Amaphuzu Okukhulekelwa Amandla Obumnyama

0
356

Siholwa ngumoya kaNkulunkulu ukuthi sihlanganyele abafundi bethu namaphuzu okuthandaza ngokumelene namandla obumnyama. Encwadini ka 1 kaPetru 5: 8 Hlalani nisangulukile, qaphani; ngoba isitha senu, uSathane, uhamba njengengonyama ebhongayo, efuna engamshwabadela. Uma uke uzibuze ukuthi kungani sifika nsuku zonke nomhlahlandlela womkhuleko, kungenxa yokuthi uSathane akaphumuli, umbhalo uthi uhambahamba njengengonyama elimele efuna umuntu ozomshwabadela. Ngakho-ke, uma amandla obumnyama engaphumuli imini nobusuku, kungani kufanele uphumule kwelitshe labo? Akumangalisi-ke ukuthi umbhalo uyale ukuthi sithandaze ngaphandle kwenkathi.

Amandla obumnyama abaphathi bomhlaba, amandla, kanye nobukhulu ezindaweni eziphakeme. Futhi uma ucabanga ukuthi bayizitha zenyama ongazinqoba ngamandla akho omzimba, khumbula ukuthi umbhalo uthi ngamandla akekho oyophumelela. Incwadi ka Abase-Efesu 6: 12 ithi Ngoba umzabalazo wethu awubambene nenyama negazi, kodwa ulwa nababusi, nabaphathi, namandla ombuso walemnyama kanye namandla omoya wobubi ezindaweni zasezulwini. Bangababusi bobumnyama, izinombolo ezingenakulinganiswa zemimoya engabonakali esongela izimpilo zabantu.

Kunabantu abaningi kakhulu impilo yabo ephazanyiswe amandla obumnyama; iNkosi isizonikhulula namuhla. Umbhalo Johane 1: 5 Futhi ukukhanya kukhanya ebumnyameni; futhi ubumnyama abukwamukelanga. Ukukhanya kukaNkulunkulu kuzokhanya ngokugqamile empilweni yakho namuhla, futhi nesiphephelo sobumnyama esihlupha impilo yakho siyobaleka namuhla. Kufanele ubeke impi yakho yokomoya ngoba silwa impi yokomoya. Ngiyanquma ngegunya lasezulwini ukuthi uNkulunkulu uzochoboza isitha sakho sife egameni likaJesu. Abantu bahamba ebumnyameni. Impilo yabantu abaningi ibhekwe ubumnyama obukhulu, kepha lalela namuhla, kusho umbhalo encwadini ka U-Isaya 9: 2 Abantu abahamba ebumnyameni bazobona ukukhanya okukhulu; Labo abahlala ezweni elimnyama, Ukukhanya kuzobakhanyisela. Uzobona ukukhanya okukhulu namuhla; izulu lizokumemezela kumsizi wakho ongakwazanga ukuthola ngenxa yobumnyama obukhulu obukuwe.

Ngimemezela kuwe namuhla ukuthi umlilo kaMoya oNgcwele uzobhubhisa amandla obumnyama asebenza empilweni yakho. Njengoba uqala ukufunda lo mhlahlandlela womkhuleko, amandla oPhezukonke azokuza kuwe, futhi uzoba onganqandeki kuwo wonke amandla obumnyama ahlukumeza impilo yakho ngegama likaJesu.

Amaphuzu Womkhuleko:

 • Nkosi Nkulunkulu, inkosi enkulu ye-Isreal kanye nomhlaba. Ngiyathandaza ukuthi uzelule izandla zakho ezinamandla, bese uqeda amandla obumnyama ahlukumeza impilo yami ngezandla zakho ezinamandla ngegama likaJesu.
 • Igunya lezulu libhubhisa uBaba iNkosi, wonke amafu obumnyama empilweni yami. Ngoba kulotshiwe, ukukhanya kukhanya futhi ubumnyama abukuqondanga. Baba Nkosi, ukukhanya kwakho makukhanyise ubumnyama bempilo yami egameni likaJesu.
 • Amandla obumnyama angenze ngafihlwa kuwo wonke umsizi wesiphetho awela ekufeni njengamanje egameni likaJesu. Kusukela manje, sengibonakala ngokusobala kubo bonke abesilisa nabesifazane abazongisiza ngikhule ngokomzimba, ngokwengqondo, ngokomoya nangokwezimali.
 • Yonke imicibisholo yokugula ethunyelwe empilweni yami ivela embusweni wobumnyama, ibamba umlilo egameni likaJesu. O amandla obumnyama angangivumeli ukuthi ngingene ezweni lami laseKhanani afe njengamanje ngegama likaJesu.
 • Zonke izilwane zobumnyama ezihamba zungeze imvelo yami, zibamba umlilo egameni likaJesu. Ngimemezela inkululeko yami emandleni obumnyama egameni likaJesu.
 • Umbhalo uthi AmaHubo 114: 1-4 Lapho u-Israyeli ephuma eGibhithe, indlu kaJakobe kubantu abanolimi olungaziwa; UJuda waba yindawo yakhe engcwele, no-Israyeli waba ngumbuso wakhe. Ulwandle lwabona, lwabaleka, iJordani labuyiselwa emuva. Izintaba zatshekula njengezinqama, namagquma njengamawundlu. Ngiyanquma ngegunya lasezulwini, wonke amandla obumnyama asendleleni yami abaleke manje kuqhubeke egameni likaJesu.
 • Ngiba ngumlilo osetshenziswayo embusweni wobumnyama namuhla ngegama likaJesu. Onke amandla obumnyama, azama ukungifaka ukugula, awela ekufeni egameni likaJesu. Ngikhipha isinqumo sokuphulukiswa kukaNkulunkulu kuzo zonke izitho zomzimba wami; Ngikhuluma ukuphulukiswa kwami ​​kube khona ngegama likaJesu.
 • Bonke ababusi bobumnyama, abalawula izimali zami bawela ekufeni egameni likaJesu. Ngikhulula isikhwama sami semali esandleni sakho ngegama likaJesu. Kusukela manje, izimali zami azikhokhelwa ngegama likaJesu.
 • Nkosi, wonke amadimoni okwehluleka empilweni yami abamba umlilo egameni likaJesu. Umbhalo uthi njengoba enjalo, nami ngiyikho. Lokhu kusho ukuthi njengoba unjalo uKristu, kanjalo nami ngiyikho. Ngiyathandaza ukuthi ngegunya lezulu, angizokwehluleka ngoba ukwehluleka kutholakala futhi akutholakali egameni likaJesu. Kusukela manje, konke engibeka izandla kukho kuzophumelela egameni likaJesu.
 • O, wena mbuso wobumnyama uyangethusa, ngiyazikhulula kuwe namuhla ngegazi likaKristu. Yonke ingelosi yedimoni ingihlukumeza ebuthongweni, umlilo weNgcwele wehlela phezu kwakho namuhla ngegama likaJesu. Kubhalwe ukuthi asinikwanga umoya wokwesaba kepha wobudodana ukukhala Ahba Baba. Nkosi, yonke imimoya yokwesaba ephuma emgodini wesihogo iyabhujiswa ngegama likaJesu.
 • Umbhalo uthi, futhi bamehlula ngegazi lemvana nangamazwi obufakazi babo. Ngichoboza amandla obumnyama empilweni yami ngegazi lemvana.

Izikhangiso

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha