Amaphuzu Omkhuleko Ngokubambezeleka Komqondo

0
179

 

Namuhla sizobe sibhekene nezindawo zokukhulekelwa ngokumelene nokubambezeleka kokukhulelwa. Kungucebo likaNkulunkulu ukuthi umuntu ande futhi abambe ubuso bomhlaba. Khumbula ngenkathi uJesu eyalela ukuthi hlala ngize ngifike, enye yezinto uKristu ayekhuluma ngayo ukuthi umuntu anqobe umhlaba, ukuthi umuntu ahlale kuwo wonke umhlaba. Kepha lokho kuzokwenzeka kanjani ngenkathi ulwela ukukhulelwa ingane? Ukuba yinyumba akulona icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho. Ngempela isitha sikwenzile lokhu, hhayi uNkulunkulu. Ukubambezeleka kokukhulelwa kufaka ingcindezi kowesifazane; yize bobabili owesilisa nowesifazane bezocindezelwa, ingxenye enkulu yengcindezi izofakwa kowesifazane.

Isibeletho sakho sidaliwe futhi sabusiswa nguNkulunkulu ukukhulelwa. Akukhona nje ukuhlobisa. Kunabantu isisu sabo esike sathintwa izandla zobumnyama, yingakho kunzima kakhulu ukuthi bakhulelwe, futhi lapho owesifazane engakwazi ukukhulelwa, lokho kusho ukuthi owesifazane uzohlala engenangane impilo yakhe yonke. Encwadini ka Tihlabelelo 113: 9, kusho umbhalo  Unika owesifazane oyinyumba ikhaya, amenze umama ojabulayo wezingane. Dumisani iNkosi !. Okushiwo yibhayibheli ngekhaya lapho yisithelo sesibeletho. Lokhu kuchaza ukuthi uNkulunkulu ngeke aphumuze umuntu ngokunyumba.

UHana wayeyinyumba iminyaka, kwaphela iminyaka engakhulelwa, kepha ngelinye ilanga waya eShilo wathandaza kuNkulunkulu ukuba avule isizalo sakhe amenze umama. UNkulunkulu wayizwa imithandazo kaHana futhi wambusisa ngengane. Ngendlela efanayo, uNkulunkulu uzokulalela ukukhala kwakho namuhla egameni likaJesu. Lesi yiShilo sakho, futhi lesi yisikhathi sakho sokuba ngumama. Ngiyanquma ngendali yezulu, wonke amandla obumnyama okwenze ukuthi ungakwazi ukukhulelwa, ngiphula lawo mandla ngomlilo kaMoya oNgcwele.

UNkulunkulu uzokwenza izimanga ezingajwayelekile ngalo mhlahlandlela womkhuleko, uma nje uzokholwa. Uma uNkulunkulu ekuyalile okuthile, uzokwenza ngoba akayena umuntu ukuba aqambe amanga; futhi akayona indodana yomuntu ukuba aphenduke. Njengoba uqala ukusebenzisa lo mhlahlandlela womkhuleko, ngithandazela ukuthi uNkulunkulu alalele izwi lokuncenga kwakho futhi akunikeze ngokwezifiso zenhliziyo yakho.

Amaphuzu Womkhuleko:

  • Nkosi Nkulunkulu, ngiyabonga ngokungenza owesifazane, ngiyabonga ngokungidala ngohlobo lokuzalwa lowo omunye umuntu emhlabeni, ngiphakamisa igama lakho eliNgcwele. Nkosi, kuyicebo lakho ukuthi sandise umhlaba, yingakho ungeke usizame ngokungazali; Nkosi, ngiyakhuleka ukuthi ngomusa wakho, ungavula isibeletho sami ungenze ngikhulelwe ngegama likaJesu.
  • Ngilwa nezindlela zonke zokubambezeleka kokukhulelwa empilweni yami. Onke amandla nobukhulu obubambezela ukukhulelwa esiswini sami bayawa futhi bafe egameni likaJesu.
  • Nkosi, izwi lakho lithi encwadini yamaHubo 128: 3 & 4 Umkakho uyoba njengomvini othelayo phakathi kwendlu yakho; abantwana bakho bayakuba ngamahlumela omnqumo, bezungeze itafula lakho. Bheka, kanjalo iyakubusiswa indoda emesabayo uJehova. Uthembise ukuthi ngizozalela, ngiphikisana nawo wonke amandla avimbela ukuthela kwami ​​empilweni, wonke amandla afuna ukungivimba ukuba ngithele izithelo, abhujiswe ngegama likaJesu.
  • Baba Nkosi, njengoba uzwile imithandazo ka-Isaac ngoRebekah futhi ususa ubunyumba bakhe, ngiyakhuleka ukuthi uzobhubhisa ijoka lobunyumba empilweni yami ngegama likaJesu. Ngoba umbhalo uthi, Izingane ziyifa likaNkulunkulu, ngiyanquma ukuthi ngizoba nenzalo ngegama likaJesu.
  • Wonke amandla-amunca isithelo sesibeletho sami, awela ekufeni ngegama likaJesu. Onke amandla obumnyama abekiwe isisu eMbusweni wobumnyama awela ekufeni ngegama likaJesu. Ngidedela isithelo sesizalo sami esivumelwaneni sobumnyama. Ngibakhulula ngegama likaJesu.
  • Ngivaleka wonke amehlo amabi abelwe ukuqapha impilo yami nokubuyisa umbiko ebumnyameni bobumnyama, lawo mehlo angangiboni egameni likaJesu.
  • Nkosi Jesu, ngicela umkhuleko. Uma kukhona isono noma ububi empilweni yami obubangela ukubambezeleka kokukhulelwa, ngiyathandaza ukuthi ungixolele egameni likaJesu. Ngenxa yegazi elachithwa esiphambanweni seKalvari, ngiyathandaza ukuthi ubheke izono zami nobubi bami egameni likaJesu.
  • Nkosi, ngithandazela umusa ngempilo yami. Zonke izinhlobo zokuziphatha okubi engizenzile esikhathini esedlule isitha manje esizisebenzisayo kimi ukubambezela ukukhulelwa kwami, ngithandazela ukuthi ususe lokho kuziphatha okubi ngegama likaJesu. Ngoba umbhalo uthi, ngoba asinampristi omkhulu ongathintwa yimizwa yobuthakathaka bethu. Ngakho-ke masize ngesibindi esihlalweni somusa ukuze sizuze umusa. Nkosi, ngiza esihlalweni sakho sobukhosi namuhla, ngiphe umusa egameni likaJesu.
  • Baba Nkosi, izwi lakho lisho ukuthi uyazi amacebo onawo ngami, angamasu wokuhle hhayi wokubi ukunginikeza ukuphela okulindelekile. Ngithandazela ukuthi uhlelo lwakho ne-ajenda yempilo yami nomshado wakho kuqale ukuvela egameni likaJesu. Ngiphula ijoka lokulibaziseka ekukhulelweni empilweni yami ngegazi likaKristu.
  • Ngiyanquma ngegunya, umfudlana wezingane osuka esihlalweni sobukhosi somusa ugelezela esiswini sami namuhla ngegama likaJesu. Njengoba nje uphendule uHana waba ngumama njengoba uphendule imithandazo kaRachel, yizwa ukukhala kwami ​​namuhla Nkosi, ungiphe ngokwezifiso zenhliziyo yami egameni likaJesu.

Izikhangiso

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha