Amaphuzu Okukhulekelwa Ukuthunjwa

0
204

 

Namuhla sizobe sibhekene nezindawo zokukhulekelwa ekuthunjweni. Akulula ukuthi ikholwa likhonze uNkulunkulu ngenkathi lisekuthunjweni, futhi noNkulunkulu uyaqonda ukuthi umuntu udinga izinga elithile lokubusa ukuze umuntu akhonze uNkulunkulu kahle. Umbhalo osencwadini ka U-Eksodusi 8: 1 UJehova wayesethi kuMose: “Yana kuFaro, uthi kuye: 'Usho kanje uJehova, uthi: Bavumele abantu bami ukuba bahambe, bangikhonze. UNkulunkulu uyaqonda ukuthi izingane zase-Isreal azikwazi ukumkhonza kahle lapho ziboshwe ekuthunjweni ezweni laseGibhithe, ngakho-ke uNkulunkulu wenza amacebo okubakhulula ekuthunjweni kwabo ukuze bamkhonze kahle.

Ezimpilweni zethu, futhi, sidinga izinga elithile lokubusa ukuze sikhonze uNkulunkulu kahle. Ngenkathi sinokuthunjwa okungokwenyama, kunjalo futhi nokuthunjwa okungokomoya Kungenzeka singabanjwa ngokomzimba, kodwa abanye abantu abaningi babanjwe ngusathane, futhi balwela ukukhululeka kulo mandla obabambe phansi. UNkulunkulu ufuna ukukhulula abantu emandleni okuthunjwa; uzogqashula wonke amaketanga asetshenziselwe ukukubamba.

Thina, njengamakholwa, kufanele ngabe senza ukuxhaphaza. UKristu wasiyala ukuba sihlale size afike; kodwa-ke, uma siboshwe umbuso wobumnyama, ngeke sikwazi ukwenza ukuxhaphaza; yingakho kumele sikhululeke kunoma iluphi uhlobo lokuthunjwa. Ngiyanquma ukuthi amandla kaNkulunkulu azokwephula lonke iketanga elibi elisetshenziselwe ukusibamba size siye endaweni ethile ngegama likaJesu. Yonke inhlobo yobugqila, ngiyanquma ngegama elingaphezu kwawo wonke amagama ukuthi ubugqila obunjalo buyabhujiswa ngegama likaJesu.

Amaphuzu Womkhuleko:

 • Nkosi Jesu, ngiyabonga ngomusa ongiphe wona wokubona usuku olusha njengalolu; Ngiphakamisa igama lakho elingcwele.
 • Nkosi Nkulunkulu, izwi lakho lathi lapho uNkulunkulu ebuyisa ukuthunjwa kweSiyoni, sasinjengabaphuphayo. Nkosi, ngiyakhuleka ukuthi uzobuyisa ukuthunjwa kwempilo yami egameni likaJesu.
 • Ngiyathandaza ukuthi ngamandla egameni likaJesu, yonke into enhle eyebiwe empilweni yami ibuyiswe njengamanje. Yonke imingcele elethwe kimi ngamandla esitha, ngiyayichitha leyo mikhawulo ngegama likaJesu.
 • Nkosi Nkulunkulu, ngiyakhuleka ukuthi uzokwephula lonke uchungechunge lobugqila empilweni yami ngomlilo kaMoya oNgcwele. Yonke imichilo yobugqila eye yagxilwa emhlane wami enciphisa impumelelo yami, ngikhipha isinqumo sokuthi ziphulwe ngegama likaJesu.
 • UJesu wathi, mthukululeni nimyeke ahambe, ngiyanquma ngegunya lasezulwini, zonke izinqaba zesitha ezingibophile, zingikhulule ngihambe ngegama likaJesu.
 • Yonke into yobugqila, yonke into yobugqila isitha esiyiphonsile empilweni yami, mazivuthe umlilo manje egameni likaJesu. Umbhalo uthi lowo indodana ekhululiwe ikhululekile; impela, ngimemezela inkululeko yami egameni likaJesu. Kuzo zonke izindawo engiboshwe kuzo, ngikhuluma ngenkululeko yami ukuba khona ngegama likaJesu.
 • Ngoba kulotshiwe, memezela into, khona iyakuma. Wonke amandla obumnyama enqabile ukungivumela ngibambe umlilo egameni likaJesu.
 • Ngiyanquma ukuthi ukuduma kweNkosi makuphume manje kushaye izitha zami zife. Wonke owesilisa nowesifazane abakhuluma ubugqila empilweni yami bawela ekufeni manje egameni likaJesu.
 • Ngikhipha isinqumo sokuthi ingelosi yeNkosi izophuma manje iyophula zonke izinqaba zobumnyama empilweni yami ngegama likaJesu. Zonke izinhlobo zobugqila bokuzalwa ohlwini lwami lozalo, ngigqashula ngegama likaJesu.

  Yonke inqaba yobumnyama endlini yami yomndeni ebilokhu icindezele abantu phansi ohlwini lwami lohlanga ilahlekelwa amandla akho kimi ngegama likaJesu. Zonke izilwane zobumnyama ezisebenza ngokungahambisani nenqubekelaphambili yami empilweni ziwela ekufeni ngegama likaJesu.

 • Zonke izinja ezingamadimoni zingikhonkotha ngephuzu lokufa zifa ngegama likaJesu. Umlilo kaMoya oNgcwele uza phezu kwakho manje ngegama likaJesu.
 • Yonke inhlobo yobugqila bokomoya, yonke inhlobo yobugqila bengqondo engivimbela ekuqhamukeni, ngigqashula namuhla egameni likaJesu. Wonke amajele obumnyama umbuso wobumnyama angigcine kuwo ake ingelosi yeNkosi ingithole futhi ingikhulule namuhla ngegama likaJesu.
 • Nina nonke mandla okufana, ngigqashula kini nonke ngegama likaJesu. Nkosi sukuma futhi izitha zakho zihlakazeke, wonke umuntu wesilisa nowesifazane osebenza ngokungqubuzana nami, esebenza ngempumelelo yami, awele ekufeni ngegama likaJesu
 • Ngiyazihlukanisa nawo wonke amandla obumnyama, zonke izifanekiselo zikaSathane noma ukuvinjelwa okubekwe kimi njengophawu lobugqila, ngigqashula ngegama likaJesu. Ngokuba ngiphethe uphawu lukaKristu, makungabikho muntu ongihluphayo, zonke izilimi zobudemoni ezisebenza ngokumelene nami zephuliwe egameni likaJesu.
 • Ngoba ngokugcotshwa, onke amajoka ayokonakala. Onke amajoka obugqila, wonke amajoka obugqila aphuliwe egameni likaJesu. Nkosi, ngifuna ugcobe ngamafutha wokwenza kahle engizokwenza kahle kakhulu kunabo bonke abantu engangiphila nabo ngegama likaJesu.
 • Lithi ibhayibheli, futhi bamnqoba ngegazi lemvana nangamazwi obufakazi babo. Ngibuhlula ubugqila ngegazi lemvana.
 • O Nkulunkulu wokubuyiselwa, ngiyathandaza ukuthi uzokubuyisela ngokuyisimangaliso konke engikulahlekele ebugqilini egameni likaJesu.

Izikhangiso

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha