Imikhuleko Ngokulwa Nokungcoliswa Kwephupho

1
1641
Imikhuleko Ngokulwa Nokungcoliswa Kwephupho

Namuhla sizobe sibheka amandla angcolisa iphupho lendoda nemikhuleko yokulwa nokungcoliswa kwephupho okunjalo. Okokuqala, kufanele sazi ukuthi iphupho akuyona ukulandelana kwezigameko umuntu azibona elele, kepha yilezo zinhloso nezifiso ezilindele ukubonakaliswa.

Ngomusa Bhalisela Isiteshi Sethu se-YouTube Ukubuka Amavidiyo Omkhuleko Wansuku Zonke

Akekho umuntu oba ngengozi ngengozi, uNkulunkulu uyihlosile futhi umuntu onjalo kumele ukuthi wabona uhlobo oluthile lwesambulo sokuthi uzoba mkhulu kangakanani. UZimu unecebo elihle komunye nomunye wethu, nokho usathane unamacebo akhe.

Noma kunjalo uzobona umuntu owenza kahle kwelinye izinga empilweni kodwa eshintshe kungazelelwe. Ngiyazi nakanjani ukuthi sonke kufanele sathola okuthile okunje. Umfundi obesebenza kahle kakhulu kwizifundiswa nabantu usevele umbona ukuthi uphumelela kakhulu phakathi kontanga yakhe kodwa ngokuzumayo abe nokuziphatha okuphambukayo bese eqala ukwakha ubunzima emphakathini.

Awukaze uyibone ingane enamathuba amahle, futhi noma nini lapho ebuzwa ukuthi yini abazothanda ukuba yiyo maduze, ukuphendula kwabo kuveza ukuthi banecebo elihle ngekusasa. Kodwa-ke, ngokubheka iso, leyo ngane noma lowo muntu uzovele abe yinhlekelele emphakathini. Lawa ngamademoni angcolisa iphupho lomuntu.

Okufanele ukwazi ukuthi udeveli akakaze aphonsele inselelo umuntu okungeyena owenhlangano, usathane akanalo ibhizinisi nanoma yimuphi umuntu wesilisa ongasho lutho. UDeveli unezinkinga kuphela nabantu abanethemba elikhulu, abantu abanamaphupho nezifiso zabo zikhulu ngokwanele ukuthinta umhlaba wonke.

Esinye sezimo ezifanayo eBhayibhelini nguJosefa indodana kaJakobe. UJosefa wayengumphuphi, uNkulunkulu umkhombisile ukuthi uzoba mkhulu kangakanani ngephupho lakhe. Uhlanganyele leli phupho nomndeni wakhe futhi kwaqubuka impi yokulwa naye phakathi kwabafowabo. UDeveli wayazi kahle kamhlophe ukuthi uNkulunkulu wayelungiselela uJosefa ukuba abe ngumkhululi wabantu baseGibhithe nabakwa-Isreal esikhathini esizayo esiseduze, uSathane wayazi ukuthi iphupho likaJoseph lalisho ukuthi uzokuba mkhulu futhi aphumelele kakhulu, ngakho-ke uSathane wenza isinyathelo sokungcolisa iphupho likaJosefa .

Lapho uDeveli efuna ukungcolisa iphupho lomuntu, uzosebenzisa abantu abajwayele ukuzama ukukudiliza. KuJoseph, udeveli wasebenzisa izingane zakubo ukuzama ukufeza inhloso yakhe ngokuthi athengise uJosefu ebugqilini.

Kwenzeka into efanayo nakuKristu Jesu, udeveli wayazi ukuthi emva kokuwa komuntu encwadini kaGenesise uNkulunkulu wayengathokozi kakhulu ngesimo esisha somuntu. Wayazi ukuthi kwakuyiphupho likaNkulunkulu ukuthi ngelinye ilanga umuntu abuyiselwe endaweni yenkazimulo uNkulunkulu ayenzele umuntu. Ngakho-ke, lapho uKristu Jesu efika, udeveli wayazi ukuthi lena kwakuyindlela kaNkulunkulu yokufeza amaphupho Akhe ngakho-ke wathatha isinyathelo sokubulala uJesu eseyingane.

Ngokunjalo nezimpilo zethu njengamaKrestu, sonke sinamaphupho nezifiso ngempilo yethu nekusasa lethu, kepha-ke, kubonakala sengathi sikhohliwe lelo phupho noma iphupho selinciphile. Abantu abaningi balahlekelwe yinjongo kaNkulunkulu ngempilo yabo ngenxa yokuthi uSathane wangcolisa amaphupho abo. Akumangalisi-ke ukuthi, isazi sathi umhlaba ocebe kakhulu emhlabeni uyithuna ngoba amakhulu ezigidi zabantu bafa ngaphandle kokufeza injongo kaNkulunkulu ngempilo yabo.

Noma nini lapho uzizwa ubhekene ne-laxity ekuphishekeleni lelo phupho, kufanele uphaphame ngokomoya ukuzwa ukuthi udeveli usemsebenzini, siqoqe uhlu lwemikhuleko okufanele uyisho ngokumelene nokungcoliswa kwephupho.

Ngomusa Bhalisela Isiteshi Sethu se-YouTube Ukubuka Amavidiyo Omkhuleko Wansuku Zonke

UMTHANDO

 • Baba Nkosi, ngiyakubonga ngomusa ongibizele ukuphuma kwabaningi ukuba uzinikele ezandleni zami lo msebenzi omkhulu kangaka, Nkosi ngithi ukukukhipha igama egameni likaJesu.
 • Nkosi Jesu, ngiqhamuka nawo wonke amandla nezinhloko ezingafuna ukungivimba ekufezeni umsebenzi wami kanye nenhloso yakho ngempilo yami, ngiwabhubhisa lawo magama ngegama likaJesu.
 • INkosi uNkulunkulu, ibhayibheli lithi okulindelwe abalungile ngeke kuncishiswe. Nkosi, ngakunye engikulindele, izifiso, namaphupho ami azothola amandla okubonakala ngegama likaJesu.
 • NKOSI, ngiwabhubhisa ngomlilo wonke amandla afuna ukungcolisa iphupho lami ngokungenangqondo, wonke amandla afuna ukungilahlekisela ngephupho lami, ngichitha lawo mandla ngegama likaJesu.
 • Vuka Nkosi vumela izitha zakho zisabalale, wonke amandla nezinhloko ezingase zifune ukungcolisa amaphupho ami nezinhloso zami, ngiwaqothula ngomlilo odlayo kaNkulunkulu uSomandla ngegama likaJesu.
 • Nkosi, ithi ngimele izibonakaliso nezimangaliso, Nkosi ngiyenqaba ukuba yinto yokuhlekwa egameni likaJesu.
 • Nkosi Jesu, ngiyaqonda ukuthi akusizi ngalutho ukuthi umuntu wesilisa ahluleke inhloso yokuba khona kwakhe, ngiyakhuleka ukuthi ungisize ngifeze wonke amaphupho ami owenzele impilo yami egameni likaJesu.
 • Wonke amandla, idemoni, noma uhlelo olungafuna ukungcolisa ingqondo yami ekufezeni izinhloso zami empilweni, ngiza ngokumelene nabo ngegazi lewundlu egameni likaJesu.
 • Umbhalo uthi memezela into futhi izokwakhiwa, ngithola amandla okubonisa amaphupho ami ngegama likaJesu.
 • Ngithola umusa ongokomoya wokuthi ngiqale ukusebenza ehhovisi elingelami ngegama likaJesu.
 • Ngithola amandla phezu kwawo wonke amandla abangela ukubambezeleka ngesikhathi sempumelelo, ngithola iDominion yami phezu kwawo wonke umoya ovusa isikhathi sempumelelo ngegama likaJesu.
 • Baba Nkosi, ngiyenqaba ukuzwa ubuthakathaka, ngithola umusa wokungalali kuze kufezeke amaphupho kanye nezifiso zami egameni likaJesu.

amen

Ngomusa Bhalisela Isiteshi Sethu se-YouTube Ukubuka Amavidiyo Omkhuleko Wansuku Zonke

 

 

 

 

Izikhangiso

1 UKUPHAWULA

 1. Ngisanda kuthandaza ngivimbela ukungcoliswa kwamaphupho nginethemba lokuthi kuzoshintsha impilo yami.Ngenxa yokuthi kunabaxhasi bezomqondo kepha ngemuva kwalomkhuleko nalokhu ukuze ngiqhubeke, ngizohlala ngenhla.Ngiyabonga umuntu kaNkulunkulu.

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha