaya 45, uzohamba phambi kwethu futhi aqonde izindlela ezigwegwile, ngakho-ke ngaphambi kokuthi sifike emigwaqweni ethile, uNkulunkulu usevele ngaphambi kwethu ukusinika ukunqoba. Namuhla sizobe sizibandakanya nemikhuleko yokunqoba ecaleni enkantolo. Njengoba sithandaza lemikhuleko ngokukholwa namhlanje, uNkulunkulu wezulu uzolwa izimpi zethu kuJesu Krestu ngegama.

Kubalulekile-ke nokho ukuthi uma ufuna uNkulunkulu anqobe emacaleni ezinkantolo ukuthi awukho ngasohlangothini lokungabi nabulungisa nokungalingani ngoba uNkulunkulu kungenzeka angayhloniphi imikhuleko enjalo. Uthe encwadini yezaga 11, ukuthi ibhalansi yamanga iyisinengiso eNkosini kepha isisindo esinempilo siyamjabulisa. Ngamanye amagama, uNkulunkulu uqobo Lwakhe ukhahlela ubulungiswa obungenabulungiswa kanye nokubandlulula, ngisho nombhalo usitshela ukuthi uNkulunkulu wethu unguNkulunkulu olungile. Lapho lokhu sekuxazululiwe futhi sinesiqiniseko sokuthi asikho ngasohlangothini olungalungile lwezobulungiswa, manje-ke sesingaqhubeka nokuvula icala lethu ezinkantolo zezulu futhi sifune isihawu sikaNkulunkulu, ukuze kube lula ngathi ukuthola ukunqoba kwethu lapha emhlabeni.

Kubaluleke kakhulu ngathi ukuqonda ukuthi impilo okokuqala ingokomoya ngaphambi kokuba ibe yokomzimba futhi ngakho ukusondela kuyo ngokombono wodwa kungenzeka kungabi ukuhlakanipha ngempela. UJesu Kristu ngenkathi efundisa abafundi bakhe ukuthandaza wabafundisa ukucela ukuthi intando kaNkulunkulu yenziwe emhlabeni njengasezulwini. Lokhu kusho ukuthi uma singakahlali kuqala icala lethu noNkulunkulu ezulwini futhi sihambe Naye siqinisekise ukuthi ukunqoba kwethu kumisiwe, khona-ke akufanele kusimangaze ukuthi lapho kuphela usuku lokuphela kwenkantolo silahle icala lapha emhlabeni.

Nginendaba ezinhle namuhla, ngoba uze ukuzofuna ubuso beNkosi maqondana naleli cala, ngeke ulahlekelwe egameni likaJesu Kristu. Anginendaba ukuthi leli cala lizolwa nawe noma cha, anginandaba ukuthi ume ithuba noma cha, kodwa njengoba ubiza iNkosi yezulu namuhla, uzokusindisa. Leli cala lizoya endaweni yakho egameni likaJesu Kristu.

Manje ngilalele, noma ngabe unecala noma wenze okuthile okungalungile, isihe sikaNkulunkulu siyokuphendula. Khumbula icala lowesifazane owabanjwa enza ukuphinga, yena kuJohane 8: 3-11, wayefanelwe ukufa ngokomthetho, wathengwa lapho elethwa kuJesu Kristu, umahluleli wabo bonke, isihe sikaNkulunkulu wasindiswa wakhe. Ingabe lokho kusho ukuthi uNkulunkulu uyakuvumela ukuphinga? Kwenqabe, uNkulunkulu ngeke asivume isono, kepha iqiniso lisale, ukuthi sonke isono sibhekene noNkulunkulu hhayi umuntu, futhi lapho uNkulunkulu ekuthethelele, akekho umuntu ongakubeka icala futhi aphumelele. Kungakho ngithe kuwe namhlanje, njengoba uhlanganyela kulomkhuleko wokunqoba enkantolo, uzonqoba ngegama likaJesu Kristu.

Enye yezinto okufanele sizifune lapho sinxusa amacala ethu phambi kukaNkulunkulu isihe sakhe. Ibhayibheli lithi kumaHeberu ukuthi kufanele singene ngesibindi esihlalweni somusa ukuze sithole isihe ngakho-ke into yokuqala okudingeka siyenze lapho sinxusa ukunqoba ezinkantolo zamacala ukufuna isihe Sakhe ngoba singathola nje ubulungisa bakhe izimo zethu lapho sivunyelwa ngomusa wakhe.

Noma kunjalo, uNkulunkulu uzimisele ukusinikeza ubulungiswa ngazo zonke izinhlobo zokucindezelwa esidlula kuzo ezandleni zabantu. Incwadi yamaHubo 10: 6 ithi iNkosi yenza ukulunga nobulungiswa kubo bonke abacindezelwe. Futhi, ku-Isaya 54:17, uNkulunkulu wasithembisa ukuthi akukho sikhali esakhiwe ngokumelene nathi esiyophumelela futhi zonke izilimi eziphikisana nathi ekwahlulelweni uzolahla. Ngakho-ke akudingeki sesabe noma ngabe izinto esizenzile, sizenze ngokungazi, uNkulunkulu uyakwazi ukuthinta izinhliziyo zabo bonke abathintekayo kubandakanya nabahluleli ngenxa yethu. Izaga 21: 1 zisitshela ukuthi inhliziyo yenkosi isezandleni zeNkosi nanjengemifula yamanzi, Uyiguqula nomaphi lapho Ethanda.

Lokhu kusho ukuthi noma ngabe sinecala lelo kodwa sithembekile ngokwanele futhi siphenduka ngalokho esikwenzile, uNkulunkulu uyakwazi ukuthonya izinqumo zenkantolo, ukuze kuthi kuzosizizela thina.

UNkulunkulu wethu unguNkulunkulu phezu kwakho konke. AmaHubo 24 asitshela ukuthi umhlaba ungoweNkosi nokugcwala kwawo, umhlaba nabo bonke abahlala kuwo kubandakanya izitha zethu nabahluleli bethu. AmaHubo 62:11 asitshela nokuthi onke amandla ngakaNkulunkulu, ngamanye amazwi, uma uNkulunkulu engekho kithi amandla noma ezulwini noma emhlabeni angamelana nathi. Futhi kuze kube manje siyazi ukuthi uNkulunkulu akasoze ayokulwa futhi aphumelele ahlulwe. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi singakhathazeki, kodwa ukuthi siphonsa izinkathazo zethu kuye ngoba uyakwazi ukunakekela konke. KwabaseFiliphi 4: 6 ukuthi singakhathazeki ngalutho, kepha ezintweni zonke ngomkhuleko nokunxusa, kufanele senze isicelo sethu saziwe nguNkulunkulu, ngakho-ke masithandaze lemikhuleko elandelayo:

IMITHANDAZO

• Baba osezulwini ngifuna ukukubonga ngoba izwi lakho liyiqiniso futhi awusoze uqambe amanga, uthe ezwini lakho ukuthi ibhalansi yamanga iyisinengiso kuwe. Ngakho-ke ngicela ukuthi ungicacisele ngazo zonke izinhlobo zokungalungi nokungabi nabulungiswa esetshenziswa kimi ngabaphikisi bami ezinkantolo futhi unginike ukunqoba ngegama likaJesu.

• Nkosi, wethembisa ukuthi akukho sikhali esakhelwe mina esiyophumelela, nezilimi zonke ezingivukelayo ngokwahlulela ziyolwahlwa. Ngakho-ke ngicela ukuthi uzolahla zonke izilimi ezingivukelayo ekwahluleleni njengamanje. Ngoba izwi lakho lithi akekho umuntu ongamangalela abakhethiweyo bakho, ngoba nguwe ozithethelelayo. Nkosi ngixolele ungikhulule ngegama likaJesu.

• O nkosi, njengoba noDavid ethandazile ngiyakhuleka futhi ukuthi ngoba ngithembela kuwe, mangingangijabeli futhi nezitha zami mazinganginukisi ngegama likaJesu.

• Ubaba uthe kufanele ngize ngesibindi phambi kwesihlalo somusa ukuze ngithole isihe futhi ngithole umusa wokusiza ngesikhathi sezidingo. Nkosi ngiza phambi kwesihlalo sakho sobukhosi ngalo mzuzu futhi ngicela isihe kulesi simo. Nkosi ngiyaphenduka kukho konke okungenzeka ukuthi ngikwenzile ukufaka isandla kuleli cala futhi ngicela ukuthi ngegazi likaJesu uzobhala amaphutha ami ungikhulule ngegama likaJesu.

• INkosi uthe inhliziyo yenkosi isezandleni zakho futhi unawo amandla okuyijika indlela oyifisayo. Ngakho-ke nginikela kuye wonke umuntu obandakanyeka kuleli cala ezandleni zakho futhi ngithandazela ukuthi ubaphendulele izinhliziyo zabo bangamukele ngegama likaJesu.

• Nkosi angazi ukuthi bangisekela ini ababhekeli bami kuleli cala kepha Nkosi kunokuba ngithembele kumaChariots noma emahhashini ngikhetha ukukhumbula igama lakho elinamandla. Igama lakho lingumbhoshongo oqinile futhi ngiyazi ukuthi uma ngigijimela kuwo ngizobe ngiphephile, nkosi ngisindise esandleni sabaphikisana nami futhi unginike ukunqoba ngegama likaJesu.

• Baba osezulwini, ngithandazela ukuthi ubulungiswa bakho buzonqoba kulokhu nakho konke engingase ngilahlekile kwinqubo, konke kuzobuyiselwa kimi ngegama likaJesu.

Izikhangiso

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha