Amaphuzu Omkhuleko Ngokuphazamiseka

1
277

 

Namuhla sizozibandakanya nezindawo zokuthandaza ngokumelene nokuphazamiseka. Ukuphazamiseka kuyindlela eyingozi kakhulu yesitha yokwenza indoda ilahlekelwe ngumgomo wayo ekuphishekeleni impumelelo. Baningi abantu ababemiselwe impumelelo empilweni abangeke bakwazi ukufeza amakhono abo ngoba esinye sezikhubekiso isitha esizokubeka endleleni yabo ukuphazamisa. Into ehlekisayo ukuthi ezikhathini eziningi, abantu ngeke bakwazi ukubona iziphazamiso lapho behlangabezana noyedwa ngoba kaningi, ukuphazamiseka kungavela ngendlela yalokho okudingekayo ngaleso sikhathi.

Unkosikazi womkaPotifari wayeyisiphazamiso esikhulu empilweni kaJosefa. Ukube uJoseph akazange enze umzamo oqinile wokuqeda, kungenzeka ukuthi ubengeke akwazi ukufeza lokho obekumiselwe yena. Ngaleso sikhathi, ngaleso sikhathi, uJoseph wayengathatha isinqumo sokudansela ingoma yomkaPotifari ngoba wayengakuqinisekisa ukuphepha kwakhe futhi enze lula ukuphakama kwakhe ngokushesha kube ngumfazi wenkosi yakhe. Kodwa-ke, uJoseph wakwazi ukubona ukuthi kwakungeyona ingxenye yecebo likaNkulunkulu ngempilo yakhe, ngakho wathatha izithende zakhe.

Ngenkathi uJoseph anqoba ngempumelelo isiphazamiso esasibekwe yisitha sakhe, kukhona omunye umuntu eBhayibhelini owayengenakunqoba ukuphazamiseka. U-Esawu wayengabhekelela okudingwa yisisu sakhe futhi abheke ukuba yindoda enkulu, kepha ukulamba kwakhe, okwakuyisiphazamiso esikhulu empilweni yakhe, kwamnqoba kakhulu, futhi waba yisisulu. Ngaso leso sikhathi, washintsha ilungelo lakhe lobuzibulo ngembiza yokudla.

Ukunqoba ukuphazamiseka, kusebenza ngokukukhomba ngomzamo oqondile nangosizo lukaMoya oNgcwele kanye nokuyala. Ukube uJakobe akazange azikhuze, wayezoba isisulu esifubeni senkosikazi yenkosi yakhe, futhi lokho kwakuzophazamisa amacebo kaNkulunkulu ngempilo yakhe. Ngokufanayo, ezimpilweni zethu, kunezikhathi ezimbalwa lapho sibhekana nokuphazamiseka, kungaba ukwehluleka emsebenzini noma kwezemfundo, kungaba yinoma yini, kungaba ngabesifazane noma uhlobo oluthile lwamadoda oluzayo, kumele sibakhombe futhi sebenzelana nabo. Ngithandazela ukuthi umoya kaNkulunkulu ozosisiza ukubona ukuphazamiseka lapho sihlangana nokukodwa kwehlele kithi njengamanje ngegama likaJesu. Njengoba uqala ukufunda la maphuzu womthandazo ngokumelene nokuphazamiseka, sengathi uNkulunkulu angathumela ukuphazamiseka kude nendlela yakho ngegama likaJesu.

Amaphuzu Womkhuleko:

  • Nkosi, ngilwa nawo wonke amandla okuphazamisa endleleni yami eya empumelelweni nasekuqhamukeni. Ngithandazela ukuthi ubabhubhise ngegama likaJesu. Zonke izinhlobo zezikhubekiso ngisendleleni yokungena, ngithandazela ukuthi umlilo weNgcwele ubashise ngegama likaJesu.
  • Nkosi Nkulunkulu, ngithandazela ukuthi ngomusa wakho, unginike ubuhlakani bokukhomba ukuphazamiseka lapho ngihlangana nesisodwa. Noma ngabe bekubukeka njengalokho ebengikudinga ukuze ngiphile ngaleso sikhathi, ngithandazela ukuthi uzonginika ubuhlakani bokukubona njengokuphazamisa futhi ngikuphathe kanjalo ngegama likaJesu.
  • Nkosi Nkulunkulu, njengoba nje nawe wasiza uJoseph ekunqobeni ukuphazamiseka ohambweni lwakhe olude oluya enkazimulweni, ngiyathandaza ukuthi ngendlela efanayo, uzosiza ekunqobeni konke ukuphazamiseka ngendlela yami egameni likaJesu. Zonke izinhlobo zokuphazamiseka ezisendleleni yami zibhujiswa ngomlilo egameni likaJesu.
  • Wonke umuntu ophazamisa indlela yami uwela ekufeni egameni likaJesu. Wonke umuntu wesilisa nowesifazane ozongivimba ukuba ngibe yilokho onqume ukuba ngibe yikho, ngithandazela ukuthi uzosenza singahlangani.ihlangane ngegama likaJesu. Ngichitha ngomlilo wonke amacebo esitha ngempilo yami ngegama likaJesu.
  • Incwadi yabaseKorinte 10:13 Asikho isilingo esike sakufikela esingajwayelekile kumuntu. UNkulunkulu uthembekile, futhi ngeke akuvumele ukuba ulingwe ngokungaphezu kwamandla akho, kodwa kanye nesilingo, uzokunikeza nendlela yokuphunyuka, ukuze ukwazi ukusibekezelela. Ngithandazela ukuthi kungabi nesilingo esizongihlula egameni likaJesu. Ngiyathandaza ukuthi ungiphe amandla okunqoba noma yisiphi isilingo esingaqhamuka nami empumelelweni egameni likaJesu.
  • Ngiphikisana nayo yonke intshisekelo yokuphuza noma yokubhema egameni likaJesu. Zonke izinhlelo nezinhlelo zesitha zokungiphazamisa ngokusebenzisa izidakamizwa, ukusetshenziswa kotshwala, noma ukubhema, lelo hlelo ngilwenza lube yize egameni likaJesu. Zonke izinhlobo zokuziphatha okubi ngokobulili uSathane afuna ukuzenza kimi ukuze angiphazamise. Ngithandazela ukuthi uNkulunkulu azibhubhise izinhlelo ezinje ngegama likaJesu.
  • Umbhalo we-1 Korinte 10:12 Ngakho-ke, uma ucabanga ukuthi umi uqinile, qaphela ukuthi ungawi! Ngiyathandaza ukuthi ungiphe umusa wokuma nawe kuze kube sekupheleni egameni likaJesu. Yonke imicibisholo yokuphazamiseka engidutshulwe yisitha ukuze ingenze ngiwele phambi kwakho ukuvumela imicibisholo enjalo ichithwe egameni likaJesu.
  • Nkosi, ngiyala kusuka manje, ngibheka isiphambano, ngizibeka ngaphansi kokufundiswa nguMoya oNgcwele. Ngiyathandaza ukuthi umoya kaNkulunkulu, umoya wobunkulunkulu, uzoqala ukungiqondisa futhi ungiqondise. Izongifundisa izinto okufanele ngizenze futhi ingivezele izinto ezizayo. Ngithandazela ukuthi umoya kaNkulunkulu ugqame empilweni yami egameni likaJesu.
  • Baba, ngicabanga indlela yonyawo lwami phambi kwakho ukuze indlela yami iqonde futhi ikhululeke ebubini nasekuphazanyisweni yisitha ngegama likaJesu. Ngisusa izinyawo zami esonweni ukuze ngingabi yisisulu sikaSathane ngegama likaJesu.

Izikhangiso

1 UKUPHAWULA

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha