Umkhuleko Wasekuseni Wezimangaliso Zezezimali

0
665

Namuhla sizobe sibhekene nomkhuleko wasekuseni wesimangaliso sezimali. Kungani kubalulekile ukufuna uNkulunkulu ekuseni ukuze uthole a isimangaliso sezezimali. Lapho sithandaza kuNkulunkulu ekuseni kakhulu, ukholo lwethu Kuye luyavuseleleka, futhi simmemela ebhizinisini losuku. Lapho uNkulunkulu emenyiwe, siqala ukubona ukubonakaliswa kwezandla zakhe ezindabeni zempilo yethu. Akumangalisi ukuthi umhubi wathi, O Nkulunkulu, wena unguNkulunkulu wami; ngizokufuna kusenesikhathi. Kunokubaluleka okukhulu ekufuneni uNkulunkulu ekuseni kakhulu.

Umkhuleko wasekuseni yezezimali Isimangaliso Will usibona sikhuluma noNkulunkulu ukuthi sifuna usuku lwethu lwakhiwe kanjani ngokwezezimali. Kunesibusiso esixhunywe osukwini nosuku.Umkhuleko wasekuseni weSimangaliso sezezimali uzosisiza sikhombe esibusisweni sosuku olusha. Akukho lutho umthandazo ongenakukwazi ukukwenza, leso sikweletu osikweleta isikhathi eside, uNkulunkulu angasiqeda namuhla, konke okudingeka ukwenze ukucela isimangaliso sezezimali. Umbhalo uthi, memezela into, izakuma. Kufanele sifunde ukuklama usuku lwethu njalo ekuseni. Lapho sithandaza kuNkulunkulu ukuba asinike isimangaliso sezezimali ekuseni ngaphambi kokuya emsebenzini, sisivulela isibusiso sosuku.

Ngiyanquma ngegunya lasezulwini, njengoba uqala ukusebenzisa lo mhlahlandlela womkhuleko nsuku zonke ngaphambi kokuba uqale ibhizinisi, sengathi uNkulunkulu angaqhubeka nokuvula isibusiso sosuku kuwe ngegama likaJesu. Onke amandla nobukhosi okungafuna ukuma endleleni yakho, onke amandla angafuna ukuphazamisa imizamo yakho, ngiyathandaza ukuthi umlilo kaMoya oNgcwele wehlele phezu kwabo egameni likaJesu. Ezimpilweni zethu njengamakholwa, kumele sikuqonde ukusebenza kwemikhuleko yasekuseni, ikakhulukazi isimangaliso sezezimali. Umbhalo uthi sithola uNkulunkulu lapho engatholakala. Kufanele simbize lapho eseduze.

Amaphuzu Womkhuleko

Nkosi Jesu, ngiyabonga ngokunikeza umusa wokufakaza futhi ngolunye usuku oselwenzile. Ngiyabonga ngoba ukuvikela impilo yami ukubona lolu suku kusho ukuthi unezinhlelo ngami. Ngiphakamisa igama lakho elingcwele ngoba wena unguNkulunkulu, Baba, yamukela ukubonga kwami ​​egameni likaJesu.

Nkosi Jesu, njengoba ngizongena kulolu suku olusha, ngithandazela ukuthi umusa wakho uhambe nami. Umbhalo uthi, ngenkathi u-Isreal ephuma eGibhithe, indlu kaJakobe iphuma kubantu abakhuluma ulimi olungaziwa, uJuda wayeyindawo yakhe engcwele futhi u-Isreal wayengumbuso wakhe, ulwandle lwakubona lwabaleka, iJordani labuyiselwa emuva. Izintaba zatshekula njengezinqama namaqaqa amancane njengamawundlu. Nkosi, ulwandle lwabona amandla akho, iJordani labona inkazimulo yakho, izintaba, namagquma amancane abuzwa ubukhona bakho; yingakho beqe. Jehova, njengoba ngizophuma namuhla, ngikhipha isinqumo sokuthi inkazimulo yakho ihambe nami ngegama likaJesu. Zonke izinhlobo zokungenzeki, sonke isigebenga noma isikhubekiso ngisendleleni yokuthuthuka namuhla, ngikhipha umthetho wokuthi umlilo woPhezukonke wehlele phezu kwabo ngegama likaJesu.

INkosi uJesu, ngoba kubhaliwe ukuthi ngizobusiswa lapho ngingena futhi ngibusiswe lapho ngiphuma. Ngivula isibusiso salolu suku ngamandla akho. Ngiyanquma ukuthi ngegunya lasezulwini, isibusiso sanamuhla sikhishelwe kimi egameni likaJesu. Nkosi, umbhalo uthi futhi isibusiso seNkosi siletha ingcebo ngaphandle kokungeza usizi. Ngiyanquma ukuthi ingcebo yakho yesibusiso ibe ngeyami namuhla egameni likaJesu.

Baba osezulwini, konke engibeka izandla phezu kwakho namuhla kuzophumelela. Ngimemezela lolu suku ukuthi ukugcotshwa kokuchuma kuphezu kwami. Konke engake ngakuzama esikhathini esedlule futhi ngabhekana nokwehluleka, ngiyanquma ukuthi kwenziwa ukuthi kwenzeke namuhla egameni likaJesu. Umbhalo uthi inhliziyo yomuntu namakhosi isezandleni zeNkosi, futhi uyiqondisa njengokugeleza kwamanzi. Nkosi, yenza umuntu angibusise namuhla. Umusa wakho mawuhambe nami namuhla lapho abantu bengibona mabangibusise ngengcebo yabo.

Ngokuba kulotshiwe ukuthi: “Makabongwe uJehova, osithwalela imihla ngemihla inzuzo enhle, uNkulunkulu wensindiso yethu.” Ngingena ezibusisweni zanamuhla ngegama likaJesu. Ngimemezela ukuqhuma kwezezimali namuhla. Ngiyanquma isimangaliso sezezimali egameni likaJesu. Nkosi, nalapho ngingalindele khona isibusiso, ubaba wenza ukuba abantu bangibusise. Ngivula ingosi yengcebo yanamuhla. Ngiyanquma ukuthi ingelosi ephethe ingcebo ihambe nami namuhla, konke engizobeka izandla phezu kwakho namuhla kuzothela izithelo egameni likaJesu.

Ibhayibheli lithi Thobela uNkulunkulu ube nokuthula naye; ngaleyo ndlela ukuchuma kuyokuza kuwe. ” Nkosi Jesu, njengoba ngizophuma namuhla, ngiyazithoba kuwe. Ngikhulekela ukuthi uqondise izindlela zami; uzoqondisa indlela yami. Nginokuthula nawe, Nkosi Jesu, ngiyathandaza ukuthi uthumele ukuchuma ngendlela yami namuhla egameni likaJesu. Baba ungumdali wezinto zonke, unguNkulunkulu wenhlanhla, ngiyanquma ukuthi uzongibusisa kakhulu ngegama likaJesu.

Baba Nkosi, ake ngihlangane nokuchuma njengoba ngibeke namuhla. Uthe inkazimulo yokugcina izodlula eyokuqala. Anginandaba nezibusiso nokuchuma onginike khona izolo. Ngikhathazeke kakhulu ngalowo ozonginika yena namuhla. Ngoba ngimi ngezethembiso zezwi lakho ukuthi inkazimulo yamuva izodlula eyokuqala, lokhu kusho ukuthi angisoze ngazi okungcono izolo. Ngiyanquma ukuthi ingxenye enkulu yesibusiso engizoyithola namuhla egameni likaJesu. Njengoba ngizoya ekhaya ebusuku, izingoma zokudumisa igama lakho elingcwele mazibe yingoma yami.
Amen.

Izikhangiso

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha