Amaphuzu Okukhulekelwa Eminyango Evaliwe

3
279

 

Namuhla sizobe sihlanganyela ezindaweni zokukhulekelana neminyango evaliwe. Umbhalo uchaze uNkulunkulu njengoNkulunkulu wawo wonke amathuba, kanye nalowo ovula umnyango okhiyiwe. Baningi kakhulu abantu umnyango wabo wempumelelo ovalwe yisitha. INkosi izovula umnyango onjalo namhlanje ngamandla ayo. Kulotshiwe; Ngizokwenza into entsha, manje izakuvela, ngoba wena awazi, ngizokwenza indlela ehlane nomfula ogwadule. Lokhu kusho ukuthi uNkulunkulu kuphela owanele ukwenza indlela lapho ingekho khona indlela. Noma umnyango uvaliwe, amandla kaNkulunkulu angavulelwa umuntu.

Incwadi yesambulo IsAmbulo 3: 7:
7 Nakuyo ingelosi yebandla laseFiladelfiya loba ukuthi: “Nakhu akushoyo ongcwele, oqinisileyo, onesihluthulelo sikaDavide, ovula kungavali muntu, avale kungavuli muntu. Okushiwo yile ndima yeBhayibheli ukuthi uNkulunkulu unokhiye kuyo yonke iminyango, futhi noma ngabe kukhona umnyango ovaliwe ongenawo ukhiye, uNkulunkulu unamandla okuwudiliza. Khumbula umbhalo osencwadini ka U-Isaya 45: 2 Ngizohamba phambi kwakho, ngilinganise izintaba; Ngiyakudiliza amasango ethusi, nginqume imigoqo yensimbi. Namhlanje ngiyanquma ukuthi umoya weNkosi uzohamba phambi kwakho uphule yonke iminyango yensimbi ngegama likaJesu. Yonke iminyango evaliwe ephambi kwakho ekuvimba empumelelweni, iNkosi izobhidliza umnyango ngegama likaJesu.

Kubalulekile ukwazi ukuthi umnyango ngeke uvalwe ngaphandle kokuthi unezinto ezithile eziyigugu. Lapho kunomnyango ovaliwe phambi kwakho, kuyisiqinisekiso sokuthi kunezimpahla eziyigugu kuwo. Kungakho isitha izikhathi eziningi sisebenzisa umnyango ovaliwe njengesithiyo ekuqhamukeni kwabaningi. Umoya kaNkulunkulu uveze ukuthi baningi impela abantu asebevele basezingeni labo lempumelelo, kepha indawo lapho intuthuko yabo ivaliwe. Umnyango uvaliwe yisitha ukuvimbela umuntu ekufinyeleleni ekuphumeleleni kwakhe. UNkulunkulu umiselwe ukwenza lokho yena kuphela angakwenza. Uthembise ukwephula yonke iminyango evaliwe ukuze abantu Bakhe bakwazi ukuthola izibusiso zabo. Lo mhlahlandlela wokukhulekelwa ngumoya kaNkulunkulu ukunikeza amaphuzu okuthandazela eminyango evaliwe, futhi ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu alalele izwi lokuncenga kwakho

Amaphuzu Womkhuleko:

 • Baba Nkosi, ngiyathandaza ukuthi usukume namuhla ubhekane nesimo sempilo yami wenze lokho wena kuphela okwazi ukukwenza egameni likaJesu. Nkosi, ngiyakhuleka ngamandla akho. Uzobhidliza yonke iminyango evaliwe ngegama likaJesu. Yonke iminyango evaliwe ngokumelene nezibusiso zami kanye nenqubekela phambili, ngiyanquma ukuthi iminyango enjalo iphuliwe egameni likaJesu.
 • Nkosi Nkulunkulu, yonke iminyango ebivaliwe ngenxa yokuqhamuka kwami, engenza ngikhandleke imini nobusuku ngomphumela omncane, ngithandazela ukuthi iminyango enjalo yephulwe egameni likaJesu. Bonke abesilisa nabesifazane ababi abavala umnyango wami futhi bagcina ukhiye wempumelelo yami, Nkosi, ngiyathandaza ukuthi uvuke uzikhombise ukuthi unguNkulunkulu odabeni lwami egameni likaJesu.
 • Nonke nivale iminyango ezinganeni zami, umlilo kaNkulunkulu univulela njengamanje ngegama likaJesu. Yonke iminyango evaliwe ngezingane zami ebenza ukuthi bangafinyeleli ezintweni ezinhle abalingani babo abathola ngaphandle kwengcindezi, ngithandazela ukuthi ukuduma kwakho kuvule iminyango enjalo ngegama likaJesu.
 • O Nkulunkulu ka-Eliya, vuka manje ngomlilo wakho ubhidlize wonke owesilisa nowesifazane ababeke isithiyo phakathi kwami ​​nokungena kwami; Ngithandazela ukuthi umlilo kaMoya oNgcwele ubhubhise abesilisa nabesifazane abanjalo egameni likaJesu.
 • Baba Nkosi, konke okuvaliwe kuvulwe umusa weNkosi. Ngiyathandaza ukuthi umusa wakho uzogqama empilweni yami namuhla egameni likaJesu. Ngoba kulotshiwe ukuthi, Ngizoba nesihe kulowo engizomenzela isihe nobubele kuye, engizoba kuye kuye. Nkosi, ngiyakhuleka ukuthi ngesihe, ungangibona ngifanele ukuba sohlwini lwabantu ozohawukelwa ngalo egameni likaJesu.
 • Nkosi Nkulunkulu, ushilo ngezwi lakho ukuthi uzohamba phambi kwami, uzilinganise izindawo eziphakemeyo. Izwi lakho lathi uzophula umnyango wethusi bese usika umnyango wensimbi. Ngithandazela ukuthi yonke iminyango yensimbi ebingivaliwe ingibhidlize namhlanje ngegama likaJesu.
 • Jehova Nkulunkulu, lonke ikamu lesitha elimele impilo yami malingcoliswe ukudideka egameni likaJesu. Yonke imihlangano yabantu ephikisana nenqubekela phambili yami empilweni, ngiyathandaza ukuthi nidide phakathi kwabo namuhla ngegama likaJesu. Ngiyanquma ukuthi uzophazamisa imizamo yezitha zami ngokwehluleka egameni likaJesu.
 • Nkosi, ngokuba kulotshiwe ukuthi: Ngizokunika okhiye bombuso wezulu, futhi noma yini oyibophayo emhlabeni iyoboshwa ezulwini, futhi noma yini oyithukululayo emhlabeni iyokhululwa nasezulwini. ” Ngifuna ukhiye wami wengcebo yasezulwini egameni likaJesu. Ungithembisile ukuthi noma yini engiyibophayo emhlabeni izoboshwa ezulwini, futhi konke engikukhululayo emhlabeni kuyobe kukhululiwe ezulwini. Ngidiliza yonke iminyango evaliwe yengcebo egameni likaJesu.
 • Baba, ngiyabonga ngokuphendulwa kwemikhuleko, ngiyabonga ngoba kusukela manje ngizoqala ukubona izinguquko empilweni yami, ngiyabonga Nkosi ngoba unguNkulunkulu, maliphakanyiswe igama lakho ngegama likaJesu.

Izikhangiso

Imibono ye-3

 1. Gostei desta oração, é muito profunda e muito boa e agradavel de se repetir.
  Irmáos em Cristo, por favor ajudem-me a orar na minha vida e na vida dos meus Pais e Irmãos, Irmães, Sobrinhos, Sobrinhas, Avõs, e Familias no seu todo.
  Ri peço ao Senhor tods os dias para resgar o meu coração e quebrar tudo que nao provem do Senhor Jesus, nas nossas vidas e na vida da minha familia.

 2. Gostei desta oração, é muito profunda e muito boa e agradavel de se repetir.
  Irmáos em Cristo, por favor ajudem-me a orar na minha vida e na vida dos meus filhos, e meus Pais e Irmãos, Irmães, Sobrinhos, Sobrinhas, Avõs, e Familias no seu todo.
  Ri peço ao Senhor tods os dias para resgar o meu coração e quebrar tudo que nao provem do Senhor Jesus, nas nossas vidas e na vida da minha familia.

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha