Imikhuleko Yokubonga Yokwelapha

2
1744
Imikhuleko Yokubonga Yokwelapha

Namuhla, sizobe sizibandakanya emithandazweni yokubonga yokuphiliswa. Wake wake welashwa kunoma yiziphi izifo, ubuthakathaka, noma ubuthakathaka? nakanjani uzokwazi ukubonga. Izikhathi eziningi, isizathu esenza abanye abantu bangabi nakho impumelelo ngukuthi abazi ukuthi bangabonga kanjani ngalokho abakutholile nalabo abangakatholi okwamanje.

Ngomusa Bhalisela Isiteshi Sethu se-YouTube Ukubuka Amavidiyo Omkhuleko Wansuku Zonke

Thanksgiving Isikhathi siyinkathi yokubutha imindeni ndawonye ukubonga uNkulunkulu ngezinto ezinkulu azenzile. Njengokholwa, kumele sifunde ukuthi singambonga kanjani uNkulunkulu. Khumbula ibhayibheli lithi akufanele sikhathazeke ngalutho kodwa kukho konke ngokuthandaza nokunxusa nokubonga, kufanele senze isicelo sethu saziwe nguNkulunkulu.

Noma sithandaza futhi singakamukeli, kusamele sizame ukubonga uNkulunkulu. Ukubonga kushukumisela uNkulunkulu ukuba abe nesihawu Ngaye ukuze asisize. Ukwelapha yinto abaningi bethu abayithandazelayo. Kukhona abaningi bethu abaphulukisiwe ezifweni nasebuthakathakeni obahlukahlukene. Uma welashwa kusuka kwesinye isifo noma kwesinye, kufanele uzame ukubonga uNkulunkulu.

Ngomusa Bhalisela Isiteshi Sethu se-YouTube Ukubuka Amavidiyo Omkhuleko Wansuku Zonke

Umkhuleko Wokubonga Ngokuphila

Nkosi Nkulunkulu, ngibheke nxazonke zami futhi ngithola ukuthi kungumusa wakho ukuthi ngimi. Ukube bekuyekelwa entandweni yezitha zami ngabe kade ngakhohlakala, ngiyakukhulisa ngoba ube ngumvikeli weGoshen yami, ube yisihlangu nehawu lami. Nkosi, ngiyabazisa ubukhosi bakho ngesipho esimangalisayo sempilo onginike sona, ngiyabonga ngoba awuzange uvumele izitha zami zicule iculo lokunqoba impilo yami, ngiyakwazisa ngoba wena unguNkulunkulu. Ngiyakwazisa ngoba ugcine izithembiso zezwi lakho, izwi lakho lithi akukho okubi okuzokwehlela noma kukhona ingozi efika endaweni yami yokuhlala. Ngiyakwazisa ngoba uzigcinile izethembiso zakho, Nkosi ngithi ake igama lakho liphakanyiswe ngegama likaJesu.

Umkhuleko wokubonga ngokuphulukiswa komdlavuza

Nkosi Jesu, ngiyabonga ngoba ungumphilisi omkhulu. Ngenkathi ngiqala ukutholwa ukuthi nginomdlavuza, ngangilahle ithemba, ngobuhlungu obukhulu nokukhathala okuvela kuma-chemotherapy ahlukahlukene bengicabanga ukuthi ukuphela kwami ​​sekufikile. Kepha ngiyabonga ngomusa wakho. Yize kuhlale kubonakala sengathi kufana nokuthi ngeke uze ungisize uze wenze. Ngiyanibonga ngoba nimhlaze uDeveli ngezinselelo zami zeHeti. Ngikukhulisa ngoba wenza indlela lapho kwakubonakala sengathi ayikho, ngiyabonga ngoba ususe konke ukusabela kwami ​​futhi ususe bonke ubuhlungu bami kulokho kuqubuka komlilo.

Ngiyakubonga ngezandla zikaMandla zokuphola ongithululele zona, Nkosi ngiphakamisa igama lakho elingcwele.

Imikhuleko Yokubonga Yokwelapha iMalaria

Yilabo kuphela abalahlekelwe yimpilo yabo kulo mbulali omkhulu wamadoda e-Afrika abangazi ukuthi yini edingekayo ukuze basinde. Nkosi, ngiyabonga ngokungibona phakathi nesikhathi sami sokugula okubi kakhulu nge-Malaria. Nkosi, ngiyabonga ngoba awuzange ungivumele ngihlanganise amacala okuthi ngubani oshonile ngenxa yomalaleveva. Ngiyabonga, Nkosi, ngokungenza ngikwazi ukubuyela esimweni esihle.

Izwi lakho lithi, uzithabathele ngokwakho konke ukugula kwethu futhi welapha zonke izifo zethu. Ngiyabonga ngoba wenze ukucaca kwaleli gama kubonakale empilweni yami. Ngiyasazisa isimo sami sempilo manje, ngiyabonga ngakho konke ngomusa wakho wothando ngaphezu kwami, igama lakho liphakanyiswe.

Umkhuleko Wokubonga Ngendlela Yokupholisa Inkinga Yezinso

Nkosi Jesu, ngiyakubonga ngalo musa wothando. Abantu besilisa kungenzeka bangaqondi ukuthi ngqonde ukuthini kuwe, kepha ngiyakwazisa ngokungangishiyi esikhathini sami sezidingo ezinkulu. Ukwesaba ukuphila nesifo sezinso kuhlukumeza kakhulu futhi kubulala ngokushesha kunesifo uqobo. Nkosi ngiyabonga ngoba unamandla kimi ngesikhathi sami esibuthakathaka sobuthakathaka.

Ngiyabonga ngokunginika amandla wokuthi ngingalahli ithemba yize inqubo yami yokululama ibonakala ihamba kancane, ngiyabonga ngokunikela ngamandla akho ukuze ungalahli ukholo lwami kuwe. Yebo, ngoba ngiyazi ukuthi lapho ekugcineni usukuma ufuna usizo lwami, ngeke kube yinto eyisimangaliso. Ngiyabonga, Nkosi, ngokunginika umusa wokukhombisa isimilo njengoba ngilinde wena. Nkosi Jesu, ngiyabonga ngokusiza odokotela nabahlengikazi ababenginakekela, ngiyabonga ngokungangilahli lapho bengikudinga kakhulu, Nkosi ngiyabonga igama lakho elingcwele.

Ngomusa Bhalisela Isiteshi Sethu se-YouTube Ukubuka Amavidiyo Omkhuleko Wansuku Zonke

Umkhuleko Wokubonga Ngempilo Emihle

Esikhathini sethu sokugula okubi lapho kulapho siwazisa khona ngempela umusa wakho wothando ngempilo enhle osinike yona. Nkosi, siyabonga ngoba awuvumanga ukukholwa kwethu kuhlolwe isifo esesabekayo. Siyabonga ngokunakekela zonke izidingo zethu zezempilo futhi usinikeze impilo ephilile.

Nkosi Jesu, siyabonga ngokusithanda kwakho kangangoba awuvumelanga muntu emndenini nakubangani bami ukuba abe yisisulu sesifo noma isifo esingelashwa. Nkosi, ngiyabonga ngokuba ngumvikeli weGoshen yethu, ngiyakukhulisa ngokuba nguNkulunkulu phezu kwezimpilo zethu, Nkosi maliphakanyiswe igama lakho elingcwele ngegama likaJesu.

Umkhuleko wokubonga ngokuphulukiswa obekulindelwe

Nkosi Nkulunkulu, izwi lakho lithi asifanele ukukhathazeka ngeze; kodwa kukho konke, ngokunxusa, ngemikhuleko, nangokubonga kufanele senze isicelo esikwazisayo. Nkosi, ngiyabonga ngoba uzokuphelelisa ukwelashwa kwami. Ngiyabonga ngoba ubusiza isimo sami sempilo kusukela ekuqaleni futhi ngiyabonga ngoba awusoze washiya umsebenzi wakho ungenziwanga, ngiyabonga ngokulindela ukuphulukiswa ngokuphelele. Ngiyakuqonda ukuthi asikwazi ukulahlwa ngento esiyibonge ngakho yingakho ngikubonga ngokuphulukiswa, igama lakho maliphakanyiswe ngegama likaJesu.

Ngiyabonga ngoba bonke ubuhlungu bami abusekho, umkhuhlane wami usuphilile, nakho konke ukugula kwami ​​kususiwe, Nkosi ngikhulise igama lakho, igama lakho malibongwe kuze kube phakade.

Ngomusa Bhalisela Isiteshi Sethu se-YouTube Ukubuka Amavidiyo Omkhuleko Wansuku Zonke

Izikhangiso

Imibono ye-2

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha