Umkhuleko Wokuqinisa Nenduduzo

0
2271
umkhuleko we-nguvu

Imithandazo yanamuhla ingukuthandazela amandla nenduduzo. Izikhathi eziningi, sihlala sidinga umthombo wamandla wokuqhubeka nempilo ngoba impi yempilo izosifikisela ngamandla amabi. Izinto ngeke zisihambise kalula empilweni, thina ngokwethu kudingeka sihambe ngokuqinile. Shono nje, abantu abaningana baphendukela ekuzibulaleni ukuze nje baphunyule ebunzimeni nasekuhluphekeni okungachazeki emhlabeni. Futhi, kunezethembiso eziningi kakhulu zikaNkulunkulu maqondana nezimpilo zethu, kanti, kuhlala kufana nokuthi akukho noyedwa kuzo oyagcwaliseka.

Kufanelekile ukuba sazi ukuthi lapho sisenkingeni yobunzima lapho kufika isivunguvungu sempilo sifika kithi, kubalulekile ukuthi siqhubeke nokubheka isiphambano, kufanelekile ukuthi singalahli amehlo ethu eKalvari lapho insindiso yethu futhi ukukhululwa Nokho, kungenzeka ukuthi ngeke sikwazi ukuqhubeka ngaphandle kwebutho langaphandle elisebenza njengezindlela zamandla. UJesu Kristu kungenzeka abuyele emuva ngehora eselizothathwa yisitha, wathandazela ukuthi uNkulunkulu uma kungakujabulisa ukwenza le ndebe ibaleke phezu kwami, kodwa, washesha ukuzuza ngamandla kaBaba , uthe kodwa hhayi Intando yami kodwa makwenziwe intando yakho. Futhi umbhalo wakwenza kwaziwa ukuthi izingelosi zeNkosi zeza zamkhonza, inkonzo yabo iduduza umoya opholile.

Imvamisa nasezimpilweni zethu nathi sidinga lawo mandla ukuze siqhubeke nokunyakaza size sifike eCalvary, sidinga umduduzi ozosinika ithemba lokuthi konke kuzolunga noma ngabe kubonakala sengathi akukho okusebenzayo. Kulula ukulala ikhanda elithwele umqhele, okubaluleke kakhulu, uma indoda isesivunguvungwini, sihlale siphuphuthekiswa ngamandla esivunguvungu esingaboni ukuthi kukhona uNkulunkulu esivunguvungwini nathi. Ukube uJobe akazange athole amandla okungamphiki uNkulunkulu, kungenzeka wehluleke isivivinyo esikhulu uNkulunkulu ayemenza adlule kuso njengobufakazi bokholo lwakhe. Emhlabeni ogcwele izimpi eziningi kangaka kusuka ekucindezelekeni komnotho, kuya ezinkingeni zamadlozi emndenini kuya ezinkingeni zemvelo, kubalulekile ukuthi sifune amandla kaNkulunkulu.

Futhi, noma ngubani olahlekelwe yilutho noma omunye umuntu oyigugu kuye angaqonda ukuthi akukho lutho olususa ubuhlungu bokulahlekelwa okuthile noma othile oligugu ngaphandle komoya kaNkulunkulu. NguNkulunkulu kuphela ongasusa ubuhlungu obungabonakali obulala amadoda kancane. Futhi lolu ucezu lwezindaba ezinhle kithina sonke, u-Kristu wayazi ngokweqiniso ukuthi sizobhekana nobuhlungu obuningi, ngakho-ke wathembisa ukusithumelela umduduzi kuMoya oNgcwele. Umoya kaNkulunkulu uzosusa izinhlungu zethu nobuhlungu obukubuyiselwa esikhundleni sothando lukaNkulunkulu.

Noma nini lapho sibona kufanele ukuthi sithandaze sicele amandla nenduduzo, le yimithandazo elandelayo okufanele siyisho.

IMITHANDAZO

• Nkosi Jesu, umphefumulo wami uyagula futhi ukhathele, angibonakali ngithola amandla ami. Yonke imizamo yokuvuselela amandla ami ibonakele isisu, ngidinga amandla akho. Ngoba kulotshiwe ukuthi injabulo yeNkosi ingamandla ami, ngicela ukuthi ubuyisele injabulo yakho ezinhliziyweni zami ngegama likaJesu.

• Nkosi Nkulunkulu, imvamisa ingcindezi yesiphepho sempilo iqeda wonke amandla ami engenza ngingenakusiza futhi ngingenathemba, sengiqala ukulahla ukholo lwami, ngiya ngiba yisithunzi sami. Jesu, ngifuna amandla akho okuqhubeka nokuqhubekela phambili futhi ungalokothi ulahle ukholo lwami ezwini lakho lokuthi unqobile umhlaba. Nkosi Nkulunkulu, ngiyakhuleka ukuba ungiphe amandla akho egameni likaJesu.

• Baba Nkosi, ngale nkinga engikuyo manje ngisengcupheni yokulingwa usathane. Nkosi, ngicela amandla akho ungalokothi uzinikele kusathane, ukuze umphefumulo wami ungalahleki. Nkosi, ngicela amandla okubheka njalo esiphambanweni lapho kukhululwe khona insindiso yami, ngisindise amandla akho Nkosi Jesu engingakuphiki ukuqiniseka ukuthi uyiNkosi nomsindisi wami. Nkosi, ngilindele wena ukuvuselela amandla ami. Ngoba kulotshiwe ukuthi labo abalindela iNkosi, amandla abo azovuselelwa, ngiyakhuleka ukuthi uvuselele amandla ami egameni likaJesu.

• Nkosi Jesu, umbhalo uthi ngizophakamisa amakhanda ami ngiye emagqumeni lapho usizo lwami luzofika khona, lusizo lwami. zizovela kuNkulunkulu uMenzi wezulu noMhlaba. Nkosi Jesu, inhliziyo yami ishayiwe, izinhlungu nosizi lwami selungabekezeleleki, ngiyakhuleka ukuthi uzoqina. Baba Nkosi, ngaphambi kokuthi ngiqale ukulahlekelwa ukukholwa kwami ​​nethemba ngicela ukuthi ungiduduze umoya ngegama likaJesu.

• Baba Nkosi, njengoba nje waduduza iKosi uDavida, njengawe unxephezela uJobe, njengoba wazikhulula empilweni ka-Abrahama ngokumnika ingane ayithembisile. Ngicela lesosikhuthazo sokuthi angiqhubekele phambili ngize ngifike esiphambanweni ngegama likaJesu.

• Nkosi Jesu, angazi nakancane ukuthi lesi sivunguvungu sizophela nini, angazi nakancane ukuthi ngizofika nini entanjeni yalo mjaho. Ngijulile kakhulu ukubuyela emuva manje, ngize manje ukuza nawe ukubuyela emuva. Ngiyacela ukuthi uzowududuza umoya wami ungidlisele amandla akho ukuthi ungayeki ukuzama ukunqoba izinhlungu zami kepha unginikeze amandla namandla okugijima ngomoya okhuthazayo kuze kube umjaho usuphelile, amandla okuhamba ngokukhuthazela kuze kufike isivunguvungu thula, Nkosi uNkulunkulu lokhu ngikufuna ngegama likaJesu.

• Baba Nkosi, ngicela ukhuphuke ududuze wonke umuntu wesilisa nowesifazane abadinga ukududuzwa, ngenxa yalomkhuleko iNkosi uJesu, uzovuka unikeze abantu bakho amandla.

Izikhangiso

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha