Amavesi EBhayibheli Mayelana Nemfundo

0
855

Namuhla sizobe sibheka amavesi athile ebhayibheli mayelana nemfundo. Le ndatshana izokunikeza ulwazi olufiselekayo lokuthi kungani kubalulekile ukuba ufundiswe. Ingxenye yemfundo ifundisa izingane ngendlela efanele okufanele zihambe ngayo ukuze kuthi lapho sezikhulile, zingasuki kuyo.

Amavesi eBhayibheli mayelana nemfundo abekwe ngendlela efanelekile ukusetshenziswa kwabo bonke abazali ukuze babe nomqondo wokuthi yini okufanele bayifundise nezinto okufanele badalule izingane zabo kuzo. Okwamanje, singakuphika iqiniso lokuthi abantu abaningi baye baqonda okungokomoya ukungafundi; bakholelwa ukuthi akudingekile ukuthola imfundo ngoba imfundo yasentshonalanga iyakwazi ukonakalisa ingqondo enhle.

Ngenkathi, bengazi nakancane ukuthi iBhayibheli liyaswenka ngokungafundi; yingakho umbhalo uthi encwadini ka 2 Thimothewu 2 vs. 15 - 16 Fundisisa ukuzibonakalisa wamukelekile kuNkulunkulu, isisebenzi esingadingi ukuba namahloni, esihlukanisa kahle izwi leqiniso. Kepha xwaya ukukhuluma okungcolileyo, okuyize, ngokuba kuyakwanda kakhulu kokungahloniphi uNkulunkulu. Lokhu kukhombisa ukuthi uNkulunkulu ufuna sibe nolwazi. Ufuna sazi okuncane ngokuthize nokuthile ngakho konke. Ngokujabulisayo, yilokho imfundo ezosisiza ukuba sikwenze.

Ngomusa Bhalisela Isiteshi Sethu se-YouTube Ukubuka Amavidiyo Omkhuleko Wansuku Zonke

Umphostoli uPawulu obhekwa njengomunye wabaphostoli abakhulu kunabo bonke abasakaza inkonzo kaKristu emhlabeni, uthole ubuciko bemfundo ephakeme kakhulu ngisho nangaphambi kokuba abe ngumguquki. Kuhlala kukhona indawo yokufunda nokutadisha, uJesu Kristu wagcwalisa ukuthunywa kwakhe emhlabeni eminyakeni emithathu, noma kunjalo, wasebenzisa iminyaka engaphezu kwengu-18 yempilo yakhe efunda eqoqa ulwazi ngomsebenzi wobukumkani ethempelini phakathi kwabadala.

Uma uzophumelela empilweni, kunenqubo okufanele uyilandele; kukhona indawo yokufunda. Sihlanganise uhlu lwamavesi ebhayibheli mayelana nemfundo ukukusiza uqonde ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthola ulwazi.

Amavesi EBhayibheli

KwabaseKolose 1: 28 esimshumayezayo, sixwayisa wonke umuntu, futhi sifundisa wonke umuntu kukho konke ukuhlakanipha; ukuze sinikele wonke umuntu ephelele kuKristu Jesu:

U-Isaya 29: 12Incwadi yanikezwa ongafundile ethi: "Ake ufunde lokhu." Yathi: "Angifundwanga."

1 KwabaseKhorinte 3:19 Ngoba ukuhlakanipha kwaleli lizwe kungubuwula kuNkulunkulu. Ngoba kulotshiwe ukuthi: "Uthatha abahlakaniphile ngobuqili babo."

Izaga 9:10 Ukwesaba uJehova kungukuqala kokuhlakanipha, nokwazi abangcwele kungukuqonda.

AmaHubo 32: 8 Ngiyakukufundisa, ngikufundise indlela okufanele uhambe ngayo: ngiyakukuqondisa ngamehlo ami.

UmShumayeli 7:12 Ngoba ukuhlakanipha kuyisivikelo, nemali iyisivikelo, kepha ubuhle bokwazi ukuthi ukuhlakanipha kunika impilo labo abanakho.

U-Isaya 54:13 Bonke abantwana bakho bayakufundiswa yiNkosi; ukuthula kube kubantwana bakho kube kukhulu.

IZaga 1: 5 Indoda ehlakaniphileyo izokuzwa, ikhulise ukufunda; Umuntu onokuqonda uyofinyelela izeluleko ezihlakaniphile.

2 KuThimothi 3: 14-17 Kepha qhubeka ezintweni ozifundileyo, uqinisekisiwe ngaye, wazi ukuthi uzifundele bani; Nokuthi kusukela usemncane uyazi imibhalo engcwele, ekwazi ukukunika ukuhlakanipha okusindiswa ngokukholwa okukuKristu Jesu. Yonke imibhalo inikezwe ngokuphefumulelwa nguNkulunkulu, futhi inenzuzo yokufundisa, yokusola, yokuqondisa, yokuyala ngokulunga: ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele, anikezwe ngokuphelele yonke imisebenzi emihle.

Izaga 16:16 Kungcono kangakanani ukuthola ukuhlakanipha kunegolide! futhi uthole ukuqonda kunokukhethwa kunesiliva!

Izenzo 7:22 UMose wafundwa kukho konke ukuhlakanipha kwabaseGibithe, wayenamandla ngamazwi nangezenzo.

UDaniel 1: 17-19 Ngokuqondene nalezi zingane ezine, uNkulunkulu wabanika ulwazi nekhono kuko konke ukufunda nokuqonda: futhi uDaniel wayenokuqonda kuyo yonke imibono namaphupho. Ekupheleni kwezinsuku inkosi eyayikhulumile ukuthi izobangenisa, isikhulu sezinduna sabangenisa phambi kukaNebukadinesari. Inkosi yakhuluma nabo; kubo bonke abatholakalanga abanjengoDaniel, noHananiya, noMishayeli, no-Azariya; ngalokho bema phambi kwenkosi.

NgokukaJohane 7: 15 AmaJuda amangala athi: “Wazi kanjani lo muntu ukuthi akafundanga na?

Izenzo 26: 24Kwathi esakhuluma kanjalo, uFestu wathi ngezwi elikhulu, Pawuli, uyaphambana nawe; ukufunda okuningi kuyakuhlanya.

Izaga 9: 9 Nikeza umuntu ohlakaniphile umthetho, futhi uyobe esenakho ukuhlakanipha: Fundisa umuntu olungileyo, futhi uyokhulisa ekufundeni.

Galathiya 1:12 Ngoba nami angizange ngiyamukele evela kumuntu, futhi angifundiswanga, kodwa ngesambulo sikaJesu Kristu.

IZaga 18: 2 Isiwula asikujabuleli ukuqonda, kepha ukuze inhliziyo yaso izithole.

Roma 12: 2 Futhi lingafani nalomhlaba: kepha niguqulwe ngokwenziwa kabusha kwengqondo yenu, ukuze nikufakazele ukuthi iyini intando kaNkulunkulu enhle neyamukelekayo nephelele.

KwabaseKolose 2: 8 Qaphelani ukuthi umuntu angakuniphuca ngefilosofi nenkohliso eyize, ngokwesiko labantu, ngokwezifiso zomhlaba, hhayi ngoKristu.

KwabaseFiliphi 4: 9 Lokho enikufundile, nokwamukela, nokuzwa, nokubona kimi, yenzani; uNkulunkulu wokuthula uyakuba nani.

AmaHubo 25: 5 Ngiholele eqinisweni lakho, ungifundise, ngokuba wena unguNkulunkulu wensindiso yami; ngilindela wena usuku lonke.

Izaga 4:11 ngikufundisile ngendlela yokuhlakanipha; Ngikuholele ezindleleni ezifanele.

UMathewu 11:29 Thatha ijoka lami phezu kwenu, nifunde kimi; ngoba ngithobekile futhi ngithobekile ngenhliziyo: niyakuthola ukuphumula emiphefumulweni yenu.

UMathewu 28: 19-20 Ngakho-ke hambani niyofundisa zonke izizwe, nibabhaptize egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele: nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. , Nginawe njalo, kuze kube sekupheleni komhlaba. Amen.

Ngomusa Bhalisela Isiteshi Sethu se-YouTube Ukubuka Amavidiyo Omkhuleko Wansuku Zonke

Izikhangiso

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha