Amaphuzu Okukhulekelwa Ukudikibala

0
299

 

Wake wadikibala ukulandela amaphupho akho, futhi ekugcineni, wafisa sengathi ngabe awulalelanga imibono yabanye? Baningi kakhulu abantu abaphuthelwe impumelelo yabo kalula nje; badikibala. Namuhla sizozibandakanya namaphuzu okuthandaza ngokumelene nokudumazeka. Ngazo zonke izikhathi ngesikhathi izenzo zethu nezinhlelo zethu zizogxekwa kakhulu ngabanye abantu esibathatha njengabanamandla. Ukugxekwa, ezimweni eziningi, kudikibalise abantu abaningi ekuphishekeleni amaphupho nezifiso zabo, futhi ekugcineni, bafisa sengathi ngabe abalalelanga okushiwo ngabantu.

Ukube nje uDavida wavumela ukugxekwa kwabafowabo neNkosi uSawule ukuba kumvimbe ekubhekaneni noGoliyathi, kungenzeka ukuthi wayengeke afike esigodlweni. UDavid uphonsela inselelo uGoliyathi empini uphikisana nayo yonke imicabango yomuntu. Kungakho isinqumo sakhe sokulwa noGoliyathi sagxekwa kakhulu ngabantu abaningi, kubandakanya abafowabo neSilo. Kodwa uDavid akazange azizwe edangele; wayazi ukuthi uthwele ini, wayazi ukuthi kwakungeyikabani le mpi, wayazi ukuthi yena (David) wayengumfanekiso nje womphonseli wangempela, owayenguNkulunkulu uSomandla. Ngakho-ke, akazange ashukunyiswe ngabathile, waqhubekela phambili walwa noGoliyathi, futhi yonke leyo ndaba ingumlando ojwayelekile.

Ezimpilweni zethu, nathi, sidinga ukunqoba ukugxekwa kwabantu. Kepha lokho kungafika kuphela lapho sazi amandla asishukumisayo. Kunezikhathi empilweni yethu lapho sizobhekana nokudikibala okuningi okuzosiphoqa ukuthi sicabange ngokuyeka lelo phupho nezifiso zethu. Ngezinye izikhathi ukudumazeka kwethu kungaba ukwehluleka njalo. Lapho sehluleka kaninginingi, singaqala ukucabanga ukuthi kungenzeka ukuthi lokhu esikwenzayo bekungahloselwe thina. Kepha lapho umuntu eqonda umuntu omholayo, wayengeke athuthumele lapho kufika ukudikibala. Umphostoli uPetru ulahlekelwa ukugxila kuKristu, waqala ukucwila. Okwamanje lapho silahlekelwa ukubuka kwethu uNkulunkulu, ukudikibala kuzoqala ukusizuzisa kakhulu, futhi kuzothatha isikhathi ngaphambi kokuba siyeke. UNkulunkulu ufuna ukuthi siqhubekele phambili; ufuna siqhubeke sicindezele uphawu; akafuni siyeke ukwehluleka ngoba usezokwenza izimanga zakhe. Ngiyanquma ngegunya lasezulwini ukuthi ukudikibala ngeke kukunqobe ekuphumeleleni egameni likaJesu.

Umbhalo uthi encwadini ka AmaHubo 55:22 Phonsa umthwalo wakho phezu kukaJehova, yena uyakukuxhasa; akasoze avumela olungileyo agudluzwe naphakade. Umbhalo uthe uNkulunkulu wayengeke avumele olungileyo anyakaziswe, lokho kusho ukuthi wayengeke avumele izinselelo zikuvimbe ekuphumeleleni; ngeke avumele izilingo ezimbi zikudikibalise ekuqhubekeleni phambili. Ngimemezela kuwe namuhla ukuthi uNkulunkulu uyabaphilisa abaphukile enhliziyweni, futhi uyabopha amanxeba abo. UNkulunkulu uzokuphilisa namhlanje. Yonke inhlobo yokudangala isuswa kuwe ngegama likaJesu. Njengoba uqala ukufunda lo mhlahlandlela womkhuleko, sengathi uNkulunkulu angakususa konke ukudangala endleleni yakho ngegama likaJesu.

Amaphuzu Womkhuleko:

  • Baba Nkosi, ngilwa nazo zonke izinhlobo zokudangala egameni likaJesu. Ngithandazela umoya wesibindi wokuqhubeka nokwenza lokho umoya kaNkulunkulu ongiholela ukukwenza egameni likaJesu.
  • Nkosi, ngiyenqaba ukuwela ekudikibeleni kokwehluleka. Ngithandazela umoya wokubekezela nokubekezela, umusa wokungalilahli ithemba noma kwenzeka ini. Ngithandazela ukuthi ungiphe lowo musa egameni likaJesu.
  • Nkosi Nkulunkulu, lonke uhlobo lokwehluleka ngendlela yami olwenziwe isitha ukungidikibalisa, ngiyathandaza ukuthi uzokususa ngegama likaJesu. Ngichitha wonke amajoka okwehluleka endleleni yami ngomlilo kaMoya oNgcwele. Ngidiliza yonke inqaba engenakwenzeka ngendlela yami. Ngithandaza ukuthi umlilo kaNkulunkulu uSomandla uhambe phambi kwami ​​ubhubhise yonke inqaba ngegama likaJesu.
  • Nkosi, thumela ingelosi yakho yokufa kubo bonke abesilisa nabesifazane isitha esifuna ukusisebenzisa ukungikhohlisa ukuze ngiyeke amaphupho ami; Ngiyakhuleka ukuthi ingelosi yokufa ibabulale ngegama likaJesu. Ngilwa nezilimi zonke ezimbi, zingikhohlisa ukuthi ngiyeke egameni likaJesu.
  • Baba Nkosi, kusukela manje, ngifuna ungihole. Ngiyathandaza ukuthi izwi lakho lingene empilweni yami, ngithandazela ukuthi ngizwe kuwe ngezikhathi ezithile, ngithandazela ukuthi ungiqondise futhi ungifundise ngezinto okufanele ngizenze egameni likaJesu. Nginike isibindi sokungashukunyiswa yilokho okushiwo abantu; ngiphe umusa wokulalela izwi lakho wedwa ngegama likaJesu.
  • Nkosi, angifuni ukulalela omunye umuntu ngaphandle kwakho; Nginikela impilo yami ngokukhululeka emoyeni wakho namuhla. Ngicela ukuthi uzothatha umkhumbi wempilo yami namuhla ngegama likaJesu. Ngiyakhuleka ukuthi uzoba itilosi lempilo yami; Ngifuna ukukulalela wedwa. Ngisize, Nkosi, ukuthi ngibe yisithulu kunoma yini abanye abantu abangitshela yona. Ngoba umbhalo uthi labo abaholwa ngumoya kaNkulunkulu babizwa ngamadodana kaNkulunkulu. Ngifuna ukuholwa umoya wakho. Angifuni ukuholwa ulwazi lwami lomuntu; Ngiyazehlisa ukuze ukhule egameni likaJesu.
  • Nkosi, njengoDavide wayenesibindi, njengoba nje ayazi ukuthi impi ngekaJehova, ngiphe isibindi sokuhlala ngikubona ngisho naphezu kobunzima. Ngiphe umusa wokwazi ukuthi uyindoda enamandla empini, unikeze ukuqonda nokuqonda ukuthi unguNkulunkulu wawo wonke amathuba, ususe zonke izinhlobo zokuvinjelwa, ukuphazamiseka, noma ukudikibala egameni likaJesu.

Izikhangiso

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha