Umkhuleko Wonyaka Omusha 2021

0
304

 

1 Imilando 16: 8 Bongani iNKOSI, libize ibizo lakhe; yazini phakathi kwezizwe lokho akwenzileyo.

Namuhla sizozibophezela emthandazweni wonyaka omusha ka-2021. Unyaka omusha usondela ngokushesha; unyaka esingakaze siwubone noma sihlangabezane nawo; kubalulekile ukuthandazela ngaphambi konyaka omusha. Yize sonke singeke silinde ukufakazela unyaka omusha, kepha kufanele sikhumbule ukuthi unyaka ka-2020 uyinselele enjalo kubantu emhlabeni jikelele. INigeria, phakathi kwamanye amazwe emhlabeni, yahlushwa inoveli uCovid-19. Lapho ukushisa kweCovid-19 kuncipha, sahlaselwa enye futhi inkinga, okuwumbhikisho we- # Endsars. Izinselelo ezimbili ezibalulekile izwe elibekezelele kulo ngonyaka wezi-2020 zithathe izimpilo eziningi, kepha uNkulunkulu ugcine ngamunye wethu.

Ngenkathi silindele ukuthi unyaka omusha wezi-2021 uvele, siyethemba futhi siyathandaza kuNkulunkulu ukuthi kuzoba unyaka ongcono kithina sonke. Lokho kushiwo, kufanele siqonde ukuthi ngamunye unezibusiso zawo. Ngaphandle kokuhlangenwe nakho okumnandi okwaba khona ngonyaka we-2020, bekukhona izibusiso eziningi ngonyaka namanje, kanjalo nonyaka ka-2021 uzofika nesibusiso sawo. Lapho siphakamisa i-altare lomkhuleko ngaphambi konyaka omusha, kuyasikhulula ukuthola izibusiso eziningi kulo nyaka omusha.

Lo mhlahlandlela womkhuleko uzoba ngowokuqondisa unyaka omusha. Isizathu sokuthi kungani abantu abaningi bengenakho yingoba benqabile ukubuza. Umbhalo uthi ngqongqoza, kuzovuleka, funa uzuze. Kunesidingo sokufuna ukuqondiswa onyakeni omusha. Umuntu oholwa ngumoya kaNkulunkulu uyokhululwa ezinkingeni; ububi abusoze basondela lapho kuhlala khona umuntu onjalo.

Amaphuzu Womkhuleko:

 • Nkosi Jesu, ngiyabonga ngqo ngesipho sempilo. Ngiyakuphakamisa ngokugcina uphila kuze kube manje. Umbhalo uthi kungomusa weNkosi ukuthi asiqediwe. Ngiyabonga ngokuba uNkulunkulu phezu kwempilo yami. Ngiyabonga Nkosi, ngokungigcina ngiphephile phakathi nokushisa konyaka we-2020, ngiyabonga ngokungangivumeli ngitholwe ngeCovid-19 ebulalayo, ngiyabonga ngokungavumeli ukuba ngibe isisulu senhlamvu elahlekile, ngiphakamisa igama lakho eliNgcwele, Jesu onamandla .
 • Nkosi Nkulunkulu, ngiyathandaza ukuthi wonke amabhizinisi ami angaqediwe ngonyaka ka-2020 azopheleliswa ngo-2021 ngegama likaJesu.
 • Nkosi, ngifuna ukuqondiswa ngonyaka we-2021; Ngithandazela ukuthi ungiqondise egameni likaJesu. Nkosi, ngiyenqaba ukusebenza ebumnyameni ngonyaka wezi-2021; Ngikhulekela ukuthi umoya wakho ungihole; Ngithandazela ukuthi uMoya wakho oNgcwele namandla akho avikele umndeni wami nami ngonyaka ka-2021 egameni likaJesu.
 • Baba, ngiyathandaza ukuthi uzokhombisa umusa wakho kimi ngonyaka ka-2021; izwi lakho lithi ngizoba nesihe kulowo engizomenzela isihawu nobubele engizoba naye kuye. Ngithandazela ukuthi phakathi kwalabo ozoba nesihawu ngabo ngonyaka ka-2021, ngithandazela ukuthi ungangibona ngifanelekile egameni likaJesu.
 • Wonke amandla angikhawulelayo ngonyaka we-2020, ngithandazela ukuthi behlulwe ngonyaka ka-2021 egameni likaJesu. Umbhalo uthi, bheka emuva kumaGibhithe owabona namuhla; ngeke usababona. Ngithandazela ukuthi zonke izithiyo, zonke izithiyo eziphambi kwami, zichithwe egameni likaJesu.
 • Ngazo zonke izindlela engiphoxeke ngazo ngonyaka ka-2020, ngithandazela ukuthi ngizobungazwa ngonyaka ka-2021 egameni likaJesu. Yizwa izwi leNkosi wena 2021. Ngizobusiswa ngaphezu kwezilinganiso egameni likaJesu.
 • Ngoba kulotshiwe ukuthi, Ngizokwenza into entsha, manje izoveza, ngokuba awuyazi, ngiyakwenza indlela ehlane nomfula ogwadule. Ngiyathandaza ukuthi uzoqala into entsha empilweni yami ngonyaka ka-2021 ngegama likaJesu. Ngithandazela ubukhulu obusha bezimangaliso, ubukhulu obusha benkazimulo ngonyaka ka-2021 egameni likaJesu.
 • Baba Nkosi, wonke amandla ne-altare elaphakanyiswa ngokungqubana kwami ​​nonyaka ka-2020, ngikhipha isinqumo sokuthi babhujiswe phambi kwami ​​ngonyaka ka-2021 egameni likaJesu. UNkulunkulu wesiqalo esisha, ngiyathandaza ukuthi uzohamba nami ngonyaka ka-2021 egameni likaJesu.
 • Ngimemezela ukuthi ngiphumelele kanjani ngokomoya ngonyaka ka-2021 egameni likaJesu. Umlilo womoya ongcwele uqeda wonke amandla anciphisayo empilweni yami.
 • Nkosi, ngiyathandaza ukuthi uhambe phambi kwami ​​ubhubhise yonke inkinga engafuna ukuza kimi ngo-2021 ngegama likaJesu. Ngiyanquma ukuthi ubunzima nezinsizi zangonyaka ka 2020 ngeke ziwelele onyakeni ka 2021 ngegama likaJesu.
 • Ngivula iminyango yamathuba ngonyaka we-2021 ngenxa yami egameni likaJesu. Yonke iminyango evaliwe yamathuba ivulwa ngegama likaJesu.
 • Ngikhansela zonke izinhlobo zokugula nezifo ngonyaka ka-2021 ngegama likaJesu. Nkosi, ngikhansela umalaleveva ngegama likaJesu, ukhansela uCovid-19 egameni likaJesu, ngikhansela umdlavuza ngegama likaJesu.
 • Umbhalo uthi yonke imibono emihle ivela eNkosini. Ngiyathandaza ukuthi unginikeze imibono engiyidingayo ukuze nginqobe empilweni egameni likaJesu. Umbono ozongimemezela emhlabeni, ngithandazela ukuthi ungikhulule ngo-2021 ngegama likaJesu.
 • Baba, ngiyanquma ukuthi lowo nyaka u-2021 kuzoba unyaka wami wokuvuna. Njalo ngonyaka omude wokusebenza, ngithandazela ukuthi ngivune kakhulu ngonyaka ka-2021 egameni likaJesu.
 • Ngikhulula izimali zami ezandleni zikadeveli ngegama likaJesu. Umbhalo uthi, memezela into, izakuma. Ngithandazela ukuthi ngomusa wakho, ungikhulule ezinkingeni zezezimali egameni likaJesu.
 • Nkosi Jesu, ngeke ngiphoxeke ngonyaka ka-2021 egameni likaJesu. Konke okufuna ukungibangela amahloni, ngikhipha isinqumo sokuthi kuzoguqulwa egameni likaJesu.
 • Ngiyanquma ukuthi ngonyaka we-2021, angizukukhungatheka emaphethelweni entuthuko egameni likaJesu. Ngithandazela ukuthi wonke amandla akhungathekisa abantu emaphethelweni wentuthuko, ngithandazela ukuthi uzowachitha phambi kwami ​​egameni likaJesu.
 • Ngiyanquma ngomusa kaNkulunkulu; yonke inqubomgomo ezokwenziwa nguHulumeni ngonyaka ka-2021 izongisebenzela egameni likaJesu.

Izikhangiso

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha