Imikhuleko Yempi Ngokulwa Nokungena KweSonto

0
1783
Imikhuleko Yempi Ngokulwa Nokungena KweSonto

UMathewu 16:18 King James Version (KJV)

18 Futhi ngithi kuwe, ukuthi unguPetru, futhi phezu kwaleli dwala ngizokwakha ibandla lami; futhi amasango esihogo ngeke asinqobe.

Esihlokweni sanamuhla, sizobe sithandaza empini silwa nokuhlaselwa kwamasonto. Ngiyaqiniseka ukuthi kumele uzibuze ukuthi kungani lolu hlobo lomthandazo. Ngabe kukhona okufana nokuhlaselwa kweBandla LikaNkulunkulu? Yebo, iqiniso ukuthi ezinye izindlela zokuhlasela ziyenziwa ngokumelene nesonto. Imvamisa, lokhu kuhlaselwa kunikezwa kusuka ku- umbuso wobumnyama ukulwa impi nebandla. Okwamanje, noma iyiphi impi elwa nebandla iyimpi noJesu Kristu.

Ngomusa Bhalisela Isiteshi Sethu se-YouTube Ukubuka Amavidiyo Omkhuleko Wansuku Zonke

Kuyamangaza ukuthi udeveli uyakwenyanya ukuhlangana kwabafowethu ngoba lapho amakholwa ebambana ngezandla ngobunye benhloso ngesikhathi sokuthandaza, uNkulunkulu uzowuphendula umthandazo futhi aphendule. Kungaleso sizathu ukuthi into yokuqala uDeveli ahlose ukuyihlasela ukuthula kwebandla. Okunye okudingeka ukwazi ukuthi isonto akuyona indawo yokwakha noma isakhiwo, kodwa abantu yibandla.

Njengoba sesazi ukuthi akunakuphikiswa ukuthi kunokuhlaselwa okuqalwe ngakho esontweni, ngakho-ke, kufanelekile ukuthi sithandaze kuNkulunkulu ukuba asindise isonto futhi alophule esandleni sababhujisiwe, okuyiDeveli.

UDeveli ngeke ehle ahlasele isonto, kaningi, futhi amadoda angamandla akhe okulwa nesonto. Lesi yisizathu esenza ukuthi abaholi bezenkolo nabaholi benkolo bahlale bezama ukuthandazela ukuthi isonto lingabi yisisulu sokuhlaselwa kukasathane ebandleni. Uma kuhlaselwa ibandla, akukhona okwethu ukubaleka njengamakholwa.

Noma, kungenzeka singenayo iyunifomu yezempi, qiniseka ukuthi sazi ukuthi singamasosha kaKristu, kanti naYe uqobo usibekele ukuthi silinde futhi sibe ngabalindi besonto lakhe. UJesu wathi kuleli tshe, ngizokwakha isonto lami, futhi isango lesihogo lizolinqoba. Ngakho-ke, lapho kuphakama inkathazo ebhekene nebandla, kufanele sazi ukuthi uKristu usenqobile konke; kulindeleke nje ukuthi siqale ukuphila kulokho kwazi.

Okwamanje, elinye i-angle kulokhu umkhuleko wempi ukuhlaselwa kwesonto ngabantu. Ungadideki; vele uhlale ugxile. Isonto ngokwalo libutha abantu, futhi kungakuthakasela ukwazi ukuthi njengoba nje uSathane ehlasela ibandla, kanjalo-ke, ibandla lihlasela abantu. Le yimpi yabangcwele, akubona bonke abantu ababiza igama likaNkulunkulu abamazi ngokweqiniso uNkulunkulu. Abaningi babo bangabazenzisi nje, futhi bamane nje baqhathanisa ngokuphelele nobuyena babo bangempela.

Laba bantu bazobuthana egameni leNkosi; nokho, uNkulunkulu akabazi. Bazokwethula ukuhlaselwa ngokomzimba nangokomoya kunoma ngubani ozama ukuma endleleni yabo. Bangubumnyama abazama ukubulala ukukhanya kwabantu abamazi ngokweqiniso uNkulunkulu futhi abamkhonze kahle. Kubalulekile ukuthi sizazi lezi zinto ngaphambi kokuhlanganyela emikhulekweni yempi yomoya elwa nokuhlaselwa kwesonto. Senze uhlu lwemikhuleko yempi yokulwa nokuhlaselwa kwamasonto.

Ngomusa Bhalisela Isiteshi Sethu se-YouTube Ukubuka Amavidiyo Omkhuleko Wansuku Zonke

Impi Yomkhuleko Ngokulwa Nokungena KweSonto

 • Baba osezulwini, ngiyakhuleka kuwe namuhla ukuthi uvuke ngamandla akho uqede konke ukuhlaselwa okulalwa esontweni nasemzimbeni kaKristu egameni likaJesu.
 • Baba osezulwini, izwi lakho lithi ngokuqinisekile bayobutha, kepha ngenxa yethu, bazowa. Nkosi, simelana nakho konke ukuhlaselwa isitha esikuhlelele ibandla, futhi sikwenza kube nzima egameni likaJesu.
 • Ngiyalela umlilo kaNkulunkulu kunoma yimuphi umbuthano ongafuni ukuthi ibandla liphumelele kwinhloso yalo emhlabeni, ngibabhubhisa ngomlilo ngegama likaJesu.
 • Nkosi Jesu, injongo yakho yaleli bandla ngeke ifezeke uma impi inganqoba isonto, sibhubhisa yonke imicibisholo edutshulwe esontweni, siyibhubhise ngegama likaJesu.
 • Siza ngokumelene nawo wonke umbuthano wobudemoni nobubi wokulwa nebandla, futhi sithandazela ukuba umlilo kaNkulunkulu uSomandla uqale ukuqeda isitha ngegama likaJesu.
 • Baba, siyakhuleka ukuthi mayelana nebandla, izeluleko nezeluleko zakho zodwa ziyokuma. Igazi lewundlu libhubhisa lonke uhlelo nezinhlelo zesitha zokwenza ibandla lehluleke.
 • Nkosi Jesu, thina siyibandla, isakhiwo sokwakha nje siyindawo yokuhlala, kepha isonto thina bantu. Sichitha konke ukuhlaselwa kobubi phezu kwezimpilo zethu egameni likaJesu.
 • Jehova, inhloso yebandla ukwakha abantu ukuthi babe ne-koinonia engaguquki nawe, uma ibandla lingaphumeleli, inhloso yokusungulwa kwayo izonqotshwa. Siyacela ukuthi uqinise ibandla ngegama likaJesu.
 • Baba, kuze kufike ukubuya kwakho kwesibili, nikeza ibandla amandla okumelana nakho konke ukuhlaselwa kodeveli kwethulwa kulo egameni likaJesu.
 • Baba sicela amandla okomoya ukuze sikwazi ukukhomba ngokushesha izimonyo zesitha ezingenza ukuthi ibandla liwele ngegama likaJesu.
 • Inhloso yebandla lakho ukukhulula abantu ebumnyameni obungokomoya, noma yimaphi amandla noma isu elifuna ukuvimba isonto kufanele liphuphutheke ngegama likaJesu.
 • Baba osezulwini, ngiza phambi kwakho namuhla ngenxa yokuhlaselwa okungapheli kwabaprofethi bamanga abangcwele abangamademoni abangakuvumeli ukuphumula. Ngiyathandaza ukuthi uzonginikeza ukunqoba phezu kwabo egameni likaJesu.
 • Nkosi Nkulunkulu, ngiyakhuleka ukuthi uvuke olakeni lwakho wenze ubulungiswa kuyo yonke imibuthano yabantu ekhohlisa abantu ngegama lakho. Ngithandazela ukuthi usukume uqede lonke iqembu labantu elibe sengathi ligama lakho.
 • Nkosi, umbhalo uthi akukho zikhali ezingamelana nami eziyophumelela. Ngilwa nakho konke ukuhlaselwa kwebandla elibi ngokumelene nempilo yami nalokho komndeni wami ngegama likaJesu.
 • Nkosi Nkulunkulu, ngithandazela amandla omoya nengqondo ezonginika ukunqoba konke ukuhlaselwa kwabo egameni likaJesu.
 • Ngibeka umlilo kaNkulunkulu uSomandla phezu kwayo yonke imibuthano yabantu ehlose ukungilimaza noma ukungidabukisa, umlilo ongacimi esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu mawuqale ukubashisa manje ngegama likaJesu.
 • Nkosi ngiyakhuleka ukuthi ungavuka unginike inkululeko, ngicela ungisukume wenze ubulungiswa kuwo wonke umbuthano kaSathane ofuna ukungilimaza ngegama likaJesu.
 • UNkulunkulu ophendula ngomlilo, ngibiza wena namuhla phezu kwezitha zami. Ngiyakhuleka ukuthi ubashise ngomlilo wakho ngegama likaJesu.
 • Bonke abesilisa nabesifazane abangabesonto likaSathane, baceba ukuwa kwami, ngiyayala ulaka lukaNkulunkulu phezu kwabo ngegama likaJesu.
 • Ngoba kulotshiwe ukuthi, noma yiluphi ulimi olungivukela ekwahlulelweni luzolahlwa, ngikhipha isinqumo sokuthi wonke amadoda nabesifazane abangamelana nami, bahlulelwe, bonke mabahlaselwe ngegama likaJesu.

Ngomusa Bhalisela Isiteshi Sethu se-YouTube Ukubuka Amavidiyo Omkhuleko Wansuku Zonke

 

Izikhangiso

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha