Amaphuzu Omkhuleko Wokuphila Komlingani

0
859

Namuhla sizobe sisebenzisana namaphuzu womkhuleko womlingani wempilo. Eminye yemisebenzi ebabazekayo kakhulu owesilisa nowesifazane abavame ukuyihola kwesinye isigaba sezimpilo zabo ukukhetha umlingani wempilo. Udeveli uvame ukulinda kuleya khoramu ukwenza abantu bawe. Kubalulekile ukuthi ngaphambi kokuthi noma ngubani akhethe umlingani wempilo, umuntu onjalo kumele abandakanye umenzi ukuze athole ukuholwa nokwambula ngalokho ngalowo ashade naye.

Kungakujabulisa ukwazi ukuthi umbhalo uthi lowo othola umfazi uthola into enhle futhi athole ukwamukelwa uNkulunkulu. Indoda kufanele iqale icinge ngaphambi kokuthola umuntu wesifazane. UDeveli uyakwazi lokhu futhi uyakuqonda lokhu, futhi, ezikhathini eziningi, ulokhu ezulazula kuze kube lapho sesizokhetha umlingani wempilo, khona-ke usathane uqala ukusinika izinketho. Kepha, lapho sisekele ngokuphelele ezwini likaNkulunkulu, futhi sinamaphuzu athile wokukhuleka womlingani wempilo onjengale, kuzosula ingxenye yethu futhi kusisize senze isinqumo esifanele.

Inkinga abantu abaningi abahlupheka ngayo ngesikhathi sokukhetha ukuthi imizwa nemizwelo yabo ibabusile ukuthi bayehluleka ukulalela izinkulumo zomoya. Umoya kaNkulunkulu uhlala ukhulumisana nendoda, kepha kudinga ukuzwela ngokomoya ukunquma ukuthi umoya uthini ngesikhathi. Ukukhetha umlingani wempilo kungenye yezinqumo ezibucayi kakhulu esizosenza empilweni ngoba yisinqumo esingasizwisa ubuhlungu noma injabulo phakade. Ngokusemqoka, kubalulekile ukuyilungisa. Umbhalo usinikeze izeluleko zokuthi ungazikhetha kanjani, kepha sisadinga imikhuleko yokwenza lowo ohlangana naye afane nezinga likaNkulunkulu.

Uma ususemaphethelweni wokwenza leso sinqumo esibucayi ngempilo yakho, qiniseka ukuthi ufunda amanye ala maphuzu omthandazo ukuze uzakwethu akusize uthathe isinqumo esifanele. Lawa maphuzu omthandazo azosinikeza umuzwa ongokomoya wokuqonda ukuthi umoya uthini ngalowo ophathina naye.

Amaphuzu Womkhuleko:

Nkosi Jesu, ngifundile ngabantu abaningana abasebhayibhelini abaphuthelwa amathuba okuba abakho kuze kube phakade ngoba bakhetha umuntu ongafanele aphile naye. USamsoni wayeyisibonelo esijwayelekile, washada nowesifazane ongafanele, futhi isiphetho sakhe sathola ukushayiswa okukhulu kakhulu. Inkosi uSolomoni yashada nowesifazane ovela emndenini owonakele, yathukuthela intukuthelo kaNkulunkulu. NKOSI yomusa, ngithandazela ukuthi ungisize ngikhethe owesilisa nowesifazane abalandela owakho, umfazi ongikhethele yena, owesilisa noma owesifazane ozogijima kuleyo nkonzo efanayo ongibizele yona, umlingani wempilo lokho ngeke kube yimbangela yokwehla kwami, Nkosi ngicela ukuthi ubathumele indlela yami ngegama likaJesu.

Baba Nkosi, ngithandazela leyo ndoda noma owesifazane ongihlelele yona, ngiyacela ukuthi ubanikeze umusa wokuqhuba ngokwentando yakho nenhloso ngempilo yabo ngegama likaJesu. Ngiza nazo zonke izinhlobo zokuphazamiseka ezingafuna ukubathikameza ekutheni babe yilowo uNkulunkulu ofuna babe yibo. Ngibhubhisa ukuphazamiseka okunjalo ngendlela yabo egameni likaJesu.

Baba Nkosi ngiyakhuleka ukuthi usisize sobabili ukuqhuba ngokwenhloso yakho ngempilo yakho ngegama likaJesu. Ngibhubhisa ukuthi inyunyana yethu ngeke ibe ngumakhi wezakhiwo zethu ngaphandle kwakho, Nkosi, egameni likaJesu.

Nkosi Jesu, lude kakhulu loluhambo olude ongalusebenzisa nomlingani onobuthi. Ngithandazela ukuthi uzongisiza ngesikhathi sokukhethwa kwami. Ngithandazela umlingani ngemuva kwenhliziyo yakho, owesilisa noma owesifazane ozongisiza ukufeza izinhloso zami futhi afinyelele konke okusemandleni empilweni, ngithandazela ukuthi uzobanika kimi ngegama likaJesu.

Ngiyakhuleka ukuthi egameni likaJesu, uzonikeza umlingani wami ukubheka phambili ngokomoya ukuze akwazi ukugijima ngokuhambisana nentando yakho empilweni yabo. Ngithandazela ukuthi ubasize bame baqine kuwe ngaphambi kokuthi sihlangane futhi sihlangane. Futhi ngisho nangemva kokuba sesizinze njengendoda nomfazi, umusa wokungakhathali ngokukholwa kwabo kuKristu Jesu, ngithandazela ukuba ubanikeze egameni likaJesu.

Ngiyabuza ukuthi njengoba ibhayibheli njengoba lasho ukuthi okulindelwe abalungileyo akumele kunqunywe, ngiyakhuleka ukuthi okulindelwe kuye kunganqunyelwa egameni likaJesu. Ukusuka hhayi, ngithandazela ukuthi bazoqala ukugijima emseni nasemseni kaNkulunkulu uSomandla. Ngihlangana nawo wonke amandla okukhungatheka ngendlela yabo, wonke amandla angafuna ukukhungathekisa imizamo yabo ngehluleki, ngichitha uhlelo olunje ngegama likaJesu.

Ngoba kubhaliwe khuluma into, futhi iyakumiswa, isho iNkosi yemikhosi, nginqumela ukuthi umlingani wami wempilo uzoba mkhulu ngegama likaJesu. Umbhalo, okulindelwe ngobuhlakani bendalo kulindelwe ukubonakaliswa kwamadodana kaNkulunkulu. Nginquma ngamandla ngegama likaJesu ukuthi mina nomuntu engihamba naye engikhule naye ngiqala ukubonisa isilinganiso esifanele ukuthi uNkulunkulu ufuna sisebenze ngegama likaJesu.

Ngithandazela ukuvikela uNkulunkulu uSomandla empilweni yomuntu engihamba naye. Ngithandazela ukuthi umvikele ngamandla akho ngegama likaJesu. Ngoba umbhalo uthi ngizohamba phambi kwakho futhi ngilinganise izindawo eziphakemeyo, ngithandaza ukuthi noma ngabe intaba phambi komyeni / unkosikazi wami yehliselwa igama likaJesu. Yonke ingxenye ebukhali yenziwa iqonde ngamandla egameni likaJesu. Futhi zonke izindlela ezigwegwile zenziwa zibushelelezi ngamandla egameni likaJesu.

Izikhangiso

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha